Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPH pembelajaran

463 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

RPH pembelajaran

  1. 1. RancanganPangajaranHarian(konstruktivisme)Subjek : SainsKelas : Tingkatan 4 RasionalTarikh : 17 Febuari 2012Masa : 09.35 – 10.25pagi (50minit)BilanganPelajar : 30 orangTajuk : TenagadanPerubahan KimiaPengetahuansediaadapelajar: Pelajartelahmemelajarisifat-sifatfiziksepertipanjang,tinggi, suhudansebagainyadansifat-sifatkimiaadalahsepertiikatankimia di menengah rendah.Objektif : MemahamiperubahanfizikdankimiaHasilpembelajaran : Muriddapat, 1. Menerangkanmaksudperubahanfizik, 2. Menerangkanmaksudperubahankimia, 3. Membericontohperubahanfizikdalamkehidupanharian, 4. Membericontohperubahankimiadalamkehidupanharian, 5. Membandingdanmembezakanperubahanfizikdanperubahankimia.HuraianHasilPembelajaran :A: Aspekpengetahuan (kognitif) a) Pelajarmenyatakanmaksudperubahanfiziksecaralisan, b) Pelajarmenyatakanmaksudperubahankimiasecaralisan, c) Pelajarmenyatakansifat-sifatfizikdankimia yang berubahsemasa proses perubahanfizikdan proses perubahankimiaberlaku. d) Pelajarmenyenaraikansecaralisansekurang-kurangnya 3 contohperubahanfizikdalamkehidupanharian, e) Pelajarmenyenaraikansecaralisansekurang-kurangnya 3 contohperubahankimiadalamkehidupanharian, f) Pelajardapatmembandingdanmembezakanperubahanfizikdanperubahankimiasecaraese idanmembuatdalambentukjadual, g) Pelajardapatberfikirsecarakreatifdankritisbagimenjawabsoalan yang diajukanoleh guruberkaitandengantopikperubahanfizikdanperubahankimia.
  2. 2. B: Aspekkemahiran (psikomotor) a) Pelajarmelakukanaktivitipembakarankertassambildiawasioleh guru. b) Pelajarmenghirisbuahepaldanmemerhatikanperubahanwarnaterhadapsehirisepal. c) Pelajarbergerakdalamkumpulanmasing-masingdanberkerjasamamenyelesaikantugas yang diberikanoleh guru. d) Pelajarmembuatjadual di papanputihberkaitandengantugasan yang diberikan guru berdasarkantajukperubahanfizikdanperubahankimia.C: Aspeknilai-nilaimurni (afektif) a) Pelajarmengamalkanhormat-menghormatidanbekerjasamaantarasatusama lain di dalamkelasdansemasadidalamkumpulanmasing-masing. b) Pelajarbersikapingintahudanberminatterhadappengajaran yang diajariaituperubahankimiadanperubahanfiziksesuatubahan. c) Pelajarmematuhiarahan guru danberdisiplinsemasasesipembelajaransedangdijalankan. d) Pelajaryakindanberanimencubadalammenjawabpersoalan guruberkaitandenganperubahankimiadanperubahanfiziksesuatubahan.Bahandanperalatan : SlaidPowerpoint, Projektor, komputer, Lembaran nota, lembarankerja, pemetikapi,kertaskosong, baldiberisi air, buahepal, danpisaudanbukuteks.Fasa Isi Kandungan Aktivitipengajarandanpembelajaran Nota/
  3. 3. (P&P) catatan Aktiviti Guru AktivitiPelajarSet Induksi Sesipencungkilan idea(10 minit) mengenaitopiktenagad 1) Guru 1. Pelajar yang Strategi anperubahanfizikdank memintawakildaripa terpilihtampilkeh P&P: imiaberdasarkanbahan dapelajaruntukmelak adapanbersama 1) yang dibawaoleh guru ukanaktivitisepertim guru Teknik:Me (pemetikapi, embakarkertas, danmelakukanak mbuat mini kertaskosong, danmenghirisbuahep tiviti yang esperimend buahepal, pisau, al. diarahkan guru ansoaljawab aisbatu, dancawan.) sambildiawasiol 2) Guru eh guru. 2)Alat bertanyakankepadap 2. Pelajarmemberi bantu elajartentangapa respond mengajar: yang berdasarkankepa -Buah epal merekafahamtentang dapertanyaan -pisau aktiviti yang guru -kertas dilakukanolehwakilp 3. Pelajarmengamb -pemetik api elajarsebentartadi. illembaran nota -baldiberisi daripada guru. air 3) Guru memberiresponterha 3)Nilai : dapjawapandaripada - pelajar hormatmen ghormati 4) Guru - memberilembaran beranimenc nota. uba -berdisiplin - mematuhiar ahan
  4. 4. Fasa Isi Kandungan Aktivitipengajarandanpembelajaran(P Nota &P) Aktiviti Guru AktivitiPelajarMenstrukturs 1)Perubahanfizikdanp 1) Guru menayang 1)Pelajarmenontonemula idea erubahankimiasesuatu video mengenai video danmenyalin Strategi(15minit) bahan. proses-proses yang notatambahan yang P&P: berkaitandenganperu dirasakanperlu 1) Teknik: a) bahanfizikdanperuba diataslembaran menonton Definisiperubahanfizi hankimiasesuatubah nota yang video kal- an. diberikan. dansoaljawa Perubahanfizikaladala b hperubahan 2) Guru yangberlakupadasesua bertanyakansoalanke 2)Alat tubahan yang padaempatorang 2)Pelajaryang bantu mengubahsifatfizikaln pelajarbagimenguku terpilihmenjawabpe mengajar: yasepertibentuk, saiz, hkanlagikefahamanp rtanyaan guru. -Slaid keadaansusunan atom, elajar. power point dansuhu. a) Berdasarkan -Komputer video tadi, apakah -White yang screen b) andafahamtentangpe -LCD Contohperubahanfizik rubahanfiziksesuatub -video aldisekeliling ahan? i) Air lauttersejat b) ii)Aisbatumelebur Berikantigacontohpe 3)Nilai : iii) air menjadiaisbatu rubahanfizik yang - iv) larutanserbuk kopi berlakudisekeliligkit hormatmen didalam air. a. ghormati -berdisiplin c) Definisiperubahan c) Berdasarkan video - Kimia- tadi, apakah yang mematuhiar Perubahankimiaadalah andafahamtentangpe ahan perubahan yang rubahankimiasesuatu berlakupadasesuatuba bahan? han yang akanmengubahsifatki d) ) miabahansepertiikatan Berikantigacontohpe kimia. rubahankimia yang berlakudisekeliligkit a e) Contoh- contohperubahankimi a di sekelilingkita. i) proses pembakaran ii) hirisanbuahepalbertuk arwarnadariputihkewa rnacoklat.
  5. 5. iii) besiberkarat.Fasa Isi Kandungan Aktivitipengajarandanpembelajaran Nota Aktiviti Guru AktivitiPelajarAplikasi idea 1) 1) Guru 1) Strategi(20 minit) Jadualperubahanfiziks membahagikanpelaja Pelajarbergerakda P&P: esuatubahanbersertaco rkepadaduakumpula nmembentukduak 1) Teknik: ntoh proses yang nbesariaitu: umpulanbesar. perbincangan berlakudalamkehidupa a) danpembenta nseharian. kumpulanperubahanf 2) ngan izik Pelajarmulaberker b) jasamadanberbinc 2)Alat bantu kumpulanperubahan angtentangtugasa mengajar: kimia n yang diberikan. - papantulis/pa 2) Guru 3) panputih memberikanmasasel Pelajarmenulisja -marker pen 2) Sifatfizik yang amasepuluhminitunt wapanhasildaripa berubahseperti uksetiapkumpulanbe daperbincanganm -bentuk, saiz, rbincangtentangsifat- ereka di 3)Nilai : -keadaansusunan sifatfizikdankimia papantulis. -hormat atom, yang berubahsemasa menghormati -suhu. proses 4) -berdisiplin perubahanfizikdanpe Wakildaripadaseti -mematuhi 3)Jadualtentangperuba rubahankimiaberlaku apkumpulanmem arahan hankimiasesuatubahan danmenulisjawapan bentangkajawapa -bekerjasama bersertacontoh proses masing- nhasilperbincanga -keyakinan yang masingdipapantulisd nmereka -berani berlakudalamkehidupa alambentukjadual. nseharian. 5) Pelajar yang 3) Guru memintadua terpilihtampilkeha orang dapandanmembua pelajardaripadasetiap tjadualdanmengisi kumpulanuntukmem nya bentangkanjawapan 4) Sifatkimia yang mereka. berubah - ikatankimia 5) Guru meminta lima orang 5) pelajarlagiuntukmem Jadualperbezaanantara buatjadualperbezaan perubahanfizikdankim antaraperubahanfizik iasesuatubahan. danperubahankimias esuatubahan di
  6. 6. papantulisFasa Isi Kandungan Aktivitipengajarandanpembelajaran Nota/ (P&P) catatan Aktiviti Guru AktivitiPelajarRefleksi Kesimpulan 1) Guru 1) Pelajar yang(5 minit) menilaikefahamanpe terpilihmenjawab Strategi lajardenganbertanya soalan yang P&P: kankepadapelajartent diajukanoleh 1) angtopik yang guru. Teknik:Mem dipelajari. buatkesimpul 2) Pelajar yang andansoaljaw 2) Guru terpilihmembuatk ab memintaseorangpela esimpulantentang jarmembuatkesimpul pelajaran yang 2)Alat bantu anberkaitanperubaha dipelajaripadahari mengajar: nfizikdanseorangpel tersebut. -lembaran ajarlagiuntukperubah nota ankimia. 3) - Pelajarmendapath helaiankerjar 3) Guru elaiankerjarumah umah bertanyakansoalanse daripada guru cararawakkepadapel 3)Nilai : ajartentangperbezaan - perubahankimiadanp hormatmengh erubahanfizik. ormati -berdisiplin 3.Guru - memberikankerjaru mematuhiara mahkepadapelajar han -beryakinan -beraniRefleksi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

×