Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dret administratiu i dret penitenciari. Marta Cassany

669 views

Published on

VII Jornada de Juristes de Centres Penitenciaris. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 15 d'octubre de 2013

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dret administratiu i dret penitenciari. Marta Cassany

  1. 1. Programa Compartim VII Jornada de Juristes de Centres Penitenciaris Dret administratiu i dret penitenciari. Un acostament valoratiu Marta Cassany Virgili 15 d’octubre de 2013 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se citi l’autoria del material i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia). La llicència Reconeixement es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca. 1
  2. 2. L’Administració pública Les administracions públiques són les organitzacions de caràcter públic, dotades de personalitat jurídica, que tenen com a finalitat o missió fonamental el servei als interessos generals, amb sotmetiment ple a la llei i al dret. 2
  3. 3. Potestats i principis Per aconseguir les finalitats públiques encomanades, disposa de potestats o facultats (expropiatòria, sancionadora, autotutela). Principis d’actuació: - Principi de legalitat (art. 1 CE). - Principi d’objectivitat (art. 1 i 103 CE). - L’actuació s’ha d’ajustar a les finalitats que la justifiquen i s’ha de sotmetre al control dels tribunals (art. 9 CE). - Principi d’eficàcia administrativa. 3
  4. 4. L’ordenament jurídic a la presó LLEI I REGLAMENT PENITENCIARI I REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ DE CATALUNYA dins del marc jurídic i administratiu general: - La Constitució espanyola - La Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú - La llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques a Catalunya i normes que la desenvolupen 4
  5. 5. El dret administratiu al món de les presons L’equilibri entre prerrogatives de l’Administració i la tutela de la llibertat i els drets dels interns es resol mitjançant relacions especials de subjecció. 5
  6. 6. La relació penitenciària com a relació jurídica La relació penitenciària és una relació entre l’Administració penitenciària i el reclús que es regeix per les normes i els principis del dret administratiu. Aquesta relació juridicoadministrativa s’inicia des de l’entrada o incorporació material o física del reclús en l’organització administrativa. 6
  7. 7. Procediment de classificació Reglament penitenciari Inici del procediment: d’ofici (articles 102 RP i 69 de la llei 30/92). Es produeix en la data que arriba el testimoniatge de sentència al centre penitenciari. Emissió d’informes: equip multidisciplinari. Proposta de resolució: junta de tractament. Termini: 2 mesos des de l’inici del procediment. – Proposta raonada de grau – Programa de tractament Resolució (acte administratiu resolutori): Centre Directiu. Termini: 2 mesos des de la recepció; es pot ampliar 2 mesos més. Revisió de la resolució de l’Administració: recurs davant del jutge de vigilància. 7
  8. 8. Procediment llibertat condicional Reglament penitenciari Inici del procediment: la junta de tractament l’inicia d’ofici. Termini: amb l’antelació necessària. La Circular 2/2012 sobre gestió, execució i seguiment de la llibertat condicional preveu una antelació de 3 mesos. Emissió d’informes per part de l’equip i recollida de la documentació prevista per l’article 195 RP. Informe pronòstic d’integració social: junta de tractament. Elevació al jutge de vigilància: amb els certificats, informes i proposta raonada. Fi de la fase administrativa. Resolució judicial del jutge de vigilància penitenciària. 8

×