ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อินเตอร์เน็ตและการใช้งาน

3,781 views

Published on

ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อินเตอร์เน็ตและการใช้งาน

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อินเตอร์เน็ตและการใช้งาน

  1. 1. ชื่อ…………………………………………………………………หอง………………………เลขที่…………. ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อินเตอรเน็ตและการใชงาน --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใหนักเรียนตอบคําถามต$อไปนี้1. อธิบายความหมายของคําศัพทตอไปนี้ 1.1 E-Mail ……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 1.2 FTP ……………………………………………………………………………………………………….….…………………………… 1.3 Search Engine ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.4 Blog ………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 1.5 Chat ………………………………………………………………………………………………………….……………………………2.ที่อยูของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) คือ………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ใชIสําหรับ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ประกอบดIวย 2.1 …………………………………………………………………………………………………………….…………… 2.2 …………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 2.3 …………………………………………………………………………………………………………….………………………………3.การโอนยIายแฟOมขIอมูลระหวางกัน สามารถทําไดIอยางไร……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………4.จงบอกหลักการคIนหาขIอมูลของ Search Engine……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………5.จงบอกขั้นตอนการคIนหาขIอมูลดIวย Search Engine……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………6.การคIนหาคําในหนIาเว็บเพจดIวย Browser สามารถทําไดIอยางไร……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
  2. 2. ชื่อ…………………………………………………………………หอง………………………เลขที่………….7.จงยกตัวอยางโปรแกรมสนทนาบนเครือขายมา 1 โปรแกรม พรIอมทั้งอธิบายการทํางานของโปรแกรมนั้นๆ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

×