Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aprendre treballant, aprendre amb els companys

1,187 views

Published on

Una experiència de treball col·laboratiu des de la CoP dels educadors socials de centres penitenciaris. Susana Gracia, e-moderadora de la CoP d'educadors socials de centres penitenciaris. Juny de 2011

Published in: Education, Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aprendre treballant, aprendre amb els companys

 1. 1. Aprendre treballant,aprendre amb els companysUna experiència de treball col·laboratiu des de lacomunitat de pràctica dels educadors socials de centres penitenciaris Susana Gracia, e-moderadora de la CoP d’educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Juny 2011
 2. 2. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu L’educador social als centres penitenciaris. Punt de partida:• Més de 200 professionals a 11 centres• Disciplina jove, sense un marc teòric on enquadrar lanostra feina diària.• Molt d’esforç i i temps buscant documentació iinformació per a preparar les activitats.• Cursos de formació, l’únic espai on podíem intercanviarexperiències i opinions amb els companys d’altrescentres.
 3. 3. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Els inicis de la Comunitat: antecedents2002: 1ª jornada d’intercanvi d’experiències per avaluarimplantació als centres del Programa de diversitat.Es mantenen Jornades anuals d’intercanvi d’Experiències2004: creació, a proposta de la Secció d’Educació, Culturai Esports, de la Comissió d’Educadors
 4. 4. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Els inicis de la comunitat: antecedentsUna de les conclusions a què gairebé semprearribàvem: detectem les necessitats però notrobem alternatives viables i factibles per resoldre-les.Ens cal temps i espai per poder-nos comunicar,debatre, discutir i accedir a fonts d’informaciósignificatives.
 5. 5. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Els inicis de la comunitat2006, juny: Presentació del Programa Compartim2007: els educadors socials ens integrem al programa Compartim. El 17 de maig tenim un espai propi al portal de Justícia dins la plataforma e-Catalunya.
 6. 6. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Primers passos Vam començar ambalguna expectativa, i amb molts dubtes i pors. Quan vam trobar quèvolíem treballar, on volíem arribar i les persones motivades que volienparticipar, la comunitat va iniciar el seu camí.
 7. 7. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiuQuè volem:• Sistematitzar les pràctiques professionals• Reflexionar sobre què hem de treballar i com ho hem de fer per construir un marc teòric que reculli aquest coneixement generalment dispers.• Estar connectat.• Participar en la construcció de la nostra identitat professional.
 8. 8. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Metodologia de treballElecció del tema a treballar:• fòrums de debats de la comunitat,• a la Jornada anual o• a iniciativa de la Secció d’Educació, Cultura i Esports de la DGA partir daquí: – creació del grup de treball específic, – recull d’informació, documentació, pràctiques i experiències – fòrums de debats i discussió – treball en línia al wiki – reunions presencial periòdiques (bimensuals) – els darrers anys hem mantingut grups de treball exclusivament virtuals
 9. 9. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiuFonamental pera la continuïtat:Obtenció deresultats pràctics ique aquests siguinvalorats i validatsper la institució.
 10. 10. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Dades• 4 jornades de bones pràctiques• 211 membres donats d’alta a la plataforma e-Catalunya• 1 grup d’entusiastes• 5 experts de fora de l’àmbit penitenciari•13 grups de treball: – 4 l’any 2008 – 3 l’any 2009 – 3 l’any 2010 – 3 l’any 2011
 11. 11. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Resultats8 programes socioeducatius i 1 propostametodològica feta per educadors i per alseducadors i validats per la Direcció GeneralTots els programes s’han implementat alscentres i 2 s’han publicat.
 12. 12. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu
 13. 13. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Col·laboracions amb altres comunitatsCol·laboració amb la comunitat TIC i Presó per apassar a suport digital programes socioeducatius.Amb això complirem un doble objectiu: per unapart, treballar els programes, i per altra,familiaritzar als interns amb lalfabetització digital.
 14. 14. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Grups de treball 2011 • Grup d’educació en el lleure • Educació Intercultural i TIC • Revisió i actualització del Programa de mobilitat segura (ara en format digital)
 15. 15. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Altres línies de treball: Infoeducadors• Inici: abril del 2010.• En preparació el número 15.• Objectiu: eina d’informació icomunicació que, a més,genera noves oportunitats derelació i de col·laboració, totsuperant la llunyania delsnostres centres.
 16. 16. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Elaboració d’un centre de recursos compartit
 17. 17. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Línies de futur• Dotar els centres penitenciaris d’uns continguts educatius, actuals, didàctics, actualitzats i revisables• Continuar amb les jornades de bones pràctiques• Consolidar el butlletí Infoeducadors com a mitjà d’informació• Formació continua per tots els educador/es socials a partir del treball col·laboratiu• La integració d’aquesta nova manera de treballar en les nostres tasques professionals
 18. 18. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Reptes i desitjos• Aconseguir una major participació i implicació per partdel col·lectiu• Avaluació continuada• Temps real dins de l’horari laboral i facilitats per fer treballcol·laboratiu• Compatibilitzar tallers pràctics amb treball col·laboratiu• Que aquesta manera de treballar es converteixi en unaveritable cultura de l’organització
 19. 19. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiuLa comunitat té sentit si compleix les expectatives dels professionals que la formen
 20. 20. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiuMotius per continuar• Passió per la professió• Ganes d’aprendre• Sentir-se part d’un col·lectiu• Reconeixement a la feina feta• Participar en la pressa de decisions• Superar nous reptes...I sobretot,perquè ens divertim !!!!!
 21. 21. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Abans- Quan un educador canviava de lloc detreball, s’enduia el seu saber i la sevaexperiència- Quan arribava un nou educador,començava de zero
 22. 22. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Ara:- Tenim eines per resoldre problemes des del propicol·lectiu.- Comptem amb un espai d’informació, comunicació, debati intercanvi.- Unifiquem criteris i maneres de treballar.- Elaborem un cos de coneixement teòric a partir del’experiència diària.- Comptem amb una base de dades de recursosespecialitzats.- El coneixement és compartit.
 23. 23. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiuCom en Genís Roca ens va pronosticar,anem en camí de ser educadors 2.0:- Blocs d’educadors- Llista d’educadors a Twitter- Usem Twitter per fer difusió dejornades- Ús de Moodle per elaborar cursos- etc...
 24. 24. Comunitat d’educadores i educadors socials de centres penitenciaris Programa Compartim Una experiència de treball col·laboratiu Moltes gràcies sgracia@gencat.cat

×