Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sessió d’investigació    Sessió investigació  Avaluació de menors infractors:factors protectors i de risc  Barcelona,...
Descripció i anàlisi dels factors protectorsd’adolescents en la prevenció del delicte:El perfil de l’adolescent desistent ...
JustificacióPunt de partida:- Interès professional- Nova línea de recerca en el camp de la criminologia pocdesenvolupada e...
Premisses teòriquesConcepte procedent del camp de la criminologia que implica:Perspectiva tradicional: “L’abandonament vol...
Marc teóric                   DesistimentCanvis en la identitat      Teories centrades en el   ...
Marc teòric Competències emocionals: conjunt de coneixements, habilitats i aptituds necessàries per comprendre, expressar ...
Objectius de recerca Descriure el perfil sociodemogràfic, penal i criminològic de l’adolescent desistent. Conèixer les ...
Interrogants de la investigació Quina és la taxa de desistiment? Són les noies més desistents que els nois? A quina eda...
Interrogants de la investigació Quina tipologia de delictes es més freqüent en el col·lectiu desistent? El fet de cometr...
Mètode
Disseny  Estudi descriptiu i correlacional de les variables sociodemogràfiques, penals icriminològiques i de les competèn...
Participants i procedimentMostra general (n=340)                  Programa de la DGJJ finalitzat, en exe...
ResultatsPerfil desistent versus reincident
Perfil sociodemogràfic  Mostra específica per anàlisi desistent       versus reincidentn           288n...
Taxes de desistiment i reincidència          Desistiment en funció del nombre de          causes n= 202
Característiques criminològiques i penals              Desistents          Reincidents      ...
Característiques criminològiques i penals    DISTRIBUCIÓ DE L’ EDAT EN EL MOMENT DEL PRIMER DELICTE
Característiques crimonològiques i penals Primera causa agrupada per categories                 Última ca...
Recorregut educatiu (desistents versus reincidents)       Total programes aplicats als adolescents de la mostra  ...
Recorregut educatiu (desistents versus reincidents)Comparació desistents i reincidents en relació al primer programa de la...
Resultats competència emocional(mostra accidental)Grup             Sexe                   ...
Resultats competència emocional(desistents versus reincidents)                 Desistents  Reincidents ...
Resultats competència emocional(desistents versus reincidents)  Dimensió de Competència social  Puntuació total QDE.SEC
Conclusions
Conclusions Respecte al desistiment       Respecte al perfil     Característiques penals i          ...
Conclusions Característiques penals i    Respecte a l’aplicació de      Respecte a les  criminològiques (2)   ...
PropostesPrevenció, Detecció i Intervenció Intervenir d’una manera intensa des de la DGJJ amb aquells adolescents que s’ha...
Moltes gràcies per la seva atenció.                 Alguna pregunta?Descripció i anàlisi dels factors pro...
Sessió d’investigació       Sessió investigacióRecerques consultables a:  www.gencat.cat/justicia/investigacions  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Descripció i anàlisi dels factors protectors d’adolescents en la prevenció del delicte. Cristina Blasco

Download to read offline

Sessió d'investigació que va tenir lloc al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el 23 d'octubre de 2012

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Descripció i anàlisi dels factors protectors d’adolescents en la prevenció del delicte. Cristina Blasco

 1. 1. Sessió d’investigació Sessió investigació Avaluació de menors infractors:factors protectors i de risc Barcelona, 23 d’octubre de 2012
 2. 2. Descripció i anàlisi dels factors protectorsd’adolescents en la prevenció del delicte:El perfil de l’adolescent desistent i les competències emocionalsassociades Cristina Blasco Romera
 3. 3. JustificacióPunt de partida:- Interès professional- Nova línea de recerca en el camp de la criminologia pocdesenvolupada en el nostre contextRellevància de la present recerca:• Ampliar el coneixement sobre els factors protectors de ladelinqüència juvenil.• Orientar la prevenció delictiva.• Reduir el risc de reincidència d’aquells que ja estan implicats encarreres delictives.
 4. 4. Premisses teòriquesConcepte procedent del camp de la criminologia que implica:Perspectiva tradicional: “L’abandonament voluntari de la comissió de delictes per part del individu” (Shover, 1996).Perspectiva actual: “Desistiment entès com a part d’un procés continuo en el qual les persones es mantenen sense delinquir tot i els obstacles diaris” (Maruna, 2001).DIFICULTATS EN L´AVALUACIÓ DEL DESISTIMIENT
 5. 5. Marc teóric DesistimentCanvis en la identitat Teories centrades en el Teoria de l’aprenentatge(Maruna,2004) i transcurs del cicle vital social (Akers i Sellers, 2009)explicacions de l’elecció (Abbott, 1997) i delracional (Leibrich, 1996) control social (Thomberry i Krohn, -Influències positives de caràcter 2001) prosocial ja sigui amb persones o institucions.-Avaluació de costos i -Reducció de companyies dissocials.beneficis -Competències emocionals: -Trànsits (ex. matrimoni, fills..)-Deshonra personal Capacitats, habilitats socials, -Crisis-El canvi és normatiu al actituds positives adaptatives a -Oportunitatsllarg de la vida l’entorn. -Evolució en el desenvolupament maduratiu (Rutter, 1990, Born, Chevalier i de la persona Humblet, Stouthamer-Loeber et al., 2002, 2004).
 6. 6. Marc teòric Competències emocionals: conjunt de coneixements, habilitats i aptituds necessàries per comprendre, expressar i regular de manera apropiada els fenòmens emocionals (Bisquerra i Pérez 2007). Cinc dimensions bàsiques: Cooperació Assertivitat Responsabilitat Empatía Autocontrol
 7. 7. Objectius de recerca Descriure el perfil sociodemogràfic, penal i criminològic de l’adolescent desistent. Conèixer les competències emocionals d’una mostra d’adolescents infractors (reincidents/desistents). Analitzar la relació existent entre les dimensions de la competència emocional i la relació amb el desistiment.
 8. 8. Interrogants de la investigació Quina és la taxa de desistiment? Són les noies més desistents que els nois? A quina edat els adolescents abandonen la delinqüència? Ledat en que s’inicien en la delinqüència afecta al futur desistiment? Els adolescents immigrats tenen majors dificultats per abandonar la delinqüència? Tenir una carrera delictiva amplia facilita o dificulta el desistiment?
 9. 9. Interrogants de la investigació Quina tipologia de delictes es més freqüent en el col·lectiu desistent? El fet de cometre delictes violents o no violents incrementa o disminueix el desistiment? Quin és el programa de la DGJJ més habitual en el perfil desistent? Un bon domini de les competències socioemocionals està relacionat amb el desistiment?
 10. 10. Mètode
 11. 11. Disseny Estudi descriptiu i correlacional de les variables sociodemogràfiques, penals icriminològiques i de les competències emocionals dadolescents reincidents i desistentsprocedents de la DGJJ.Instruments utilitzats:- Plantilla elaborada ad hoc per la recollida de dades. Font: Base de dadesinformatitzada de la DGEPCJJ.- QDE-SEC (Pérez, Álvarez i Bisquerra, 2007): Autoinforme escala Likert dedesenvolupament emocional per adolescents. Consta de 36 ítems distribuïts en 5dimensions: Consciència emocional, regulació emocional, autonomia personal, competènciasocial i competències per la vida i el benestar.
 12. 12. Participants i procedimentMostra general (n=340) Programa de la DGJJ finalitzat, en execució o pendent d’inici Adolescents amb: entre el període 1/5/10 a 1/5/11 •Edat: 14 a 18 i tres mesos Internament en centre Mostra accidental Mediació Medi obert •Residents a: Baix (n=101) Llobregat, Garraf, Alt n= 45 reincidents Penedès. n= 56 desistents Reincidents (n=86): incoacióDel 30/11/2010 a d’un nou expedient a la FM1/9/2011 Mostra especifica Estudi competència emocional Desistents (n=202): no s’ha (n=288) incoat cap nou expedient a la FM. Grup no avaluable (n=55): internats, desinternats recents d’un CE, única mesura cautelar, únic expedient a la DGJJ.
 13. 13. ResultatsPerfil desistent versus reincident
 14. 14. Perfil sociodemogràfic Mostra específica per anàlisi desistent versus reincidentn 288n espanyols 186n estrangers 102n noies 55 Desistents Reincidents Estadísticn nois 233 Sexe femení 83,6% 16,4%Edat noies 16,75 (DT=0,120) (χ2=5,913, Sexe masculí 67% 33% p=0,015).Edat nois 16,82 (DT=0,05)n desistent 202 Grup espanyol 74,2% 25,8%n reincident 86 (χ2=4,122Estrangers 31,7% Grup estranger 62,7% 37,3% p=0,042)desistentsEspanyols 68,3%desistentsEspanyols 55,8%reincidentsEstrangers 44,2%reincidents
 15. 15. Taxes de desistiment i reincidència Desistiment en funció del nombre de causes n= 202
 16. 16. Característiques criminològiques i penals Desistents Reincidents EstadísticNombre de causes nois* 2,17 (DT=0,157) 7,03 (DT=0,483) (t=9,505, P<0,0001)Durada carrera 109,40 dies 544,42 dies (χ2=106,701, p<0,0001)delictiva** (DT=218,661) (DT=330,196)Número promig deprogrames 1,34 (DT=0,053) 2,40 (DT=0,064) (χ2=58,505, p<0,0001)Edat últim delicte 15,58 (DT=0,832) 16,59 (DT=0,853). (t=-9,226, P<0,0001)Edat primer delicte 15,28 (DT=0,829) 15,10 (DT=0,865) (Z=1,459; p=0,028).* Les noies van presentar un promig de 1,71 (t=5,460, p<0,0001), causes menys que els nois avaluats a l´estudi.** La carrera delictiva al grup desistent va ser significativament més curta entre les noies (140,38 dies, DT=33,01),que entre els nois (233,92 dies, DT=19,25).
 17. 17. Característiques criminològiques i penals DISTRIBUCIÓ DE L’ EDAT EN EL MOMENT DEL PRIMER DELICTE
 18. 18. Característiques crimonològiques i penals Primera causa agrupada per categories Última causa agrupada per categories 70 66,3% 60 57% 47% 60 50 Desistència 39,6% 48,5% 40 33,7% 50 Reincidència 30 40 37,1% Desistència 20 30 Reincidencia 10 6,4% 4,7% 6,9%4,7% 19,8% 20 0 9,4% Contra la Contra les Contra l’ordre Contra la 10 7% 5% 7% propietat persones i públic i la llibertat i el 0 lesions seguretat dret Contra la Contra les Contra l’ordre C ontra la col·lectiva fonamental propietat persones i públic i la llibertat i el dret lesions seguretat fonam ental col·lectivaL’anàlisi no va mostrar que associació estadísticament significativa (X2=2,572; p=0,468)Les dades suggereixen una la tipologia de l’últim delicte comès per els adolescents de laentre laté una associació estadísticament significativala delinqüènciap=0,018)delicte comésEls anàlisis de freqüències noamb revelar s’inicien en (x2= 10,084; i el fet deamb el omostra tipologia de delicte van el qual cap associació entre el tipus d’últim resultarno desistent. no dels adolescents.perfil criminològicviolent) i el desistiment (χ2=1,167; p=0,280).(violent versus
 19. 19. Recorregut educatiu (desistents versus reincidents) Total programes aplicats als adolescents de la mostra % Desistents % Reincidents1r programa 159 78,7 30 34,92n programa 27 13,4 26 30,23r programa 8 4 11 12,84t programa 7 3,5 10 11,65è programa 1 0,5 5 5,86è programa - - 3 3,57è programa - - 1 1,2 202 100 86 100
 20. 20. Recorregut educatiu (desistents versus reincidents)Comparació desistents i reincidents en relació al primer programa de la DGJJ 90 80 76,3% 76,9% 70 60 53,9% 53,3% 50 46% 46,6% Desistents 40 Reincidents 30 23,7% 23% 20 10 0 Mediació Llibertat vigilada Altres mesures en Internament medi obert El primer programa aplicat per la DGJJ manté una relació significativa amb el desistiment (X2= 24,168, p=0,004).
 21. 21. Resultats competència emocional(mostra accidental)Grup Sexe Edats compreses entre elsDesistents 54,5% Home 86,1% 15 a 18 anysReincidents 45,5% Dona 13,9%Procedència de la mostra accidentalPrograma Mostra específica (N) Mostra accidental (n) % (N) % (n)Mediació 170 33 11,45 32,7Medio obert 90 50 55,5 49,5Internament 25 18 72 17,8Amonestació 3 0 0 0Total 288 101 100 100
 22. 22. Resultats competència emocional(desistents versus reincidents) Desistents Reincidents t PConsciència emocional 7,1030 6,9964 ,440 ,661Regulació emocional 5,4955 5,1196 1,405 ,163Autonomia personal 6,5896 6,1957 1,328 ,187Competència social 6,4260 5,5528 2,980 ,004Habilitats de vida i benestar 6,0494 5,6584 1,384 ,170Total QDE-SEC 6,2868 5,8509 2,371 ,020 Alfa de Cronbach= 0,809
 23. 23. Resultats competència emocional(desistents versus reincidents) Dimensió de Competència social Puntuació total QDE.SEC
 24. 24. Conclusions
 25. 25. Conclusions Respecte al desistiment Respecte al perfil Característiques penals i sociodemogràfic criminològiques (1)Un 70,1% d’adolescents Les noies manifesten una Que l’adolescent realitzi elque entren en el circuit de tendència major que els nois seu primer fet a edatsjustícia juvenil no tornen a en quant a abandonar la avançades pot ser unreincidir. delinqüència. element protector per a la futura delinqüènciaEl 24,3% de desistiment Els adolescents d’altresd’adolescents amb tres o nacionalitats tenen majors És positiu per al desistiment:més causes ens informa de dificultats en aconseguirles dificultats per desistir en desistir de la delinqüència -Que el menor abandoni lael delicte en adolescents que delinqüència a edatsprovenen d’una carrera primerenquesdelictiva llarga. -Que la carrera delictiva sigui curta -Que acumuli pocs expedients.
 26. 26. Conclusions Característiques penals i Respecte a l’aplicació de Respecte a les criminològiques (2) programes competències emocionalsLa reincidència està La primera intervenció El desenvolupamentassociada a delictes contra efectuada per la DGJJ és la emocional positiu és unla propietat mentre que el que major impacte sembla factor protector capaç dedesistiment a altres tenir amb el desistiment. promoure el desistimenttipologies de delictes: en d’adolescents implicats enprimer lloc delictes contra La mediació és el programa dinàmiques delictives.les persones i lesions, i en capdavanter seguit d’altressegon terme per delictes programes que atenen La competència social és lacontra l’ordre públic com la adolescents amb alts nivells dimensió més rellevant perseguretat col·lectiva. de conflictivitat i tot i així afavorir el desistiment. obtenen bons o acceptablesLa naturalesa violenta o no resultats d’èxit.violenta del delicte NOafecta al desistiment
 27. 27. PropostesPrevenció, Detecció i Intervenció Intervenir d’una manera intensa des de la DGJJ amb aquells adolescents que s’han iniciat oque estan en situació descalada delictiva en edats primerenques. Oferir majors oportunitats i recursos a aquells joves que estan fent esforços evidents permantenir la seva condició de desistents i redirigir joves reincidents cap al desistiment. Impulsar programes de competència emocional a escoles, instituts, formació a les famílies. Insistir en format individual o grupal des de la DGJJ en la reeducació en competènciesemocionals.Investigació Ampliar el coneixement existent respecte els factors i el procés que porta al desistiment.
 28. 28. Moltes gràcies per la seva atenció. Alguna pregunta?Descripció i anàlisi dels factors protectors dadolescents en la prevenció del delicte: El perfil de ladolescent desistent i les competències emocionals associades
 29. 29. Sessió d’investigació Sessió investigacióRecerques consultables a: www.gencat.cat/justicia/investigacions www.gencat.cat/justicia/investigacions /i i a la biblioteca del CEJFEDespréDesprés de la presentació podreu: presentació visualitzar- visualitzar-la a www.cejfe.tv descarregar- www.slideshare.net/ i descarregar-la a www.slideshare.net/justicia

Sessió d'investigació que va tenir lloc al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el 23 d'octubre de 2012

Views

Total views

1,732

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

98

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×