Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pelajaran th 4 khsr plan j 2011

2,998 views

Published on

  • Be the first to comment

Rancangan pelajaran th 4 khsr plan j 2011

  1. 1. RANCANGAN PELAJARAN (SK)MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP 2011TAHUN : EMPAT TARIKH TAJUK ISI KANDUNGAN DISEMPURNAKAN MINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN (Beri kenyataan TARIKH sekiranya lewat) 1 1.1 Keselamatan Peraturan keselamatan Aras 1 7 Jan 3 – 7 Jan dan Organisasi Bengkel.  Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.  Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat Organisasi bengkel Aras 1  Menyediakan struktur organisasi tempat kerja . 2 1.2 Kreativiti dan Reka a. Pengenalan kreativiti. Aras 1 10 – 14 Jan Cipta i. Pendedahan 14 Jan kepada bentuk  Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk asas reka bentuk. • Melakar bentuk asas. • Menyenaraikan objek di persekitaran yang mempunyai perasamaan dengan bentuk asas.  Membina bentuk asas secara 3D. 1 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
  2. 2. 1.2 Kreativiti dan Reka ii. Mengenal idea Aras 1 3 Cipta  Mengenal pasti idea berdasarkan objek. 21 Jan berdasarkan gambar17 - 21 Jan. atau objek.  Melakar objek berdasarkan bentuk asal.  Membina objek berdasarkan lakaran di atas dengan menggunakan bahan yang bersesuaian. iii. Komunikasi tampak Aras 1  Membuat persembahan hasil dan binaan secara lisan 1.2 Kreativiti dan ba Kajian reka bentuk dan Aras 1 4 Reka Cipta. kefungsian produk.  Mengenal pasti kegunaan produk. 28 Jan24-28 Jan i. Kajian bentuk luaran produk.  Menghubungkaitkan bentuk dengan fungsi produk.  Melakar reka bentuk luaran pelbagai produk. 31 JAN – 4 FEB TAHUN BARU CINA 1.2 Kreativiti dan bb Kajian reka bentuk dan Aras 1 11 Feb 6 Reka Cipta. kefungsian produk.07-11 Feb i. Memasang model  Membaca manual berpandukan manual.  Memilih dan memasang komponen  Membandingkan model yang telah di pasang dengan manual. - Menguji dan melaras model. 1.2 Kreativiti dan bc Kajian reka bentuk dan Aras 2 7 Reka Cipta. kefungsian produk.  Memasang model yang lebih kompleks 18 Feb 2 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
  3. 3. 14-18 Feb i. Memasang model berpandukan manual berpandukan manual. 1.2 Kreativiti dan bd Kajian reka bentuk dan Aras 3 8 Reka Cipta. kefungsian produk. 25 Feb21 – 25 Feb i. Memasang model  Memasang model yang lebih kompleks berpandukan berpandukan manual manual. 1.2 Kreativiti dan be Kajian reka bentuk dan  Membuka dan memasang produk untuk mengkaji 4 Mac 9 Reka Cipta. kefungsian produk. komponen 28 Feb - 04 Mac 1.2 Kreativiti dan ea Pendokumentasian Aras 1 10 12 Mac Reka Cipta. 07 - 11  Mengumpul dan merekod maklumat Mac 14-18 MAC CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA 1.2 Reka bentuk dan a. Mereka bentuk dan Aras 1 26 Mac 12 penghasilan menghasilkan projek21 - 25 Mac projek. gabungan kayu dengan  Menentukan projek berpandukan kad kerja bahan kitar semula bukan logam.  Membaca lukisan projek 1.2 Reka bentuk dan a. Mereka bentuk dan  Mengenal pasti alatan tangan 13 1 Apr penghasilan projek. menghasilkan projek 28 Mac - gabungan kayu dengan  Menentukan jenis bahan dan kuantiti 01 Apr bahan kitar semula bukan logam. 14 1.2 Reka bentuk dan04 – 08 Apr penghasilan projek. a. Mereka bentuk dan  Mengukur, menanda dan memotong bahan projek 9 Apr menghasilkan projek 3 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
  4. 4. gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. 1.2 Reka bentuk dan a. Mereka bentuk dan  Membuat kemasan 15 15 Apr penghasilan projek. menghasilkan projek11 - 15 Apr gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. 16 1.3 Reka Bentuk dan a. Mereka bentuk dan Aras 2 23 Apr Penghasilan Projek. menghasilkan projek  Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan18 - 22 Apr gabungan kayu dengan minat murid bahan kitar semula bukan logam. 1.4 Elektrik dan b. Penghasilan projek elektrik Aras 1 17 29 Apr Elektronik.25-29 Apr  Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen.  Mengenal pasti alat tangan. 1.3 Elektrik dan b. Penghasilan projek elektrik  Membuat penyambungan litar. 18 6 Mei Elektronik.2 – 5 Mei  Mengenal pasti litar siri dan litar selari.  Membezakan di antara litar siri dan litar selari. 1.4 Elektrik dan b. Penghasilan projek elektrik Aras 2 19 13 Mei Elektronik.9 – 13 Mei  Membaca dan menterjemah lukisan litar.  Memilih alatan, bahan dan komponen. 4 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
  5. 5.  Mengukur, memotong, membentuk dan menjalur wayar. PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN & CUTI PERTENGAHAN TAHUN 1.4 Elektrik dan b. Penghasilan projek elektrik  Memintal dan mengikat wayar pada tamatan 24 18 Jun Elektronik. komponen.13 – 17 Jun  Menguji litar.  Membuat kemasan. 1.5 Baik pulih dan a. Penyenggaraan alatan Aras 1 25 24 Jun penyenggaraan. tangan.20 - 24 Jun  Mengenal pasti bahan dan agen pembersih.  Membersih alat tangan.  Meminyak untuk tujuan pelindungan dan pelinciran. Menyimpan alatan tangan. 1.7 Tanaman hiasan. a. Pengenalan Aras 1 26 1 Julai27 Jun – 1  Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan. Julai 27 1.7 Tanaman hiasan. b. Pemilihan biji benih. Aras 1 9 Julai4 – 8 Julai  Memilih biji benih pokok bunga semusim. 28 1.7 Tanaman hiasan. b. Pemilihan biji benih. Aras 1 15 Julai 11 – 15  Menyediakan medium semaian. Julai  Menyemai biji benih pokok bunga semusim. 5 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
  6. 6. Aras 2  Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti. 1.7 Tanaman hiasan. c. Penanaman Aras 1 29 22 Julai 18 – 22  Mengenal dan memilih bekas tanaman. Julai  Menyediakan bekas penanaman  Menyediakan medium penamanan 1.7 Tanaman hiasan. c. Penanaman  Mengubah anak pokok ke dalam bekas. 29 Julai 30 25 – 29 Julai 1.7 Tanaman hiasan. c. Penanaman Aras 2 31 5 Ogos1- 5 Ogos  Menyediakan bekas penanaman tanaman hiasan.  Menanam anak pokok tanaman hiasan. 1.7 Tanaman hiasan. d. Penjagaan Aras 1 12 Ogos 32 8 – 12  Menjaga tanaman dalam bekas. Ogos 1.7 Tanaman hiasan. d. Penjagaan Aras 2 33 19 Ogos 15 - 19  Menjaga tanaman hiasan di batas Ogos 6 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
  7. 7. PERNIAGAAN DAN .a Kumpulan sasaran Aras 1 34 KEUSAHAWANAN  Mengumpul maklumat barang keperluan, 26 Ogos 22 - 26 2.1 Barang jualan. kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan Ogos guru.  Mengkelaskan barang mengikut keperluan, kesukaan, dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru. b. Jenis barang yang sesuai dijual. Aras 1  Menyenarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru. Aras 2  Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA c. Sumber bekalan. Aras 1 36 PERNIAGAAN DAN 9 September 5–9 KEUSAHAWANAN  Mengumpul maklumat cara mendapatkanSeptember 2.1 Barang jualan. bekalan.  Memilih pembekal. PERNIAGAAN DAN a. Membuat rancangan jualan. Aras 1 37 KEUSAHAWANAN  Mengenal pasti cara mendapatkan modal. 16 September 12 – 16 2.2 Merancang  Menyediakan maklumat barang jualan.September dan menyediakan  Membuat rancangan jualan jualan.  Menyediakan jadual kerja.  Menyediakan barang jualan 7 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
  8. 8. Aras 2 b. Menyediakan barang jualan.  Menentukan tujuan membungkus dan melabel. PERNIAGAAN DAN a. Promosi melalui Aras 1 38 KEUSAHAWANAN pembungkusan  Menyatakan maksud dan tujuan promosi. 23 September 19 – 23 2.3 MempromosiSeptember jualan  Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi. • Membungkus barang untuk tujuan promosi. Aras 2  Membanding beza bungkusan yang menarik dan yang kurang menarik. Aras 3  Menilai pembungkusan yang dihasilkan untuk tujuan promosi PERNIAGAAN DAN a. Melayan pelanggan. Aras 1 39 KEUSAHAWANAN  Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap. 30 September 26 - 30 2.4. Mengurus jualanSeptember  Mengira dengan cepat dan tepat. Aras 2  Membuat inferens etika jualan PERNIAGAAN DAN a. Merekod barang. Aras 1 7 Oktober 40 KEUSAHAWANAN  Merekod barang jualan. 3–7 2.5 Merekod jualan. Oktober  Mengira baki barang jualan. b. Merekod pendapatan dan Aras 1 perbelanjaan  Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan. Aras 2 8 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com
  9. 9.  Mengira untung atau rugi.c. Mengira untung atau rugi Aras 1 Mengira untung atau rugi. 9 Salinan Bahan Dari www.khskpt.com

×