Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bda Ae 2000 04 En 122

613 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bda Ae 2000 04 En 122

 1. 1. jftb=~Éêçã~í=ap=PM mêçÖê~ãJÅçåíêçä mê cN f pí~êí píçé N O P jftb [apY jáÅÜ~Éä=tÉåò=dãÄe aJVTQRM=^êåëíÉáå léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë sÉêëáçå=NKOO qÜáë=ÇçÅìãÉåí=Ü~ë=ÄÉÉå=éêÉé~êÉÇ=îÉêó=Å~êÉÑìääó=~åÇ=ÅÜÉÅâÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ=Ä~âáåÖ=ìåáíK eçïÉîÉêI=ÇÉîá~íáçåëI=Éêêçêë=~ë=ïÉää=~ë=íê~åëä~íáçå=Éêêçêë=Å~ååçí=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉäó=ÉñÅäìÇÉÇK=qÜÉ=éìÄäáëÜÉê EjÉëëêëK=jftb=jáÅÜ~Éä=tÉåò=dãÄeF=í~âÉë=åç=äÉÖ~ä=êÉëéçåëáÄáäáíó=åçê=~åó=çíÜÉê=äá~Äáäáíó=Ñçê=áåÅçêêÉÅí áåÑçêã~íáçå=~åÇ=áíë=ÅçåëÉèìÉåÅÉëK tÉ=êÉëÉêîÉ=íÜÉ=êáÖÜí=íç=ÅÜ~åÖÉ=íÉÅÜåáÅ~ä=~åÇ=çéíáÅ~ä=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåëK ^êíKJkêKW=SRPNQVKNV q_J_pJd_MSLNKOO
 2. 2. pÜçêí=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë NK pïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=Åçåíêçä=EâÉÉé=âÉó=éêÉëëÉÇ=Ñçê=N=ëÉÅçåÇF OK ^ÇàìëíáåÖ=íÜÉ=íÉãéÉê~íìêÉ PK pÉííáåÖ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ pí~êíáåÖ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉê píÉ~ã=ëìééäóW=iÉëë=ëíÉ~ã=âÉó=OQ=çê=ãçêÉ=ëíÉ~ã=âÉó=OR=çê=ã~åì~ä=ëíÉ~ã=âÉó=OSK ^í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=Ä~âáåÖ=íáãÉW=dçåÖ=ëáÖå~ä=~åÇ=äÉííÉêë=?båÇb? NK mê cN f OK pí~êí píçé PK N O P jftb [apY jáÅÜ~Éä=tÉåò=dãÄe aJVTQRM=^êåëíÉáå OQ OR OS O=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 3. 3. iáëí=çÑ=ÅçåíÉåíë NK fåíêçÇìÅíáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q NKN cìåÇ~ãÉåí~äë=L=léÉê~íáåÖ=ÉäÉãÉåíë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q NKO léÉê~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R NKP iáãáíáåÖ=î~äìÉëL_~ëáÅ=ëÉííáåÖëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R NKQ péÉÅá~ä=áåÑçêã~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S OK dÉåÉê~ä=ÑìåÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T OKN pïáíÅÜ=çå=çê=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=ÅçåîÉÅíáçå=Ä~âáåÖ=çîÉå=jftb=~Éêçã~í=apKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT OKO pÉí=åçãáå~ä=EZÇÉëáêÉÇF=î~äìÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT OKP oÉ~ÇáåÉëë=Ñçê=Ä~âáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U OKQ _~âáåÖ=ïáíÜ=íáãÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V OKR _~âáåÖ=ïáíÜ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=N=íç=PMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V OKS fåéìí=çÑ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN OKT ^ÑíÉêJÄ~âáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NQ PK péÉÅá~ä=ÑìåÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR PKN pÉííáåÖ=çÑ=é~ê~ãÉíÉêë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR PKO iáÖÜíáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS PKP píÉ~ã=ëäáÇÉ=î~äîÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS PKQ bñÜ~ìëí=Ñ~å KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS PKR mêçÖê~ã=íê~åëÑÉê=áå=Å~ëÉ=çÑ=íïçJÅáêÅìáí=ãçÇÉäëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS PKS pïáíÅÜáåÖJçÑÑ=íÜÉ=ÜÉ~íáåÖ=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT PKT j~åì~ä=ëíÉ~ãáåÖLmêÉëíÉ~ãáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT PKU oÉ~äJíáãÉ=ÅäçÅâ=ëÉííáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU PKV pÉííáåÖ=çÑ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=íáãÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NV PKNM bñíÉêå~ä=åáÖÜí=ëí~êíJìé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NV PKNN ^Åíáî~íáåÖ=åáÖÜí=ëí~êíJìé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM PKNO `çåíêçä=çÑ=íÜÉ=Ñçìê=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å=ëéÉÉÇë=Eçéíáçå~äFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM QKM `çåíêçä=çÑ=íÜÉ=ìåÇÉêÑê~ãÉÇ=éêççÑÉê=Eçéíáçå~äF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON QKN pïáíÅÜáåÖ=çå=~åÇ=çÑÑ=íÜÉ=ìåÇÉêÑê~ãÉÇ=éêççÑÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON QKO pÉííáåÖ=çÑ=åçãáå~ä=î~äìÉë=Ñçê=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ=ÜìãáÇáíó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON RKM Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå=EéçëëáÄäÉ=áå=Å~ëÉ=çÑ=o=íóéÉë=çåäóF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO RKN pïáíÅÜáåÖ=çå=çê=çÑÑ=íÜÉ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO RKO j~åì~ä=çéÉê~íáçå=ïáíÜ=íÜÉ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçåI=íáãÉJÅçåíêçääÉÇKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO RKP j~åì~ä=çéÉê~íáçå=~åÇ=ÅçêÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=éêçÄÉ=ïáíÜ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO RKQ j~åì~ä=çéÉê~íáçå=ïáíÜ=íÜÉ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP SKM `äÉ~å=ÑìåÅíáçå=Eáë=éçëëáÄäÉ=~ë=~å=çéíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=o=íóéÉë=çåäóF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ SKN léÉê~íáçå=`äÉ~å=mêçÖê~ãëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ SKO bêêçê=áå=íÜÉ=ÅäÉ~å=éêçÖê~ã=ÑäçïKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR TK _êÉ~âÇçïåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS TKN c~ìäí=áåÇáÅ~íáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OS TKO c~ìäí=íÉãéÉê~íìêÉ=éêçÄÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT TKP c~ìäí=~ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=Åçåíêçä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OT ^ååÉñ=^W=péÉÅá~ä=ÑìåÅíáçåë=Ñçê=ã~áåíÉå~åÅÉ=éÉêëçååÉäKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU jftb=jáÅÜ~Éä=tÉåò=dãÄe _~âáåÖ=çîÉå=ÅçåëíêìÅíáçå=H=_~âÉêó=íÉÅÜåçäçÖó mçëí~ä=~ÇÇêÉëëW=mK_K=OMI=VTQQU=^êåëíÉáå c~Åíçêó=~ÇÇêÉëëW=jáÅÜ~ÉäJtÉåòJpíê~ëëÉ=OJNMI=VTQRM=^êåëíÉáå mÜçåÉ=MVPSPJSUJM=L=c~ñ=MVPSPJSUJQMM jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=P
 4. 4. NK fåíêçÇìÅíáçå NKN cìåÇ~ãÉåí~äë=L=léÉê~íáåÖ=ÉäÉãÉåíë iba pÜçêí=ÇÉëáÖå~íáçå=Ñçê=íÜÉ=êÉÇ=~åÇ=ÖêÉÉå=áåÇáÅ~íçê=äáÖÜíë=áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ÉäÉãÉåí qáãÉê pÜçêí=ÇÉëáÖå~íáçå=Ñçê=Ä~âáåÖ=íáãÉ=ÅäçÅâ píÉ~ã=ÇÉîáÅÉ aÉëáÖå~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÖÉåÉê~íçê=áå=íÜÉ=çîÉå N O P Q R S mê cN V U NM T NN NP NQ NO pí~êí píçé NR NU NT NV NS OM N O P jftb [apY jáÅÜ~Éä=tÉåò=dãÄe aJVTQRM=^êåëíÉáå ON OO OP OQ OR OS ==N mêçÖê~ããáåÖ=âÉó=Ñçê=áåéìí=çÑ=î~äìÉë NR hÉó=íáãÉê=pq^oqLpqlm ==O cìåÅíáçå=âÉó=Ñçê=R=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçåë=~åÇ= NS mêçÖê~ã=áåÇáÅ~íçêLëíÉ~ã= çíÜÉê=íÜáåÖë èì~åíáíóLéêççÑÉê=íÉãéÉê~íìêÉ ==P píÉ~ã=ëäáÇÉ=î~äîÉ=âÉó=lmbkL`ilpba eÉ~íáåÖ=áåÇáÅ~íçê=lkW=iba=äáÖÜíë=ìé ==Q bñÜ~ìëí=Ñ~å=âÉó=MJN=Eçê=MJNJOJPJMF NT píÉ~ã=èì~åíáíó=áåÇáÅ~íçêLéêççÑÉê= ==R iáÖÜíáåÖ=âÉó=lkLlcc ÜìãáÇáíó ==S hÉó=Åçåíêçä=lkLlcc jçáëíìêÉ=~ÇàìëíãÉåí=áåÇáÅ~íçê=lkW=iba ==T fåÇáÅ~íáçå=~Åíì~ä=íÉãéÉê~íìêÉ äáÖÜíë=ìé ==U fåÇáÅ~íáçå=åçãáå~ä=EZÇÉëáêÉÇF=íÉãéÉê~íìêÉ NU ^êêçï=âÉó=áåÅêÉ~ëÉ=íÉãéÉê~íìêÉ fåÇáÅ~íáçå=ÜÉ~íáåÖ=lk=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ NV ^êêçï=âÉó=êÉÇìÅÉ=íÉãéÉê~íìêÉ ==V ^êêçï=âÉó=áåÅêÉ~ëÉ=íÉãéÉê~íìêÉ OM mêççÑÉê=lkLlcc=ëïáíÅÜX=áåéìí=ëïáíÅÜJ NM ^êêçï=âÉó=êÉÇìÅÉ=íÉãéÉê~íìêÉ çîÉê NN fåÇáÅ~íáçå=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=ÜÉ~íáåÖ=lk ON _~âáåÖ=éêçÖê~ã=kç=N mêÉëë=íÜÉ=âÉó=Ñçê=O=ëÉÅçåÇëW=eÉ~íáåÖ=çÑ OO _~âáåÖ=éêçÖê~ã=kç=O Ä~âáåÖ=çîÉå=lcc OP _~âáåÖ=éêçÖê~ã=kç=P çéíáçå~ä=~Éêçã~í=qW=Q=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å= OQ píÉ~ã=âÉó=èì~åíáíó=N ëéÉÉÇë OR píÉ~ã=âÉó=èì~åíáíó=O ëí~åÇ~êÇ=~Éêçã~í=oW=Q=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å= OS píÉ~ã=âÉó=èì~åíáíó=P=çê=Ü~åÇJçéÉê~íÉÇ ëéÉÉÇë fåÇáÅ~íáçå=ëíÉ~ã=ìåáí=íçç=ÅçäÇ=J=iba= NO qáãÉê=áåÇáÅ~íçê Ñä~ëÜÉë NP ^êêçï=âÉó=áåÅêÉ~ëÉ=íáãÉ NQ ^êêçï=âÉó=êÉÇìÅÉ=íáãÉ Q=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 5. 5. NKO léÉê~íáçå qÜÉ=jftb=~Éêçã~í=ap=Ä~âáåÖ=çîÉåë=~êÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ääó=ÜÉ~íÉÇ=Ä~âáåÖ=çîÉåë=ïáíÜ=~å=áå=ãçíáçåJ Ä~âáåÖ=~íãçëéÜÉêÉK=qÜÉ=Åçåíêçä=çÑ=íÜÉ=jftb=~Éêçã~í=ap=áë=Å~êêáÉÇ=çìí=Äó=ãÉ~åë=çÑ=~=âÉó é~ÇK=ON=âÉóë=~åÇ=P=áåÇáÅ~íçê=é~åÉäë=~êÉ=~î~áä~ÄäÉK=qÜÉ=~Åíì~ä=~åÇ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=~êÉ áåÇáÅ~íÉÇ=áå=íÜÉ=ìééÉê=äáåÉK=qÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=áë=áåÇáÅ~íÉÇ=áå=íÜÉ=ãáÇÇäÉ=äáåÉI=~åÇ=~ë=~å çéíáçåI=íÜÉ=éêçÖê~ã=åìãÄÉêI=íÜÉ=ëíÉ~ã=ìåáí=íÉãéÉê~íìêÉI=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ åçãáå~ä=ãçáëíìêÉ=çÑ=íÜÉ=éêççÑÉê=~êÉ=ëÜçïå=áå=íÜÉ=äçïÉê=äáåÉK PM=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë=ïáíÜ=R=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçåë=É~ÅÜI=~åÇ=çåÉ=ã~åì~ä=éêçÖê~ã=~êÉ=~î~áä~ÄäÉK NKP iáãáíáåÖ=î~äìÉëL_~ëáÅ=ëÉííáåÖë î~äáÇ=ëí~êíáåÖ=Ñêçã=ëçÑíï~êÉ=îÉêëáçå=SKO jftb=~Éêçã~í=q jftb=~Éêçã~í=o j~ñáãìã=~Çàìëí~ÄäÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê PMM=ø` PMM=ø` íÉãéÉê~íìêÉW eóëíÉêÉëáë=íÉãéÉê~íìêÉ=Åçåíêçä=ÇÉîáÅÉW N=ø` N=ø` j~ñáãìã=Ä~âáåÖ=íáãÉ=ã~åì~ä=çéÉê~íáçåW O=Ü O=Ü j~ñáãìã=Ä~âáåÖ=íáãÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãW V=Ü=RV=ãáå V=Ü=RV=ãáå pÉí=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=íÉãéÉê~íìêÉW OOM=ø` NUM=ø` oÉäÉ~ëÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉW NVMJ=ORMø` NPMJORMø` j~ñáãìã=~Çàìëí~ÄäÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=íÉãéÉê~íìêÉW pÉííáåÖ=î~äìÉJOMø` pÉííáåÖ=î~äìÉJOMø` eóëíÉêÉëáë=ëíÉ~ã=íÉãéÉê~íìêÉ=Åçåíêçä=ÇÉîáÅÉW N=ø` N=ø` j~ñáãìã=~Çàìëí~ÄäÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíóW PIM=äáíÉêë NIM=äáíÉê j~ñáãìã=~ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=ÅçåíêçäW SR=ø` SR=ø` léÉê~íáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=ÅççäáåÖ=Ñ~å=çÑ=ÅçåíêçäW ~ééêçñK=QM=ø` ~ééêçñK=QM=ø` j~ñáãìã=íÉãéÉê~íìêÉ=éêççÑÉêW RM=ø` RM=ø` j~ñáãìã=êÉä~íáîÉ=ãçáëíìêÉ=éêççÑÉêW VV=Bc VV=Bc jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=R
 6. 6. NKQ péÉÅá~ä=áåÑçêã~íáçå qÜÉ=Åçåíêçä=é~åÉä=Åçåëáëíë=çÑ=~=êçÄìëí=éä~ëíáÅ=ÑçáäK=fí=Å~å=ÄÉ=ïáéÉÇ=ïáíÜ=~=ïÉí=ÅäçíÜK=tÜáäÉ ÅäÉ~åáåÖI=ìëÉ=ÅçããÉêÅá~ääó=~î~áä~ÄäÉ=ÅäÉ~åáåÖ=ã~íÉêá~äë=åç=ëÅçìêáåÖ=~ÖÉåíë=çê=~ÅáÇ=áë ~ääçïÉÇ> få=çêÇÉê=íç=~îçáÇ=~=ÄêÉ~âÇçïå=çÑ=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÅçåíêçäI=~ää=ÅççäáåÖ=~áê=çéÉåáåÖë=ãìëí=ÄÉ âÉéí=ÑêÉÉ=~åÇ=ÅäÉ~å=Äó=~ää=ãÉ~åëK=bëéÉÅá~ääó=íÜÉ=çéÉåáåÖ=áå=íÜÉ=ìééÉê=ëáÇÉ=çÑ=íÜÉ=Ä~Åâ=ï~ää ãìëí=åçí=ÄÉ=ÅçîÉêÉÇ> cìêíÜÉêãçêÉI=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=îçäí~ÖÉ=ã~ó=åçí=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=áããÉÇá~íÉäó=~ÑíÉê=íÜÉ=ä~ëí Ä~âáåÖ=éêçÅÉëëI=~ë=çíÜÉêïáëÉ=íÜÉ=áåíÉêå~ä=ÅççäáåÖ=Ñ~åë=ïáää=åç=äçåÖÉê=ÑìåÅíáçå=~åÇ=íÜÉ Åçåíêçä=ïçìäÇ=ÄêÉ~â=Ççïå=ÇìÉ=íç=ÜÉ~í=~ÅÅìãìä~íáçåK=qÜáë=ãìëí=ÄÉ=ÉëéÉÅá~ääó=í~âÉå=áåíç ~ÅÅçìåí=ïÜÉå=~=ÅÉåíê~ä=åáÖÜí=ëí~êíJìé=ìåáí=áë=áåëí~ääÉÇK ^=äáíÜáìã=Ä~ííÉêó=áë=áåëí~ääÉÇ=çå=íÜÉ=éçïÉê=ÅáêÅìáí=çÑ=íÜÉ=ap=Åçåíêçä=íç=ëìééäó=íÜÉ êÉ~äJíáãÉ=ÅäçÅâ=ïáíÜ=ÅìêêÉåíK=fÑ=óçì=Ü~îÉ=íç=ÅÜ~åÖÉ=íÜáë=Ä~ííÉêó=Äó=óçìêëÉäÑI=áå=íÜáë Å~ëÉ=íÜÉ=Çáëéçë~ä=çÑ=íÜÉ=ìëÉÇ=Ä~ííÉêó=ã~ó=ÄÉ=çåäó=Å~êêáÉÇ=çìí=áå=~î~áä~ÄäÉ=çäÇ ! Ä~ííÉêó=Åçåí~áåÉêëK=qÜÉ=Ä~ííÉêó=ãìëí=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉäó=ÇáëÅÜ~êÖÉÇ=çê ÅçêêÉëéçåÇáåÖäó=áåëìä~íÉÇ=Eïê~ééÉÇ=áå=~ÇÜÉëáîÉ=í~éÉF=áå=çêÇÉê=íç=~îçáÇ=ëÜçêí ÅáêÅìáíëK få=Å~ëÉ=çÑ=åçåçÄëÉêî~åÅÉI=Ä~ííÉêó=Éñéäçëáçåë=Å~å=çÅÅìêK få=Å~ëÉ=óçì=ïáää=Ü~îÉ=ëçãÉ=éêçÄäÉãë=ïáíÜ=íÜÉ=ÅçåîÉÅíáçå=çîÉåë=jftb=~Éêçã~í=apI=éäÉ~ëÉ Åçåí~Åí=çìê=íÉÅÜåáÅ~ä=ëÉêîáÅÉK=qÜÉ=íÉäÉéÜçåÉ=åìãÄÉêë=~êÉ=~ë=ÑçääçïëWW MVPSP=L=SUJOON =jftb=pÉêîáÅÉ MVPSP=L=SUJOOO =jftb=pÉêîáÅÉ MVPSP=L=SUJQMO =c^u=ëÉêîáÅÉ S=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 7. 7. OK dÉåÉê~ä=ÑìåÅíáçåë OKN pïáíÅÜ=çå=çê=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=ÅçåîÉÅíáçå=Ä~âáåÖ=çîÉå=jftb=~Éêçã~í=ap tÜÉå=íÜÉ=çîÉå=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑI=~ää=áåÇáÅ~íçêë=~êÉ=Ç~êâ=EÉñÅÉéíáçåW=ïÜÉå=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=áë ~Åíáî~íÉÇI=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=íáãÉ=áë=áåÇáÅ~íÉÇFKqÜÉ=êÉÇ=iba=çÑ=íÜÉ=lkLlcc=âÉó= 6 =äáÖÜíë=ìéK qÜÉ=çîÉå=äáÖÜíáåÖ=Å~å=ÄÉ=~äï~óë=ëïáíÅÜÉÇ=çåK=^ÑíÉê=ëïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=Åçåíêçä=âÉó= 6 I=~ää áåÇáÅ~íçêë=~êÉ=~ÅíáîÉK=^ää=âÉóë=Å~å=ÄÉ=åçï=çéÉê~íÉÇK=qÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=íÉãéÉê~íìêÉ=áë ~ÇàìëíÉÇ=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=åçãáå~ä=î~äìÉK=qÜÉ=äìãáåçìë=áåÇáÅ~íçê=é~åÉä= 11 =ÒeÉ~íáåÖ=lkÒ ëÜçïë=íÜÉ=ëïáíÅÜáåÖJçå=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~íáåÖK píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N pïáíÅÜáåÖ=lk EmêÉëë=lkLlcc=âÉó= 6 =Ñçê=N=ëÉÅçåÇKF f O pïáíÅÜáåÖ=lcc EmêÉëë=lkLlcc=âÉó= 6 =Ñçê=N=ëÉÅçåÇKF f ^ÑíÉê=íÜÉ=Åçåíêçä=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=çåI=áí=ÖçÉë=Ä~Åâ=~ìíçã~íáÅ~ääó=íç=íÜÉ=î~äìÉë=ä~ëí=ëÉí=Ñçê íÜÉ=íáãÉê=~åÇ=íÉãéÉê~íìêÉK=iáÖÜí=~åÇ=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å=ÅçêêÉëéçåÇ=íç=íÜÉ=Ä~ëáÅ=ëÉííáåÖK=eçïÉîÉêI áÑ=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=ïáíÜ=~=ëÉäÉÅíÉÇ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=íÜ~í=ï~ë=åçí=ëí~êíÉÇI=íÜÉ ëÉííáåÖë=çÑ=íÜ~í=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=~êÉ=ã~áåí~áåÉÇ=ïÜÉå=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=çåÅÉ ~Ö~áåK fÑ=íÜÉ=âÉó= 11 =áë=âÉéí=éêÉëëÉÇ=Ñçê=çåÉ=ëÉÅçåÇI=íÜÉ=ÅáêÅìä~íçêI=íÜÉ=Ä~âáåÖ ÅÜ~ãÄÉê=~åÇ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÜÉ~íáåÖ=~êÉ=ëïáíÅÜÉÇ=lccK=qÜìëI=íÜÉ=Ä~âáåÖ=çîÉå=áë=áå íÜÉ=ÉåÉêÖó=ë~îáåÖ=ãçÇÉK=fÑ=êÉèìáêÉÇI=íÜÉ=éêççÑÉê=Å~å=ÅçåíáåìÉ=íç=ÄÉ=çéÉê~íÉÇ ~ë=~å=çéíáçåI OKO pÉí=åçãáå~ä=EZÇÉëáêÉÇF=î~äìÉë qÜÉ=íáãÉ=~åÇ=íÉãéÉê~íìêÉ=î~äìÉë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=Ä~âáåÖ=~ë=ïÉää=~ë=ëíÉ~ã=èì~åíáíáÉë=Å~å=ÄÉ ÉåíÉêÉÇ=~ë=ÑçääçïëW pÉí=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ qÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=Å~å=ÄÉ=ëÉí=Äó=íÜÉ=ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=âÉóë=íáãÉê=rm= 13 =~åÇ=íáãÉê=altk= 14 K qÜÉ=ä~ëí=ëÉí=î~äìÉ=áë=ã~áåí~áåÉÇ=~äíÜçìÖÜ=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK=_ó=âÉÉéáåÖ=íÜÉ=âÉó íáãÉê=rm= 13 =çê=altk= 14 =éêÉëëÉÇI=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=ÖçÉë=ìé=çê=Ççïå=áå=NJãáåìíÉ=ëíÉéëK=_ó éêÉëëáåÖ=íÜÉ=âÉó=Ñçê=~=ëÜçêí=íáãÉ=çåäóI=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=Å~å=ÄÉ=ëÉí=áå=RJëÉÅçåÇ=ëíÉéëK qÜÉ=ã~ñáãìã=~Çàìëí~ÄäÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=áë=O=Üçìêë=çê=O=Üçìêë=Ñçê=É~ÅÜ=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçåK kçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=~ÇàìëíãÉåí qÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=Ñçê=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=áë=~ÇàìëíÉÇ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=âÉóë åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=rm= 9 =çê=altk= 10 K _ó=âÉÉéáåÖ=íÜÉ=âÉó=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=rm=çê=altk=éêÉëëÉÇI=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ áåÇáÅ~íçê=ÖçÉë=ìé=çê=Ççïå=áå=NMJÇÉÖêÉÉ=ëíÉéëK _ó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=âÉóë=Ñçê=~=ëÜçêí=íáãÉ=çåäóI=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=Å~å=ÄÉ=ëÉí=áå=NJÇÉÖêÉÉ ëíÉéëK=qÜÉ=ã~ñáãìã=~Çàìëí~ÄäÉ=çîÉå=íÉãéÉê~íìêÉ=áë=PMMø`K jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=T
 8. 8. píÉ~ã=ëìééäó qÜÉ=ëíÉ~ã=âÉóë= 24 I= 25 =~åÇ= 26 =Å~å=ÄÉ=éêÉëëÉÇ=~í=~åó=íáãÉK=qÜÉ=ëíÉ~ã=ëìééäó=áë=Å~êêáÉÇ çìí=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=~ÇàìëíÉÇ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=EëÉÉ=é~ê~ãÉíÉê=ëÉííáåÖ=ëíÉ~ã=âÉóë=åìãÄÉê PKNFK=få=çêÇÉê=íç=êÉ~ÅÜ=~å=çéíáãìã=ëíÉ~ãáåÖI=íÜÉ=ëçäÉåçáÇ=î~äîÉ=ãìëí=ÄÉ=ëìééäáÉÇ=ïáíÜ=ÅäçÅâ éìäëÉëK ^ÑíÉê=éêÉëëáåÖ=~=ëíÉ~ã=âÉó=EïáíÜçìí=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=çê=íáãÉê=çéÉê~íáçåFI=~=éêÉJ éêçÖê~ããÉÇ=ÉÑÑÉÅí=íáãÉ=çÑ=NR=ëÉÅçåÇë=ïáää=ÄÉÖáåK fÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=Ü~ë=åçí=êÉ~ÅÜÉÇ=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=íÉãéÉê~íìêÉ=óÉíI=åç=ãçêÉ=ëíÉ~ã Å~å=ÄÉ=ëìééäáÉÇK=qÜÉ=iba=áå=íÜÉ=ëíÉ~ã=âÉó= 26 =Ñä~ëÜÉë=~ë=~=ï~êåáåÖK=qÜÉ=ëïáíÅÜÉÇJ çå=ëíÉ~ã=ÜÉ~íáåÖ=áë=ëáÖå~äÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=äìãáåçìë=ÇÉÅáã~ä=éçáåí=áå=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê=çÑ åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê= 8 K kÉîÉêíÜÉäÉëëI=áÑ=~=ëíÉ~ã=âÉó= 24 =çê= 25 =áë=éêÉëëÉÇI=íÜÉ=~Åíì~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã ÇÉîáÅÉ=áë=ëÜçïå=áå=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê= 16 ?pÇå?I=~åÇ= 17 K=qÜÉ=~Åíáî~íÉÇ=ëíÉ~ã=âÉó=Ñä~ëÜÉëK=qÜáë ã~âÉë=éçëëáÄäÉ=íÜÉ=Åçåíêçä=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~íáåÖ=ìé=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=~åÇ=íÜÉ=êÉ~ÅÜáåÖ=çÑ åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉK=qÜÉ=Ñä~ëÜáåÖ=ïáää=ÄÉ=ÉñíáåÖìáëÜÉÇ=~ÑíÉê=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=êÉ~ÅÜÉÇK=qÜÉ=Ñä~ëÜáåÖ=çê=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê=ëïáíÅÜJçîÉê=Å~å=ÄÉ áåíÉêêìéíÉÇ=Äó=éêÉëëáåÖ=~Ö~áå=íÜÉ=Ñä~ëÜáåÖ=ëíÉ~ã=âÉóK OKP oÉ~ÇáåÉëë=Ñçê=Ä~âáåÖ tÜÉå=~ää=åçãáå~ä=î~äìÉë=~êÉ=ëÉí=çê=~=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=áë=ëÉäÉÅíÉÇI=íÜÉ=Åçåíêçä=ïáää=ÜÉ~í=ìé íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉêK=tÜÉå=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=î~äìÉë=~êÉ=êÉ~ÅÜÉÇ=~åÇ=íÜÉ=ëíÉ~ã ÇÉîáÅÉ=áë=ÜÉ~íÉÇ=ìéI=íÜÉ=ÖçåÖ=ïáää=ëçìåÇK qÜÉ=áåÇáÅ~íáçå=ÜÉ~íáåÖ=lk= 11 =ëÜçïë=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=ÜÉ~íáåÖI=Eáå=Å~ëÉ=çÑ îÉêëáçåë=ïáíÜ=Ñçìê=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å=ëéÉÉÇëI=íÜÉ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=ëéÉÉÇë>F=~åÇ=íÜÉ ÇÉÅáã~ä=éçáåí=çÑ=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=ëÜçïë=íÜÉ=ëïáíÅÜÉÇJçå=ëíÉ~ã ÜÉ~íáåÖK=qÜÉ=Ñä~ëÜáåÖ=iba=áå=íÜÉ=ëíÉ~ã=âÉó= 26 =ëáÖå~äë=íÜÉ=ä~Åâ=çÑ=êÉ~ÇáåÉëë=çÑ íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉK U=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 9. 9. OKQ _~âáåÖ=ïáíÜ=íáãÉê ^ÑíÉê=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=î~äìÉë=~åÇ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ëÉíI=~åÇ=íÜÉ=åçãáå~ä î~äìÉë=EÖçåÖ=ëáÖå~äF=Ü~îÉ=ÄÉÉå=êÉ~ÅÜÉÇI=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÅÉëë=Å~å=ÄÉ=ëí~êíÉÇ=Äó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ pq^oqLpqlm=âÉóK qÜÉ=íáãÉê=áë=ëí~êíÉÇ=Äó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=âÉó=pq^oqLpqlm= 15 =çå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=é~åÉäK=qÜÉ=ëíÉ~ã Å~å=ÄÉ=ëìééäáÉÇ=çåÅÉ=çê=ëÉîÉê~ä=íáãÉëI=çê=íÜÉ=ëíÉ~ãáåÖ=Å~å=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=~Ö~áå=Äó éêÉëëáåÖ=íÜÉ=âÉóK tÜÉå=íÜÉ=ëÉí=Ä~âáåÖ=íáãÉ=áë=ÑáåáëÜÉÇI=íÜÉ=ÖçåÖ=ëáÖå~ä=ëçìåÇë=~åÇ=íÜÉ=äÉííÉêë=?båÇb?=Ñä~ëÜ=áå íÜÉ=íáãÉê=áåÇáÅ~íçê= 12 K=_ó=~ÅâåçïäÉÇÖáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=pq^oqLpqlm=âÉó= 15 =çÑ=íÜÉ=íáãÉê=çê=~í=íÜÉ ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=ëÉí=ëáÖå~ä=íáãÉI=íÜÉ=íáãÉê=áë=ëÉí=Ä~Åâ=~Ö~áå=íç=íÜÉ=çêáÖáå~ä=Ä~âáåÖ=íáãÉ=~åÇ=íÜÉ ÖçåÖ=ëáÖå~ä=ÅçãÉë=íç=~å=ÉåÇK fÑ=~ÑíÉê=íÜÉ=ëí~êí=çÑ=íáãÉêI=íÜÉ=ëíÉ~ã=áë=ëìééäáÉÇ=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉI=~å=ÉÑÑÉÅí=íáãÉ=çÑ=VM=ëÉÅçåÇë E~ÇàìëíãÉåí=ëÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=MUQTF=ïáää=ÄÉÖáå=~ÑíÉê=íÜÉ=ëíÉ~ã=ëìééäó=íáãÉ=Ü~ë=ÑáåáëÜÉÇK=^å ÉÑÑÉÅí=íáãÉ=çÑ=NR=ëÉÅçåÇë=áë=éêÉJéêçÖê~ããÉÇ=~ÑíÉê=ÉîÉêó=ÑìêíÜÉê=ëíÉ~ã=ëìééäóK OKR _~âáåÖ=ïáíÜ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=N=íç=PM qÜÉ=ïÜçäÉ=PM=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë=ïáíÜ=ÑáîÉ=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçåë=É~ÅÜ=Å~å=ÄÉ=ÉåíÉêÉÇI=ëíçêÉÇ=~åÇ ëí~êíÉÇ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=âÉóë= 21 I= 22 I= 23 =~åÇ=íÜÉ=äçïÉëí=~êêçï=âÉóëK ^Åíì~ääóI=~=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=Å~å=Åçåëáëí=çÑ=çåÉ=çê=íïç=ëÉÅíáçåë=çåäóK qÜÉ=íÜêÉÉ=ãçëí=ÑêÉèìÉåíäó=ìëÉÇ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë=~êÉ=ÉåíÉêÉÇ=çå=íÜÉ=ãÉãçêó=äçÅ~íáçåë=NI=O ~åÇ=P=~åÇ=Å~å=ÄÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=ÇáêÉÅíäó=Äó=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=âÉóë= 21 I= 22 =~åÇ= 23 K qÜÉ=éêçÖê~ãë Q=íç=PM=~êÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=Äó=íÜÉ=äçïÉëí=~êêçï=âÉóë=~åÇ=íÜÉ=éêçÖê~ã=åìãÄÉê=áë=äáâÉïáëÉ=ëÜçïå áå=íÜÉ=äçïÉê=áåÇáÅ~íçêK jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=V
 10. 10. qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=î~äìÉë=Å~å=ÄÉ=~ëëáÖåÉÇ=íç=É~ÅÜ=ëÉÅíáçåW pÉÅíáçå=NL=íÜ~ï=éÜ~ëÉ pÉÅíáçå=O pÉÅíáçå=P=ìåíáä=R qáãÉ=ëÉÅíáçå=N qáãÉ=ëÉÅíáçå=O qáãÉ=ëÉÅíáçå=PJR qÉãéÉê~íìêÉ=Ä~âáåÖ qÉãéÉê~íìêÉ=Ä~âáåÖ qÉãéÉê~íìêÉ=Ä~âáåÖ ÅÜ~ãÄÉê ÅÜ~ãÄÉê ÅÜ~ãÄÉê iáÖÜí=lkJlcc iáÖÜí=lkJlcc iáÖÜí=lkJlcc päáÇÉ=î~äîÉ=lmbkJ`ilpba päáÇÉ=î~äîÉ=lmbkJ`ilpba päáÇÉ=î~äîÉ=lmbkJ`ilpba bñÜ~ìëí=Ñ~å=lkJlcc bñÜ~ìëí=Ñ~å=lkJlcc bñÜ~ìëí=Ñ~å=lkJlcc píÉ~ã=èì~åíáíó píÉ~ã=èì~åíáíó píÉ~ã=èì~åíáíó çéíáçå~ä=~Éêç=qW=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å çéíK=~Éêç=qW=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å çéíK=~Éêç=qW=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å=ëéÉÉÇ ëéÉÉÇ ëéÉÉÇ ëí~åÇ~êÇ=~Éêç=oW=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å ëí~åÇ~êÇ=~Éêç=oW=ÅáêÅìä~íáåÖ ëí~åÇ~êÇ=~Éêç=oW=ÅáêÅìä~íáåÖ ëéÉÉÇ Ñ~å=ëéÉÉÇ Ñ~å=ëéÉÉÇ fÑ=~=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=áë=ÉåíÉêÉÇ=áå=íÜÉ=Ñáêëí=ëÉÅíáçåI=íÜÉ=Ñáêëí=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=áë=ïáíÜçìí=~ ÅáêÅìä~íáçå=Ñ~å=~åÇ=ÜÉ~íáåÖ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÉÑÑÉÅí=éÜ~ëÉK=fÑ=íÜÉ=ÉåíÉêÉÇ=íáãÉ=áå ëÉÅíáçå=N=áë=ëÜçêíÉê=íÜ~å=íÜÉ=ëíÉ~ã=ëìééäóI=áí=ïáää=ÄÉ=~ìíçã~íáÅ~ääó=áåíÉêêìéíÉÇK fÑ=~=ëíÉ~ã=ëìééäó=áë=éêçÖê~ããÉÇ=~Ö~áå=áå=~åçíÜÉê=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=çê=Å~êêáÉÇ=çìí ã~åì~ääóI=~=éêÉJéêçÖê~ããÉÇ=ÉÑÑÉÅí=íáãÉ=çÑ=NR=ëÉÅçåÇë=ïáää=ÄÉÖáå=~ÑíÉê=íÜÉ=ëíÉ~ã Ü~ë=ÄÉÉå=ëìééäáÉÇK NM=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 11. 11. _~âáåÖ=ïáíÜ=éêçÖê~ã=N=íç=PM qÜÉ=êÉèìáêÉÇ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=áë=Å~ääÉÇ=áå=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=âÉóë= 21 I= 22 I= 23 çê=Äó=íÜÉ=äçïÉëí=~êêçï=âÉóëK=qÜÉ=êÉÇ=iba=áå=íÜÉ=ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=âÉó=äáÖÜíë=ìé=~åÇ=íÜÉ éêçÖê~ã=åìãÄÉê=áë=ëÜçïå=áå=íÜÉ=äçïÉëí=áåÇáÅ~íçêK=qÜÉ=éêçÖê~ããÉÇ=î~äìÉë=~ééÉ~ê=áå=íÜÉ ìééÉê=áåÇáÅ~íçêëK=qÜÉ=íçí~ä=íáãÉ=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=áë=ëÜçïå=áå=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=áåÇáÅ~íçê 12 K=_ó=éêÉëëáåÖ=ëÉîÉê~ä=íáãÉë=íÜÉ=ÑìåÅíáçå=âÉó=cN= 2 I=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçåë=~êÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=çåÉ Äó=çåÉ=EÑáêëí=iba=çÑ=cN=âÉó=Z=Ñáêëí=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=ÉíÅKFK=^ÑíÉê=~ééêçñáã~íÉäó=R=ëÉÅçåÇëI=íÜÉ áåÇáÅ~íçê=àìãéë=Ä~Åâ=~ìíçã~íáÅ~ääó=íç=íÜÉ=ëìãã~íáçå=áåÇáÅ~íçê=áå=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=áåÇáÅ~íçêK qÜÉ=Å~ääJáå=çÑ=~åçíÜÉê=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=çê=íÜÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑ=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë=áë=çåäó éçëëáÄäÉ=Äó=éêÉëëáåÖ=~Ö~áå=~åçíÜÉê=çê=íÜÉ=ë~ãÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=âÉó=ïÜÉå=íÜÉ=íáãÉê=áë=çìí çÑ=çéÉê~íáçåK=qÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=Å~å=ÄÉ=ëí~êíÉÇ=~åó=íáãÉ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=pq^oqLpqlm=âÉó 15 K píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N pÉäÉÅí=~=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã= 21 I= 22 I= 23 =çê=íÜÉ N O P äçïÉê=~êêçï=âÉóë=Eiba=äáÖÜíë=ìéFK I= I= I =çê= O mêÉëë=íÜÉ=pq^oqLpqlm=âÉó= 15 =EíÜÉ=ÇçìÄäÉ pí~êí éçáåí=çÑ=íÜÉ=íáãÉ=áåÇáÅ~íçê=Ñä~ëÜÉë=~í=íÜÉ=ÉåÇ píçé çÑ=íáãÉFK P pÉäÉÅíáçå=çÑ=~åçíÜÉê=éêçÖê~ã=çê=ëïáíÅÜJçîÉê P N íç=íáãÉê=çéÉê~íáçå=EÄ~âáåÖ=ïáíÜçìí=éêçÖê~ãF =çê= Äó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=äìãáåçìë=éêçÖê~ã=âÉóK OKS fåéìí=çÑ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë _ó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=éêçÖê~ã=âÉó=mê= 1 I=óçì=ÖÉí=áåíç=íÜÉ=éêçÖê~ããáåÖ=ãçÇÉ=Eiba=Ñä~ëÜÉëFK=qÜÉ ëÉäÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ÉåíÉêÉÇ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=áë=Å~êêáÉÇ=çìí=Äó=ãÉ~åë=çÑ=çåÉ=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ éêçÖê~ã=âÉóë= 21 I= 22 I= 23 =~åÇ=Äó=íÜÉ=äçïÉëí=~êêçï=âÉóëK=^ÑíÉê=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ÉåíÉêÉÇ Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãI=íÜÉ=Ñáêëí=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=áë=ëÉäÉÅíÉÇ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=ÑìåÅíáçå=âÉó=?cN?=~åÇ áåÇáÅ~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=ibaK ^ää=î~äìÉë=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=~êÉ=ÉåíÉêÉÇ=~ë=~ÄçîÉ=ãÉåíáçåÉÇK fÑ=çåäó=çåÉ=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=áë=íç=ÄÉ=ÉåíÉêÉÇ=I=íÜÉ=áåéìí=áë=ÄêçìÖÜí=íç=~å=ÉåÇ=Äó=íÜÉ éêçÖê~ããáåÖ=âÉó=mê= 1 K líÜÉêïáëÉ=íÜÉ=ëÉÅçåÇI=íÜáêÇI=ÑçìêíÜ=~åÇ=Ñáå~ääó=íÜÉ=ÑáÑíÜ=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=áë=ëÉäÉÅíÉÇ=~åÇ ÅçêêÉëéçåÇáåÖäó=ÉåíÉêÉÇ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=ÑìåÅíáçå=âÉó=cN= 2 K qÜÉ=ëíÉ~ã=âÉóë= 24 I= 25 =~åÇ= 26 =~êÉ=åçí=ìëÉÇ=Ñçê=éêçÖê~ã=áåéìíK=qÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=áë ~ÇàìëíÉÇ=áå=OM=ãäJëíÉéë=E[N=äáíÉê=áå=MKN=äáíÉêJëíÉéëF=Äó=ãÉ~åë=çÑ=äçïÉê=âÉóë= 18 =~åÇ= 19 K dÉåÉê~ääóI=íÜÉ=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=ïáíÜ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ëéÉÉÇ=áå=íÜÉ=éêçÖê~ã çéÉê~íáçåI=Äìí=Å~å=ÄÉ=ã~åì~ääó=~ÇàìëíÉÇ=~í=~åó=íáãÉK jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=NN
 12. 12. mêçÖê~ããáåÖ=Éñ~ãéäÉ=Ñçê=~=êçääë=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N pïáíÅÜJçîÉê=áåíç=íÜÉ=éêçÖê~ããáåÖ=ãçÇÉW mêÉëë=íÜÉ=éêçÖê~ã=âÉó= 1 =Eiba=Ñä~ëÜÉëF mê O pÉäÉÅíáçå=çÑ=?ÑáñÉÇ=éêçÖê~ã=N?= 21 =Eçê= 22 I N O P 23 =iba=Ñä~ëÜÉëFK=^Çàìëí=íÜÉ=éêçÖê~ã I= I= I=~åÇ åìãÄÉê=Äó=íÜÉ=äçïÉê=~êêçï=âÉóëI=ïÜáÅÜ=áë êÉéêÉëÉåíÉÇ=áå=íÜÉ=áåÇáÅ~íçêë= 16 ==~åÇ= 17 K =çê= P pÉäÉÅí=íÜÉ=Ñáêëí=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=Äó=íÜÉ ÑìåÅíáçå=âÉó=cN= 2 =EíÜÉ=Ñáêëí=iba=äáÖÜíë=ìéF cN Q qÜáë=áë=çåäó=î~äáÇ=Ñçê=íÜ~ï=éêçÖê~ã=W=pïáíÅÜ çîÉê=íÜÉ=Ñáêëí=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=áåíç=íÜ~ï IìåÇÉêåÉ~íÜ=çå=íÜÉ=äÉÑí éÜ~ëÉ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ==âÉó= 20 X=áåÇáÅ~íçê 16 =Ò=cJpÒ ëáÇÉ= R pÉí=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=EáåÇáÅ~íçê é~åÉä= 8 FK =çê= S pÉí=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=çÑ=ëÉÅíáçå=N=EáåÇáÅ~íçê é~åÉä= 12 F =çê= T qÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=EáåÇáÅ~íçê=é~åÉä= 16 ~åÇ= 17 F=áë=~ÇàìëíÉÇ=áå=MKNJäáíÉê=ëíÉéë=Äó =çê= =çê= ãÉ~åë=çÑ=~êêçï=âÉóë= 18 =~åÇ= 19 FK U pÉäÉÅí=ëíÉ~ã=Ñä~é= 3 =`ilpba=Eiba=lccFK V pÉäÉÅí=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å= 4 =lcc=Eiba=lccFK NM pÉäÉÅí=çîÉå=äáÖÜíáåÖ= 5 =lk=Eiba=äáÖÜíë=ìéF çê=lccK NN få=Å~ëÉ=çÑ=~Éêçã~í=q=çéíáçå~ä=~åÇ ~Éêçã~í=o=ëí~åÇ~êÇI=ëÉäÉÅí=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å ëéÉÉÇ=Äó=íÜÉ=âÉó= 11 K NO pÉäÉÅí=ëÉÅçåÇ=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=Äó=íÜÉ ÑìåÅíáçå=âÉó=cN= 2 K cN NP ^Çàìëí=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=EáåÇáÅ~íçê é~åÉä= 8 FK =çê= NO=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 13. 13. NQ pÉí=Ä~âáåÖ=íáãÉ=ëÉÅíáçå=O=EáåÇáÅ~íçê=é~åÉä 12 FK =çê= NR qÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=EáåÇáÅ~íçê=é~åÉä= 16 ~åÇ= 17 F=áë=~ÇàìëíÉÇ=áå=MKNJäáíÉê=ëíÉéë=Äó =çê= ãÉ~åë=çÑ=~êêçï=âÉóë= 18 =~åÇ= 19 FK NS pÉäÉÅí=ëíÉ~ã=Ñä~é= 3 =`ilpba=Eiba=lccFK NT pÉäÉÅí=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å= 4 =lcc=Eiba=lccFK NU pÉäÉÅí=çîÉå=äáÖÜíáåÖ= 5 =lk=Eiba=äáÖÜíë=ìéF çê=lccK NV få=Å~ëÉ=çÑ=~Éêçã~í=q=çéíáçå~ä=~åÇ ~Éêçã~í=o=ëí~åÇ~êÇI=ëÉäÉÅí=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å ëéÉÉÇ=Äó=íÜÉ=âÉó= 11 K OM fåéìí=çÑ=íÜÉ=íÜáêÇI=ÑçìêíÜ=~åÇ=íÜÉ=ÑáÑíÜ Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=çê=ÑáåáëÜáåÖ=íÜÉ=éêçÖê~ã mê áåéìí=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=âÉó=mê= 1 _~âáåÖ=ïáíÜ=íÜ~ï=éÜ~ëÉ táíÜ=É~ÅÜ=çÑ=íÜÉ=PM=éêçÖê~ãëI=íÜÉ=Ñáêëí=ëÉÅíáçå=Å~å=ÄÉ=éêçÖê~ããÉÇ=~ë=~=íÜ~ï=éÜ~ëÉ=EÑçê íÜ~ïáåÖ=ÑêçòÉå=ÇçìÖÜ=éáÉÅÉëFK qÜÉ=áåéìí=çÑ=íÜÉ=íÜ~ï=éÜ~ëÉ=~åÇ=çÑ=ÑìêíÜÉê=ëÉÅíáçåë=áë=Å~êêáÉÇ=çìí=~ë=ãÉåíáçåÉÇ=~ÄçîÉI ÜçïÉîÉêI=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=áåéìí=çÑ=íÜÉ=íÜ~ï=éÜ~ëÉI=íÜÉ=âÉó= 20 =ïáíÜ=íÜÉ=ÄìêåÉê=ëóãÄçä=ãìëí=ÄÉ éêÉëëÉÇ>=^ÑíÉêï~êÇëI=íÜÉ=äÉííÉêë=cJp=Ñçê=cêçëíäáåÖë=éÜ~ëÉ=~ééÉ~ê=áå=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê=NS=EÄÉäçï äÉÑíFK=qÜÉ=áåéìí=çÑ=~ää=î~äìÉë=áå=íÜáë=ëÉÅíáçå=êÉÑÉêë=íç=íÜáë=íÜ~ï=éÜ~ëÉK jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=NP
 14. 14. OKT ^ÑíÉêJÄ~âáåÖ qÜÉ=~ÑíÉêJÄ~âáåÖ=ÑìåÅíáçå=áë=~=îÉêó=áãéçêí~åí=ÑìåÅíáçå=çÑ=íÜÉ=Åçåíêçä=ëóëíÉãK=táíÜ=íÜáë=~ÑíÉêJ Ä~âáåÖ=ÑìåÅíáçåI=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÅÉëë=áë=ÉñíÉåÇÉÇ=~í=ïáääI=ïáíÜçìí=~=åÉï=~ÇàìëíãÉåí=çÑ=íÜÉ Ä~âáåÖ=é~ê~ãÉíÉêëK=qÜáë=áë=ÉëéÉÅá~ääó=áãéçêí~åí=Ñçê=Ä~âáåÖ=ïáíÜ=éêçÖê~ãI=~ë=áå=Å~ëÉ=çÑ=~ êÉëí~êíI=áí=ïçìäÇ=çÑ=ÅçìêëÉ=ÄÉÖáå=áå=íÜÉ=Ñáêëí=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=ïáíÜ=ëíÉ~ãáåÖ=~åÇ=çíÜÉê é~ê~ãÉíÉêëK qÜÉ=çéÉê~íáçå=áë=ãçëí=ëáãéäÉW=qÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=~ÑíÉêJÄ~âáåÖ=íáãÉ=áë=ëáãéäó=ëÉí=Äó=íÜÉ=~êêçï=âÉóë çÑ=íÜÉ=íáãÉê ~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=Äìí=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=Ä~âáåÖ=ãÉëë~ÖÉ=EäÉííÉêë=ÒbåÇbÒ ~åÇ=ÖçåÖ=ëáÖå~äFK=mêáåÅáé~ääóI=ÄçíÜ=~êêçï=âÉóë=Å~å=ÄÉ=çéÉê~íÉÇI=ÉîÉå=~=íáãÉ=êÉÇìÅíáçå=áë éçëëáÄäÉ>=qÜÉ=íáãÉê=áë=~ìíçã~íáÅ~ääó=ëí~êíÉÇ=Äó=íÜÉ=íáãÉ=ëÉííáåÖK qÜÉ=~ÑíÉêJÄ~âáåÖ=ÑìåÅíáçå=Å~å=ÄÉ=~Åíáî~íÉÇ=çåäó=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=Ä~âáåÖ ãÉëë~ÖÉ>=qÜÉ=ÉåÇ=çÑ=Ä~âáåÖ=ãÉëë~ÖÉ=çê=íÜÉ=ëáÖå~äáåÖ=íáãÉ=ãìëí=ÄÉ=ëÉí=äçåÖÉêI EëÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=MNOMF=áÑ=êÉèìáêÉÇK NQ=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 15. 15. PK péÉÅá~ä=ÑìåÅíáçåë PKN pÉííáåÖ=çÑ=é~ê~ãÉíÉêë qÜÉ=î~äìÉë=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=âÉóë= 24 I= 25 =~åÇ= 26 =Å~å=ÄÉ=ëáãéäó=ÅÜ~åÖÉÇK kç=é~ê~ãÉíÉê=~ÇàìëíãÉåí=Å~å=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=ÇìêáåÖ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=éêçÅÉëëK ^ÇàìëíãÉåí=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó qÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=áë=áåÇáÅ~íÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=èì~åíáíó=çÑ=ï~íÉêI=ïÜáÅÜ=áë=íê~åëÑçêãÉÇ=áåíç ëíÉ~ã=áå=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉK=qÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=áë=áåÇáÅ~íÉÇ=áå=íÜÉ=é~åÉä= 17 K=bñ~ãéäÉW=NKP äáíÉêë=~êÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=Äó=NKPK få=çêÇÉê=íç=éêçÖê~ã=íÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíóI=óçì=ëÜçìäÇ=éêçÅÉÉÇ=~ë=ÑçääçïëW pÉäÉÅí=éêçÖê~ã=âÉó=mê= 1 =~åÇ=éêÉëë=âÉó=ëíÉ~ã=èì~åíáíó= 24 I= 25 =çê= 26 K=qÜÉ=èì~åíáíó ~ÇàìëíÉÇ=ä~ëí=áë=ëÜçïå=áå=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê= 17 K=qÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=áå=äáíÉêë=áå=OM=ãäJëíÉéë=E[N=äáíÉê áå=MKN=äáíÉêJëíÉéëF=áë=ÉåíÉêÉÇ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=âÉóë=rm= 18 =çê=altk= 19 K=mêçÖê~ã=ÑìêíÜÉê ëíÉ~ã=âÉó=çê=éêÉëë=íÜÉ=éêçÖê~ããáåÖ=âÉó=mê= 1 =áããÉÇá~íÉäó=çåÅÉ=ãçêÉ=áå=çêÇÉê=íç=ëíçêÉ íÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíóK qÜÉ=ëíÉ~ã=âÉó= 26 =áë=éêÉJéêçÖê~ããÉÇ=~í=çìê=ïçêâë=ïáíÜ=íÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=?MMM?K=^åÇ=ëç=áí áë=ÑáñÉÇ=~ë=ã~åì~ä=çê=Åçåíáåìçìë=ëíÉ~ã=âÉóK=_ó=âÉÉéáåÖ=íÜÉ=âÉó=éêÉëëÉÇI=íÜÉ=ëçäÉåçáÇ=î~äîÉ áë=ëìééäáÉÇ=ïáíÜ=ÅäçÅâ=éìäëÉëK fÑ=áå=íÜáë=Å~ëÉ=~=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=áë=~ÇàìëíÉÇI=áí=ÄÉÅçãÉë=~=ÑáñÉÇ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=âÉó=~ë=íÜÉ âÉóë= 24 çê= 25 K píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N pïáíÅÜJçîÉê=áåíç=íÜÉ=éêçÖê~ããáåÖ=ãçÇÉW mêÉëë=éêçÖê~ããáåÖ=âÉó=mê= 1 =Eiba=Ñä~ëÜÉëFK mê O pÉäÉÅí=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=âÉó= 24 =çê= 25 =çê= 26 Eibaë=Ñä~ëÜFK =çê= =çê= P qÜÉ=áåÇáÅ~íçê= 17 =ëÜçïë=íÜÉ=~ÇàìëíÉÇ=ëíÉ~ã èì~åíáíó=áå=äáíÉêëK =çê= `Ü~åÖÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíó=áå=MKN=äáíÉêJëíÉéë=Erm 18 =çê=altk= 19 FK Q píçêÉ=~ää=é~ê~ãÉíÉêëW=mêÉëë=éêçÖê~ããáåÖ âÉó?mê?= 1 =Eibaë=~êÉ=Ç~êâFK mê jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=NR
 16. 16. PKO iáÖÜíáåÖ qÜÉ=çîÉå=äáÖÜíáåÖ=EâÉó= 5 F=Å~å=ÄÉ=çéÉê~íÉÇ=ïÜÉå=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=~åÇ=çÑÑK aÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçåI=íÜÉ=äáÖÜíáåÖ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=~åÇ=çÑÑ ~ìíçã~íáÅ~ääó=ïáíÜ=íÜÉ=Åçåíêçä=EëÉÉ=ëÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=MNMMFK PKP píÉ~ã=ëäáÇÉ=î~äîÉ qÜÉ=ëíÉ~ã=ëäáÇÉ=î~äîÉ=EâÉó= 3 F=Å~å=ÄÉ=çéÉê~íÉÇ=~åó=íáãÉ=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çåK=qÜÉ=Ñä~é áë=çéÉå=ïÜÉå=íÜÉ=iba=çÑ=íÜÉ=âÉó=Ñä~ëÜÉë=áå=êÉÇK qÜÉ=áåéìí=ëí~íìë=Ü~ë=éêáçêáíó=áå=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãI=Äìí=Å~å=ÄÉ=ãçÇáÑáÉÇ=Äó éêÉëëáåÖ=~Ö~áå=íÜÉ=ëíÉ~ã=ëäáÇÉ=î~äîÉ=âÉóK PKQ bñÜ~ìëí=Ñ~å få=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=îÉêëáçåI=íÜÉ=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å=EëíÉ~ã=ÜççÇ=Ñ~åF=Å~å=çåäó=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=lk=çê=lccK qÜÉ lkJlcc=ëïáíÅÜáåÖ=Å~å=~äëç=ÄÉ=éêÉJéêçÖê~ããÉÇ=áå=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãëK ^ë=~å=çéíáçåI=~=Öê~Çì~ä=~ÇàìëíãÉåí=áë=éçëëáÄäÉ=áÑ=~ÇÉèì~íÉ=Ñ~å=ãçíçêë=~êÉ=éêçîáÇÉÇK fÑ=íÜÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çå=áë=éêçÖê~ãJÅçåíêçääÉÇI=íÜÉ=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å=áë=ÖÉåÉê~ääó=~Åíáî~íÉÇ=áå=éçëáíáçå íÜêÉÉK=qÜÉ=ëéÉÉÇ=Å~å=ÄÉ=ã~åì~ääó=ÅÜ~åÖÉÇ=~í=~åó=íáãÉK _ó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=âÉó=Ñçê=O=ëÉÅçåÇëI=íÜÉ=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å=EâÉó= 4 F=Å~å=ÄÉ=~åó=íáãÉ=ëïáíÅÜÉÇ=lk=çê lcc=ïÜÉå=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=áå=íÜÉ=çå=çê=çÑÑ=ëí~íìëK qÜÉ=ëéÉÉÇ=Å~å=ÄÉ=~ÇàìëíÉÇ=Äó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=âÉó=ëÜçêíäó=Ñçê=ëÉîÉê~ä=íáãÉë=Eëäçï=J=~îÉê~ÖÉ=J Ñ~ëíFK=^ÑíÉê=ëïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=ÅçåíêçäI=íÜÉ=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å=áë=ëí~êíÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÉÇ=~ÇàìëíÉÇ=ä~ëíK qÜáë=áëI=ÜçïÉîÉêI=åçí=íÜÉ=Å~ëÉ=ïáíÜ=íÜÉ=äçïÉëí=ëéÉÉÇ=ïÜáÅÜ=áë=~ìíçã~íáÅ~ääó=áåÅêÉ~ëÉÇ=íç=íÜÉ ~îÉê~ÖÉ=ëéÉÉÇ=áå=çêÇÉê=íç=Öì~ê~åíÉÉ=~=ë~ÑÉ=ëí~êíáåÖ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=Ñ~åK qÜÉ=éêçÖê~ããÉÇ=ëí~íìë=Ü~ë=éêáçêáíó=áå=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãK=fÑ=íÜÉ=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å=áë ëïáíÅÜÉÇ=lkLlcc=éêçÖê~ãJÅçåíêçääÉÇI=áí=ÖÉåÉê~ääó=êìåë=~í=ÜáÖÜÉëí=ëéÉÉÇK PKR mêçÖê~ã=íê~åëÑÉê=áå=Å~ëÉ=çÑ=íïçJÅáêÅìáí=ãçÇÉäë få=çêÇÉê=íç=Ñ~Åáäáí~íÉ=íÜÉ=áåéìí=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë=áå=Å~ëÉ=çÑ=íïçJÅáêÅìáí=ãçÇÉäëI=áí=áë éçëëáÄäÉ=íç=íê~åëÑÉê=áåÇáîáÇì~ä=çê=~ää=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë=Ñêçã=íÜÉ=ã~ëíÉê=Åçåíêçä=EäÉÑí=çéÉê~íáåÖ ÉäÉãÉåíF=íç=íÜÉ=ëä~îÉ EêáÖÜí=çéÉê~íáåÖ=ÉäÉãÉåíFK cáêëíI=ëÉäÉÅí=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=íç=ÄÉ=íê~åëÑÉêêÉÇ=çå=íÜÉ=äÉÑí=çéÉê~íáåÖ=ÉäÉãÉåíK ^ÑíÉêï~êÇë=éêÉëë=ëáãìäí~åÉçìëäó=íÜÉ=äáÖÜíáåÖ=âÉó=E 5 F=~åÇ=íÜÉ=ÑìåÅíáçå=âÉó=cN=E 2 FK=cçê ÅÜÉÅâáåÖI=íÜÉ=êáÖÜí=çéÉê~íáåÖ=ÉäÉãÉåí=ëÜçïë=íÜÉ=éêçÖê~ã=åìãÄÉê=~ÑíÉê=íÜÉ=Ä~âáåÖ éêçÖê~ã=íê~åëÑÉê=éêçÅÉëëK qÜÉ=íê~åëÑÉê=çÑ=~ää=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë=áë=~Åíáî~íÉÇ=Äó=éêÉëëáåÖ=ëáãìäí~åÉçìëäó=íÜÉ=éêçÖê~ã âÉóë=NxONz=~åÇ=PxOPz=~åÇ=íÜÉ=ÑìåÅíáçå=âÉó=cN=xOzK=cçê=ÅÜÉÅâáåÖI=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ÉäÉãÉåí=çå=íÜÉ êáÖÜí=ëáÇÉ=ëÜçïë=íÜÉ=éêçÖê~ãë=íê~åëÑÉê=Äó=ÅçìåíáåÖ=íÜÉ=éêçÖê~ã=åìãÄÉêë=Ñêçã=N=íç=PMK qÜÉ=jftb=ãÉãçÄçñ=íê~åëÑÉêë=ÖÉåÉê~ääó=áåíç=ÄçíÜ=Åçåíêçäë=~åÇ=êÉ~Çë=çìí=Ñêçã=íÜÉ=ã~ëíÉêK NS=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 17. 17. PKS pïáíÅÜáåÖJçÑÑ=íÜÉ=ÜÉ~íáåÖ=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ qÜÉ=ÜÉ~íáåÖ=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=Å~å=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK=få=íÜÉ=éêçÖê~ããáåÖ=ãçÇÉI=íÜÉ ÜÉ~íáåÖ=Å~å=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=çê=çå=Äó=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=âÉóë= 24 I= 25 =çê= 26 K píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N pïáíÅÜJçîÉê=áåíç=éêçÖê~ããáåÖ=ãçÇÉW mêÉëë=éêçÖê~ããáåÖ=âÉó=mê= 1 =Eiba mê Ñä~ëÜÉëFK O pÉäÉÅí=ëíÉ~ã=èì~åíáíó= 24 I= 25 =çê= 26 =Eibaë äáÖÜí=ìéFK =çê= =çê= P kçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=áåÇáÅ~íçê= 8 =ëÜçïë íÜÉ=ëïáíÅÜÉÇJçå=ëíÉ~ã=ÜÉ~íáåÖ=EáåÇáÅ~íçê =çê= Z=NFK=qÜÉ=ÜÉ~íáåÖ=Å~å=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ EáåÇáÅ~íçê=ZMF=Äó=íÜÉ=~êêçï=âÉóë= 9 =çê= 10 K Q píçêÉ=íÜÉ=é~ê~ãÉíÉêëW=éêÉëë=íÜÉ éêçÖê~ããáåÖ=âÉó=?mê?= 1 =Eibaë=Ñä~ëÜFK mê píÉ~ã=Å~ååçí=ÄÉ=ëìééäáÉÇ=ïÜÉå=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK=qÜÉ=ÇÉÅáã~ä éçáåí=ïÜáÅÜ=áë=áåÇáÅ~íáåÖ=íÜÉ=ëïáíÅÜÉÇJçå=ëíÉ~ã=ÜÉ~íáåÖ=ÇçÉë=åçí=Ñä~ëÜ=~åóãçêÉ áå=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=Ä~âáåÖ> PKT j~åì~ä=ëíÉ~ãáåÖLmêÉëíÉ~ãáåÖ j~åì~ä=ëíÉ~ãáåÖ=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=Å~å=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=Äó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=ëíÉ~ã=âÉó= 26 EéêçîáÇÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=âÉó= 26 =áë=ÅçåÑáÖìêÉÇ=Ñçê=ã~åì~ä=ëíÉ~ãáåÖFK=qÜÉ=ï~íÉê=ÅçåíáåìÉë=íç=Ñäçï ~ë=äçåÖ=~ë=íÜÉ=ëíÉ~ã=âÉó=áë=âÉéí=éêÉëëÉÇK=låÉ=çÑ=íÜÉ=çíÜÉê=ÑáñÉÇ=ëíÉ~ã=âÉóë= 24 =çê= 25 =Å~å ÄÉ=äáâÉïáëÉ=éêÉëëÉÇ=~í=~åó=íáãÉK píÉ~ã=Å~å=ÄÉ=ëìééäáÉÇ=ÄÉÑçêÉ=~ë=ïÉää=~ë=ÇìêáåÖ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÅÉëëK=qÜÉ ëçäÉåçáÇ=î~äîÉ=áë=çéÉê~íÉÇ=Äó=éìäëÉë=áå=çêÇÉê=íç=êÉ~ÅÜ=~å=çéíáãìã=ëíÉ~ã=ëìééäóK bîÉå=áÑ=óçì=âÉÉé=íÜÉ=âÉó=éêÉëëÉÇI=íÜÉ=ï~íÉê=ïáää=Ñäçï=áå=áãéìäëÉë=áåíç=íÜÉ=ëíÉ~ã ÇÉîáÅÉK=qÜÉ=çéÉê~íáçå=áë=Å~êêáÉÇ=çìí=ïáíÜ=~=éêÉJéêçÖê~ããÉÇ=ÉÑÑÉÅí=íáãÉ=çÑ=NR ëÉÅçåÇë=ìåäÉëë=íÜÉ=íáãÉê=áë=ëí~êíÉÇK=få=íÜáë=Å~ëÉI=íÜÉ=ìåáí=áë=çéÉê~íÉÇ=ïáíÜ=~=ëÉí ëíÉ~ã=ÉÑÑÉÅí=íáãÉ=çÑ=VM=ëÉÅçåÇë=EëÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=MUQTFK=qÜÉ=ïÜçäÉ=Ñáêëí=Ä~âáåÖ ëÉÅíáçå=ÅÜ~åÖÉë=áåíç=~å=ÉÑÑÉÅí=éÜ~ëÉ=áå=íÜÉ=éêçÖê~ã=çéÉê~íáçåK jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=NT
 18. 18. PKU oÉ~äJíáãÉ=ÅäçÅâ=ëÉííáåÖ qÜÉ=ÅäçÅâ=Å~å=ÄÉ=ëÉí=áå=~Åíáî~íÉÇ=ëí~íìë=çåäó=EëÉÉ=éçáåí=^OFK=båíÉê=íÜÉ=~Åíì~ä=Ç~ó=~åÇ=íÜÉ íáãÉ=áåíç=Åçåíêçä=ïÜÉå=ëÉííáåÖ=íÜÉ=êÉ~äJíáãÉ=ÅäçÅâ=Eáãéçêí~åí=Ñçê=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìéFK píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N pïáíÅÜ=çîÉê=áåíç=íÜÉ=êÉ~äJíáãÉ=ÅäçÅâ=áå pí~êí íÜÉ=éêçÖê~ããáåÖ=ãçÇÉW=éêÉëë mê cN píçé = = ëìÅÅÉëëáîÉäó=mê= 1 I=cN= 2 =~åÇ pq^oqLpqlm=âÉó= 15 =Eibaë=äáÖÜí=ìéFK O pÉí=íÜÉ=~Åíì~ä=ïÉÉâÇ~ó=Äó=íÜÉ=~êêçï âÉóë= 9 =~åÇ= 10 K=fåÇáÅ~íáçå=áå=åçãáå~ä íÉãéÉê~íìêÉ= 8 W=MZ=pìåÇ~óI NZjçåÇ~ó=ÉíÅK P pÉí=íÜÉ=íáãÉ=çÑ=Ç~óW=qáãÉê=rm=çê=qáãÉê altkK =çê= Q píçêÉ=íÜÉ=íáãÉW=éêÉëë=éêçÖê~ããáåÖ=âÉó mêK=Eibaë=~êÉ=Ç~êâI=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ mê ~ééÉ~êë=~Ö~áå=áå=íÜÉ=íáãÉê=áåÇáÅ~íçêF få=Å~ëÉ=çÑ=SMeò=éçïÉê=ëìééäó=åÉíïçêâI=ÅÜ~åÖÉ=çîÉê=áåíç=SMeò=Äó=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ ÅçÇÉ=MMRMK NU=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 19. 19. PKV pÉííáåÖ=çÑ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=íáãÉë EbñÅÉéí=Ñçê=jftb=~Éêçã~í=íóéÉë=ïáíÜ=Ö~ë=ÜÉ~íáåÖF qÜÉ=ÑìåÅíáçå=åáÖÜí=ëí~êíJìé=Éå~ÄäÉë=~ìíçã~íáÅ=éêÉÜÉ~íáåÖ=~í=~=ëí~êíáåÖ=íáãÉ=ëÉí=áå=~Çî~åÅÉ íç=íÜÉ=ä~ëí=~ÇàìëíÉÇ=Ä~âáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉ=çê=íç=íÜÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãK=^í=íÜÉ=ëí~êí=çÑ íÜÉ=Ç~áäó=ïçêâI=íÜÉ=çîÉå=Ü~ë=~å=çéíáãìã=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=Å~å=ëí~êí áããÉÇá~íÉäóK qÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=íáãÉë=Å~å=ÄÉ=éêÉJéêçÖê~ããÉÇ=çåÅÉK=låÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=íáãÉ Å~å=ÄÉ=ëÉí=éÉê=Ç~ó=çÑ=íÜÉ=ïÉÉâK=fÑ=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=áë=åçí=íç=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=çåÉ=Ç~ó çê=ëÉîÉê~ä=Ç~óëI=íÜÉ=íáãÉ=ãìëí=ÄÉ=ëÉí=~í=MMWMM=ÜêëK=qÜáë=ï~óI=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=áë áå~ÅíáîÉK fÑ=åç=âÉó=áë=~Åíáî~íÉÇ=Ñçê=O=Üçìêë=E~Çàìëí~ÄäÉ=Äó=íÜÉ=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=ÒMMNRÒF=~ÑíÉê=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJ ìéI=íÜÉ=éêçÖê~ã=Åçåíêçä=ïáää=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=çîÉåI=~åÇ=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=Ñçê=íÜÉ=åÉñí Ç~ó=ïáää=ÄÉ=~ìíçã~íáÅ~ääó=~Åíáî~íÉÇK píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N `Ü~åÖÉ=çîÉê=áåíç=íÜÉ=éêçÖê~ã=ãçÇÉ pí~êí åáÖÜí=ëí~êíJìéW=éêÉëë=íÜÉ=éêçÖê~ããáåÖ mê píçé = âÉó=mê= 1 =~åÇ=~ÑíÉêï~êÇë=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJ ìé=âÉó= 15 =Eibaë=Ñä~ëÜFK O qÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ïÉÉâÇ~ó=~ééÉ~êë=áå=íÜÉ áåÇáÅ~íçê=é~åÉä= 8 =EMZpìåÇ~óI=NZjçåÇ~ó ÉíÅKFI=ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=ÅÜ~åÖÉÇ=Äó=íÜÉ=~êêçï âÉóëK P qÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=íáãÉ=~ééÉ~êë=áå=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê é~åÉä= 12 =ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=ÅÜ~åÖÉÇ=Äó=íÜÉ ~êêçï=âÉóëK Q pÉäÉÅí=ÑìêíÜÉê=ïÉÉâÇ~óë=~åÇ=ëÉí=íÜÉ=åáÖÜí ëí~êíJìé=íáãÉëK R píçêÉ=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=íáãÉëW=éêÉëë=íÜÉ éêçÖê~ããáåÖ=âÉó=mê= 1 K mê PKNM bñíÉêå~ä=åáÖÜí=ëí~êíJìé qÜÉ=éêçÖê~ã=Åçåíêçä=áë=~äëç=~ÄäÉ=íç=ëïáíÅÜ=çå=ëáãìäí~åÉçìëäó=~å=ÉñíÉêå~ä=~åÇ=çéÉê~íáîÉ Äê~åÅÜ=ëÉí EÑçê=Éñ~ãéäÉ=jftb=Ö~êçã~íFK=vçìê=jftb=ëÉêîáÅÉ=íÉÅÜåáÅá~å=ïáää=Å~êêó=çìí=íÜÉ=~ÇÉèì~íÉ ïáêáåÖK jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=NV
 20. 20. PKNN ^Åíáî~íáåÖ=åáÖÜí=ëí~êíJìé qÜÉ=Åçåíêçä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=Äó=íÜÉ=lkLlccJâÉó= 6 K=qÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=áë=~Åíáî~íÉÇ=Äó=íÜÉ pq^oqLpqlmJâÉó= 15 K=qÜÉ=áåÇáÅ~íçêë=ëÜçï=íÜÉ=ïÉÉâÇ~ó=~åÇ=íÜÉ=íáãÉ=çÑ=íÜÉ=åáÖÜí ëí~êíJìéK ^ÑíÉê=ëïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=Åçåíêçä=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=ÑìåÅíáçåI=~ää=íÜÉ=ä~ëí=ëÉí=î~äìÉë çÑ=ã~åì~ä=çéÉê~íáçå=çê=çÑ=Ñáêëí=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=~êÉ=ìëÉÇ=ïÜÉå=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=áë ëÉäÉÅíÉÇK=_ÉÑçêÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑ=íÜÉ=ÅçåíêçäI=áí=ãìëí=ÄÉ=ëÉí=íç=íÜÉ=ï~ó=çÑ=Ä~âáåÖ=íÜ~í=áë=íç=ÄÉ ìëÉÇ=~ÑíÉê=íÜÉ=ÄÉÖáå=çÑ=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìéK qÜÉ=ÇçìÄäÉ=éçáåí=Ñä~ëÜÉë=ÉîÉêó=ëÉÅçåÇ=áå=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=íáãÉ=áåÇáÅ~íçêK qÜÉ=ëí~êíJìé=íáãÉë=çÑ=ëáåÖäÉ=ïÉÉâÇ~óë=Å~å=ÄÉ=ÅÜÉÅâÉÇ=Äó=íÜÉ=ìééÉê=~êêçï=âÉóë= 9 =~åÇ= 10 K ^ÑíÉê=R=ëÉÅçåÇëI=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê=ëïáíÅÜÉë=çîÉê=~ìíçã~íáÅ~ääó=íç=íÜÉ=åÉñí=ÑçääçïáåÖ=ëí~êíJìé íáãÉK=fÑ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ç~ó=Eçê=ëÉîÉê~ä=Ç~óëF=~êÉ=íç=ÄÉ=ëâáééÉÇI=ëÉäÉÅí=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ëí~êí=Ç~ó ~åÇ=éêÉëë=íÜÉ=pq^oqLpqlm=âÉó= 15 =ïáíÜáå=R=ëÉÅçåÇëK=qÜÉ=ÇçìÄäÉ=éçáåí=ïÜáÅÜ=Ñä~ëÜÉë=~Ö~áåI ÅçåÑáêãë=íÜÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåK qÜáë=çéÉê~íáçå=Ü~ë=íç=ÄÉ=êÉéÉ~íÉÇ=áÑ=íÜÉ=ïÉÉâäó=éêçÖê~ã=áë=ÅÜÉÅâÉÇ=~Ö~áå=Äó=íÜÉ=~êêçï âÉóë= 9 =~åÇ= 10 I qÜÉ=ÅçêêÉÅí=ëÉííáåÖ=çÑ=íÜÉ=êÉ~äJíáãÉ=ÅäçÅâ=~åÇ=ïÉÉâÇ~óë=áë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=~ éÉêÑÉÅí=åáÖÜí=ëí~êíJìé> píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=Åçåíêçä=~åÇ=âÉÉé=íÜÉ lkLlcc=âÉó=éêÉëëÉÇ=Ñçê=N=ëÉÅçåÇ f O pÉäÉÅí=åáÖÜí=ëí~êíJìé=âÉóK pí~êí píçé PKNO `çåíêçä=çÑ=íÜÉ=Ñçìê=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å=ëéÉÉÇë=Eçéíáçå~äF Eçéíáçå~ä=jftb=~Éêçã~í=qI=ëí~åÇ~êÇ=jftb=~Éêçã~í=oF qÜÉ=jftb=~Éêçã~í=ap=Å~å=ÄÉ=çéíáçå~ääó=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=Ñçìê=ëéÉÉÇJëíÉéë=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ ÅÜ~ãÄÉê=ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~åK=qÜÉ=Ñçìê=ëéÉÉÇ=ëíÉéë=Å~å=ÄÉ=ã~åì~ääó=~ÇàìëíÉÇ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=âÉó NNK péÉÉÇ=ëíÉé=NW= I=péÉÉÇJëíÉé=OW= I=péÉÉÇ=ëíÉé=PW= I=péÉÉÇ=ëíÉé=QW= qÜÉ=ëéÉÉÇ=ëíÉéë=Å~å=ÄÉ=äáâÉïáëÉ=ëÉé~ê~íÉäó=~ÇàìëíÉÇ=Ñçê=É~ÅÜ=Ä~âáåÖ=ëÉÅíáçå=~åÇ=ã~åì~ääó ÅÜ~åÖÉÇ=áå=íÜÉ=éêçÖê~ã=ÑäçïK få=íÜáë=îÉêëáçåI=íÜÉ=áåÇáÅ~íçêë=áå=íÜÉ=âÉó=NN=Çç=åçí=ëÜçï=íÜÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çå=ÜÉ~íáåÖ=çÑ=íÜÉ Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=Äìí=íÜÉ=Ñçìê=ëéÉÉÇëK=fÑ=íÜÉ=iba=åÉñí=íç=íÜÉ=~Åíì~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=áåÇáÅ~íçê äáÖÜíë=ìéI=íÜÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çå=ÜÉ~íáåÖ=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=Å~å=ÄÉ=êÉÅçÖåáòÉÇ K OM=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 21. 21. QKM `çåíêçä=çÑ=íÜÉ=ìåÇÉêÑê~ãÉÇ=éêççÑÉê=Eçéíáçå~äF QKN pïáíÅÜáåÖ=çå=~åÇ=çÑÑ=íÜÉ=ìåÇÉêÑê~ãÉÇ=éêççÑÉê dÉåÉê~ääóI=íÜÉ=éêççÑÉê=áë=~ìíçã~íáÅ~ääó=íìêåÉÇ=çå=ïÜÉå=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çåK=qÜÉ ãáÇÇäÉ=iba=äáÖÜíë=ìé=áå=íÜÉ=lkJlcc=ëïáíÅÜ 20 =çÑ=íÜÉ=éêççÑÉêK _ó=éêÉëëáåÖ=íÜáë=ëïáíÅÜ=Ñçê=O=ëÉÅçåÇëI=íÜÉ=éêççÑÉê=Å~å=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=lk=çê=lcc=~í=ïáääK qÜÉ=ibaÛë=Ñä~ëÜáåÖ=áå=íÜÉ=âÉó= 20 =áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=éêççÑÉê=åçãáå~ä=î~äìÉë=çÑ=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ ÜìãáÇáíóI=ïÜáÅÜ=Ü~îÉ=åçí=ÄÉÉå=êÉ~ÅÜÉÇ=óÉíK fÑ=íÜÉ=éêççÑÉê=çåäó=áë=íç=ÄÉ=ìëÉÇI=íÜÉ=Ä~âáåÖ=çîÉå=çê=áíë=ÜÉ~íáåÖ=~åÇ=íÜÉ ÅáêÅìä~íáåÖ=Ñ~å=Å~å=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=Äó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=âÉó= 11 K dÉåÉê~ääóI=íÜÉ=éêççÑÉê=Å~ååçí=ÄÉ=~ìíçã~íáÅ~ääó=ëïáíÅÜÉÇ=lk=çê=lcc=ïáíÜ=íÜÉ Ä~âáåÖ=çîÉå=áÑ=íÜÉ=Ä~ëáÅ=ëÉííáåÖ=çÑ=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=ÅÜ~åÖÉÇK=^ë=~äêÉ~Çó=ãÉåíáçåÉÇI íÜÉ=éêççÑÉê=áë=ÖÉåÉê~ääó=ëïáíÅÜÉÇ=lk=çê=lcc=Äó=íÜÉ=âÉó= 20 K=qÜáë=áë=~äëç ~ééäáÅ~ÄäÉ=Ñçê=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìéK QKO pÉííáåÖ=çÑ=åçãáå~ä=î~äìÉë=Ñçê=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ=ÜìãáÇáíó mêÉëë=íÜÉ=âÉó= 20 =ëÜçêíäó=áå=çêÇÉê=íç=áåÇáÅ~íÉ=~åÇ=~Çàìëí=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ=íÜÉ åçãáå~ä=ÜìãáÇáíóK=qÜÉ=äÉÑí=iba=áå=íÜáë=âÉó=äáÖÜíë=ìé=~åÇ=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=áë=ëÜçïå=áå íÜÉ=áåÇáÅ~íçê= 16 K=qÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=Å~å=ÄÉ=åçï=ÅÜ~åÖÉÇ=Äó=íÜÉ=~êêçï=âÉóë= 18 =çê 19 K pïáíÅÜJçîÉê=íç=íÜÉ=áåéìí=ãçÇÉ=çÑ=íÜÉ=åçãáå~ä=ÜìãáÇáíó=Äó=éêÉëëáåÖ=~Ö~áå=íÜÉ=âÉó= 20 =EíÜÉ êáÖÜí=iba=çÑ=âÉó= 20 =äáÖÜíë=ìéFK ^ÑíÉê=~Äçìí=NM=ëÉÅçåÇëI=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=~åÇ=íÜÉ=ÅÉåíê~ä=iba=çÑ=íÜÉ=âÉó= 20 =äáÖÜíë ìé=~Ö~áåK=qÜÉ=éêççÑÉê=~ÇàìëíãÉåí=áë=Å~êêáÉÇ=çìí=áå=íÜÉ=Ä~ÅâÖêçìåÇK=qÜÉ=äçïÉê=áåÇáÅ~íçêë=~êÉ ~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=çíÜÉê=áåÇáÅ~íáçåëK=^ë=ãÉåíáçåÉÇ=~ÄçîÉI=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê=Å~å=ÄÉ=êÉ~Åíáî~íÉÇ=~í=~åó íáãÉK qÜÉ=ëïáíÅÜÉÇJçå=~ÇàìëíãÉåí=çÑ=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ=ÜìãáÇáíó=áë=áåÇáÅ~íÉÇ=Äó=~=äìãáåçìë ÇÉÅáã~ä=éçáåí=áå=íÜÉ=êÉëéÉÅíáîÉ=áåÇáÅ~íçê=é~åÉä=Ñçê=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ=ÜìãáÇáíóK píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N ^Åíáî~íÉ=íÜÉ=áåÇáÅ~íçêë=Äó=íÜÉ= =âÉóE 20 F O båíÉê=çê=ÅÜ~åÖÉ=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ çÑ=íÜÉ=éêççÑÉêK P mêÉëë=~Ö~áå=íÜÉ=âÉó= 20 K=båíÉê=çê=ÅÜ~åÖÉ íÜÉ=åçãáå~ä=ÜìãáÇáíó=çÑ=éêççÑÉêK Q mêÉëë=~Ö~áå=íÜÉ=âÉó= 20 =çê=~ÑíÉê ~ééêçñáã~íÉäó=NM=ëÉÅçåÇëI=íÜÉ=áåÇáÅ~íçêë ~êÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=çê=çîÉê=íç=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê=çÑ çíÜÉê=î~äìÉëK jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=ON
 22. 22. RKM Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå=EéçëëáÄäÉ=áå=Å~ëÉ=çÑ=o=íóéÉë=çåäóF RKN pïáíÅÜáåÖ=çå=çê=çÑÑ=íÜÉ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå qÜÉ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå=Ü~ë=íç=ÄÉ=~Åíáî~íÉÇ=Äó=~=ëÉêîáÅÉ=ÅçÇÉK ^ÑíÉê=~Åíáî~íáçåI=íÜÉ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=Äó=âÉÉéáåÖ=íÜÉ=âÉó=xOQz=éêÉëëÉÇ=Ñçê=Q ëÉÅçåÇëK píÉé bñéä~å~íáçå båíêó=îá~=âÉóÄç~êÇ N hÉÉé=íÜÉ=âÉó=xOQz=éêÉëëÉÇ=Ñçê=Q=ëÉÅçåÇëK iba=ëÜáåÉëK RKO j~åì~ä=çéÉê~íáçå=ïáíÜ=íÜÉ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçåI=íáãÉJÅçåíêçääÉÇ ^ÑíÉê=Éåíêó=çÑ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=íÉãéÉê~íìêÉ=x~êêçï=âÉóë=V=H=NMz=~åÇ=íáãÉ=x~êêçï=âÉóë=NP=H NQzI=íÜÉ=Ä~âáåÖ=çîÉå=áë=ÜÉ~íÉÇ=íç=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=íÉãéÉê~íìêÉK=qÜÉ=ÖçåÖ=áåÇáÅ~íÉë=íÜ~í=íÜÉ åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=Ü~ë=ÄÉÉå=êÉ~ÅÜÉÇK ^ÑíÉê=ÅÜ~êÖáåÖ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉêI=íÜÉ=íáãÉê=áë=~Åíáî~íÉÇI=ïáíÜ=íÜÉ=Çççêë=ÅäçëÉÇI=Äó=íÜÉ pq^oqLpqlm=âÉó=xNRz=~åÇ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÅççâáåÖ=éêçÅÉëë=Å~å=ÄÉÖáåK=tÜÉå=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÅççâáåÖ íáãÉ=áë=ÑáåáëÜÉÇI=íÜÉ=ÖçåÖ=ëçìåÇë=~åÇ=íÜÉ=äÉííÉêë=łbåÇb =~êÉ=Çáëéä~óÉÇ=áå=íÜÉ=íáãÉ=áåÇáÅ~íçêK aìÉ=íç=íÜÉ=áåíÉÖê~íÉÇ=ëíÉ~ã=ìåáí=áå=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉêI=íÜÉêÉ=áë=~=ãáåáãìã íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=~ééêçñK=NMMø`K RKP j~åì~ä=çéÉê~íáçå=~åÇ=ÅçêÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=éêçÄÉ=ïáíÜ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå qÜÉ=ÉåÇ=çÑ=ëíÉ~ã=ÅççâáåÖ=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=ÅçêêÉëéçåÇáåÖäó=êÉ~ÅÜÉÇ=ÅçêÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=Å~å ÄÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=Äó=ÅçååÉÅíáåÖ=~=ÅçêÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=éêçÄÉ=EçéíáçåFK qÜÉ=ÜÉ~íáåÖ=áë=~ÇàìëíÉÇ=Äó=ÉåíÉêáåÖ=íÜÉ=ÅÜ~ãÄÉê=íÉãéÉê~íìêÉ=x~êêçï=âÉóë=V=H=NMzK=qÜÉ Ä~âáåÖ=çîÉå=áë=ÜÉ~íÉÇ=íç=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=íÉãéÉê~íìêÉK=qÜÉ=ÖçåÖ=áåÇáÅ~íÉë=íÜ~í=íÜÉ=ÅÜ~ãÄÉê åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=êÉ~ÅÜÉÇ=K qÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ÅçêÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=áë=~ÇàìëíÉÇ=áå=íÜÉ=äçïÉê=íÉãéÉê~íìêÉ=áåÇáÅ~íçê=xNTz=Äó=íÜÉ=âÉóë xNU=H=NVzK ^ÑíÉê=ÅÜ~êÖáåÖ=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉêI=íÜÉ=Çççêë=~êÉ=ÅäçëÉÇ=~åÇ=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÅççâáåÖ=éêçÅÉëë=áë ~Åíáî~íÉÇ=Äó=íÜÉ=pq^oqLpqlm=âÉó=xNRzK=qÜÉ=íáãÉ=áåÇáÅ~íçê=ëí~êíë=Äó=ÅçìåíáåÖ=ìéï~êÇ=Ñçê=~ ÄÉííÉê=çîÉêîáÉïK=tÜÉå=íÜÉ=ÅçêÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=áë=êÉ~ÅÜÉÇI=íÜÉ=ÖçåÖ=ëçìåÇë=~åÇ=íÜÉ=íçí~ä=íáãÉ çÑ=ëíÉ~ã=ÅççâáåÖ=áë=Çáëéä~óÉÇ=áå=íÜÉ=íáãÉ=áåÇáÅ~íçêK aìÉ=íç=íÜÉ=áåíÉÖê~íÉÇ=ëíÉ~ã=ìåáí=áå=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉêI=íÜÉêÉ=áë=~=ãáåáãìã íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=~ééêçñK=NMMø`K OO=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 23. 23. RKQ j~åì~ä=çéÉê~íáçå=ïáíÜ=íÜÉ=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå qÜÉ=éêçÖê~ã=áåéìí=áë=Å~êêáÉÇ=çìí=áå=íÜÉ=ë~ãÉ=ï~ó=~ë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=ÅÜ~éíÉê=OKSK=qÜÉ=Ö~ëíêç ÑìåÅíáçå=Ü~ë=íç=ÄÉ=åçï=ëÉäÉÅíÉÇ=áå=íÜÉ=ÑçìêíÜ=ëíÉéK=qÜÉ=áåéìí=çÑ=íÜÉ=ÜìãáÇáÑáÅ~íáçå=äÉîÉä=áë Å~êêáÉÇ=çìí=áåëíÉ~Ç=çÑ=íÜÉ=áåéìí=çÑ=íÜÉ=ëíÉ~ã=èì~åíáíóK aìÉ=íç=íÜÉ=áåíÉÖê~íÉÇ=ëíÉ~ã=ìåáí=áå=íÜÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉêI=íÜÉêÉ=áë=~=ãáåáãìã íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=~ééêçñK=NMMø`K mêçÖê~ããáåÖ=Éñ~ãéäÉ píÉé bñéä~å~íáçå båíêó=îá~=âÉóÄç~êÇ N pïáíÅÜ=çîÉê=íç=íÜÉ=éêçÖê~ããáåÖ=ãçÇÉW mêÉëë=íÜÉ=éêçÖê~ããáåÖ=âÉó=xNz=Eiba=äáÖÜíë=ìéF mê O pÉäÉÅíáçå=çÑ=?ÑáñÉÇ=éêçÖê~ã=N?=xONz=EO=çê=P=xOOI N O P OPzFI I= I= Jiba=äáÖÜíë=ìéK P pÉäÉÅí=íÜÉ=Ñáêëí=Ä~âáåÖ=éÜ~ëÉ=Äó=íÜÉ=ÑìåÅíáçå âÉó=cN=xOz=EíÜÉ=Ñáêëí=iba=äáÖÜíë=ìéF cN Q pïáíÅÜ=çîÉê=íç=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå=Äó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ âÉó=xOMz=íïç=íáãÉëI=Çáëéä~ó=xNSz=ł=Ç^b I=ÄÉäçï=äÉÑí= R ^Çàìëí=íÜÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=EÇáëéä~ó=ÑáÉäÇ xUzFK =çê= S ^Çàìëí=íÜÉ=Ä~âáåÖ=íáãÉ=EÇáëéä~ó=ÑáÉäÇ=xNOzFF éÜ~ëÉ=N =çê= T qÜÉ=ÜìãáÇáÑáÅ~íáçå=äÉîÉä=áë=~ÇàìëíÉÇ=Äó=íÜÉ=âÉóë xNU=H=NVzK=Eaáëéä~ó=ÑáÉäÇ=xNTz =çê= M=Z=åç=ÜìãáÇáÑáÅ~íáçå N=Z=äÉëëI=O=Z=ãÉÇáìãI=P=Z=ÜáÖÜ U pÉäÉÅí=íÜÉ=ëíÉ~ã=Ñä~é=xPz=`ilpba=Eiba=lccFK V pÉäÉÅí=ÉñÜ~ìëí=Ñ~å=xQz=lcc=Eiba=lccFK NM pÉäÉÅí=çîÉå=äáÖÜíáåÖ=xRz=lk=Eiba=äáÖÜíë=ìéF=çê lccK NN pÉäÉÅí=íÜÉ=ÅáêÅìä~íáçå=Ñ~å=ëéÉÉÇ=Äó=âÉó=xNNzK NO pÉäÉÅí=ÑìêíÜÉê=éÜ~ëÉë=Äó=íÜÉ=ÑìåÅíáçå=âÉó=cN=xOz áÑ=åÉÅÉëë~êó=~åÇ=ÉåíÉê=íÜÉã=~ë=ãÉåíáçåÉÇ cN ~ÄçîÉK NP cáåáëÜ=íÜÉ=éêçÖê~ã=áåéìí=Äó=íÜÉ=âÉó=mê=xNzK mê jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=OP
 24. 24. SKM `äÉ~å=ÑìåÅíáçå=Eáë=éçëëáÄäÉ=~ë=~å=çéíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=o=íóéÉë=çåäóF SKN léÉê~íáçå=`äÉ~å=mêçÖê~ãë qÜÉ=ÅäÉ~å=ÑìåÅíáçå=Ü~ë=íç=ÄÉ=~Åíáî~íÉÇ=Äó=~=ëÉêîáÅÉ=ÅçÇÉK ^ÑíÉê=~Åíáî~íáçåI=íÜÉ=ÅäÉ~å=ÑìåÅíáçå=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=Äó=âÉÉéáåÖ=íÜÉ=âÉó=xORz=éêÉëëÉÇ=Ñçê=Q ëÉÅçåÇëK=qÜÉ=éêçÖê~ã=N=Ñçê=äÉëë=ëçáäÉÇ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=âÉó=xONz=áë=~ìíçã~íáÅ~ääó=ëÉäÉÅíÉÇK pïáíÅÜ=çîÉê=íç=éêçÖê~ã=O=~îÉê~ÖÉ=çê=P=Ä~Çäó=ëçáäÉÇ=xâÉóë=xOO=çê=OPz=áÑ=åÉÅÉëë~êóK mêçÖê~ã=N=Ü~ë=~ééêçñK=N=ÜçìêI=éêçÖê~ã=O=Ü~ë=~ééêçñK=N¼=Üçìêë=~åÇ=éêçÖê~ã=P=Ü~ë ~ééêçñK=N½=Üçìêë=êìååáåÖ=íáãÉK qÜÉ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÖê~ã=áë=ëí~êíÉÇ=Äó=íÜÉ=âÉó=pq^oqLpqlm=xNRzK=tÜÉå=íÜÉ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÖê~ã=áë ÉñÉÅìíÉÇI=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK=tÜÉå=íÜÉ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÖê~ã=áë=ÉñÉÅìíÉÇI=íÜÉ=ëïáíÅÜáåÖ çîÉê=íç=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=ãçÇÉ=áë=éêÉîáçìëäó=~Åíáî~íÉÇ=Äó=íÜÉ=lkLlcc=âÉó=xSzK=qÜÉ=lkLlcc âÉó=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=êÉ~Çó=åáÖÜí=ëí~êíJìé=ÑìåÅíáçå=Äó=Ñä~ëÜáåÖK=kÉñí=Ç~óI=íÜÉ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ã=áë ëí~êíÉÇ=ïÜáÅÜ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëÉäÉÅíÉÇ=ä~ëí=ÄÉÑçêÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çîÉê=íç=íÜÉ=ÅäÉ~å=ÑìåÅíáçåK=få=çêÇÉê=íç ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=Åçåíêçä=ÅçãéäÉíÉäóI=ÇÉ~Åíáî~íÉ=Ñáêëí=íÜÉ=ÅäÉ~å=ÑìåÅíáçå=Äó=íÜÉ=âÉó=xORz=~åÇ=íÜÉå ÇáëÅçååÉÅí=áí=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=lkLlcc=âÉó=xSzK tÜÉå=íÜÉ=ëí~êí=áë=Å~êêáÉÇ=çìíI=íÜÉ=éêçÖê~ã=Å~å=ÄÉ=ëíçééÉÇ=~åÇ=êÉëí~êíÉÇ=Äó=íÜÉ=pq^oqLpqlm âÉóK=cçê=ë~ÑÉíó=êÉ~ëçåëI=íÜÉ=Çççê=äçÅâáåÖ=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ=ÇÉ~Åíáî~íÉÇ> fÑ=íÜÉ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÖê~ã=Ü~ë=íç=ÄÉ=áåíÉêêìéíÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=ÑáñÉÇ=éêçÖê~ããÉÇ=ï~ëÜáåÖ éêçÅÉëë=áë=ÑáåáëÜÉÇI=óçì=Å~å=Å~êêó=çå=ïáíÜ=íÜáë=Äó=éêÉëëáåÖ=~Ö~áå=íÜÉ=âÉó=xORz=Ñçê=Q=ëÉÅçåÇë áå=íÜÉ=ëíçé=ëí~íìëK=kÉîÉêíÜÉäÉëëI=íÜÉ=éêçÖê~ã=ÑáåáëÜÉë=~ÑíÉê=çåÉ=ï~ëÜáåÖ=éêçÅÉëë=çÑ=íÜÉ Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉêK=cçê=ë~ÑÉíó=êÉ~ëçåëI=íÜÉ=Çççê=äçÅâáåÖ=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ=ÇÉ~Åíáî~íÉÇK=fí=Å~å=ÄÉ ÇÉ~Åíáî~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=Åçåíêçä=ëïáíÅÜÉÇ=çå=Äó=âÉÉéáåÖ=íÜÉ=âÉó=xORz=EâÉó=äáÖÜíë=ìéF=éêÉëëÉÇK píÉé bñéä~å~íáçå båíêó=îá~=âÉóÄç~êÇ N hÉÉé=íÜÉ=âÉó=xORz=éêÉëëÉÇ=Ñçê=Q=ëÉÅçåÇëI iba=äáÖÜíë=ìéK O pÉäÉÅí=~îÉê~ÖÉ=çê=Ä~Çäó=ëçáäÉÇ=Ä~âáåÖ N O P ÅÜ~ãÄÉê =çê= =çê= I P pí~êí=íÜÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÖê~ã pí~êí píçé PKN píçé=íÜÉ=éêçÖê~ã=~åÇ=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ pí~êí ÅäÉ~å=ÑìåÅíáçå=áÑ=åÉÅÉëë~êóK píçé =~ÑíÉê=R=ëÉÅK Q ^ÑíÉê=íÜÉ=éêçÖê~ã=ÑäçïI=ëÉäÉÅí=ïÜÉíÜÉê íÜÉ=Åçåíêçä=ëÜçìäÇ=ëïáíÅÜ=çîÉê=íç=íÜÉ f ïÜÉå=~Åíáî~íÉÇI=íÜÉ åáÖÜí=ëí~êíJìé=ãçÇÉ=çê=åçíK=qÜÉ abi=äáÖÜíë=ìé ~Åíáî~íáçå=çê=ÇÉ~Åíáî~íáçå=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ éêçÖê~ã=Ñäçï=áë=~äëç=éçëëáÄäÉ=~í=~åó íáãÉ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ=âÉó=xSzK R tÜÉå=íÜÉ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÖê~ã=áë=ÉñÉÅìíÉÇI íÜÉ=Åçåíêçä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=çê=ëïáíÅÜÉÇ çîÉê=~ìíçã~íáÅ~ääó=íç=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé ãçÇÉ=áÑ=ÇÉëáêÉÇK táíÜ=~=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=ãçêÉ=íÜ~å=NOMø`I=íÜÉ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÖê~ã=ëí~êíë çåäó=~ÑíÉê=~=ÅççäáåÖ=Ççïå=íç=NOMø`K OQ=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 25. 25. SKO bêêçê=áå=íÜÉ=ÅäÉ~å=éêçÖê~ã=Ñäçï få=Å~ëÉ=çÑ=Éêêçê=T=?ä~Åâ=çÑ=ï~íÉê?I=íÜÉ=ï~íÉê=í~é=áë=åçí=íìêåÉÇ=çå=çê=íÜÉêÉ=áë=~=ëçäÉåçáÇ=î~äîÉ Ñ~áäìêÉK=léÉå=íÜÉ=ï~íÉê=í~é=~åÇ=ÅçåíáåìÉ=ïáíÜ=íÜÉ=pq^oqLpqlm=âÉó=xNRzK=tÜÉå=íÜÉ=Çççêë=~êÉ åçí=ÅçêêÉÅíäó=äçÅâÉÇI=íÜÉ=Éêêçê=ãÉëë~ÖÉ=UM=áë=áåÇáÅ~íÉÇ=~åÇ=íÜÉ=éêçÖê~ã=áë=áåíÉêêìéíÉÇK jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=OR
 26. 26. TK _êÉ~âÇçïåë TKN c~ìäí=áåÇáÅ~íáçåë tÜÉåÉîÉê=íÜÉêÉ=áë=~=Ñ~áäìêÉI=~å=Éêêçê=ÅçÇÉ=áë=áåÇáÅ~íÉÇ=~åÇ=íÜÉ=ÖçåÖ=ëáÖå~ä=ëçìåÇëK=qÜÉ ÑçääçïáåÖ=Éêêçê=ÅçÇÉë=Å~å=ÄÉ=áåÇáÅ~íÉÇK `çÇÉ c~ìäí MT i~Åâ=çÑ=ï~íÉê=EçéÉå=íÜÉ=ï~íÉê=í~éX=ÇÉÅ~äÅáÑó=íÜÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉX=íÜÉ=ëçäÉåçáÇ î~äîÉ=áë=ÇÉÑÉÅíáîÉF MV iÉ~âó=ëçäÉåçáÇ=î~äîÉ=Eáåëí~ää=ÑáäíÉê=áå=íÜÉ=ï~íÉê=ëìééäó=éáéÉF NV mçïÉê=ëìééäó=Ñ~áäìêÉ OM aÉÑÉÅíáîÉ=éêçÄÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=EíÉãéÉê~íìêÉ=[RTM=ø`F ON aÉÑÉÅíáîÉ=éêçÄÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=EíÉãéÉê~íìêÉ=Y=JTM=ø`F OO bñÅÉëë=íÉãéÉê~íìêÉ=Ä~âáåÖ=ÅÜ~ãÄÉêEíÉãéÉê~íìêÉ=[QRM=ø`F PM aÉÑÉÅíáîÉ=éêçÄÉ=éêççÑÉê=EíÉãéÉê~íìêÉ=[RTM=ø`F PN aÉÑÉÅíáîÉ=éêçÄÉ=éêççÑÉê=EíÉãéÉê~íìêÉ=Y=JTM=ø`F PO bñÅÉëë=íÉãéÉê~íìêÉ=éêççÑÉê=EíÉãéÉê~íìêÉ=[QRM=ø`F QM aÉÑÉÅíáîÉ=éêçÄÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=EíÉãéÉê~íìêÉ=[RTM=ø`F QN aÉÑÉÅíáîÉ=éêçÄÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=EíÉãéÉê~íìêÉ=Y=JTM=ø`F QO bñÅÉëë=íÉãéÉê~íìêÉ=ëíÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=EíÉãéÉê~íìêÉ=[QRM=ø`F RM aÉÑÉÅíáîÉ=éêçÄÉ=~ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=Åçåíêçä=EíÉãéÉê~íìêÉ=[OMM=ø`F RN aÉÑÉÅíáîÉ=éêçÄÉ=~ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=Åçåíêçä=EíÉãéÉê~íìêÉ=YR=ø`F RO t~êåáåÖ=ÉñÅÉëë=íÉãéÉê~íìêÉ=~ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=Åçåíêçä EíÉãéÉê~íìêÉ=[SR=ø`F SN jÉ~ëìêáåÖ=ÜìãáÇáíó=Y====NB SO jÉ~ëìêáåÖ=ÜìãáÇáíó=[NOMB VV t~êåáåÖ=ÉñÅÉëë=íÉãéÉê~íìêÉ=~ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=Åçåíêçä=EíÉãéÉê~íìêÉ [TM=ø`F ^ìíçã~íáÅ=ptfq`efkdJlcc=lc=`lkqoli ^=Ñ~áäìêÉ=ãìëí=ÄÉ=~ÅâåçïäÉÇÖÉÇ=Äó=íÜÉ=pq^oqLpqlm=âÉó= 15 K=^ÑíÉêï~êÇëI=íÜÉ=Åçåíêçä=âÉÉéë çå=ïçêâáåÖ=~ìíçã~íáÅ~ääóK=fÑ=íÜÉ=Ñ~ìäí=áë=åçí=Éäáãáå~íÉÇI=íÜÉ=Éêêçê=ãÉëë~ÖÉ=ïáää=ÄÉ=áåÇáÅ~íÉÇ ~Ö~áå=~ÑíÉê=íÜÉ=ëïáíÅÜáåÖJçå=çÑ=íÜÉ=Åçåíêçä=ëóëíÉãK=fÑ=íÜÉ=Ñ~áäìêÉ=ÅçåíáåìÉë=íç=éÉêëáëíI=íÜÉ ëáÖå~äáåÖ=Å~å=ÄÉ=ÉåÇÉÇ=Äó=ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑ=íÜÉ=ÅçåíêçäK OS=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 27. 27. TKO c~ìäí=íÉãéÉê~íìêÉ=éêçÄÉ oÉëáëí~åÅÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=éêçÄÉë=mí=NMMM=~êÉ=ìëÉÇ=~ë=íÉãéÉê~íìêÉ=éêçÄÉë=~åÇ=~êÉ=ÅÜÉÅâÉÇ Ñçê=ëÜçêí=ÅáêÅìáí=~åÇ=äáåÉ=áåíÉêêìéíáçåK c~ìäí=ÅäÉ~ê~åÅÉW=^=ëÉêîáÅÉ=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=ëéÉÅá~äáëí=ãìëí=ÅÜÉÅâ=íÜÉ=ÑìåÅíáçå=çÑ=íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ=éêçÄÉ=mí=NMMM=Äó=ãÉ~åë=çÑ=~=ãìäíáJãÉíÉê=EOMø`=~ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=áå=Å~ëÉ çÑ=mí=NMMM=Z=NMTTIVPΩX=PIVΩ=Z=Nø`FK=cìêíÜÉêãçêÉI=áí=áë=éçëëáÄäÉ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçååÉÅíáçå=áë=åçí ÅçêêÉÅíäó=éäìÖÖÉÇ=çê=íÜÉ=éäìÖ=Ü~ë=åç=Åçåí~ÅíK TKP c~ìäí=~ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=Åçåíêçä `~ìëÉ=çÑ=ã~äÑìåÅíáçåW=qÜÉ=~ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=çÑ=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=Åçåíáåì~ääó=ÅÜÉÅâÉÇI=ÉîÉå áå=íÜÉ=çÑÑ=ëí~íìë=çÑ=ÅçåíêçäK qÜÉ=ãÉëë~ÖÉ=RO=áë=~å=É~êäó=ï~êåáåÖK=qÜáë=ãÉ~åë=áÑ=íÜÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=âÉÉéë=çå=êáëáåÖ=áå=íÜÉ ëïáíÅÜÄçñI=íÜÉ=Åçåíêçä=ïáää=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=ÜÉ~íáåÖ=áå=çêÇÉê=íç=~îçáÇ=~=ÑìêíÜÉê=íÉãéÉê~íìêÉ=êáëÉK qÜÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑ=áë=Å~êêáÉÇ=çìí=áããÉÇá~íÉäó=~ÑíÉê=íÜÉ=ãÉëë~ÖÉ=VVK ^ÑíÉê=íÜÉ=ÅççäáåÖJçÑÑI=íÜÉ=Åçåíêçä=áë=êÉ~Çó=Ñçê=ïçêâ=~Ö~áåK c~ìäí=ÅäÉ~ê~åÅÉW=qÜÉ=ÅççäáåÖ=~áê=çéÉåáåÖë=ãìëí=ÄÉ=ÅÜÉÅâÉÇ=Ñçê=Çáêí=~ÅÅìãìä~íáçå=~åÇ ÅäÉ~åÉÇ>=`ÜÉÅâ=íÜÉ=ÑìåÅíáçå~äáíó=çÑ=íÜÉ=ÅççäáåÖ=Ñ~åK=`ÜÉÅâ=íÜÉ=áåëìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=çîÉåK dÉåÉê~ääóI=Çç=åçí=ëíçêÉ=çê=ÇÉéçëáí=çÄàÉÅíë=çå=çê=åÉ~ê=íÜÉ=Ä~âáåÖ=çîÉå> jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=OT
 28. 28. ^ååÉñ=^W=péÉÅá~ä=ÑìåÅíáçåë=Ñçê=ã~áåíÉå~åÅÉ=éÉêëçååÉä ^ååÉñ=^NW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MMMM?=_~ëáÅ=ëÉííáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV ^ååÉñ=^OW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MMNM?=pïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=ÑìåÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV ^ååÉñ=^PW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MMNR?=oÉ~Åíáî~íÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìéKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM ^ååÉñ=^QW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MMOM?=`çåíêçä=íÉãéÉê~íìêÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM ^ååÉñ=^RW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MMOO?=pïáíÅÜJçÑÑ=íÉãéÉê~íìêÉ=ÅççäáåÖ=Ñ~åKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM ^ååÉñ=^SW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=ÒMMOQÒ=fåÇáÅ~íáåÖ=~å~äçÖ=áåéìí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM ^ååÉñ=^TW=pÉêîáÅÉJ`çÇÉ=ÒMMORÒ=mêççÑáåÖ=ÅÜ~ãÄÉê=íÉãéÉê~íìêÉ=éêÉÇáëÅçååÉÅíáçåKKKKKKKKKKKKK PM ^ååÉñ=^UW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=ÒMMOSÒ=^ãÄáÉåí=íÉãéÉê~íìêÉ=éêçÄÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN ^ååÉñ=^VW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=ÒMMRMÒ=pïáíÅÜJçîÉê=Ñêçã=RMeò=éçïÉê=ÑêÉèìÉåÅó=íç=SMeò=H=ø`LøcKK PN ^ååÉñ=^NMW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MNMM?=`çåÑáÖìê~íáçå=lîÉå=äáÖÜíáåÖ=~åÇ=bñÜ~ìëí=Ñ~å KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN ^ååÉñ=^NNW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=ÒMNMNÒ=bñÜ~ìëí=Ñ~å=ÑìåÅíáçå=ÅÜ~åÖÉJçîÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN ^ååÉñ=^NOW=pÉêîáÅÉJ`çÇÉ=ÒMNNVÒ=Q=ëéÉÉÇëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN ^ååÉñ=^NPW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MNOM?=páÖå~ä=íáãÉ=íê~åëãáííÉê=~åÇ=äçìÇåÉëë=äÉîÉä=ÉåÇ=çÑ=Ä~âáåÖ =ÖçåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN ^ååÉñ=^NQW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MNON?=bñÜ~ìëí=Ñ~å=lk=ïÜÉå=íÜÉ=Çççê=áë=lmbkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PO ^ååÉñ=^NRW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MNPM?=píÉ~ã=ÇÉîáÅÉ=åçãáå~ä=íÉãéÉê~íìêÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PO ^ååÉñ=^NSW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MRQM?=êÉëÉí=íç=ëí~åÇ~êÇ=î~äìÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PO ^ååÉñ=^NTW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MTOR?=t~íÉê=ãÉíÉê=áãéìäëÉ=~ÇàìëíãÉåí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PP ^ååÉñ=^NUW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MTOS?=ÅóÅäÉ=êÉä~íáçå=ëíÉ~ã=î~äîÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PQ ^ååÉñ=^NVW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MTOT?=Ö~ëíêç=ÑìåÅíáçå=~Åíáî~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PQ ^ååÉñ=^OMW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MTOU?=`äÉ~å=ÑìåÅíáçå=~Åíáî~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PQ ^ååÉñ=^ONW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MUMM?=qÉëí=éêçÖê~ã=áåÇáÅ~íçêëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PR ^ååÉñ=^OOW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MUMN?=qÉëí=éêçÖê~ã=âÉóëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PS ^ååÉñ=^OPW=pÉêîáÅÉ=`çÇÉ=?MUMP?=kÉíïçêâ=cìåÅíáçå?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PS ^ååÉñ=^OQW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MUMT?=qÉëí=éêçÖê~ã=áåéìí=~åÇ=çìíéìí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PT ^ååÉñ=^ORW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MUMU?=qÉëí=éêçÖê~ã=ï~íÉê=ãÉíÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PU ^ååÉñ=^OSW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=ÒMUMVÒ=kçãáå~ä=~åÇ=~Åíì~ä=î~äìÉ=áåÇáÅ~íçê=éêççÑÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PU ^ååÉñ=^OTW=pÉêîáÅÉJ`çÇÉ=?MUNR?=mêçÖê~ã=áåíÉêäçÅâáåÖ=ïáíÜ=åìãÉêáÅ~ä=ÅçÇÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PU ^ååÉñ=^OUW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MUPN?åçí=ìëÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ãçãÉåíKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PU ^ååÉñ=^OVW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MUPO?=mÉêÅÉåí~ä=íÉãéÉê~íìêÉ=~Ç~éí~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PU ^ååÉñ=^PMW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=ÒMUPPÒ=^ÄëçäìíÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=~Ç~éí~íáçå=áå=ø`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PV ^ååÉñ=^PNW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MUQT?=päáÇÉ=î~äîÉ=lmbk=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=Ä~âáåÖ=bÑÑÉÅí=íáãÉ Ñçê=ã~åì~ä=Ä~âáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PV ^ååÉñ=^POW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MUQU?=`çåíêçä=çÑ=éêççÑÉê=lkLlccKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PV ^ååÉñ=^PPW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MUQV?=mêççÑÉê=~Åíáî~íáçå=~ÑíÉê=íÜÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çå=çÑ===íÜÉ=ÅçåíêçäKKK PV ^ååÉñ=^PQW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MURM?=^ÇàìëíãÉåí=çÑ=Ä~âáåÖ=çîÉå=íóéÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QM OU=L=PMKNMJOMMM jftb=~Éêçã~í=ap
 29. 29. qÜÉ=ëÉêîáÅÉ=ãçÇÉ=çÑ=íÜÉ=jftb=ap=Åçåíêçä=ëóëíÉã=Ñ~Åáäáí~íÉë=ÑÉíÅÜáåÖ=áå=~åÇ=ãçåáíçêáåÖ=çÑ=íÜÉ áåíÉêå~ä=é~ê~ãÉíÉêëK=cçê=ÑÉíÅÜáåÖ=áå=Ç~í~=ïÜÉå=íÜÉ=Åçåíêçä=ëóëíÉã=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çåI=óçì=ãìëí Ñáêëí=~Åíáî~íÉ=íÜÉ=mê=âÉó=~åÇ=~ÑíÉêï~êÇë=íÜÉ=âÉó=cNK=qÜÉ=ÅçÇÉ=áë=~ÇàìëíÉÇ=Äó=ãÉ~åë=çÑ=íÜÉ ~êêçï=âÉóë=åÉ~ê=íÜÉ=ìééÉê=íáãÉêI=~åÇ=~Åíáî~íÉÇ=Äó=íÜÉ=pq^oqLpqlm=âÉóëK=få=çêÇÉê=íç=Ñ~Åáäáí~íÉ íÜÉ=~ÇàìëíãÉåí=çÑ=ÜáÖÜÉê=åìãÄÉêëI=íÜÉ=ÅçÇÉ=àìãéë=çåíç=ÒMUMMÒ=Äó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=qáãÉê ~êêçï=âÉóë=ëáãìäí~åÉçìëäóK=få=Å~ëÉ=çÑ=ëçãÉ=ÅçÇÉ=áåèìáêáÉëI=åÉï=é~ê~ãÉíÉê=~ÇàìëíãÉåíë Å~å=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=ã~åì~ääóK `~ìíáçåW=qÜÉ=ëÉêîáÅÉ=ÅçÇÉë=ã~ó=çåäó=ÄÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=Äó=ëâáääÉÇ=éÉêëçåë=~åÇ=Äó=jftb ã~áåíÉå~åÅÉ=ëí~ÑÑ>=få=Å~ëÉ=çÑ=ãáë~ÇàìëíãÉåí=Äó=åçåJ~ìíÜçêáòÉÇ=éÉêëçåëI=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=ãìëí ÄÉ=é~áÇ=Ñçê=Äó=íÜÉ=ÅìëíçãÉê> ^ååÉñ=^NW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MMMM?=_~ëáÅ=ëÉííáåÖ kÉï=~ÇàìëíãÉåíë=~êÉ=åçí=éçëëáÄäÉ=ïÜÉå=íÜáë=ÅçÇÉ=áë=ÑÉíÅÜÉÇ=áåK=qÜÉ=Åçåíêçä=ëóëíÉã=ëÜçïë çåäó=íÜÉ=ëçÑíï~êÉJîÉêëáçå=EäçïÉê=áåÇáÅ~íçêF=~åÇ=íÜÉ=ÇÉîáÅÉ=íóéÉ=åìãÄÉê=EìééÉê=áåÇáÅ~íçêFK ^ÑíÉê=R=ëÉÅçåÇëI=íÜÉ=Åçåíêçä=ëóëíÉã=ÖçÉë=Ä~Åâ=~ìíçã~íáÅ~ääó=íç=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ÅçåÇáíáçåK píÉé bñéä~å~íáçå hÉó=áåéìí N pÉäÉÅí=éêçÖê~ã=âÉó=~åÇ=~ÑíÉêï~êÇë=íÜÉ=âÉó cN=EibaÛë=Ñä~ëÜFK=qÜÉ=qáãÉê=áåÇáÅ~íçê=ëÜçïë mê cN = MMMMK O qÜÉ=ëçÑíï~êÉJîÉêëáçå=åìãÄÉê=~ééÉ~êë=áå=íÜÉ äçïÉê=áåÇáÅ~íçê=~åÇ=íÜÉ=ÇÉîáÅÉ=íóéÉ=åìãÄÉê áë=ëÜçïå=áå=íÜÉ=ìééÉê=áåÇáÅ~íçêK ^ÑíÉê=R=ëÉÅçåÇëI=íÜÉ=Åçåíêçä=ëóëíÉã=ÖçÉë Ä~Åâ=~ìíçã~íáÅ~ääó=íç=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ ÅçåÇáíáçåK ^ååÉñ=^OW=pÉêîáÅÉ=ÅçÇÉ=?MMNM?=pïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=ÑìåÅíáçå qÜÉ=áåíÉêå~ä=êÉ~äJíáãÉ=ÅäçÅâ=~åÇ=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=Ä~ííÉêó=~êÉ=é~êíáÅìä~êäó=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=íÜÉ=åáÖÜí ëí~êíJìé=ÑìåÅíáçåK=^=ÖççÇ=çéÉê~íáçå~ä=Ä~ííÉêó=áë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=~=éêçéÉê=ÑìåÅíáçåK=^ää=çíÜÉê é~ê~ãÉíÉêë=~åÇ=Ä~âáåÖ=éêçÖê~ãë=~êÉ=ëíçêÉÇ=áå=~å=bbmolj=EÑìåÅíáçå=ïáíÜçìí=Ä~ííÉêó>>FK qÜÉ=áåíÉêå~ä=ÅäçÅâ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=ÄÉÑçêÉ=ÇÉäáîÉêó=~åÇ=íÜÉêÉÑçêÉ=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=ÑìåÅíáçå Å~å=ÄÉ=ëÉäÉÅíÉÇK fÑ=íÜÉ=åáÖÜí=ëí~êíJìé=ÑìåÅíáçå=áë=åçí=ìëÉÇI=íÜÉ=áåíÉêå~ä=ÅäçÅâ=Å~å=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑ=Äó=íÜÉ=ÅçÇÉ MMNMK pÉäÉÅí=ÅçÇÉ=MMNM=J=áå=íÜÉ=êáÖÜí=ìééÉê=áåÇáÅ~íçê=MZåáÖÜí=ëí~êíJìé=lccX=NZåáÖÜí=ëí~êíJìé=lkK jftb=~Éêçã~í=ap PMKNMJOMMM=L=OV

×