Estrangeria. Perspectives juridicoadministratives. Elena Nieto

1,565 views

Published on

VII Jornada de Juristes de Centres Penitenciaris. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 15 d'octubre de 2013

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
89
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estrangeria. Perspectives juridicoadministratives. Elena Nieto

 1. 1. VII Jornada de Juristes de Centres Penitenciaris Estrangeria. Perspectives juridicoadministratives Els interns estrangers als centres penitenciaris Elena Nieto Delgado (Delegació de Govern a Barcelona) 15 d’octubre de 2013 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació del material sempre que se citi l’autoria del material i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia) i no se'n faci un ús comercial ni es transformi per generar obres derivades. La llicència Reconeixement– No comercial–Sense obres derivades es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. 1
 2. 2. RÈGIMS JURÍDICS CIUTADANS COMUNITARIS I DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU I ASSIMILATS (INCLOSOS FAMILIARS EXTRACOMUNITARIS) * RD 240/2007, d’1 de febrer, modificat pel RD 1161/2009. STS 01.06.2010, RD 1710/2011, RDL 16/2012 i RDL 1192/2012 * Ordre PRE/1490/2012, de 9 de juliol (BOE de 10.07.12) CIUTADANS EXTRACOMUNITARIS * Llei orgànica (LO) 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la LO 8/2000, LO 11/2003, LO 14/2003, LO 2/2009, LO 10/2011, RDL 16/2012, STC 31.01.2013, LO 4/2013. BOE, 10 de 12 de gener de 2000 * Reglament de la LO 4/2000 (RD 557/2011, de 20 d’abril, modificat per STS 12.03.2013) 2
 3. 3. CIUTADANS ESTRANGERS AMB TRACTAMENT COMUNITARI ALEMANYA DINAMARCA GRECIA HOLANDA PORTUGAL ISLANDIA MALTA ESLOVENIA LETONIA REPUBLICA TXECA CROÀCIA AUSTRIA FINLANDIA IRLANDA LUXEMBURG REINO UNIDO NORUEGA XIPRE ESTONIA LITUANIA ROMANIA Països de l’Espai Econòmic Europeu Acord de 21 de juny de 1999 entre la UE i la Confederació Suïssa sobre llibertat de circulació BELGICA FRANÇA ITALIA SUISSA SUECIA LIECHTENSTEIN ESLOVAQUIA HONGRIA POLÒNIA BULGARIA Període transitori fins al 31.12.12 Període transitori fins al 01.07.15 3
 4. 4. DOCUMENTACIÓ • Document d’identitat o passaport • Certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers (si l’estada és superior a 3 mesos) 4
 5. 5. Lloc de presentació de sol·licituds Presentació personal A la província de Barcelona A Barcelona capital: Comissaria del C/ Guipúscoa, 74 A totes les comissaries locals del CNP 5
 6. 6. Requisits per a l’obtenció del certificat • Acreditació de la condició de treballador per compte propi o aliè • Acreditació de la condició de rendista: assegurança mèdica (subscrita amb cobertura equivalent a Sistema Nacional Salut) + rendes (superiors a l’import que fixen els pressupostos per accedir a una pensió no contributiva) • • • • • • 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones [5.007,80 + (3.505,46 x 1)] [5.007,80 + (3.505,46 x 2)] [5.007,80 + (3.505,46 x 3)] [5.007,80 + (3.505,46 x 4)] 5.007,80 €/any 8.513,26 12.018,72 15.524,18 19.029,64 Acreditació de la condició d’estudiant: matrícula + assegurança mèdica + mitjans econòmics 6
 7. 7. Ciutadans romanesos PERÍODE TRANSITORI FINS AL 31/12/2013 Ciutadans romanesos que han entrat a Espanya després del 22.07.11 o que, havent-hi entrat abans, no figurin com a donats d’alta a la Seguretat Social o com a inscrits en demanda d’ocupació. Activitats afectades: és necessària una autorització prèvia de treball (no es té en compte la situació nacional d’ocupació). Condicionada a alta en la Seguretat Social en 1 mes (si el treballador es troba a Espanya) o en 3 (si es troba al país d’origen). Treball per compte aliè (comunitat autònoma), exceptuat (Administració General de l’Estat). Activitats no afectades: per compte propi, prestació transnacional de serveis, investigadors i targeta blava. 7
 8. 8. Ciutadans croats PERÍODE TRANSITORI FINS A L’01/07/2015. Ciutadans croats que l’01/07/2013 no tinguessin autorització per a treballar de 12 mesos o més. Activitats afectades: és necessària una autorització prèvia de treball (no es té en compte la situació nacional d’ocupació). Condicionada a alta en la Seguretat Social en 1 mes (si el treballador es troba a Espanya) o en 3 (si es troba al país d’origen). Treball per compte aliè (comunitat autònoma), exceptuat (Administració General de l’Estat). Activitats no afectades: per compte propi, prestació transnacional de serveis, investigadors i targeta blava. 8
 9. 9. FAMILIARS DE CIUTADANS DE LA UNIÓ DE NACIONALITAT EXTRACOMUNITÀRIA AMB DRET A TREBALL Cònjuge, si no estan divorciats. Parelles de fet. Descendents (inclosos els del cònjuge, si no estan divorciats) menors de 21 anys o majors de 21 anys a càrrec. Només primer grau. Altres graus D.A.23. Ascendents directes i del cònjuge a càrrec (NO, si el ciutadà de la Unió és estudiant). Només primer grau. 9
 10. 10. DOCUMENTACIÓ FAMILIARS Han d’obtenir targeta de residència un cop a Espanya si s’hi han d’estar més de 3 mesos. La sol·licitud s’ha de presentar en un termini de 3 mesos des de l’entrada. Presentació personal. Possibilitat de representació (poder notarial + certificat d’internament en un centre penitenciari). 13
 11. 11. TARGETA FAMILIAR CIUTADÀ DE LA UNIÓ 14
 12. 12. DOCUMENTS QUE HAN D’APORTAR ELS FAMILIARS Passaport o document d’identitat en vigor. Documentació legalitzada i traduïda del vincle de parentiu, amb vigència no superior a 3 mesos. Acreditació del supòsit en què es troba el ciutadà de la Unió. 15
 13. 13. RENOVACIÓ DE TARGETES FAMILIARS CIUTADANS DE LA UNIÓ Presentació personal (possibilitat de representació: poder notarial + certificat d’internament en un centre). Acreditació del supòsit en què es troba el ciutadà de la Unió. Manteniment del vincle de parentiu. 16
 14. 14. MANTENIMENT DEL DRET DE RESIDÈNCIA Si els familiars són nacionals de la UE, mantenen el dret de residència en cas de mort del cap de família o en cas de divorci o nul·litat del vincle matrimonial. Si són extracomunitaris, la mort del cap de família no afecta el seu dret de residència, si abans ja residien a Espanya. La sortida d’Espanya del cap de família no afecta el dret de residència del fills ni del progenitor que tingui la custòdia, si residien a Espanya i estan matriculats en un centre, fins a la finalització dels estudis. 17
 15. 15. MANTENIMENT DEL DRET DE RESIDÈNCIA PER DIVORCI O NUL·LITAT DEL MATRIMONI O PER CANCELACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE LA PARELLA Si els familiars són extracomunitaris, conserven el dret de residència si: El vincle ha durat tres anys, fins a l’inici del procediment judicial, un almenys a Espanya. Tenen la custòdia dels fills. Han estat víctimes de violència de gènere. Han estat sotmesos a tracta d’éssers humans pel cònjuge o parella. Tenen dret de visita d’un menor que resideix a Espanya. 18
 16. 16. CONSEQUÈNCIES DEL MANTENIMENT DEL DRET DE RESIDÈNCIA No cal sol·licitar modificació de la situació a Espanya, i passa a règim general. És aplicable a familiars que a partir del 26.05.11 hagin cessat en la seva condició de membres de la família del ciutadà de la Unió per nul·litat del vincle matrimonial, divorci o cancel·lació de la inscripció com a parella i es trobin en algun del supòsits de la diapositiva anterior. Mantenen la targeta fins a la caducitat. Han de comunicar el canvi d’estat civil i acreditar el compliment dels requisits de manteniment de la residència. Quan renovin la targeta, a la nova ja no hi constaran les dades del ciutadà de la Unió. Aquesta targeta no permet generar drets a tercers en règim comunitari (sí en règim general). 19
 17. 17. LIMITACIONS PER ORDRE PÚBLIC, SEGURETAT I SALUT PÚBLICA (1) Mesures: denegació d’entrada, denegació de certificats o targetes o expulsió. Si l’expulsió s’ha d’executar passats més de 2 anys des que s’hagi dictat, s’han de valorar noves circumstàncies. Les mesures poden ser revocades d’ofici o a instància de part si hi ha una variació substancial de les circumstàncies. No estaran basades en motius econòmics. No n’hi ha prou amb l’existència d’antecedents penals, però hi pot haver conductes que, sense constituir delicte, pugin ser contràries a l’ordre públic. La conducta personal de l’afectat ha de ser greu i representar un risc actual per a la societat. Es tindrà en compte especialment la reincidència. No es pot acordar l’expulsió si s’ha residit a Espanya durant 10 anys o si 20 es tracta d’un menor d’edat.
 18. 18. LIMITACIONS PER ORDRE PÚBLIC, SEGURETAT I SALUT PÚBLICA (2) La caducitat del passaport o document d’identitat no pot ser motiu d’expulsió. No expedició del certificat d’inscripció o la targeta familiar: sancions pecuniàries com no expedició DNI. La resolució d’expulsió requereix un informe preceptiu de l’Advocacia de l’Estat, tret de casos urgents per a titulars del certificat o la targeta. En cas d’expulsió de sol·licitants de certificat o targeta, aquests poden demanar un estudi de la resolució per l’Advocacia de l’Estat, on poden presentar proves. 21
 19. 19. LIMITACIONS PER ORDRE PÚBLIC, SEGURETAT I SALUT PÚBLICA (3) Si es demana suspensió cautelar durant el recurs administratiu o judicial, no es pot executar l’expulsió fins que es prengui una decisió sobre la suspensió, excepte si la resolució es basa en una resolució judicial anterior, l’interessat ha tingut accés a la via judicial o si la resolució es pren per raons imperioses de seguretat pública. Durant la tramitació del recurs judicial, l’interessat no pot quedar-se a territori espanyol, excepte per a la vista, on podrà presentar personalment la seva defensa tret de motius greus d’ordre públic. Expulsions dictades per subdelegats o delegats. Resolucions motivades, amb indicació de recursos i del termini per abandonar el país (no inferior a 1 mes, tret de casos excepcionals). 22
 20. 20. QÜESTIÓ PRELIMINAR: INEXISTÈNCIA D’ANTECEDENTS PENALS (art. 31.5 LOES) Per autoritzar la residència temporal d’un estranger és necessari que no tingui antecedents penals a Espanya o als països on hagi residit anteriorment per delictes existents en l'ordenament jurídic espanyol ni figuri com a rebutjable a l’espai territorial de països amb els quals Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit. 23
 21. 21. RESIDÈNCIA PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS Article 31.3 de la LOES: “L’Administració pot concedir una autorització de residència temporal per arrelament, així com per raons humanitàries, de col·laboració amb la Justícia, o d’altres circumstàncies excepcionals que es determinin reglamentàriament. En aquests supòsits no és exigible el visat.” 24
 22. 22. RESIDÈNCIES EXCEPCIONALS ARRELAMENT RAONS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL RAONS HUMANITÀRIES COL·LABORACIÓ AMB LES AUTORITATS SEGURETAT NACIONAL O INTERÈS PÚBLIC 25
 23. 23. ARRELAMENT LABORAL SOCIAL FAMILIAR 26
 24. 24. ARRELAMENT LABORAL REQUISITS 1. Dos anys de permanència continuada a Espanya. 2. Existència d’una relació laboral no inferior a sis mesos: a) Resolució judicial b) Resolució administrativa confirmatòria de l’acta d’infracció de la Inspecció de Treball 27
 25. 25. REQUISITS D’ARRELAMENT SOCIAL 1. Tres anys de permanència continuada a Espanya. 2. Vincles familiars amb estrangers residents o informe d’arrelament de la comunitat autònoma o l’ajuntament. 3. Contracte de treball no inferior a un any o informe de la comunitat autònoma o l’ajuntament que recomani l’exempció del contracte. 28
 26. 26. INFORME D’INSERCIÓ / RECOMANACIÓ D’EXEMPCIÓ DE CONTRACTE VINCLE SÍ No informe d’inserció NO Sí informe d’inserció CONTRACTE SÍ NO Recomanació d’exempció NO VINCLE + NO CONTRACTE = Informe d’inserció + recomanació d’exempció SÍ VINCLE + NO CONTRACTE = només recomanació d’exempció NO VINCLE + SÍ CONTRACTE = només informe d’inserció SÍ VINCLE + SÍ CONTRACTE = no informe d’arrelament 29
 27. 27. ESQUEMA DE PROCEDIMENT. ARRELAMENT AMB INFORME D’INSERCIÓ INFORME D’ARRELAMENT PETICIÓ DE CITA PRÈVIA a l’Oficina d’Estrangeria SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ INSTRUCCIÓ RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ Notificació Condicionada a l’alta a la Seguretat Social 30
 28. 28. ARRELAMENT FAMILIAR PARE/MARE MENOR ESPANYOL FILLS ESTRANGERS DE PARE/MARE ORIGINÀRIAMENT ESPANYOLS 32
 29. 29. RAONS HUMANITÀRIES ESTRANGERS VÍCTIMES DE DELICTES MALALTIA PERILL VIDA RETORN AL PAÍS D’ORIGEN 33
 30. 30. AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS PER A FAMILIARS CIUTADANS DE LA UNIÓ QUE QUEDEN FORA DEL RÈGIM COMUNITARI Familiars que acompanyin el ciutadà de la Unió o s’hi reuneixin, que no es trobi dintre de l’àmbit d’aplicació decret (p. ex., ascendents i descendents a partir del primer grau) i es trobin en les següents circumstàncies: Familiar, en línia directa o colateral, consanguínia o per afinitat, que al país d’origen es trobés a càrrec del ciutadà de la Unió o del qual el ciutadà de la Unió s’ha de fer càrrec per motius greus de salut o discapacitat que ho facin estrictament necessari. Parella del ciutadà de la Unió amb qui aquest manté una relació estable degudament provada (o amb matrimoni en tràmit d’inscripció al Registre Civil Central). Es poden demanar informes al país d’origen sobre la situació a càrrec del familiar, sobre els motius greus de salut al·legats i sobre la realitat de la relació estable de parella. 34
 31. 31. ALTRES CIRCUMSTÀNCIES LA SECRETARIA GENERAL D’IMMIGRACIÓ I EMIGRACIÓ, AMB UN INFORME PREVI DEL SECRETARI D'ESTAT DE SEGURETAT, POT ATORGAR AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA INDIVIDUALS DE RESIDÈNCIA TEMPORAL QUAN CONCORRIN CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS NO PREVISTES AL REGLAMENT. 35
 32. 32. EFECTES DELS DECRETS D’EXPULSIÓ PER ESTADA IRREGULAR SOBRE LES SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA No executats: es pot substituir l’expulsió per una sanció econòmica si es compleixen els requisits. Executats: no es pot obtenir l’autorització de residència mentre no passi el termini de prohibició d’entrada. El ciutadà estranger ha de ser retornat al seu país i es reiniciarà el termini de prohibició. 36
 33. 33. TARGETES D’IDENTITAT CADUCADES Si correspon autorització de residència per circumstàncies excepcionals: modificació Es té contracte de treball: comunitat autònoma. Es disposa d’altres mitjans de vida: Oficina d’Estrangeria. Altres autoritzacions: renovacions. Possibilitat de presentació mitjançant un representant. 37
 34. 34. INCIDÈNCIA DELS ANTECEDENTS PENALS EN LES SOL·LICITUDS DE MODIFICACIÓ O RENOVACIÓ Es poden resoldre favorablement: Si s’ha complert la pena. Si la pena està suspesa. Si l’estranger ha estat indultat. Article 57.2 de la Llei orgànica: Es troba en supòsit d’expulsió el ciutadà estranger condemnat a pena de privació de llibertat superior a un any (es valora els anys d’estada Espanya, si té família o no, el nivell d’arrelament). 38
 35. 35. RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA Es pot sol·licitar si s’ha residit cinc anys seguits a Espanya. Requisit imprescindible: no tenir antecedents penals. Els ciutadans estrangers amb antecedents penals poden sol·licitar la renovació extraordinària d’autoritzacions si es troben en les situacions anteriors. 39
 36. 36. Moltes gràcies per la vostra atenció. 40

×