Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14a Sessió web: La intel·ligència col·lectiva i la web 2.0, per Ricardo Baeza Yates

2,436 views

Published on

Síntesi de la 14a Sessió web: "La intel·ligència col·lectiva i la web 2.0" a càrrec de Ricardo Baeza Yates.

Síntesis de la 14a Sesión web: "La inteligencia colectiva y la web 2.0" , por Ricardo Baeza Yates.

Synthesis of the 14th Web Session: "Collective intelligence and web 2.0" , by Ricardo Baeza Yates.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

14a Sessió web: La intel·ligència col·lectiva i la web 2.0, per Ricardo Baeza Yates

 1. 1. La saviesa Web 2.0: de la gent Ricardo Baeza Yates VP, Yahoo! Research Barcelona, Catalunya & Santiago, Chile Yahoo! Research Agenda Internet i la web avui Web 2.0 i Social Media Exemple: Cerca social Ecosistema de la web 2.0 La saviesa de la gent El futur 4
 2. 2. Internet i la web Yahoo! Research Internet i la web Entre 1 i 2,5 mil milions de persones connectades – 5 mil milions estaran connectades l'any 2015 1,8 mil milions de telèfons mòbils – S' estima que 500 milions de persones tindran mòbils de banda ampla l'any 2010 El tràfic a Internet ha augmentat 20 vegades en 5 anys Avui hi ha més de 181 milions de servidors Web – Apache: 50%, Microsoft: 34% La Web és, a la práctica, infinita – Les pàgines dinàmiques són il·limitades – Les pàgines estàtiques són més de 12 mil milions? 7
 3. 3. Yahoo! Research Les múltiples cares de la web Yahoo! Research Problemes • Tamany • Creixement i canvi permanent • Duplicitat i diversitat • Ignorància dels usuaris • Spam de metadades, enllaços, etc.: – “weapons of mass destruction” – “french military victories” – “miserable failure” • Desafiaments: Crawling (recaptador) i ranking (posició en els resultats)
 4. 4. Yahoo! Research Tendències • Web 2.0, xarxes socials – Fragmentació de la propietat del contingut – Fragmentació de l'accés (visites, tema) – “Information Games” • Increment de la web semàntica – RDF, microformats, metadades en general • Augment de la publicitat a Internet associada a cerques 10 Yahoo! Research Publicitat
 5. 5. Yahoo! Research Exemples Yahoo! Research El tamany de Yahoo! (Març 07, Maig 07) 24 idiomes, 20 països > 4 mil milions de pàgines vistes per dia (a tot el món) > 500 milions de persones al mes (la meitat d'usuaris a Internet!) > 250 milions de comptes de correus (1 milió de comptes al dia) 100 milions de persones en gairebé 8 milions de grups 7 milions de moderadors 4 mil milions de videos musicals descarregats el 2005 20 Pb de dades emmagatzemades (20M Gb) – Biblioteca del Congres d'EEUU cada dia (28M llibres, 20TB) 12 Tb de dades generades cada dia 7 mil milions de cançons avaluades (ratings) 2 mil milions de fotos emmagatzemades 2 mil milions de correus i missatges d'IM (missatgeria instantània) enviats per dia 20
 6. 6. Yahoo! Research Web 2.0 a Yahoo! Sit ios sociales t uvieron 115M visit ant es únicos, 56M “ m enores de 35” . • Yahoo! Groups 8 milions, 1 de cada 10 usuaris • Delicio.us 2 milions d'usuaris • Flickr 1 milió de fotos al dia • Yahoo! Respostes 100M usuaris únics, 250M respostes • Messenger 85M usuaris únics (dat os del 2007) Yahoo! Research Què és SearchMonkey? U na pl af at orm a abi a para usar dat ert os estructurados que perm i en generar resul ados t t m ás út l y rel ies evant en Yahoo! es Before Af er t
 7. 7. Yahoo! Research Resultat millorat Enlaces profundos i agen m Resum en at but ri os/ valores Social Media
 8. 8. Yahoo! Research Noves tendències 26 Yahoo! Research La web: un joc de tres actes Públic “ La ” We b Personal “ La Me v a ” We b “ La Social No s tr a We b ” 27
 9. 9. Yahoo! Research Web 2.0: Ingredients Reviews Grups API IM missatgeria RSS Blocs instantània VoIP Fot os Tags Vídeo Podcast s Bookm arks Àudio Playlist s 28 Yahoo! Research Algunes xarxes socials Blocs – Discussions col·laboratives dirigides en temes específics IM missatgeria instantània – Llista d'amics, xat Yahoo! Groups – Temes enfocats a comunitats MySpace, Facebook, Friendster, Orkut – Xarxes d'amics Delicio.us – Favorits (bookmarking) col·laboratius Flickr, You Tube – Compartir i etiquetar fotos o vídeos Yahoo! Answers – Persones responent persones 29
 10. 10. Yahoo! Research Per què ens connectem a Internet? Per estar comunicades Per estar informades Per entretenir-se Cada vegada més, per formar part de noves formes de participació, pertanyent i compartint Per formar part de la web 2.0 – També anomenada xarxes socials o social media 30 Yahoo! Research Contingut unidireccional Clips Crítiques Galeries de fotos Contingut comunitari Fotos Opinions Coneixement 31
 11. 11. Yahoo! Research 32 Yahoo! Research Xa rx e s S o c ia ls P rin c ip a lm e n t jo v e s d e 13 a 21 anys Ex e m p le s : • - My S p a c e • - Fa c e b o o k 33
 12. 12. Yahoo! Research Qui són ells? Ed a t % In t e re s s o s re p re s e n t a t iu s 36 Yahoo! Research Què fa especial Flickr? 1. Continguts generats pels usuaris Continguts no llicenciats de proveïdors como ara Corbis o Getty, al contrari són contribuïts per usuaris. 2. Contingut organitzat pels usuaris Continguts són etiquetats, descrits, organitzats, descoberts, etc. no per “editors”, sinó pels mateixos usuaris. 3. Contingut distribuït pels usuaris Flickr fa la distribució per Internet, no mitjançant acords comercials. 4. Funcionalitat desenvolupada per usuaris Els APIs disponibles de Flickr (PHP, Perl, etc.) permeten que la comunitat de desenvolupadors construeixi sobre la plataforma de Flickr. Un ecosistema sencer creat amb menys de 10 persones… auxiliat per milions a la comunidad de Flickr 37
 13. 13. Yahoo! Research 38 Yahoo! Research Disgressió: Visió per computador és difícil 40
 14. 14. Yahoo! Research UGC ( Co n t in g u t ge n e ra t p e r l'us u a ri) Ha e x p e rim e n t a t UGC? Tip up ed e oCo n tn t e n tt Ty s s f Co in g u No Si Un a o m é s a lt e rn a t iv e s Fo t o s , Im a t g e s Co m a Cre a d o r Te x t Vid e o s Co m a Co n s u m id o r Mú s ic a An im a c io n s , Fla s h Alt re s Font:: National Internet Development Agency Report al Juny, 2006 (Corea del Sud) 46 Un altre exemple d'Open Source Yahoo! Research Actes simples creen valors i oportunitats Fe n t se r vir le s a ccion s d e l' u su a r i, LAUN CH CAST cr e a u n p e r f il d e p r e f e r è n cie s d e ca d a p e r son a Le s p e r son e s Com m é s d a d e s, p od e n m é s in t e l. lig e n t é s com p a r t ir e l sist e m a a q u e st a m ú sica p e r son a l a H i h a m é s d e 7 m il t r a vé s d e m ilion s d e Ya h oo! r a t in g s M e sse n g e r sim p lif ica n t e l LAUN CH ca st = d e scob r ir la m ú sica q u e m ú sica n ova t 'e scolt a que ens agrada 47
 15. 15. Yahoo! Research Dinàmica de la comunitat 1 creador 10 sintetitzadors 100 consumidors Els nous productes difuminen les distincions entre creadors, sintetitzadors i consumidors. Exemple: Launchcast Tot acte de consum és un acte implícit de producció que no requereix un esforç incremental…. Escoltar música crea una estació de ràdio… 48 Exemple: Cerca social
 16. 16. Yahoo! Research El desafiament del coneixement Desafiament Habilitar els usuaris per compartir saviesa amb la seva comunitat per crear una millor experiència de cerca. Exem ple: Nombre de Resultats Pregunt a: Vacances a Xile Vacances Xile 2.280.000 Pregunt a: “ Tot el que Ricardo en sap sobre Xile” “Tot el que Ricardo en sap sobre Xile” 0 51 Yahoo! Research Preguntes subjectives Els tipus de preguntes que depenen de l'experiència… “ coneix un bon lampista a Barcelona?” “ trobo un bon pub a Girona?” “Quins blocs polítics creu que jo gaudiria llegint?” “ comprar un parell de sabates originals?” Aquests tipus de preguntes són mal contestades pels cercadors d'avui, però irònicament són les més valuoses (doncs generen transaccions comercials) Com podem capturar l'experiència de la gent? 52
 17. 17. Yahoo! Research Cerca social enriquida: Yahoo! Answers Democratitzar el procés de “votar” (tant explícit com implícit) Sortir de la mira de webmasters i retornar el control als usuaris Permetre l'assignació dinàmica de confiança a diferents persones Obtenir nous graus de llibertat “Una millor cerca mitjançant la gent” 56 Yahoo! Research Desafiaments en la cerca social Com utilitzem UGC per a una millor cerca? són els ratings i el sistema de reputació? Com fem front a l'spam de web? Quins són els incentius de participació? El gran desafiament: més es pot aprofitar el poder de la gent? 57
 18. 18. Ecosistema de la web 2.0 Yahoo! Research Agenda European search vision Leader board Knowledge - the next challenge People power Making knowledge pay Poorly formed questions 60
 19. 19. Yahoo! Research No definitive answer Unverifiable answer Community consensus 61 Yahoo! Research són els problemes? Quines preguntes són legítimes? Quin és el sistema d' incentius? Com validem les respostes? Quin és el rol de la comunitat? s el sistema de reputació? 62
 20. 20. Yahoo! Research són els desafiaments? Comunitat d'usuaris – Sistema social Incentius i reputació – Sistema econòmic Expressió pobre, preguntes “gramaticalment” limitades – Anàlisi del llenguatge Millorant l'experiència de l'usuari en base a dades recopilades – Extracció d'informació, mineria de dades 65 La saviesa de la gent
 21. 21. Yahoo! Research La mineria de dades de la web La saviesa de la gent (The Wisdom of Crowds) - James Surowiecki - 2004 – “Donades les circumstàncies correctes, els grups són notablement intel·ligents” • Importància de la diversitat, la independència i la descentralització – “Grans grups de gent són més llestos que uns quants experts, sense importar com en són de brillants — la gent és millor resolent problemes, fomentant la innovació, proposant bones solucions, i fins i tot predint el futur”. • Com desplegar tot això en la propera generació de cerca social i serveis de la web? 69 Yahoo! Research Text àncora (anchor text) La saviesa de la gent pot ser utilitzada per cercar El principi no és nou – el text àncora s'utilitza en una cerca estàndard: un enllaç a un document D, inclou un text àncora que s'associa a D Arm o n k, NY-b a s e d c o m p u t e r g ia n t IBM a n n o u n c e d t o d a y www.ib m .c o m Big Blu e t o d a y a n n o u n c e d Jo e ’s c o m p u t e r h a rd wa re lin ks re c o rd p ro fit s fo r t h e q u a rt e r Co m p a q HP IBM 70
 22. 22. Yahoo! Research The Wisdom of Crowds Crucial per al ranking dels cercadors Continguts del text: escriptors de la web – No només per a la Web! Enllaços: Editors de la web (webmasters) Anotacions: participants de la web 2.0 – Etiquetes (tags), favorits, comentaris, ratings, etc. Preguntes: Tots els que fan servir la web! – Consultes i les accions (clics) en les respostes 71 Yahoo! Research Mineria de consultes per a... Millorar la cerca en la web Millors índex i ranking Recomanacions de millors consultes Diseny dirigit pels usuaris – Essència de la informació – El lloc web que els usuaris volen i no téns – Millorar el contingut i l' estructura Generació de recursos pseudosemàntics 72
 23. 23. Yahoo! Research La intenció de les preguntes (Broder, 2000) ~25% Informacional •~40% Navegacional •~35% Transaccional 73 Yahoo! Research Home page Levinson and Rose, 2004 Hub page Página con recursos 77
 24. 24. Yahoo! Research Folksonomia implícita Yahoo! Research Coneixement implícit
 25. 25. Yahoo! Research L' idioma de la web i webslang Xarxa social implícita Com evaluar quelcom més gran que el què existeix? – Open Directory Project Personalitzar tasques i no persones – Podem ajudar més gent – Ens allunyem de problemes de privacitat 81 Yahoo! Research Publicitat i la web 2.0 El poder del boca a boca El poder dels blocaires influents Màrqueting viral – Positiu (Dove) – Negatiu (HSBC) Presència en móns virtuals (Second Life) 90
 26. 26. Yahoo! Research Exemples governamentals Networked Knowledge Los Angeles, ~1995 Intellipedia, Estats Units, 2006 Molts altres països: – Austràlia, Canadà, Finlàndia, Irlanda, Països Bàltics, Regne Unit Programa Compartim, Catalunya, 2008 91 Epíleg
 27. 27. Yahoo! Research El futur La web és científicament jove És intel·lectualment diversa – L'element humà – L'element social La web reflecteix l'economia i la societat en general – Això no era cert fa 10 anys 93 Yahoo! Research Reflex de la societat 94
 28. 28. Yahoo! Research Exportacions/Importacions vs. Enllaços a països Baeza-Yates & Castillo, WWW2006 95 Yahoo! Research Web 3.0? Ara estem a la web 2.0 beta La gent vol realitzar tasques/treballs complets – ¿On aniré de vacances amb 2.000 euros? Tenir en compte el context de la tasca Vull reservar vacances a la Toscana Inici Meta Yahoo! Experience 98

×