Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abús sexual infantil: valoració psicosocial

994 views

Published on

Sessió d'investigació que va tenir lloc al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada el 22 de febrer de 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abús sexual infantil: valoració psicosocial

 1. 1. Sessió d’investigació Abús sexual infantil: valoració psicosocialBarcelona, 22 de febrer de 2011
 2. 2. Característiques psicosocials i judicials dels menors implicats en denúncies d’abús sexual Cent casos valorats a l’equipd’assessorament tècnic penal de Barcelona Lourdes Alarcón Romero Rosa M. Aragonés De La Cruz Maria Bassa Bertran Montserrat Farran Porté Joan Carles Guillén Villegas Xavier Juncosa Font Sandra López Ferré Rosa Querol Tous Laia Toro Martí ANY 2010
 3. 3. JUSTIFICACIÓ Els/les menors que arriben al sistema judicial com a víctimes d’un delicte contra la llibertat sexual presenten una alta vulnerabilitat, perquè encara no han completat el seu desenvolupament psicosocial Els/les menors poden veure’s afectats, tant per l’agressió en sí mateixa, com per la victimització secundària, que pot sorgir arran del seu pas pel sistema judicial i de les actituds adoptades pels adults que els envolten.
 4. 4. OBJECTIUS1) Conèixer de primera mà les característiques psicològiques, socio-demogràfiques i judicials dels/les menors que denuncien abús sexual a la província de Barcelona i que arriben al nostre servei.2) Altres objectius : a) Comparació amb altres estudis realitzats d’àmbit nacional i internacional. b) Creuament de variables analitzades per cercar relacions significatives. c) Conèixer possibles factors de risc per tasques de prevenció. e) Difondre i posar a disposició dels professionals les conclusions de l’estudi realitzat. f) Modificar els descriptors de la Base de Dades JOVO de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat
 5. 5. CONCEPTE D’ABUS SEXUAL UTILITZAT A LA RECERCANational Center of Child Abuse and Neglect (1978): «els contactes i interaccions entre un nen i un adult, quan ladult (agressor) usa al nen per a estimular-se sexualment ell mateix, al nen o a altra persona. Labús sexual pot ser comès per una persona menor de 18 anys, quan aquesta és significativament major que ell, o quan està en una posició de poder o control sobre altre menor».
 6. 6. DISSENY DE LA RECERCA MOSTRA: 100 menors presumptes víctimes d’abús sexual, agressió sexual o altres delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals que van ser valorats en el nostre equip durant el període setembre 2008 a setembre 2009. Causes en les quals fos competent un jutjat de Barcelona ciutat o de les diferents comarques de la província de Barcelona.
 7. 7. DISSENY DE LA RECERCA METODOLOGIA: Revisió àmplia de la literatura científica i d’investigació relacionada amb el nostre àmbit d’estudi. Construcció llistat de les variables rellevants objecte del nostre estudi, amb la finalitat d’obtenir una plantilla d’introducció de dades. Redacció d’un manual d’instruccions on constava la descripció concreta de cada variable i dels seus corresponents valors de resposta. Buidatge de la informació rellevant pel nostre estudi en cada cas nou mitjançant l’emplenament de la plantilla d’obtenció de dades. Reunions periòdiques dels psicòlegs participants, realitzant-se les oportunes correccions. Anàlisi estadístic de les dades.
 8. 8. VARIABLES ANALITZADESANTECEDENTS DEL DELICTE Variables familiars i socials (tipus família, antecedents familiars, estil educatiu parental...) Variables personals (personalitat, psicopatologia prèvia, problemes salut, problemàtica conductual...)CARACTERÍSTIQUES DELICTE (tipologia, cronicitat, característiques acusat, coexistència altres maltractaments, etc.)CONSEQÜÈNCIES DEL DELICTE Variables judicials (tipus demanda, entrevistes prèvies sobre els fets, existència o no de relat d¡abús, altres informes...) Variables familiars i socials (actitud família, mesures de protecció...) Variables personals (afectació física i psicològica, afectació entorn familiar, tractaments psicològics, actituds vers l’agressor...)
 9. 9. RESULTATSPel que fa al estudi hem d’advertir la peculiaritat de lamostra amb la que hem treballat: Només són casos en que s’ha interposat denunciad’abusos i en els quals la instància judicial ha consideratnecessària a nostra intervenció. Parlem de casos de sospita d’abusos i no casosconfirmats, ja que la nostra intervenció és prèvia a lasentència judicial.PARTINT D’AQUESTES PREMISES HEM DE SER MOLTPRUDENTS A L’HORA D’EXTRAPOLAR INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ GENERAL.
 10. 10. CARACTERISTIQUES DE LA MOSTRAProcedènciaLes 3/4 parts són menors nascuts a Catalunya, comptant un23 % destrangers, fonamentalment sud-americans.
 11. 11. CARACTERISTIQUES DE LA MOSTRAEdatLa majoria de la mostra te entre 9-11 anys (28%) i entre 12 i14 anys (25%).
 12. 12. CARACTERISTIQUES DE LA MOSTRASexeLa majoria de la mostra, les 3/4 parts, són nenes.
 13. 13. ANTECEDENTS FAMILIARSQuant antecedents familiars destacar que quasi la meitat de lesfamílies (44%) tenen un perfil tradicional (pare i mare biològics enconvivència conjunta), seguit d’un 27% de famíliesmonoparentals i d’un 16% de famílies reconstituïdes.
 14. 14. ANTECEDENTS FAMILIARS Més de la meitat dels progenitors de la mostra sónespanyols (65% pares i 68% mares). La majoria de paresforans són originaris de sud-america (16-18%). En el 38% dels casos existia una dinàmica relacionalconflictiva entre els cuidadors del menor. En un 70% de la mostra s’ha valorat l’estil educatiu delsprogenitors com adequat. Només s’ha donat una intervenció de serveis socialssobre el nucli de convivència habitual del menor en el 30%dels casos, prèvia a la denúncia d’abús sexual.
 15. 15. ANTECEDENTS FAMILIARSAproximadament en un quart de la mostra apareixen antecedentsfamiliars, bàsicament per violència domèstica entre els membres de lafamília (tret del menor), consum de tòxics i psicopatologia.L’antecedent menys freqüent, és el d’abús sexual el qual es recull enel 16% de les famílies dels menors. 90 80 81 75 70 70 69 62 62 60 50 40 30 28 24 28 20 21 21 14 16 10 9 10 3 3 4 0 Legals Toxicom. Psicopat. Abús VIDO Esdev. sexual traumàtics Es desconeix Antecedents presents Antecedents absents
 16. 16. ANTECEDENTS PERSONALSQuant als trets de personalitat,predominen els trets deconformisme, submissió, iintroversió, presents en un 30-40% de la mostra.No es constaten diferènciessignificatives per sexe, aexcepció de:- la inhibició que està mésfreqüent en les noies (28%) queen els nois (14,8%)- les noies presenten amb majorfreqüència trets d’histrionisme iautopunició, i per contra els noises mostren més rudes.Cal destacar que en una 95% dela mostra es va descartartendència a la fabulació.
 17. 17. ANTECEDENTS PERSONALSLa psicopatologia prèvia (abans de l’ocurrència de la denúncia)més freqüent és el trastorn d’aprenentatge (7 casos), seguit deltrastorn psicòtic i d’eliminació (6 casos), per últim remarcar eltrastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, dins dels trastornsper conducta pertorbadora (5 casos).
 18. 18. ANTECEDENTS PERSONALSCal destacar de l’estudi : No s’ha trobat cap cas amb trastorn depressiu. Només en menys d’un 20% dels menors presentavenproblemàtica conductual en diverses àrees, principalment enl’àmbit escolar i familiar, seguit de l’àmbit social (15%). Una quarta part dels menors (28%) estaven fenttractament psicològic o tenien visita programada prèviamenta la revelació dels abusos.
 19. 19. VARIABLES DELICTIVESEn la nostra mostra es fa palès que l’abús sexual (85%) és eltipus de delicte sexual que més es denúncia quan la víctima ésun menor d’edat. Només el 13% denunciaren agressió sexual.Quant a la durada de l’abús, més de la meitat (54%) de lamostra es tractava d’un abús crònic, posant-se de manifest unadinàmica relacional entre víctima i agressor que mantenia lasituació abusiva.
 20. 20. VARIABLES DELICTIVES Referent a l’agressor destacar que en 40% dels casos,l’abusador és un membre de la família del menor, i en un33% l’abusador era una persona de l’entorn de la víctima(sense relació de parentiu ni professional). En un 12% dels casos la víctima i l’acusat no es coneixieni en un 6% dels casos l’acusat era una persona que teniarelació amb la víctima per raó de la seva activitatprofessional. La franja d’edat més freqüent entre els acusats és la de31 a 60 anys (55 casos), seguida a força distància per elsde 18 a 30 anys (15 casos) i més de 60 anys (14 casos).
 21. 21. VARIABLES DELICTIVES En la majoria de casos la denúncia és formalitzada per unfamiliar de la víctima (74 %), seguit a força distància per unprofessional relacionat amb la víctima (13 %). Només en 7 casos va ser la pròpia víctima la que vainterposar la denúncia, dada coherent amb les característiquesde la mostra, ja que es tracta de menors d’edat en situaciód’indefensió i vulnerabilitat elevades.
 22. 22. VARIABLES DELICTIVES Quant a les entrevistes prèvies abans de la nostraintervenció, la majoria dels menors (63%) ha realitzatprèviament 2 o 3 entrevistes, principalment realitzades perfamiliars (93%), seguit d’unitats hospitalàries i cossos policials(40% cada unitat). En aquestes entrevistes prèvies o durant la nostraintervenció s’ha obtingut relat d’abusos en el 94 % dels casos. En les 3/4 parts dels casos no s’ha detectat coexistènciaamb altres maltractaments. Només en el 13% dels casos de lamostra els menors, a més de l’abús sexual denunciat, venienpatint maltractaments de tipus psicològic i en un 8%maltractaments de tipus físics.
 23. 23. CONSEQÜÈNCIES DEL DELICTE Demanda judicial de credibilitat en 3/4 parts dels casos (en la meitat dels casos seqüeles i perfil psicològic del menor) 67% dels casos van ser valorats globalment com a creïbles, un terç indeterminats i només 2 casos no creïbles. 83 % casos van rebre suport familiar arran revelació. La mesura de protecció més usual va ser la restricció o interrupció de contactes amb l’agressor. Només 4% van tenir lesions físiques, embaràs o avortament.
 24. 24. CONSEQÜÈNCIES DEL DELICTE Sense diferenciar per sexes, es va trobar afectació psicològica en meitat casos (55%). La més freqüent va ser simptomatologia ansiosa (32%) i posttraumàtica (35%) Conducta sexualitzada en el 10% dels casos. No apareix simptomatologia depressiva a la mostra. Gairebé meitat mostra ha fet tractament psicològic arran dels abusos (doble dels que ho feien abans de la ocurrència del delicte). En un 16% mostra altres familiars han iniciat també tractament arran dels fets.
 25. 25. CONSEQÜÈNCIES DEL DELICTE 13% casos va donar-se canvi residència familiar arran fets. En la meitat de la mostra es van produir canvis en les relacions familiars. L’Actitud més freqüent dels menors en vers l’agressor va ser de rebuig (58%) i de por (45%).
 26. 26. Afectació psicològica Diferenciant per sexes, les nenes presenten més ansietat (34% vs. 26%), simptomatologia posttraumàtica (41% vs. 19%), minva del rendiment escolar (26% vs.15%) i dissociació emocional (14% vs. 7%). Els nens presenten més trastorns de conducta (11% vs. 4%) i sentiments de culpa (33% vs. 16%).
 27. 27. Perfil del menor tipus de la mostra Nena catalana major de 9 anys Pertany a una família tradicional, de pares espanyols i amb un estil educatiu parental adequat Trets predominants de personalitat són els de submissió, conformisme i introversió. Sense tendència patològica a la fabulació. No presenta cap mena de disminució. Tipus delictiu més habitual és l’abús sexual crònic perpetuat per un familiar del menor.
 28. 28. Perfil del menor tipus de la mostra Denúncia interposada habitualment per un familiar de la menor. No es dona coexistència habitual amb altres maltractaments. La demanda judicial tipus versa sobre la credibilitat el/la testimoni i la petició de suport a l’exploració judicial (PSEJ). En general es tracta d’un testimoni creïble i que rep suport familiar. Les seqüeles psicològiques més habituals es troben les emmarcades en l’esfera ansiosa i posttraumàtica i els sentiment de la menor vers l’agressor és la de rebuig.

×