Successfully reported this slideshow.

Drogodependències. Cap a una comprensió de les addiccions. Pilar Duro

650 views

Published on

Seminari de treball de mesures penals alternatives. Programa Compartim.
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 15 de maig de 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Drogodependències. Cap a una comprensió de les addiccions. Pilar Duro

 1. 1. DROGODEPENDÈNCIESCap a una comprensió de les addiccionsPilar Duro HerreroBarcelona, 15 de maig de 2013DROGODEPENDÈNCIESCap a una comprensió de les addiccionsPilar Duro HerreroSeminari de treball de mesures penals alternatives – Programa CompatimCentre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia)Barcelona, 15 de maig de 2013Avís legalAquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació pergenerar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se citi l’autoria del material i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia). Lallicència Reconeixement–No comercial–Sense obres derivades es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 2. 2. • A SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES:Alcohol, opiacis, cocaïna, xantines,amfetamines, nicotina, cànnabis, etc.• COMPORTAMENTALS:Ludopaties, compres compulsives,exercici físic violent, conductesd’alt risc, sexe compulsiu, etc.Addicció
 3. 3. • Alcohol• Opiacis• Cocaïna• AMPH• Cànnabis• Al·lucinògens• Benzodiazepines• Xantines• Drogues de síntesi• Etc.Drogodependències
 4. 4. • Ús• Abús• AddiccióDrogodependències
 5. 5. Problemes relacionats amb el consum de substànciesIntoxicació aguda Abús•Efectes tòxics aguts específics•Sobredosi i pèrdua de consciència•Accidents i lesions•Agressió i violència•Sexe no desitjat i pràctiques sexuals de risc•Comportament impredictible•Tolerància•Problemes físics específics i de salut mental•Ansietat, depressió, canvis d’humor, irritabilitat•Problemes per dormir•Problemes per relacionar-se•Dificultats per mantenir una feina o els estudis•Problemes cognitius relacionats amb lamemòria o l’atenció•Dificultats financeres•DelictesDependència Derivats del risc d’injectar-se• Marcada tolerància•Possible síndrome d’abstinència•Problemes físics i de salut mental greus•Cada vegada menys capacitat dedesenvolupar-se en la vida diària iincompliment de les obligacions habituals• Desig irresistible de consumir•Consum continuat, tot i que els danys que elconsum causa són evidents•Trencament de relacions•Comportament delictiu•Sobredosi•Col·lapse de les venes•Infecció.•Local:•Abscessos i úlceres•Sistèmica:•VIH•Hepatitis C
 6. 6. Intoxicació S. d’abstinència RiscosAlcohol Eufòria inicialDesinhibicióAdormimentLabilitat emocionalDeteriorament de lacapacitat de judiciIncoordinacióMarxa inestableSudoració, taquicàrdiaTremolor distal a lesmansInsomniNàusees o vòmitsAl·lucinacions visuals,tàctils o auditivesAnsietatCrisis epilèptiquesDependènciaTrastorns digestiusTrastorns neurològicsTrastornscardiovascularsTrastorns psíquicsAl·lucinògens AngoixaDepressióPor de perdre el controlIdeació paranoideAlteracions sensorialsReviviscències (flash-backs)DependènciaReacció disfòrica aguda:“mal viatge”Risc de suïcidiTolerànciaTrastorns psíquicsPsicosi
 7. 7. Intoxicació S. d’abstinència RiscosAmfetamines EufòriaEmpatiaLoquacitatInsomni↑ Estat d’alertaAlteració percepció tempsHiperactivitatAnorèxia, diaforesi,sufocacions, tremolors,bruxisme, piloereccióDisfòriaMalsonsFatigaInsomni o hipersòmnia↑ GanaAgitació psicomotoraDependènciaComplicacionscardiovascularsComplicacions hepàtiquesHipertèrmiaTrastorn de l’estat d’ànimParanoiaPsicosiDepressióCànnabis EufòriaAngoixaDescoordinació motora↓ Reactivitat davant elsestímuls↓ ReflexosDesorientació temporal iespacialDependènciaEfecte negatiu sobre lamemòria i la capacitatd’aprenentatgeReaccions agudesd’ansietat i pànicSímptomes psicòticsSíndrome amotivacional
 8. 8. Intoxicació S. Abstinència RiscosCocaïna EufòriaHiperactivitatFalsa sensació de claredatmental↓ Sensació de fatigaHipervigilància↑ SociabilitatDisfòriaDificultat de concentracióLabilitat emocionalIrritabilitatAngoixaAmnèsiaInsomni o hipersòmniaFatigaMalsons↑ GanaDependènciaIdeació paranoideAl·lucinacionsAnsietatDepressióConductes agressivesTrastorns cardiovasculars (infartde miocardi, hemorràgiacerebral)Alteracions respiratòriesÈxtasi DesinhibicióSensació de benestarAugment de la sociabilitatEmpatia- Cop de calor o hipertèrmiamaligna si es consumeix alhoraque es fa una activitat físicaprolongada (per ex., ballar)- Complicacions cardiovasculars- Complicacions respiratòries
 9. 9. Intoxicació S. d’abstinència RiscosGBH(èxtasi líquid)Desinhibició↑ de la sociabilitatRelaxacióAlteracionsperceptives(especialment tàctils)EufòriaLa intoxicació aguda enels casos greus pot portara la mort.Fenciclidina(pòlvoresdàngel)EufòriaDespersonalitzacióModificació de lapercepció del dolorHeteroagressivitatImpulsivitatComportamentimprevisibleAgitació psicomotriuRabdiomiòlisiAcidosiConvulsionsTrastorn psicòtic
 10. 10. Intoxicació S. d’abstinència RiscosOpiacis Eufòria inicialLetargiaSomnolènciaApatiaDisfòriaHumor disfòricNàuseesVòmitsDolors muscularsRinorrea o llagrimeigBadallsDilatació pupil·larSuorPiloereccióDependènciaSobredosiDepressióSedants,hipnòtics,ansiolíticsLlenguatge embarbussatIncoordinacióMarxa inestableNistagmeDeteriorament del’atencióDeteriorament de lamemòriaEstuporSudoracióTaquicàrdiaTremolor distal a les mansInsomniNàusees o vòmitsAl·lucinacions visuals, tàctilso auditivesAnsietatAgitació psicomotriuCrisis epilèptiquesDependència
 11. 11. La majoria de la població consumeix o haconsumit drogues legals.La majoria dels adolescents han provat elcànnabis.El consum de “drogues” no pressuposadesenvolupar una ADDICCIÓ.Qui consumeix drogues?Drogodependències
 12. 12. Font: Enquesta escolar. Subdirecció General de DrogodependènciesEvolució de la prevalença de consum entre lapoblació de 14-18 anys a Catalunya (%)Alguna vegada en els últims 30 dies
 13. 13. Font: Subdirecció General de Drogodependències. Enquestes domiciliàriesEvolució de la prevalença de consum entre lapoblació de 15-29 anys a Catalunya (%)Alguna vegada en els últims 30 dies
 14. 14. Font: Subdirecció General de Drogodependències. Enquestes domiciliàriesEvolució de la prevalença de consum entre lapoblació de 15-64 anys a Catalunya (%)Alguna vegada en els últims 30 dies
 15. 15. Droga principalEvolució inicis de tractament 1987-2011Total de 12.795 casos (any 2011)
 16. 16. Inicis de tractament. Catalunya, 2011N: 12795
 17. 17. No és addicte qui vol, sinó qui “malauradament”pot arribar a ser-ho.Es addicte l’individu que consumint droguespresenta una especial vulnerabilitat per a una odiverses addiccions.La principal vulnerabilitat individual és patir untrastorn psíquic previ.Qui desenvolupa una ADDICCIÓ?Drogodependències
 18. 18. F. socialsF. familiarsF. personalsPredis-ponents CausalsMante-nidorsRecaigudes++++++++++++++++++++++++++++++++__+++++Drogodependències
 19. 19. “Hipòtesi del vici”AutomedicacióVS.Conductes addictives
 20. 20. Factors que predisposen a conductesd’automedicació• Desregulació d’un o més sistemes deneurotransmisió-neuromodulació a nivell delSNC• Presència de trastorns psíquics previs alinici de la drogodependència.
 21. 21. • N. accumbens• N. caudat• PutamenCos estriat:Mesencèfal:• Àrea tegmentalanteroventral• Substància negraCòrtex frontalS. DOPAMINÈRGIC S. SEROTONINS. SEROTONINÈÈRGICRGICS. OPIOIDES. GABAÈRGICS. GLUTAMATÈRGICS. ENDOCANNÀBICS. NORADRENS. NORADRENÈÈRGICRGICLocus ceruliNuclis de la rafe
 22. 22. Trastorn psíquic primari• Reversió de símptomes psiquiàtrics• Disminució d’efectes indesitjables• Millora puntual de la qualitat de vidaLES DROGUES COM A PSICOFÀRMACSHIPÒTESI DE L’AUTOMEDICACIÓ
 23. 23. Trastorns psíquics inductorsversusTrastorns psíquics induïtsPatologia dual
 24. 24. Prevenció en addiccions• Detecció de vulnerabilitat• Diagnòstic precoç• Tractament adequat
 25. 25. Programes de manteniment• PM amb metadona• PM amb heroïna• PM amb amfetamines• PM amb cocaïna• PM amb nicotina• PM amb cànnabis, etc.
 26. 26. 27Evolució històrica• TRADICIÓ: MORAL vs. DEBILITAT DECARÀCTER• Model assistencialista (anys 60-90)• Model de reducció de danys
 27. 27. 28Model assistencialista (anys 60-90)Paradigma mediccoassistencialDependència és una malaltiaDimensions bio-psico-socialsAnàlisi de les intervencions:Objectiu: abstinència (rehabilitació = abstinència)Característiques:Motivació (per ex.: llistes d’espera, expulsions)Tractament prescriptiuRecaiguda = fracàs = mesures més estrictesPenalització del consum (controls d’orina-expulsions)Equips pluridisciplinaris, accent medicoassistencialista(espera de la demanda, treball des del despatx, directiu…)
 28. 28. 29Model assistencialista (anys 60-90)Què vam aprendre: història naturalL’addicció és una malaltia crònica (diabetis, asma,hipertensió...): recaigudes, però molts se’n surten.Període de latència molt llarg entre l’inici de ladependència i la demanda de tractament.Els UDVP estan exposats a malalties molt greus (VIH,hepatitis, sobredosi...): morbimortalitat.El tractament és efectiu, però són tractaments basatsNOMÉS en l’abstinència: baix contacte i retenció entractament.L’èxit no significa només l’abstinència.Com més temps està un consumidor de drogues encontacte amb serveis el resultat és millor.
 29. 29. Actualment, amb les drogodependències hi ha tants o més èxits terapèutics queamb altres malalties cròniques, com la diabetis, la hipertensió o l’asma, elspacients de les quals recauen entre un 30 i un 70 % (Mclellan, 2000, 2005).Dependència de l’heroïna (DARP)• Sense tractament:5 % d’abstinents i 95 % de recaigudes• Amb una bona desintoxicació:46 % d’abstinents al cap d’1any14 % de consums puntuals al cap d’1 anyEvolució del tractament65 % d’èxits terapèutics
 30. 30. Evolució del tractament• Programa de manteniment amb metadona (PMM)• Índex de retenció: 80 % al cap de 2 anys• Disminució de les probabilitats de mort per sobredosi• Disminució de la incidència de VIH• Disminució de la conflictivitat legal• Cocaïna (Lowinson et al., 2004)• Sense tractament: 5-10 % d’abstinents• Amb desintoxicació• Al cap de 3 mesos: 80 % d’abstinents• Al cap d’1 any: 50 % d’abstinents• Amb tractaments més específics: 60-70 % d’abstinents alcap d’1 any
 31. 31. • Alcohol (Multi 20; Gual, Colom et al.)• Al cap de 10 anys: 47 % d’abstinents• Tabac• Sense ajuda: 3,5 % d’abstinents• Amb consell: 8-10 %• Amb tractament farmacològic: 20 %• En unitats especials: 35 %Evolució del tractament
 32. 32. PrecontemplacióContemplacióPreparacióAccióMantenimentRecaigudaESTADIS DE CANVIProchaska, J. O. & DiClemente, C.Reducció de danys
 33. 33. 34Model de reducció de danys: objectius• Disminuir la morbiditat i la mortalitat.• Augmentar el contacte i la retenció amb elsserveis.• Reduir el deteriorament psicosocial.• Millorar la qualitat de vida.• L’abstinència.
 34. 34. 35Característiques de les intervencions•Establir objectius intermedis i múltiples.•Ampliació del ventall de prestacions: s’han d’oferirserveis adaptats als diferents tipus d’usuari i alsdiferents moments de maduració de cada usuari.•Els serveis han de ser amigables, accessibles i nocensuradors.•Cal ser flexibles: no directius, acordar objectius.•S’ha d’incloure els consumidors en la presa dedecisions i en la seva aplicació. Ells també tenenconeixements i experiència.
 35. 35. Source:EMCDDA
 36. 36. Mortalitat a Catalunya. Principal causa de mort
 37. 37. Evolució del diagnòstics de VIH per via detransmissió. Catalunya, 2001-2011S’ha de tenir en compte que els nous diagnòstics d’infecció per VIH provénen d’un sistema d’informació de declaracióvoluntària i, per tant, no es poden interpretar tendències al llarg del temps.Font: Sistema d’informació de nous diagnòstics d’infecció pel VIH. CEEISCAT
 38. 38. Morts per reacció aguda adversa a les drogues aBarcelona0204060801001201401601801983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004
 39. 39. Xarxa d’Atencióa les Drogodependències(XAD)
 40. 40. Xarxa d’Atenció a les DrogodependènciesXarxa pública de recursos especialitzats per al’atenció dels problemes relacionats amb elconsum de substàncies psicoactivesCaracterístiques:• Atenció sociosanitària i comunitària• Atenció a tota mena de dependència• Accés directe• Centres públics• Distribució per tot el territori
 41. 41. • Centres d’atenció i seguiment (CAS)• Unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD)• Comunitats terapèutiques (CT)• Centres d’integració social: centres de dia ipisos de reinserció• Unitats de patologia dualXarxa d’Atenció a les Drogodependències
 42. 42. UHDUnitats: 10Llits: 60 CAS64CTUnitats: 17Places: 332Unitats de patologia dual: 6Centres d’integració social:30 centres de dia i programesde reinserció comunitària111 places de pisosCalor i cafè: 16 (10 sales de c.)Unitat mòbils: 5 (5 sales de c.)Treball de carrer: 9Sales de venopunció: 11Recursos en drogodependències-XADUnitat de crisi: 1
 43. 43. Centres d’atenció i seguiment (CAS)• Són centres ambulatoris que atenen les demandesespecialitzades dels pacients drogodependents ide les seves famílies.Característiques• Accés directe• Equip multidisciplinari• Tractament integral de les drogodependències
 44. 44. Equip bàsic• Psiquiatre o metge format en psiquiatria• Psicòleg• Treballador social• Diplomat d’infermeria• Educador socialCentres d’atenció i seguiment (CAS)
 45. 45. • Desintoxicacions• Programes de manteniment:• Metadona• Interdictors de l’alcohol• Naltrexona• Teràpies psicològiques individuals i grupals• Programes de salut• Programes de reducció de danysProgrames de tractamentCentres d’atenció i seguiment (CAS)
 46. 46. Font: Subdirecció General de Drogodependències. Departament de SalutCasos actius en PMMEvolució anual
 47. 47. Comunitats terapèutiquesServeis d’acollida residencial que, amb caràctertransitori i procurant un règim d’autogestió,proporcionen als drogodependents, durant el seuprocés de rehabilitació, l’acollida, la cura i la vidacomunitària per facilitar la seva integració social.
 48. 48. Pisos de reinsercióServeis residencials que, amb caràcter transitori,faciliten la integració social dels residents.Sadrecen a persones en fase de reinserciósocial, en seguiment terapèutic al CAS, quetenen necessitats residencials i presentenmancances de tipus familiar i/o social.

×