Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actualitzant aspectes metodològics per a la pràctica professional. X. Pelegrí

536 views

Published on

VII Jornada de treballadors socials, que va tenir lloc al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el 18 d'octubre de 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Actualitzant aspectes metodològics per a la pràctica professional. X. Pelegrí

 1. 1. VII Jornada de Treballadors Socials Qualitat i bones pràctiques Rosa Suñol Sala Barcelona, 18 d’octubre de 2012Avís legalAquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, ladistribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre quesen citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia). La llicència completa es pot consultar ahttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
 2. 2. VII Jornada VII Jornada de Treballadors Socials de Treballadors Socials del Departament de Justícia del Departament de Justícia Dra. Rosa SuñolDirectora de la Cátedra de Investigación en Calidad AD de la Fac de Medicina UAB Directora de la Fundación Avedis Donabedian
 3. 3. CalidadCalidad es el grado en que las características de unproducto o servicio cumplen los objetivos para losque fueron creados. • Grado • Características • Objetivo final
 4. 4. Definición de CalidadAtención de calidad es el tipo deatención que maximiza el bienestar delpaciente después de tener en cuenta elbalance de perdidas y gananciasesperadas, contemplando el proceso deatención en todas sus partes Avedis Donabedian 1980
 5. 5. Dimensiones de la calidadHealth care should be:• Safe Equidad• Effective Accesibilidad• Patient-centered• Timely Eficiencia y adecuación Efectividad• Efficient Atención centrada en la persona Seguridad
 6. 6. Relación entre cumplimiento de indicadores y satisfacción 38 centros 1430 encuestas Cumplimiento Satisfacción global de indicadoresSatisfacción global /cumplimiento indicadores r² = 0.12 La relación es mínima (12%)
 7. 7. Analisis estadístico multivariante “Gent Gran” predictores • Prueba: 76% regresión lineal múltiple – Aburrirse – Comodidad habitación • Técnica: – Trato con los demás Steepwise residentes – No temer por sus pertenencias
 8. 8. Evaluación global de los centros Seguridad Seguridad SeguridadReinserción Satisfacción Reinserción Satisfacción Reinserción Satisfacción Coste Coste Coste Centro A Centro B Centro C
 9. 9. Motivaciones para la mejora de la Calidad• Éticas (códigos deontológicos)• Legislación (acreditación, permisos apertura)• Motivos sociales (imagen, demanda social, garantía)• Motivos económicos (racionalización del gasto)
 10. 10. Mejorar la calidad Punto de vista Acción Avaluació i millora de la qualitat Quins resultats volem Quins resultats volemInterno aconseguir? aconseguir? Planes de calidad Hem fet les coses Hem fet les coses millor? millor? Ho estem Ho estem aconseguint? aconseguint? Per què no Per què no aconseguim els aconseguim els Fer millor les Fer millor les resultats resultats coses coses esperats? esperats? Garantía socialExterno Promoción mejora de la calidad
 11. 11. Repensar el proceso que siguen nuestos usuarios Identificar prob. qualitatAvaluar Causes Millorar Analitzar Indicadores
 12. 12. Gestionar las interfases Atención Sistema de servicios sociales Atenciónindividual colectiva Resiliencia Gestión Conocimiento de Profesionales de la primera línea riesgos laborares Interfaz turbulenta entre los profesionales y ciudadanos Personas, familias y ActividadeAmortiguadores comunidad atendida s
 13. 13. Grados de calidad de las empresas 6. Se sabe porqué no hay problemas 5. Se saben evitar los problemas antes de que se presenten 4. Se sabe organizar la corrección sistemática de los problemas 3. Se corrigen los problemas cuando se presentan 2. Se sabe porqué hay problemas pero no se saben resolver 1. Se sabe que hay problemas pero no se sabe porqué 0. No se sabe que en la realidad existen problemas
 14. 14. "Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort." John Ruskin, 1819-1900“ La calidad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de un esfuerzo inteligente”
 15. 15. CONCLUSIONS DEL TALLER DEQUALITAT I BONES PRÀCTIQUES
 16. 16. Conclusions Generals• Per sobre de la qualitat, i per tal de garantir-la en les nostres intervencions, cal tenir molt present que hem de partir duns valors i duna ètica.• Que atès que la nostra atenció està centrada en les persones hem dintentar no fer mal amb les nostres intervencions o decisions ja que en ocasions no tenim criteris suficientment objectivables.•• Que és molt important compartir amb daltres professionals els objectius plantejats i treballar tots en una mateixa línea.•• Que hem de tenir present que treballem per aconseguir la màxima autonomia de la persona o persones.•• És molt important tenir present els tres grans apartats que hem de tenir en compte per parlar de qualitat i poder-la valorar:
 17. 17. Estructura – Procés - Resultats• Aquests no ens són útils per se i per tant és bàsic que sestableixi una interacció entre els tres.•• Per tal de millorar qualitativament és bàsic el bon funcionament i cohesió de lequip.•• Que en el cas dels treballadors socials, treballem amb diversos clients interns/externs com poden ser les famílies, els interns, la institució, els companys... I que en diverses ocasions les necessitats que es presenten no són les mateixes i que per tant la nostra intervenció és molt i molt complexa.
 18. 18. Conclusions finals• Per tal de millorar la qualitat de les nostres intervencions i del nostre servei és prioritari poder detectar els problemes amb els que ens trobem, fer-ne lanàlisi i poder-ho transmetre.•• Cal reflexionar sobre les causes dels mateixos i facilitar el treballar el canvi.•
 19. 19. MUCHAS GRACIAS BARCELONA C/ Provença, 293, pral. 08037 Barcelona    Tel.: +34 932 076 608 MADRID Paseo de la Castellana, 141 (Edificio Cuzco IV)  28046 Madrid   Tel.: +34 917 498 046 BOGOTÁ (COLOMBIA)  Carrera 7A 123‐24, Of.503 Bogotá ‐ Colombia  Tel:  +57 1 744.99.76 FAX: +57 1 755.00.31 fad@fadq.org www.fadq.org

×