Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tauragės Žalgirių gimnazija. Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena

3,123 views

Published on

KAIP LIETUVA ATGAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ

Published in: Education, Business, Real Estate
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tauragės Žalgirių gimnazija. Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena

  1. 1. Taurag ės Žalgirių gimnazija KOVO 11 - Lietuvos Nepriklausomyb ės Atkūrimo Diena Parengė: istorijos mokytoja Jurgita Praninskienė
  2. 2. KOVO 11 – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYB ĖS ATKŪRIMO DIENA
  3. 3. <ul><li>V asario 16-ąją švenčiame , Lietuvos N epriklausomybės dieną . </li></ul><ul><li>Sovietmečiu minėti šią dieną buvo draudžiama. </li></ul><ul><li>Po 1990-ųjų kovo 11-osios, pasirašius Lietuvos N epriklausomybės atkūrimo Aktą, ši diena oficialiai pažymima kaip visos lietuvių tautos šventė ! </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Po ilgų priespaudos metų ir sunkių kovų Lietuva 1918-1920 m. atkūrė ir įtvirtino nepriklausomą valstybę. </li></ul><ul><li>Tačiau Europoje įsitvirtinę totalitarinės diktatūros atėmė Lietuvos nepriklausomybę. </li></ul><ul><li>Pagal 1939 08 23 Ribentropo-Molotovo pakt ą , Lietuva pateko Vokiečių įtakon, </li></ul><ul><li>o 1939 09 28 pagal “Vokietijos ir Soviet ų Sąjungos draugystės ir sienų nustatymo sutarties” slaptuoju protokolu - Lietuvą atiteko Sovietų Sąjungai. </li></ul>
  5. 5. 1940 06 15 SOVIET Ų SĄJUNGA OKUPAVO IR ANEKSAVO LIETUVĄ
  6. 6. <ul><li>Pirmosios pogrindinės organizacijos pradėjo kurtis dar 1940 m. rudenį. Svarbiausias jų tikslas - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas . </li></ul><ul><li>Berlyne buvęs Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotasis ministras K.Škirpa organizavo Lietuvių aktyvistų frontą (LAF), tikėdamasis atkurti Lietuvos nepriklausomybę su vokiečių pagalba. </li></ul><ul><li>Lietuvoje 1941 m. gruodžio 26 d. įsikūrė Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS). </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Vokiškoji okupacija 1941m. pasirodė ne geresnė už sovietinę. </li></ul><ul><li>Neturėjusi veikimo laisvės J.Ambrazevičiaus vadovaujama Laikinoji Lietuvos vyriausybė 1941 m. rugpjūčio 5 d. sustabdė savo veiklą. Pradėjo organizuotis pasipriešinimas vokiečių okupacijai. </li></ul><ul><li>Įvairios pogrindinės organizacijos susijungė į Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK). </li></ul>
  8. 8. <ul><li>1944 m. vasarą Lietuvą antr ą kart okupavo raudonoji armija .......... </li></ul><ul><li>O kupacija tęsėsi iki 1990 ko v o 11– osios! </li></ul>

×