คัมภีร์ฉันทศาสตร์

6,080 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

  1. 1. เรื่อง.. คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ จัดทาโดย นางสาว จันทิมา รัตนะรัต ชั้น ม.๕/๑ เลขที่ ๑๙ เสนอ คุณครู นิตยา ทองดียิ่ง
  2. 2. วิเคราะห์ คาประพันธ์ เรื่อง..คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์ อนึ่งเล่ามีคาโจทก์ กล่าวยกโทษแพทย์อนมี ั ปรี ชารู้คมภีร์ ั เหตุฉนใดแก้มิฟัง ัคาศัพท์อนึ่ง หมายถึง อีกอย่างหนึ่ง อีกประการหนึ่งปรีชา หมายถึง ปัญญาสามารถ ความรอบรู้จดเจน ัถอดคาประพันธ์อีกอย่างมีคากล่าวหากันว่า แพทย์ที่มีความสามารถจากการเรี ยนรู้ ทาไมถึงได้พดแก้ความเข้าใจผิดก็ไม่มี ูใครฟังกันบทวิเคราะห์ - คุณค่ าด้ านเนือหา ้ คัมภีร์ฉนทศาสตร์ เป็ นชื่อตาราหนึ่งที่รวบรวมความรู้หลากหลายจากตาราเรื่ องอื่น ๆ ในชุดแพทย์ ัศาสตร์สงเคราะห์เอาไว้ เนื้อหาแบ่งเป็ น ตอนๆ ๑๙ ตอน ผูแต่งเลือกใช้คาประพันธ์ ในการนาเสนอ เนื้อหาที่ ้ได้เหมาะสม โดยเฉพาะในบทนา หรื อตอนเปิ ดเรื่ อง ผูแต่งใช้คาประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ เริ่ มต้น ้ ัด้วยบทไหว้ครู และต่อด้วยเนื้อหาที่สอนจรรยา แพทย์กบข้อปฏิบติสาหรับแพทย์ ส่ วนเนื้อหาบทตอนที่วา ั ่ด้วยลักษณะทับ ๘ ประการ ผูแต่งใช้คาประพันธ์ ประเภทร่ ายอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษา ้โรคของแพทย์แผนไทย
  3. 3. คุณค่ าด้ านวรรณศิลป์- การสรรคาการสรรคา คือ การใช้ถอยคาที่เหมาะกับเนื้อเรื่ องและบุคคลในเรื่ อง กวีเลือกใช้คาที่สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้เข้าใจ ้ตรงไปตรงมา- ใช้ โวหารการใช้ โวหาร คือ การใช้ถอยคาในการเปรี ยบเทียบเพื่อให้ผอ่านเข้าใจความหมายและเห็นภาพชัดเจนยิงขึ้น ้ ู้ ่ตัวอย่ างเช่ น อนึ่งเล่ามีคาโจทก์ กล่าวยกโทษแพทย์อนมี ั ปรี ชารู ้คมภีร์ ั เหตุฉนใดแก้มิฟัง ัคุณค่ าด้ านสั งคม- ่ สะท้ อนข้ อคิดเพือนาไปใช้ ในการดาเนินชีวต เพราะไม่วาบุคคลในอาชีพใด ถ้าไม่มีความประมาท ความอวดดี ่ ิ ความโลภ ความเห็นแก่ตว ความหลงตน และมีศีลธรรมประจาใจ ย่อมได้รับการยกย่องจากบุคคลต่างๆ ั
  4. 4. คาเฉลยแก้ปุจฉา รู้รักษาก็จริ งจัง ด้วยโรคเหลือกาลัง จึ่งมิฟังในการยาคาศัพท์ปุจฉา หมายถึง ถามถอดคาประพันธ์ถ้าถามมาก็ตอบว่า รู้เรื่ องการรักษาได้ เป็ นเรื่ องจริ งเพราะว่า โรคร้ายแรงเกินความสามารถที่จะรักษา จึงทาให้ด้ือยาและรักษาไม่หายบทวิเคราะห์- คุณค่ าด้ านเนือหา ้คัมภีร์ฉนทศาสตร์ เป็ นชื่อตาราหนึ่งที่รวบรวมความรู้หลากหลายจากตาราเรื่ องอื่น ๆ ในชุดแพทย์ศาสตร์ ัสงเคราะห์เอาไว้ เนื้อหาแบ่งเป็ น ตอนๆ ๑๙ ตอน ผูแต่งเลือกใช้คาประพันธ์ ในการนาเสนอ เนื้อหาที่ได้ ้เหมาะสม โดยเฉพาะในบทนา หรื อตอนเปิ ดเรื่ อง ผูแต่งใช้คาประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ เริ่ มต้นด้วย ้ ับทไหว้ครู และต่อด้วยเนื้อหาที่สอนจรรยา แพทย์กบข้อปฏิบติสาหรับแพทย์ ส่ วนเนื้อหาบทตอนที่วา ั ่ด้วยลักษณะทับ ๘ ประการ ผูแต่งใช้คาประพันธ์ ประเภทร่ ายอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษา ้โรคของแพทย์แผนไทย
  5. 5. คุณค่ าด้ านวรรณศิลป์- การสรรคาการสรรคา คือ การใช้ถอยคาที่เหมาะกับเนื้อเรื่ องและบุคคลในเรื่ อง กวีเลือกใช้คาที่สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้ ้เข้าใจตรงไปตรงมา- ใช้ โวหารการใช้ โวหาร คือ การใช้ถอยคาในการเปรี ยบเทียบเพื่อให้ผอ่านเข้าใจความหมายและเห็นภาพชัดเจนยิงขึ้น ้ ู้ ่ตัวอย่ างเช่ น คาเฉลยแก้ ปจฉา ุ รู้รักษาก็จริ งจัง ด้ วยโรคเหลือกาลัง จึงมิฟังในการยา ่คุณค่ าด้ านสั งคม ่ ิ ่- สะท้ อนข้ อคิดเพือนาไปใช้ ในการดาเนินชีวต เพราะไม่วาบุคคลในอาชีพใด ถ้าไม่มีความประมาท ความอวดดีความโลภ ความเห็นแก่ตว ความหลงตน และมีศีลธรรมประจาใจ ย่อมได้รับการยกย่องจากบุคคลต่างๆ ั
  6. 6. เมื่ออ่อนรักษาได้ แก่แล้วไซร้ยากนักหนา ไข้น้ นอุปมา ั เหมือนเพลิงป่ าไหม้ลุกลามคาศัพท์ไซร้ หมายถึง อย่างนั้น เช่นนั้นอุปมา หมายถึง การเปรี ยบเทียบ เปรี ยบเหมือนถอดคาประพันธ์เมื่อเป็ นน้ อยรักษาหายได้ เป็ นมากรักษาหายยากมากไข้ ที่หนักแล้ วนัน เปรี ยบเหมือนไฟป่ าที่ ้ลุกลามได้ รวดเร็วและกว้ างบทวิเคราะห์- คุณค่ าด้ านเนือหา ้คัมภีร์ฉนทศาสตร์ เป็ นชื่อตาราหนึ่งที่รวบรวมความรู้หลากหลายจากตาราเรื่ องอื่น ๆ ในชุดแพทย์ศาสตร์ ัสงเคราะห์เอาไว้ เนื้อหาแบ่งเป็ น ตอนๆ ๑๙ ตอน ผูแต่งเลือกใช้คาประพันธ์ ในการนาเสนอ เนื้อหาที่ได้ ้เหมาะสม โดยเฉพาะในบทนา หรื อตอนเปิ ดเรื่ อง ผูแต่งใช้คาประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ เริ่ มต้นด้วย ้ ับทไหว้ครู และต่อด้วยเนื้อหาที่สอนจรรยา แพทย์กบข้อปฏิบติสาหรับแพทย์ ส่ วนเนื้อหาบทตอนที่วา ั ่ด้วยลักษณะทับ ๘ ประการ ผูแต่งใช้คาประพันธ์ ประเภทร่ ายอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษา ้โรคของแพทย์แผนไทย
  7. 7. คุณค่ าด้ านวรรณศิลป์- การสรรคาการสรรคา คือ การใช้ถอยคาที่เหมาะกับเนื้อเรื่ องและบุคคลในเรื่ อง กวีเลือกใช้คาที่สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้ ้เข้าใจตรงไปตรงมา- ใช้ โวหารการใช้ โวหาร คือ การใช้ถอยคาในการเปรี ยบเทียบเพื่อให้ผอ่านเข้าใจความหมายและเห็นภาพชัดเจนยิงขึ้น ้ ู้ ่ตัวอย่ างเช่ น เมื่ออ่อนรักษาได้ แก่แล้ วไซร้ ยากนักหนา ไข้ นนอุปมา ั้ เหมือนเพลิงป่ าไหม้ ลกลาม ุคุณค่ าด้ านสั งคม ่- สะท้ อนข้ อคิดเพือนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต เพราะไม่วาบุคคลในอาชีพใด ถ้าไม่มีความประมาท ความอวดดี ่ความโลภ ความเห็นแก่ตว ความหลงตน และมีศีลธรรมประจาใจ ย่อมได้รับการยกย่องจากบุคคลต่างๆ ั

×