สื่อ PowerPoint        ชุด การสอนที่ 1           เรื่อ ง     การรับ รู้แ ละตอบสนองของสิง มีช ีว ิต ...
จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู้  1. เพื่อ ให้น ก เรีย นสามารถเตรีย มพารามีเ ซี         ัยมเพื่อ ศึก ษาด้ว ยกล้อ งจุล ทรร...
การรับ รู้แ ละตอบสนองของสิง มีช ว ิต                ่  ี   เซลล์เ ดีย วและสัต ว์บ างชนิดการรับรู้    ...
พารามีเ ซีย ม    ในโพรโตซัวยังไม่มีเซลล์ประสาท แต่สามารถรับรู้ได้ เพราะมีโครงสร้างบางส่วนของเซลล์ ซึงทำาหน้าทีตอบสนองต...
ภาพพารามีเ ซีย มภายใต้ก ล้อ งจุล ทรรศน์        ที่มา : http:/std.kku.ac.th/4850400834/FoodPic/prm1.jpg  ย้อนกลับ ...
ก. ซิเ ลีย รอบๆเซลล์พ ารามีเ ซีย ม ข . เส้น ใย       ประสานงานของพารามีเ ซีย ม       ทีมา : www.lks.ac.th  ...
เซลล์ประสาทยังไม่มปมประสาท (Nerve ganglion)เซลล์            ีประสาทของไฮดราเชื่อมโยง กันคล้ายร่างแห เรียกกันว่า...
ย้อนกลับ  กลับ หน้า หล
ในพลานาเรีย มีพัฒนาการของระบบ ประสาทมากขึ้น ตัวเซลล์ประสาทมีการรวมกลุ่มอยูทางด้าน                 ่ หัว 2 ...
ภาพพลานาเรีย      ที่ม า : http://www.tomyfarm.com/library/wp-content ย้อนกลับ                   ...
ภาพระบบประสาทของพลา    นาเรีย กลับ หน้า หลย้อนกลับ
พัฒนาการ   ของระบบประสาทมากขึ้นโดยตัวเซลล์   ประสาทมีการรวมกลุ่ม เรียกว่า ปมประสาท   (Nerve ganglion) มีจำานวนปมประส...
ภาพไส้เ ดือ นดิน      ที่ม า : http://www.thaiworm.comย้อนกลับ                       ถัด
ภาพระบบประสาทของ    ไส้เ ดือ นดิน                  ก ลับ หน้า หลย้อนกลับ      ที่ม า : www.carta...
สัตว์พวก แมลง กุ้ง มด พบว่ามีปม      ประสาทอยูที่ส่วนหัว            ่และตามลำาตัว ซึ่งทำาหน้าที่เป็นศูนย...
ภาพระบบประสาทของแมลง                    กลับ หน้า หลย้อนกลับ      ที่ม า : https://www.myfirstbra...
หอย หมึก    ระบบประสาท ประกอบด้วยปมประสาท(Ganglia) 3 คู่และมีเส้นประสาทใหญ่ (Nerve cord) 2 คู่ เส้นประสาทคู่ที่หนึ่งออ...
ภาพหอยและหมึก ชนิด ต่า งๆ ย้อนกลับ ที่ม า : http://www.rakbankerd.com/kaset/Animal/ด                   ...
ภาพระบบประสาทของหมึกย้อนกลับ  ที่ม า : http://www-edu.net/nervous/index.html ถัด
ภาพระบบประสาทของย้อนกลับ      กลับ หน้า
ดาวทะเล เม่น ทะเล ปลิง    ทะเล       พบว่าระบบประสาทเป็นวงแหวน(Nerve ring)อยู่รอบปากแล้วมีแขนงแยกออกไปตามส่วนต่า...
กลับ หน้า หลย้อนกลับ
สัต ว์ม ีก ระดูก สัน หลัง    สัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงจะมีจำานวนเซลล์ประสาทภายในร่างกายเพิ่มมากขึ้นตามลำาดับและมีการเปลี...
ภาพแสดงระบบประสาทของคน                    กลับ หน้า หล ย้อนกลับ      ที่ม า : http://www.vcharkar...
ชุดการสอนที่1
ชุดการสอนที่1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ชุดการสอนที่1

4,251 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชุดการสอนที่1

 1. 1. สื่อ PowerPoint ชุด การสอนที่ 1 เรื่อ ง การรับ รู้แ ละตอบสนองของสิง มีช ีว ิต เซลล์เ ดีย วและสัต ว์บ างชนิด ่ รายวิช าชีว วิท ยา ว42243 รวบรวมโดย นางจุร ิย าภรณ์ สิท ธิว งษ์ ครู วิท ยฐานะชำา นาญการ โรงเรีย นสองพิท ยาคม
 2. 2. จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู้ 1. เพื่อ ให้น ก เรีย นสามารถเตรีย มพารามีเ ซี ัยมเพื่อ ศึก ษาด้ว ยกล้อ งจุล ทรรศน์ 2. เพื่อ ให้น ก เรีย นสามารถสรุป และเปรีย บ ัเทีย บการรับ รู้แ ละตอบสนอง ของพารามีเ ซีย มต่อ กรดอ่อ นๆ และสารละลายโซเดีย มคลอไรด์ 3. อธิบ ายโครงสร้า งที่ใ ช้ใ นการรับ รู้แ ละตอบสนองของพารามีเ ซีย มไฮดรา พลานาเรีย แมลงและสัต ว์ม ก ระดูก สัน ีหลัง 4. อธิบ ายและเปรีย บเทีย บวิธ ก ารรับ รู้แ ละ ี
 3. 3. การรับ รู้แ ละตอบสนองของสิง มีช ว ิต ่ ี เซลล์เ ดีย วและสัต ว์บ างชนิดการรับรู้ พารามีเ ซีย ม 1การรับรู้ 2 ไฮดราการรับรู้ 3 พลานาเรียการรับรู้ ไส้เ ดือ นดิน 4การรับรู้ แมลง 5การรับรู้ หอยและหมึก 6การรับรู้ 7 ดาวทะเล เม่น ทะเล ปลิง ทะเลการรับรู้ สัต ว์ม ก ระดูก สัน หลัง ี 8
 4. 4. พารามีเ ซีย ม ในโพรโตซัวยังไม่มีเซลล์ประสาท แต่สามารถรับรู้ได้ เพราะมีโครงสร้างบางส่วนของเซลล์ ซึงทำาหน้าทีตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ได้ ่ ่ไม่ว่าเป็นแสงสว่าง อุณหภูมิ สารเคมีและวัตถุที่มาสัมผัส โดยมีการเคลื่อนที่เข้าหาหรือเคลื่อนที่หนีเช่น พารามีเซียมมีเส้นใยเชือมโยง ่ระหว่างโคนซิเลีย เส้นใยนี้เรียกว่าเส้นใยประสานงาน (Co-ordinating fiber) หากตัดเส้นใยนี้พารามีเซียมไม่สามารถควบคุมการพัดโบก ของซิเลียได้ แสดงว่าเส้ย้นใยนี้เป็นตัวควบคุมการทำางานของซิเลีย ถัด อนกลับ
 5. 5. ภาพพารามีเ ซีย มภายใต้ก ล้อ งจุล ทรรศน์ ที่มา : http:/std.kku.ac.th/4850400834/FoodPic/prm1.jpg ย้อนกลับ ถัด
 6. 6. ก. ซิเ ลีย รอบๆเซลล์พ ารามีเ ซีย ม ข . เส้น ใย ประสานงานของพารามีเ ซีย ม ทีมา : www.lks.ac.th ่ ย้อนกลับ กลับ หน้า หล
 7. 7. เซลล์ประสาทยังไม่มปมประสาท (Nerve ganglion)เซลล์ ีประสาทของไฮดราเชื่อมโยง กันคล้ายร่างแห เรียกกันว่าร่างแหประสาท (Nerve net) เมื่อไฮดราถูกกระตุนที่จดใดจุดหนึง กระแสประสาท ้ ุ ่จะแพร่ออกทุกทิศทางแต่อตราการเคลือนที่ของกระแสประสาทเกิดช้ากว่าการ ั ่เคลื่อนที่ของกระแสประสาทในสัตว์ชั้นสูง หากใช้เข็มแทงทีปลายเทนตาเคิล ไฮดราจะ ่หดตัวทุกส่วนของร่างกาย เป็นการแสดงว่ากระแสประสาทเคลื่อนที่จากจุดกระตุ้นไปยังส่วนต่างๆของร่างกายด้วย เซลล์รับสัมผัสของไฮดราแผ่กระจายอยู่ใต้เนือเยื่อชั้น ้นอก นอกจากจะพบร่างแหประสาทในไฮดราแล้วยังพบในอวัยวะบางส่วนของสัตย้อนกลับระดูกสันหลังด้วย ว์ มีก ถัด
 8. 8. ย้อนกลับ กลับ หน้า หล
 9. 9. ในพลานาเรีย มีพัฒนาการของระบบ ประสาทมากขึ้น ตัวเซลล์ประสาทมีการรวมกลุ่มอยูทางด้าน ่ หัว 2 ปม เรียกว่า ปมประสาท (Nerve ganglion) อาจเรียก ว่า สมอง (Brain) บริเวณจากปม ประสาทนี้มีเส้นประสาทขนาดใหญ่ (Nerve cord) 2 เส้น ทอดขนานกันไป ตลอดความยาวของลำาตัวและ แตกแขนง ออกไปที่ผิวลำาตัวจากเส้นประสาทคู่นี้จะมี เส้นประสาทพาดขวางเป็นระยะๆ เรียกว่า เส้นประสาทตามขวาง (Transverse nerve)ย้อนกลับ ถัด
 10. 10. ภาพพลานาเรีย ที่ม า : http://www.tomyfarm.com/library/wp-content ย้อนกลับ ถัด
 11. 11. ภาพระบบประสาทของพลา นาเรีย กลับ หน้า หลย้อนกลับ
 12. 12. พัฒนาการ ของระบบประสาทมากขึ้นโดยตัวเซลล์ ประสาทมีการรวมกลุ่ม เรียกว่า ปมประสาท (Nerve ganglion) มีจำานวนปมประสาท ที่บริเวณหัวเพิ่มมากขึ้นและเรียงต่อกันเป็น วงแหวนทำาหน้าที่ เป็นศูนย์กลางของระบบประสาทและมีเส้น ประสาทยาวตลอดตัวทางด้านท้อง (Ventral nerve cord) เส้นประสาทเส้นนี้ อันที่จริง เป็น 2 เส้นคู่กันแต่เชื่อมกันจนดู คล้ายกับว่าเป็นเส้นเดียว ตรงกลางปล้องแต่ละปล้องเส้นประสาทนีจะ ้ พองออกย้อนกลับ เป็นปมประสาทและมีแขนงประสาทแยกออก ถัด
 13. 13. ภาพไส้เ ดือ นดิน ที่ม า : http://www.thaiworm.comย้อนกลับ ถัด
 14. 14. ภาพระบบประสาทของ ไส้เ ดือ นดิน ก ลับ หน้า หลย้อนกลับ ที่ม า : www.cartage.org.lb
 15. 15. สัตว์พวก แมลง กุ้ง มด พบว่ามีปม ประสาทอยูที่ส่วนหัว ่และตามลำาตัว ซึ่งทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบประสาทและเป็นศูนย์รวมอยูเป็นระยะตาม ่แนวกลางของลำาตัว มีเส้นประสาททอดยาวตลอดลำาตัว (Ventral nerve cord) และแต่ละปล้องจะมีปมประสาทและใยประสาทออกมาย้อนกลับ ถัด
 16. 16. ภาพระบบประสาทของแมลง กลับ หน้า หลย้อนกลับ ที่ม า : https://www.myfirstbrain.com
 17. 17. หอย หมึก ระบบประสาท ประกอบด้วยปมประสาท(Ganglia) 3 คู่และมีเส้นประสาทใหญ่ (Nerve cord) 2 คู่ เส้นประสาทคู่ที่หนึ่งออกจากสมองหรือปมประสาทสมอง (Cerebral ganglia)ไปยังปมประสาทที่เท้า(Pedal ganglia) ส่วนเส้นประสาทคูที่ 2 ออกจาก ่ปมประสาทสมองไปยังปมประสาทอวัยวะภายใน (Visceral ganglia)สำาหรับปมประสาทสมองนั้นย้อนกลับ ษณะเป็นวงแหวน (Nerve ring) ล้อมรอบ มีลัก ถัด
 18. 18. ภาพหอยและหมึก ชนิด ต่า งๆ ย้อนกลับ ที่ม า : http://www.rakbankerd.com/kaset/Animal/ด ถั
 19. 19. ภาพระบบประสาทของหมึกย้อนกลับ ที่ม า : http://www-edu.net/nervous/index.html ถัด
 20. 20. ภาพระบบประสาทของย้อนกลับ กลับ หน้า
 21. 21. ดาวทะเล เม่น ทะเล ปลิง ทะเล พบว่าระบบประสาทเป็นวงแหวน(Nerve ring)อยู่รอบปากแล้วมีแขนงแยกออกไปตามส่วนต่างๆ ตามแนวรัศมี ย้อนกลับ ถัด
 22. 22. กลับ หน้า หลย้อนกลับ
 23. 23. สัต ว์ม ีก ระดูก สัน หลัง สัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงจะมีจำานวนเซลล์ประสาทภายในร่างกายเพิ่มมากขึ้นตามลำาดับและมีการเปลี่ยนตำาแหน่งจากระบบประสาทที่อยู่ทางด้านท้อง (Ventral) มาอยู่ทางด้านหลัง(Dorsal) คนและสัตว์มีกระดูกสันหลังจะมีระบบประสาทที่พัฒนามากจะมีศูนย์ควบคุมการทำางานอยู่ที่ระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วยสมอง(Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) อวัยวะเหล่านีย้อน ้ประกอบด้วยเซลล์ประสาทจำานวนมาก ถัด กลับเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์นั้นจะประกอบด้วยตัวเซลล์ ไป
 24. 24. ภาพแสดงระบบประสาทของคน กลับ หน้า หล ย้อนกลับ ที่ม า : http://www.vcharkarn.com

×