Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Public Policy News 3/2009

1,340 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Public Policy News 3/2009

 1. 1. Štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK, ročník 5, číslo 3/2009, ISSN 1337-7868 V čísle Úvodník Milí naši čitatelia, semester je už v plnom prúde a my prichádzame s novým „ Abstrakty číslom Public Policy News. V tomto čísle vám opäť pri- diplomových nášame prehľad zaujímavých diplomových prác, ktoré naši prác absolventi obhájili v letnom termíne štátnic. Absolventom 2; týmto zároveň gratulujeme a želáme veľa úspechov. „ Aktivity Ústavu V rámci tradičnej rubriky Aktivity ÚVP prinášame infor- verejnej politiky mácie o účasti členov ÚVP na konferenciách a letných ško- 5; lách, o ukončenom projekte Access to Social Housing Ser- „ Krátke správy z vices in Municipalities in Slovakia. Predstavujeme tiež nový Ústavu verejnej projekt, na ktorom sa od septembra ÚVP podieľa - Cent- politiky rum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Ko- 7; menského, ktoré je budované v rámci projektu „Globálne „ Z knižnice verejnej a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských ino- politiky: Tri dimenzie vácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“, moci do ktorého je zapojených viacero pracovísk Filozofickej 9; fakulty, Fakulty sociálnych a ekonomických vied a Fakul- „ Noví pracovníci a ty matematiky, fyziky a informatiky. ÚVP sa v rámci tohto doktorandi ÚVP projektu bude zameriavať predovšetkým na analýzu verej- 11; ných politík a prognózovanie ich sociálnych, politických a ekonomických dôsledkov. „ Rozhovor: Prof. Darina Malová, PhD. S potešením predstavujeme nového odborného asistenta 13; Martina Filka a nových doktorandov: Zuzku Očenášovú, Darinku Ondrušovú a Roba Žitňanského. „ Pracovisko verejnej Prinášame taktiež zaujímavý rozhovor s profesorkou Dari- politiky: Katedra nou Malovou, vedúcou Katedry politológie na Filozofickej politológie Filozofickej fakulty fakulte UK v Bratislave, našej partnerskej inštitúcie, ktorej UK prácu a fungovanie vám zároveň priblížime v pravidelnej 15; rubrike Pracovisko verejnej politiky. Vítame tiež našich nových prvákov a všetkým študentom želáme veľa energie a úspechov v tomto školskom roku. redakcia PPN
 2. 2. Abstrakty diplomových prác Public Policy News * 3/2009 Mgr. Miroslava Pagáčová Koncom augusta sa uskutočnili štátnicové „ BOBÍKOVÁ, Martina: Špecifiká skúšky, ktorých súčasťou boli pre viacerých verejného obstarávania v ma- lých obciach. Prípadové štúdie i obhajoby diplomových prác. Podobne ako obcí Kaluža a Trnava pri Labor- v predchádzajúcom čísle by sme sa s Vami ci za roky 2001-2007 radi podelili o stručný prehľad zaujímavých tém, ktorým sa študenti vo svojich prácach ve- Školiteľ: Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. novali. Záverečná práca analyzuje špecifiká verejného obstarávania v malých obciach, a to konkrétne „ BISCHOF, Gabriel: Prístup vybra- Trnava pri Laborci a Kaluža, kde počet oby- ných obcí mikroregiónu Štít- vateľov nepresahuje 500. Predmetom záujmu nická dolina k medziobecnej bolo, či sa nákupy v obciach realizujú transpa- spolupráci retným spôsobom a či v tomto procese nedo- chádza k plytvaniu verejných zdrojov. Na zá- Školiteľ: Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. klade údajov z obcí bola sledovaná početnosť Záverečná práca pojednáva na konkrétnom a podiel obstarávaní s nízkym finančným obje- príklade obcí mikroregiónu Štítnická dolina mom, a či obstarávanie tovarov, služieb a prác o spôsobe, akým môžu v praxi niektoré miest- je transparentné. ne samosprávy realizovať medziobecnú spo- Posúdenie celkového podielu obstarávaní luprácu. Problematika spolupráce obcí pri vý- s nízkym finančným objemom v malých ob- Abstrakty diplomových prác kone ich samosprávnych funkcií je v nej za- ciach a posúdenie transparentnosti bolo reali- sadená do kontextu decentralizácie verejnej zované na základe údajov a informácií z obec- správy a charakteru sídelnej štruktúry na Slo- ných úradov daných obcí za obdobie rokov vensku. Z tohto kontextu sa vynára potreba 2001 až 2007. Zistenia potvrdili, že obce ob- efektívnosti správy vecí verejných vo veľkom starávajú tovary, služby a práce s nízkym fi- množstve malých obcí, ktorej riešením by nančným objemom menej transparentným mala byť práve medziobecná spolupráca. Prá- spôsobom z dôvodu využívania postupu ro- ca tiež vychádza z teoretických poznatkov o kovacieho konania bez zverejnenia, resp. pri- rôznych typoch a formách medziobecnej spo- amym zadaním. K netransparentnému hos- lupráce doplnených o zahraničné skúsenosti. podáreniu v obciach prispieva, že obce nedis- Na základe empirického kvalitatívneho výsku- ponujú žiadnymi vnútornými smernice, ktoré mu bližšie identifikuje činnosti, v ktorých skú- upravujú postup obstarávania pri nízkych fi- mané obce mikroregiónu spolupracujú, resp. nančných objemoch. nespolupracujú. V nadväznosti na zistenia pri- márneho výskumu ďalej analyzuje možné prí- GALIS, Otto: Implementácia Zá- činy, ktoré vedú starostov obcí k rozhodnutiu „ kona o štátnej službe (problémy o spolupráci alebo nespolupráci s ostatnými implementácie Zákona o štátnej obcami. A odkrýva tak realitu v danom mik- službe v aplikácii na oblasť zme- roregióne, ktorá je charakteristická nízkou mi- ny a skončenia štátnozamestna- neckého pomeru) erou vzájomnej spolupráce medzi obcami pri zabezpečovaní výkonu ich samosprávnych Školiteľ: Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. funkcií. 2
 3. 3. Public Policy News * 3/2009 Záverečná práca sa zaoberá implementáci- kej služby a sociálne bývanie ako príklad ľud- ou Zákona o štátnej službe. Cieľom práce je skej služby. predstaviť pohľad na problémy implementá- cie Zákona o štátnej službe v aplikácii na zme- „ HUSÁROVÁ, Lucia: Úloha komisií nu a skončenie štátno-zamestnaneckého po- v procese alokácie sociálnych bytov v mestských častiach Bra- meru z pohľadu vývoja a zmien v Zákone tislavy o štátnej službe a následne pri jeho zavádzaní do praxe. Základným východiskom záverečnej Školiteľ: doc. Katarína Staroňová, PhD. práce boli teoretické znalosti o verejnej poli- tike, cykle tvorby verejnej politiky a samotnej Záverečná práca sa zaoberá procesom aloká- implementácii a implementačných teórií. Do cie sociálnych bytov v Bratislave a činnosťou tohto pohľadu boli vsadené výskumné otáz- komisie na miestnych zastupiteľstvách v kon- ky, a to: „Ktoré zmeny najviac ovplyvnili sta- texte procesu poskytovania bytov. Analyzu- tus zmeny a skončenia štátnozamestnanecké- je vzťah hlavného mesta Slovenskej republi- ho pomeru?“ ku ktorej neodmysliteľne patrí aj ky Bratislavy a mestských častí, ich inštitucio- odpoveď na otázku: „Aké problémy so sebou nálno-administratívne vzťahy, zloženie a čin- dané zmeny priniesli?“ Výskumná hypotéza, nosť komisií a proces prideľovania bytov od ktorú možno zároveň považovať za predmet podania žiadostí cez rozhodovací proces až po overenia znie: “Zákon o štátnej službe obsa- konečný zoznam nájomníkov. Práca vychádza huje protirečivé ustanovenia v rámci legislatí- z troch prípadových štúdií komisií mestských vy v oblasti zmeny a skončenia štátnozamest- častí. Cieľom práce bolo poukázať na fakto- naneckého pomeru.“ ry, ktoré prispievajú alebo naopak zabraňujú Abstrakty diplomových prác transparentnému rozhodovaniu a alokácii so- ciálnych bytov. Práca sa opiera o fakt, že čím „ HARASLÍN, Tomáš: Zabezpečova- je komisia zostavená širšie, t.j. má za členov aj nie a poskytovanie verejných neposlancov (či už v zmiešanej alebo čisto ob- služieb: ľudské vs. technické služby. Prípadová štúdia mesta čianskej podobe), tým sú procesy prideľovania Pezinok sociálnych bytov transparentnejšie. Školiteľ: doc. Katarína Staroňová, PhD. „ JEDLIČKOVÁ, Mária: Dozor pro- Záverečná práca sa zameriava na analýzu po- kurátora nad zachovávaním zá- skytovania verejných služieb v meste Pezinok. konnosti orgánmi územnej sa- mosprávy: Prípadová štúdia obce Základom pre analýzu je Williamsonova te- Brunovce ória transakčných nákladov, zohľadňujúca me- rateľnosť služby a viazanosť aktív a násled- Školiteľ: doc. Katarína Staroňová, PhD. né rozdelenie služieb na technické a ľudské a ich funkčné zabezpečovanie. Keďže samot- Záverečná práca sa zaoberá skúmaním kon- ný spôsob poskytovania služieb a jeho prípad- cepcie dozoru prokurátora nad zachováva- ná podobnosť teórii nemusí byť smerodajný, ním zákonnosti orgánmi územnej samosprávy, dôraz sa ďalej kladie na efektívnosť a trans- ktorý je jedným z druhov kontroly štátu voči parentnosť procesu zabezpečovania a posky- územnej samospráve. Uskutočňuje sa pro- tovania služieb. Pre túto analýzu si autor vzal stredníctvom nástrojov. Hlavným výskumným službu komunálny odpad ako príklad technic- cieľom je zhodnotiť ich účinnosť. Vykona- ný bol prostredníctvom kvantitatívneho výs- 3
 4. 4. kumu textových dokumentov a kvalitatívneho služieb pre občanov a podnikateľov. Tento Public Policy News * 3/2009 výskumu analýzou prípadovej štúdie. Nástroj- cieľ je prvou prioritou operačného progra- mi, ktoré má možnosť prokurátor uplatňovať mu informatizácie spoločnosti. Práca posky- na vykonanie dozoru sú protesty prokuráto- tuje prehľad teoretických východísk a kvan- ra, upozornenia prokurátora, návrh prokurá- titatívnym prístupom hodnotí vnímanú dôle- tora na začatie konania pred súdom a previer- žitosť piatich základných skupín rizík u se- ka zachovávania zákonnosti. demnástich zamestnancov sekcie informati- zácie Ministerstva financií, zodpovedného za program. Najvýznamnejšie riziká v oblasti za- „ KAKAŠ, Tibor: Problém násilia pá- vádzania služieb sú v legislatívnom prostredí, chaného na ženách problémom naopak najmenšie riziká v oblasti technológií verejnej politiky a samotnej implementácie. Za najvýznamnej- Školiteľ: prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. šie prekážky považujú nedostatočné legislatív- ne úpravy, vstup záujmových skupín do legis- Záverečná práca sa zameriava na riešenie pro- latívneho procesu a nedostatočnú vybavenosť blematiky násilia páchaného na ženách. Dôvo- a počítačovú gramotnosť občanov. Najnižšie dom je fakt, že v právnom štáte by malo byť vnímanie rizika bolo v oblasti dizajnu a udrža- dožadovanie sa práva jednotlivca alebo skupín teľnosti služieb. Významne nižšia miera rizi- a snaha štátu o dodržiavanie práv jednotlivca ka bola pripísaná riziku z dôvodu nedostatoč- alebo skupín samozrejmosťou. Táto skutoč- ných skúseností a manažérskych kompetencií nosť je možná v prípade, že zákony sú pojmo- v riadení u zodpovedných zamestnancov. Táto vo exaktné, nápomocné a účinné. Práca sledu- skutočnosť i zistená „bezrizikovosť“ v imple- Abstrakty diplomových prác je, aké kroky podnikol štát v tejto oblasti v slo- mentačnom procese predstavujú limity výsku- venskej republike, jednak v legislatívnom rie- mu, keďže sa bezprostredne dotýkajú respon- šení, tak zároveň vládnymi uzneseniami a do- dentov. Autor preto odporúča v daných oblas- kumentmi založenými na účel riešenia tohto tiach nezávislé hodnotenie. celospoločenského problému. Sleduje pop- ri tom aj jednotlivých aktérov zapojených do tohto procesu. Primárne zachytáva obdobie „ RŰCKSCHLOSSOVÁ, Daniela: Zme- ny v príjmovej stratégii samo- od roku 2005 až 2008. Cieľom práce je pou- správy Nové Zámky po realizo- kázať na kroky relevantných aktérov a ich úči- vaní fiškálnej decentralizácie nok v podobe miery tendencie násilia pácha- s  ohľadom na miestnu daň z ného na ženách a prípadné ďalšie riešenia. nehnuteľností, podielovú daň z príjmu fyzických osôb a miest- ny poplatok za komunálne odpa- dy a drobné stavebné odpady „ KOŠTA, Pavol: Potenciálne riziká pri zavádzaní základných elek- Školiteľ: Ing. Miroslav Beblavý, PhD. tronických verejných služieb na Slovensku Záverečná práca sa zameriava na zmeny v prí- Školiteľ: Andrej Salner, MSc. jmovej stratégii samosprávy Nové Zámky po realizácii fiškálnej decentralizácie. Sleduje, V záujme dobiehania štátov Európskej únie ako sa menili príjmy samosprávy s ohľadom sa Slovensko zaviazalo zaviesť do roku 2013 na zmeny v daniach a poplatku po realizova- dvadsať základných elektronických verejných ní fiškálnej decentralizácie, aký to malo dopad na samosprávu. Cieľom záverečnej práce bola 4
 5. 5. Public Policy News * 3/2009 analýza príjmovej stratégie s ohľadom na zme- neho poplatku za komunálne odpady a drob- ny v miestnej dani z nehnuteľností, podielovej né stavebné odpady a prerozdeľovania podi- dani z príjmu fyzických osôb a miestneho po- elovej dane z príjmu fyzických osôb, ktorá sa platku za komunálne odpady a drobné staveb- stala príjmom samospráv. Práca mala za úlohu né odpady v samospráve Nové Zámky po za- zistiť, aký je výsledný efekt v oblasti príjmovej vedení fiškálnej decentralizácie. Dôraz bol kla- stratégie samosprávy Nové Zámky po realizo- dený na opisovanie špecifík, ktoré vo veľkej vaní fiškálnej decentralizácie a ako sa samo- miere vplývajú na rozhodovanie samosprávy správa Nové zámky vyrovnala so situáciou po v oblasti stanovenia si podmienok (sadzieb) realizácii fiškálnej decentralizácie. pri miestnej dani z nehnuteľností, ďalej miest- Aktivity Ústavu verejnej politiky „ Ukončenie projektu ší kontext vzhľadom na sociálnu prácu a róm- Transparency of Access sku problematiku. Mesto Martin bolo vybrané to Social Housing in ako príklad mesta, ktoré sa prostredníctvom účasti na grantovom programe holandskej vlá- Aktivity Ústavu verejnej politiky Slovakia dy MATRA „Neziskový bytový sektor v Slo- V septembri 2009 bol ukončený jeden z vý- venskej republike“ pokúša využiť holandské skumných projektov o transparentnosti know-how v otázke spravovania obecných by- v prístupoch k poskytovaniu sociálneho býva- tov. A tretie mesto Pezinok bolo vybrané ako nia s názvom „Access to Social Housing Ser- príklad malého okresného mesta, ktoré využí- vices in Municipalities of Slovakia“, o ktorom va „klasické“ nástroje na riešenie problemati- sme vás už informovali v PPN 1/2009. Počas ky poskytovania bývania pre sociálne slabšie deviatich mesiacov sa päť člennému výskum- skupiny obyvateľov. nému tímu podarilo napísať ucelenú štúdiu „Transparency of Access to Social Housing in Analyzovanie zistení zo všetkých troch prípa- Slovakia”. dových štúdií, porovnanie skúseností - dob- Štúdia je rozdelená do piatich častí. Na úvod rých príkladov aj problémových miest a ne- ponúka uvedenie do problematiky sociálne- dostatkov bolo pretavené do záverečnej kapi- ho bývania, poskytuje základné informácie toly štúdie. Táto si za cieľ kladie byť nápo- o definovaní korupcie v poskytovaní sociálne- mocná pre relevantných aktérov v bytových ho bývania a v krátkosti popisuje metodoló- politikách miest na Slovensku, aby si uvedo- gie výskumu. Ďalšie tri časti tvoria prípadové mili dôležitosť transparentnosti v spravovaní štúdie z troch rôznych miest Slovenska – Ban- a snažili sa presadiť ju aj do prístupov k po- ská Bystrica, Martin a Pezinok, ktoré boli vy- skytovaniu sociálnych ubytovacích služieb pre berané tak, aby poukázali rôzne zaujímavé as- svojich občanov. pekty problematiky poskytovania sociálneho Mgr. Alexandra Suchalová bývania. V prípade Banskej Bystrice ide o šir- 5
 6. 6. „ Centrum excelentnosti Výskumná činnosť centra sa bude orientovať Public Policy News * 3/2009 pre spoločenské inovácie na spoločenské inovácie v ich štyroch základ- UK ných dimenziách, a to politickej, sociálnej, di- menzii verejnej politiky a ekonómie a dimenzii Ústav verejnej politiky je od septembra 2009 kultúry, identity a komunikácie. aktívnym participantom na Centre excelent- Dôležitou súčasťou aktivít centra je aj trans- nosti pre spoločenské inovácie Univerzity formácia výsledkov realizovaného výskumu Komenského (CESIUK), ktoré je budované do praktických odporúčaní pre tvorbu verej- v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy ných politík. Projekt sa rovnako venuje vytvá- na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií raniu predpokladov pre prezentáciu výsledkov v podmienkach internacionalizácie Európskej výskumu v zahraničí a rozvoj príležitosti pre únie“. Hlavným cieľom CESIUK je rozvoj iniciáciu a zapájanie sa do domácich i zahra- ľudského, sociálneho a kultúrneho kapitálu ničných výskumných projektov. prostredníctvom výskumu strategických spo- Dimenzia verejnej politiky sa bude zameria- ločenských inovácií v kontexte globalizácie, vať predovšetkým na analýzy verejných politík europeizácie a transformácie v zahraničí a na a prognózovanie ich sociálnych, politických Slovensku. K jeho naplneniu má napomôcť a ekonomických dôsledkov, ktoré bude mož- nielen unikátna výskumná infraštruktúra ob- no využiť pri príprave legislatívnych návrhov. staraná v rámci projektu, ale najmä vytvorenie V rámci tejto dimenzie sa výskum bude veno- predpokladov pre spoločný výskum, založený vať aj kvantifikácii prínosu rozličných typov na multidisciplinárnom prístupe. Do projektu výskumných aktivít, konkrétne napríklad kva- sú zapojené viaceré pracoviská Filozofickej fa- lite inštitúcií kľúčových pre rozvoj vedomost- Aktivity Ústavu verejnej politiky kulty UK, Fakulty sociálnych a ekonomických nej spoločnosti. vied UK a Fakulty matematiky, fyziky a infor- Projekt je financovaný z Európskeho fon- matiky UK. du regionálneho rozvoja, v rámci Operačné- Projekt je založený na výskume a prognózova- ho programu Výskum a vývoj, opatrenie 4.1 ní spoločenských inovácií, teda nových myš- „Podpora sietí excelentných pracovísk výs- lienok a praktických riešení, ktoré reagujú na kumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu aktuálne a budúce vývojové trendy a navrhujú v Bratislavskom kraji“. opatrenia riešiace aktuálne potreby ľudí a na- Viac informácií o projekte nájdete na http:// pokon vedú k zlepšeniu ich životných podmi- www.fphil.uniba.sk/index.php?id=4378. enok. Mgr. Miroslava Pagáčová 6
 7. 7. Public Policy News * 3/2009 Krátke správy z Ústavu verejnej politiky V dňoch 5. – 12. júla 2009 sa Karol Decsi zú- kratickej zmeny častnil letnej školy Dunajskej rektorskej kon- • rok 1989 ako dosah na regionálnu koope- ferencie, ktorá sa konala na Univerzite Eötvös ráciu vo vede a výskume a vývin civilnej Lorand University v Budapešti (ELTE), a spoločnosti v CEE (European Economic ktorá bola organizovaná rakúskym inštitútom Community) „Institut für den Donauraum und Mitteleu- • nová geopolitická éra pre CEE – Dunajský ropa (IDM)“ a maďarským inštitútom „ID- región v medzinárodných vzťahoch 20 ro- Research“. Hlavná téma prednášok, diskusií kov po páde železnej opony. a workshopov bola zmena režimu a prevrat (kd) v Dunajskom regióne v rokoch 1989-2009. „ Jej cieľovou skupinou boli mladí vedci z po- dunajského kraja a centrálnej Európy, ktorých V dňoch 6-7. júla 2009 sa konal vo fínskych zameranie sú politické alebo spoločenské Helsinkách druhý trans-európsky dialóg vedy, rôzni graduálni a postgraduálni študen- (TED), ktorý organizovali spoločne dve streš- ti ako aj predstavitelia regionálnych inštitúcií né organizácie vo verejnej správe: EGPA vo verejnej správe a rôznych iných vedeckých a NISPAcee (Network of Institutes and inštitúcií. Schools in Public Administration in central V rámci letnej školy sa okrem toho konali 4 and eastern Europe). Organizačne i obsahovo workshopy, ktoré boli zamerané na tieto témy: sa za NISPAcee podielala Katarína Staroňová. • revolučné zmeny a politický dosah v Eu- Krátke správy z Ústavu verejnej politiky Témou tohtoročného dialógu bol vzťah medzi rópe, konceptmi „občan“ a „zákazník“. Konkrétne • ekonomická a sociálna perspektíva demo- sa odborníci z rôznych spoločenskovedných Účastníci letnej školy Dunajskej rektorskej konferencie (foto: Karol Decsi) 7
 8. 8. disciplín zaoberali a diskutovali o tom, či je Rakúskym inštitútom pre európsku a bez- Public Policy News * 3/2009 rozdiel medzi týmito konceptmi, kto je vlast- pečnostnú politiku (Austrian Institute for ne zákazník (verejných služieb) a kto občan, European and Security Policy / AIES). Táto a aké sú rozdiely v chápaní daných konceptov sa konala vo vinárskom mestečku Langenlois v jednotlivých krajinách. TED nie je organi- v Niederösterreich na tému „Multilateralism, zovaný ako typický konferenčný formát, na Regionalism and Patterns of the Early 21st ktorom jednotliví prednášatelia prednesú svo- Century“. Zúčastnilo sa jej 27 účastníkov z 12 je príspevky v paneloch a na tie dostanú ko- rôznych krajín EÚ a jej susedných štátov. Po- mentáre. TED je diskusné podujatie, na ktoré čas akadémie sa participanti zaoberali štruk- sú účastníci starostlivo vyberaní tak, aby boli turálnymi modelmi a medzinárodným pori- reprezentované rôzne pohľady vedných disci- adkom pre budúcnosť EÚ, ako aj faktormi, plín a názory účastníkov, na základe ich publi- ktoré ich ovplyvňujú. Okrem toho boli vede- kácií. To znamená, že na úvod diskusných fór né diskusie špičkovými odborníkmi z rôznych odzneli dva kľúčové príspevky (John Clarke vedných disciplín na témy ako EÚ ako globál- z Veľkej Británie a Attila Agh z Maďarska), od ny aktér, či je EÚ schopná konkurovať USA, ktorých sa už odvíjala diskusia k hlavnej téme. Ázii alebo Latinskej Amerike v ekonomickej (ks) oblasti, ale aj v oblasti zabezpečenia energie. „ Dôležitými témami boli aj regionálny rozvoj a terorizmus. V dňoch 13. – 17. júla 2009 sa Karol Decsi (kd) zúčastnil Európskej akadémie organizovanej Krátke správy z Ústavu verejnej politiky Účastníci Európskej akadémie (foto: Karol Decsi) 8
 9. 9. Public Policy News * 3/2009 Tri dimenzie moci Mgr. Miroslava Pagáčová S konceptom súhlas. Lukes tvrdí, že existujú tri spôsoby, moci sa v rôz- ako to dosiahnuť a akými elity vykonávajú nych podo- moc. Ide o rozhodovanie, nerozhodovanie bách stretáva- a ideologickú moc, pričom pri rozhodovaní sa me pri štúdiu moc prejavuje ako schopnosť robiť politické politológie rozhodnutia, pri nerozhodovaní predstavuje a verejnej poli- kontrolu na agendou v politickom diskurze tiky v podstate a schopnosť neumožniť niektorým otázkam neustále – či (issues) vstupu do verejnej diskusie. Tretia už ide o tvor- dimenzia moci predstavuje podľa Lukesa bu verejnej po- schopnosť ovplyvniť priania, predstavy a po- litiky, pri ktorej žiadavky ľudí a docieliť tým opak toho, z čoho je nevyhnut- by v skutočnosti mali určitý benefit. né politické Vráťme sa ale k autorovým predchodcom. vyjednávanie Ako už bolo uvedené, Lukesova tretia dimen- alebo podobu zia moci vznikla ako reakcia predovšetkým na a fungovanie inštitúcií, moc je v politických dva zásadné príspevky k štúdiu moci. Prvú vzťahoch takmer vždy prítomná. O vysvet- dimenziu moci predstavuje jej štúdium v po- lenie konceptu moci sa pokúšalo nemálo po- ňatí Dahla a pluralistov. Tento pohľad sa spája Z knižnice verejnej politiky litických vedcov a sociológov, v tejto rubrike so štúdiom pozorovateľného správania po- sa pokúsime priblížiť koncept moci jedným litických aktérov, jeho predmetom je analýza príspevkom, a to knihou od Stevena Lukesa, viditeľných konfliktov medzi organizovanými Power: A Radical View (1974), ktorá nepo- záujmami ohľadom konkrétnych politických chybne predstavuje jednu z tých, ktoré by mali otázok (issues). Dahl hovorí, že prvoradé pri byť povinnou výbavou každej knižnice verej- skúmaní moci je všímať si politické rozhod- nej politiky. nutia a zisťovať, či sú v týchto rozhodnuti- Lukesov príspevok k štúdiu moci je významný ach zahrnuté záujmy elít alebo určitých skupín predovšetkým z dôvodu rozšírenia vnímania na úkor skupín ostatných. Uvádza, že A má moci o jej tretiu dimenziu. Vznikol ako reakcia moc nad B vtedy, keď B urobí niečo, čo by na predchádzajúce diela usilujúce o vysvetle- inak neurobilo. Moc teda vníma ako vzťah nie moci, a to knihu R. Dahla Who Governs. medzi politickými hráčmi, ktorí majú svoje Democracy and Power in an American City záujmy a v závislosti od toho, koho záujmy (1961) a článok a knihu P. Bachracha a M.S.Ba- sa presadia, je možné hovoriť o reálnej moci. ratza The Two Faces of Power (1962) a Power V jednotlivých zložkách spoločnosti podľa and Poverty: Theory and Practice (1970). Ako pluralistov prebieha rôznorodé rozhodovanie, uvádza sám autor, v prípade jeho konceptu- to znamená, že jedna elita nemá moc vo všet- álnej analýzy moci ide o radikálny pohľad kých oblastiach, a spoločnosť je tak vystavená v zmysle teoretickom aj empirickom. spoločenským otázkam a problémom v po- Kľúčovou otázkou, ktorú sa autor v texte sna- dobe rôznorodých preferencií aktérov. Keďže ží zodpovedať je, akým spôsobom si elity za- tvorcovia politiky musia byť responzívni voči bezpečujú súhlas tých, ktorým vládnu, a pre- požiadavkám svojich voličov, z týchto spolo- dovšetkým, ako dosiahnu ich tzv. dobrovoľný 9
 10. 10. čenských otázok sa následne stávajú otázky zabránenie vstupu určitých otázok do politic- Public Policy News * 3/2009 politické, čo vedie k viditeľnému konfliktu. kého procesu, tvrdí však, že dvojdimenzionál- Reakciou na túto snahu o vysvetlenie moci ne vysvetlenie moci stále nie je postačujúce. boli príspevky autorov Bachracha a Baratza, Toto tvrdenie zakladá na kritike oboch po- ktorí kritizovali pluralistické limitovanie moci hľadov jednak z toho dôvodu, že oba hovoria iba v záležitostiach, o ktorých sa rozhoduje o pozorovateľnom konflikte a podmieňujú a opomínajú sa pritom iné formy rozhodova- prítomnosť moci v rozhodovaní a nerozho- nia, akým je napríklad nerozhodovanie. Moc dovaní prítomnosťou tohto konfliktu. Kriti- je možné podľa nich uplatňovať aj skrytou zuje tým prístup, ktorý vychádza z predpokla- formou, a to napríklad kontrolou politickej du, že potenciálni súperi medzi sebou vedia, agendy, teda obmedzovaním vstupu určitých aké sú ich skutočné záujmy. Oba totiž definujú problematických tém do politickej diskusie moc ako prinútenie aktéra B aktérom A vy- a rozhodovania, a tým pádom i vzniku vidi- stupovať proti svojim záujmom, resp. konať teľných sporov a obmedzovaním rozhodo- v záujme aktéra A. Autor však tvrdí, že pri vania len na takzvané bezpečné témy, ktoré skúmaní moci musíme brať do úvahy aj tie as- neohrozujú alebo neobmedzujú záujmy dané- pekty moci, ktoré nie sú pozorovateľné, v tej- ho aktéra. Ďalšími príkladmi, na ktoré autori to súvislosti hovorí aj o existencii latentných upozorňujú sú neuskutočnenie rozhodnutia konfliktoch v spoločnosti. Upozorňuje na v prípade, ak daný aktér predpokladá porážku skutočnosť, že aktéri sa vo svojich záujmoch či odplatu, politickým rozhodnutím je podľa môžu mýliť, pričom prostriedkom na uplatňo- autorov teda aj rozhodnutie, ktoré sa neusku- vanie moci je utváranie ich predstáv o tom, čo točnilo (rozhodnutie nič neurobiť). Autori, je a čo nie je ich záujmom. Ako príklad uvád- Z knižnice verejnej politiky na rozdiel od pluralistov, ktorí zamieňajú poj- za, že záujmy jednotlivcov sú do veľkej miery my moc a vplyv, zároveň hovoria o tom, že formované spoločnosťou, pričom vôbec ne- moc nie je jediným faktorom uplatňovaným musia byť zhodné so skutočnými záujmami. pri rozhodovaní a tvorbe politiky, ďalšími sú Inými slovami, podľa Lukesa A vykonáva moc tiež vplyv, sila a autorita. Príkladom môže byť nad B vtedy, keď ovplyvní B do tej miery, že je nastavenie procedurálnych pravidiel tak, aby to v rozpore so záujmami B. Problematickou blokovali vstup určitých otázok do politické- pri Lukesovom koncepte je však jeho testova- ho procesu. teľnosť, predovšetkým zistenie, aké sú reálne Lukes nespochybňuje prínos dvojdimenzio- a subjektívne záujmy aktérov. nálneho pohľadu na moc, ako sám uvádza, au- Mgr. Miroslava Pagáčová tori rozšírili diskusiu o mocenských vzťahoch zdroj: Lukes, S. (1974). Power. A Radical o oblasť kontroly nad agendou a o možnosť View. New York: Palgrave, pp. 64 @ Ústav verejnej politiky FSEV UK nájdete aj na Facebooku. Skupina s názvom ÚVP FSEV UK má adresu www.facebook.com/group.php?gid=10988590247 10
 11. 11. Public Policy News * 3/2009 Noví pracovníci a doktorandi ÚVP „ mgr. Ing. Martin Filko, MSc. Martin je odborný asistent na Ústave verej- nej politiky Fakulty sociálnych a ekonomic- kých vied UK a poradca ministra financií SR. Medzi jeho výskumné a pedagogické záujmy patrí ekonómia zdravotníctva, behaviorálna ekonómia, výskum rozhodovania a verejná ekonómia. Vyštudoval psychológiu na Univer- zite Komenského v Bratislave a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty na Radboud Universiteit v Nijmegene a na Erasmus Universiteit v Rotterdame, kde získal titul MSc. v ekonómii zdravotníctva. V súčasnosti si na EUR dokončuje doktorát. Publikoval v Journal of Health Economics. V minulosti pracoval ako analytik na Inštitú- te finančnej politiky Ministerstva financií SR a ako hlavný analytik a projektový manažér Noví pracovníci a doktorandi ÚVP v konzultačnej spoločnosti. „ Mgr. Zuzana Očenášová, MA Zuzana je absolventkou psychológie na Filo- zofickej fakulte UK a odboru gender studies na Central European University v Budapešti. Pracuje ako programová konzultantka Slo- vensko-českého ženského fondu. Venuje sa výskumu rovnosti príležitostí, rodovej rov- nosti a fungovania ženských mimovládnych organizácií. Od roku 2009 je študentkou dok- torandského štúdia Európske štúdiá a politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a zaoberá sa témou europeanizácie politík rodovej rovnosti v nových členských štátoch EÚ. 11
 12. 12. „ Mgr. Darina Ondrušová Public Policy News * 3/2009 Darinka pochádza z Levoče a je tohtoročnou absolventkou magisterského štúdia programu Európske štúdiá na FSEV UK. Na štúdiu toh- to programu oceňovala predovšetkým novosť tém v rámci európskej integrácie, spôsoby vyučovania – to, že mnohé kurzy boli vedené ľuďmi z praxe, a tiež možnosť vzdelávať sa v anglickom jazyku. V rámci programu Sokrates/Erazmus absol- vovala polročný študijný pobyt na univerzite v Osnabrücku v Nemecku. V diplomovej prá- ci sa venovala rozvojovej pomoci SR Srbsku a Čiernej Hore a v súvislosti s dianím v regi- óne Západného Balkánu mala tiež uverejnené dve analýzy v internetovom časopise Despite- Borders, vedenom Spoločnosťou pre Strednú a Východnú Európu (júl a október 2008). Vo svojom doktorandskom štúdiu na ÚVP sa bude sa venovať predovšetkým téme politic- ko-administratívnych vzťahov. Noví pracovníci a doktorandi ÚVP „ Mgr. Robert Žitňanský Robert je od septembra 2009 interným dokto- random na Ústave verejnej politiky FSEV UK, kde v roku 2008 úspešne absolvoval magister- ské štúdium verejnej politiky. Predtým študo- val politológiu na UCM v Trnave a filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU. Od roku 1995 pracoval ako novinár v mno- hých médiách – v týždenníku Trend, denníku SME, Rádiu Slobodná Európa, týždenníkoch Domino-fórum a Týždeň. V rokoch 1998 – 1999 bol poradcom podpredsedu vlády SR pre ekonomiku Ivana Mikloša. V súčasnosti je dramaturgom aj moderátorom ekonomickej diskusnej relácie Analýzy a trendy v spravodaj- skej televízii TA3. Od leta 2009 je partnerom v Inštitúte pre dob- re spravovanú spoločnosť (SGI), kde sa zao- berá výskumom a zodpovedá za projekt Nové idey pre Slovensko (www.noveidey.sk). 12
 13. 13. Public Policy News * 3/2009 Prof. Darina Malová, PhD. Mgr. Alexandra Suchalová likáciu, zaujímavé zistenie z výskumu, o ktorom sa dá veľa diskutovať ďalej a rozvíjať tak poznanie, ale patrí sem aj dobrá diskusia na seminári, prednáška alebo vystúpenie na konferencii. Tak- tiež to môže byť aj pozvanie do zahra- ničia, spolupráca so špičkovými ved- cami v odbore, ale môžem spomenúť aj hlavný „produkt“ pôsobenia univer- zitného profesora, ktorým je rozhod- ne študent. Priznávam, že som pre- dovšetkým hrdá na niektorých svojich Profesorka Darina Malová pôsobí na Kated- bývalých študentov a PhD študentov, re politológie FiF UK od roku 1991. V roku keď vidím výsledky ich práce, tak ma nao- 2007 sa stala vedúcou katedry. Od roku 1991 zaj teší, že som stála na začiatku ich odbor- bola takmer každý rok na študijnom alebo vý- nej kariéry. skumnom pobyte v zahraničí, alebo pôsobi- la ako hosťujúca profesorka na viacerých eu- AS: Čo Vás najviac demotivuje pokračovať vo Vašej práci ďalej? Rozhovor s... rópskych i amerických univerzitách. V roku 2007 v spolupráci s významným politológom DM: Keď vidím okolo seba, t.j. na univerzite, J. Blondelom vydala publikáciu „Governing ale aj vo svojom bližšom okolí ľahostajnosť, New European Democracies,„ ktorá vyšla vo odcudzenie, rutinu, negativizmus a závisť. Ta- vydavateľstve Palgrave. V súčasnosti je zod- kéto postoje ma naozaj ničia a aj hnevajú. Čas- povedná za Centrum excelentnosti pre spolo- to mám aj pocit, že v porovnaní so zahranič- čenské inovácie UK, na ktorom sa podieľa aj nými univerzitami je u nás málo profesionali- Ústav verejnej politiky. ty a kolegiality. Akademici, najmä v spoločen- ských vedách u nás žalostne málo komuniku- AS: Pani profesorka, Váš životopis je prepl- jú, navzájom si nečítame a neoponujeme svo- nený množstvom zaujímavých aktivít, hosťo- je práce, odbornú kritiku berieme často osob- vania na rôznych univerzitách, prednášania, ne a niektorí aj ignorujú elementárnu sluš- bádania, publikovania. Čo z Vašej práce Vám nosť, najmä pri žiadostiach o výskumné gran- prináša najväčšiu radosť? ty, keď nadhodnocujú svoje publikácie a na- DM: Práca na univerzite nesie so sebou úska- príklad štúdiu v zborníku vydávajú za publi- lie večnej nespokojnosti, neistoty a istej frus- káciu v zahraničnom recenzovanom časopise. trácie zo všetkých výsledkov svojej práce. To určite poznajú všetci moji kolegovia a kole- AS: FiF UK stála pri zrode politológie ako gyne. Práve preto okamihy radosti sú zvyčajne vedy na Slovensku. Ako to prebiehalo a v čom krátke, aj keď nie zriedkavé. Je to každý mo- sa výučba politológie odvtedy zmenila? ment, keď sa niečo podarí. Spokojnosť, rado- DM: Spomínam si, že niekedy v prvom roku sť sa dostaví vtedy, keď mám pozitívnu odo- svojho pôsobenia na katedre politológie, jed- zvu na výsledky svojej práce. Či už ide o pub- na z našich lektoriek z USA sa ma pýtala, aké 13
 14. 14. máme problémy. Vtedy som jej odpovedala, že Public Policy News * 3/2009 vzhľadom na to, že si učíme úplne nové kurzy, AS: Vaša katedra spolupracuje s našou fa- často sme s prípravou v porovnaní so študent- kultou na projekte „Centrum excelentnosti“. mi len o niekoľko hodín dopredu. Odvtedy sa Akým výskumným témam sa v rámci tohto situácia veľmi zmenila, o čom svedčia najmä projektu venuje katedra politológie? pozvania prednášať a učiť v zahraničí. V tom- DM: V rámci práce Centra excelentnosti pre to ohľade sa politológia ako odbor na UK spoločenské inovácie pôsobí viacero výskum- etablovala na porovnateľnej úrovni v našom ných tímov. Naša katedra sa venuje predovšet- regióne, t.j. stredne a východnej Európe. Sa- kým výskumu politických inovácií, ktoré mozrejme, že máme ešte veľa úloh a musíme v sebe zahŕňajú demokratické inovácie, t.j. tie na sebe neustále pracovať, aby sme sa mohli inštitúcie a politiky, ktoré majú za cieľ zvýšiť vyrovnať štúdiu politológie vo Viedni, Buda- transparentnosť v politike, účasť občanov na pešti alebo v Brne. politike, skrátka kontrolu vecí verejných. AS: Ako vidíte budúcnosť politológie na Slo- AS: Budeme veľmi radi, ak nám prezradíte aj vensku? Aké sú jej šance získavať na kvalite? niečo z Vášho osobného života. Keď Vám Má na čom stavať? umožní Vaše pracovné vyťaženie, ako najrad- DM: Najväčšie obavy mám z rozvoja polito- šej trávite svoj voľný čas? lógie extenzívnym spôsobom na úkor kva- DM: Voľný čas, hm, čo to je? Žartujem, rada lity. Tento odbor sa dehonestuje, keďže zís- čítam, chodím do divadla, na výstavy, cestu- kal istý punc módnosti, tak sa stále otvárajú jem, ale času je stále menej. nové a nové vysokoškolské pracoviská, ktoré Rozhovor s... však nie sú schopné spojiť výučbu s výsku- AS: Máte nejakú osobnosť alebo vzor, kto- mom. Bez kvalitného výskumu poznania po- rý/á Vás ovplyvnil/a v profesionálnom alebo litických procesov na Slovensku, v iných kra- súkromnom živote? jinách a medzinárodných organizáciách, ani DM: Určite, je to môj bývalý školiteľ diplo- jedno pracovisko nemôže ponúknuť kvalit- movej práce z katedry logiky a metodológie nú výučbu, ktorá by pripravila absolventov na vied, teraz už profesor Václav Černík, ktorý prax. Rozvoja kritického a analytického mys- svojím prístupom ku mne ako jeho diplo- lenia je kľúčom pre prípravu schopných ab- mantke, ma naučil trpezlivosti a zodpoved- solventov. Redukcia vysokoškolského vzdelá- nosti a určite jemu vďačím za základnú meto- vania na istý objem poznatkov a jeho repro- dologickú výbavu, na ktorej som mohla stavať dukciu pre mňa predstavuje trestuhodný čin. aj v politológii. Potom to bol profesor Frank Bealey z Aberdeenu, ktorý viedol letnú ško- AS: Každé pracovisko má nejaké priority lu „Základov politológie“ v rámci programu vo vedeckom výskume? Je nejaká téma, kto- TEMPUS a tým odštartoval moju „politolo- rú považujete za zvlášť prínosnú, prioritnú gickú“ kariéru a napokon je to profesor Jean z hľadiska rozvoja politickej vedy na Sloven- Blondel (Európsky univerzitný inštitút), ktorý sku a katedra sa nej pracuje. je zakladateľom európskej politológie a pred- DM: Katedra sa už roky venuje skúmaniu po- stavuje naozaj svetovú špičku. Na tú ja osobne litiky na Slovensku, komparatívnej politológii asi nikdy nedosiahnem, ale dúfam, že niektorý a európskej integrácii. Žiaľ pokiaľ ide o po- z našich bývalých absolventov áno. litické myslenie a medzinárodné vzťahy tam sa musíme viac usilovať a posilniť tieto oblas- Mgr. Alexandra Suchalová ti výskumu. 14
 15. 15. Public Policy News * 3/2009 Katedra politológie Filozofickej fakulty UK Mgr. Alexandra Suchalová Katedra politológie, Filozofickej fakulty Uni- členovia katedry majú prinajmenšom vedec- verzity Komenského je ďalšie z vedecky a ko-akademickú hodnosť PhD. Okrem členov odborne príbuzných pracovísk, ktoré vám katedry pôsobia na pracovisku v akademic- predstavujeme v tomto čísle PPN. Okrem kom roku 2008/2009 piati interní doktorandi niekoľkých spoločných pedagógov nás spájajú a dvaja výskumní asistenti. aj spoločné projekty a mimoriadne dobré vzá- Katedra politológie dlhodobo spolupracuje jomné vzťahy. s mnohými zahraničnými inštitúciami (v rám- Katedra politológie na Filozofickej fakulte ci V4, Nemecka, Talianska, Belgicka, Veľkej UK v Bratislave je najstarším akademickým Británii, či USA) a má uzavretých viacero bila- politologickým pracoviskom na Slovensku. terálnych dohôd, ktoré umožňujú študentom Bola založená v roku 1990 a v súčasnosti absolvovať časť štúdia v zahraničí. Katedra ponúka plne akreditované štúdium v bakalár- je členom najdôležitejšej európskej politolo- skom, magisterskom a doktorandskom stupni gickej asociácie - Európskeho konzorcia pre štúdia. Špecializácia prednášajúcich umožňuje politický výskum. Na katedre externe predná- pokrývať všetky dôležité oblasti skúmania po- šajú odborníci zo Slovenska a zahraničia, pre- litiky na Slovensku i vo svete. Mimoriadne sil- dovšetkým z USA a Veľkej Británie. nú tradíciu má skúmanie politiky na Slovensku Členovia katedry politológie sú dlhodobo a v stredoeurópskom kontexte, ako aj dôraz zapojení do významných zahraničných a do- na európsku integráciu a politiku. Prednášaj- mácich výskumných projektov financovaných úci Katedry politológie sa dlhodobo venujú aj Európskou Komisiou, Európskym sociálnym Pracoviská verejnej politiky ďalším oblastiam, ako sú skúmanie demokra- fondom, Agentúrou na podporu výskumu cie a demokratizácie, medzinárodné vzťahy, a vývoja či Vedeckou grantovou agentúrou terorizmus, ľudské práva a politické myslenie, SR. Členovia katedry publikujú v prestížnych verejná politika a politická ekonómia. Všetci zahraničných vydavateľstvách (napr. Oxford University Press, Palgrave, Man- chester University Press a ďalšie) a časopisoch (European Journal of Political Research, Party Politics, West European Politics, Commu- nist and Postcommunist Studies, Osteuropa a ďalšie) a pravidelne absolvujú zahraničné výskumné a študijné pobyty (Veľká Británia, USA, Nemecko, Francúzsko). Príspevok bol vytvorený podľa informácií dostupných na: http:// www.fphil.uniba.sk/fileadmin/ user_upload/editors/kpol/2008- 2009/LS/letak_022009.pdf Mgr. Alexandra Suchalová 15
 16. 16. „ Public Policy News „ Redakcia Public Policy News * 3/2009 Public Policy News je štvťročník vydávaný Ústav verejnej politiky FSEV UK Ústavom verejnej politiky FSEV UK. Odbojárov 10/a, P. O. Box 129 Ročník: 5, číslo: 3/2009 820 05 Bratislava 25 ISSN: 1337-7868 publicpolicynews@gmail.com Ak chcete PPN dostávať emailom, napíšte Tel.: 02/501 17 660 nám na publicpolicynews@gmail.com a bude- me vám ho pravielne posielať. „ Kontakty na autorov Elektronickú verziu si môžete stiahnuť na http://www.fses.uniba.sk/ Mag. Phil. Karol Decsi karol.decsi@gmx.at Mgr. Miroslava Pagáčová „ Redakčná rada pagacova@transparency.sk doc. Katarína Staroňová, PhD. Predsedníčka: staronova@governance.sk Mgr. Alexandra Suchalová Mgr. Alexandra Suchalová Členovia: suchalova@fses.uniba.sk prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. doc. Katarína Staroňová, PhD. „ Grafická úprava Mag. Phil. Karol Decsi Mgr. Juraj Mišina Mgr. Juraj Mišina Tiráž Mgr. Zuzana Očenášová, M.A. Mgr. Darina Ondrušová Mgr. Miroslava Pagáčová Mgr. Ivan Rončák Toto číslo vychádza s láskavou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti. 16

×