SlideShare a Scribd company logo

ใบงาน 2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

ใบงาน 2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

1 of 2
Download to read offline
ใบงานที่ 2.1
                เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ
    รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 มัธยมศึกษาป)ที่ 1
     ชื่อ……………………………………………………………………หอง………………….เลขที่………….
     ชื่อ……………………………………………………………………หอง………………….เลขที่………….

                   ใบงานตอนที่ 1

1. จงจับคูขอความแตละขอความทางดานซายกับคําทางดานขวา โดยนําหัวขอไปเติมในชองวาง
  …. 1. ขอเท็จจริงของสิ่งตาง ๆ ที่อาจเป+นตัวเลข ขอความ รูปภาพ ก. ขอมูลปฐมภูมิ
      เสียง ฯลฯ                     ข. ขอมูลทุติยภูมิ
  …. 2. การบันทึกประวัตินักเรียน ม.1 ที่มาเขาเรียน      ค. ขั้นตอนการปฏิบัติ
  …. 3. ขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว               ง. การเก็บรวบรวมขอมูล
  …. 4. สวนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่สั่งใหคอมพิวเตอร5   จ. ขอมูล
      ทํางานตามความตองการของมนุษย5            ฉ. สารสนเทศ
  …. 5. ขั้นตอนที่กําหนดไวในระบบสารสนเทศ           ช. แฟDมขอมูล
  …. 6. ปริมาณการสงขาวออกจําหนายในตลาดตางประเทศแตละป<     ซ. ซอฟต5แวร5
      ที่ขอคัดลอกจากกระทรวงพาณิชย5            ฌ. รหัสแทนขอมูล
  …. 7. สวนสูงของเพื่อนที่ไปถามจากเพื่อนในหองแตละคน      ญ. การคํานวณ
  …. 8. การหาคาเฉลี่ยของคะแนนวิชา การงานและเทคโนโลยี
  …. 9. การเก็บขอมูลออกเป+นเรื่องไวในแฟDม
  …. 10 การใชตัวเลขฐานสองแทนอักขระ

2. ใหนักเรียนอธิบายความสัมพันธ5ระหวางขอมูลและสารสนเทศ
  ……….………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………..……….…………………
  ………………………………………………………………………………………..……….………………

3. สารสนเทศมีกี่ประเภท อะไรบาง
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 2
                --------------------------------------------
4. ใหนักเรียนอธิบายสวนประกอบของระบบสารสนเทศ
   ……….………………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………..……….…………………
   ………………………………………………………………………………………..……….………………

5. ใหนักเรียนยกตัวอยางขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ

       ขอมูลปฐมภูมิ                       ขอมูลทุติยภูมิ
6. การประมวลผลแบบเชื่อมตรงตางกับการประมวลผลแบบกลุมอยางไร พรอมยกตัวอยาง
   ……….………………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………..……….…………………
   ………………………………………………………………………………………..……….………………
   ……….………………………………………………………………………………………………………..

7. คุณสมบัติของขอมูลที่ดีควรมีลักษณะอยางไรบาง
  ……………………………………………………………………………………..……….…………………
  ………………………………………………………………………………………..……….………………
  ………………………………………………………………………………………..……….………………

8. จงอธิบายถึงสาเหตุที่ตองการมีการกําหนดรหัสแทนขอมูลและทําไมจึงมีการใชระบบเลขฐานสอง
  มาใชเป+นรหัส
   ……………………………………………………………………………………..……….…………………
   ………………………………………………………………………………………..……….………………

Recommended

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูลใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูลThanawut Rattanadon
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
 
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013Kruthai Kidsdee
 
แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการแบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการNatthawut Sutthi
 
กระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อกระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อwisheskerdsilp
 
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์Fon Edu Com-sci
 
โครงสร้างหลักสูตรมัธยม
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมโครงสร้างหลักสูตรมัธยม
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมwangasom
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2Fon Edu Com-sci
 

More Related Content

What's hot

ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2oraneehussem
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานPhongsak Kongkham
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะKodchaporn Siriket
 
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานkrunueng1
 
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตsripayom
 
สารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมkand-2539
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมwangasom
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1KruKaiNui
 
4สารบัญตารางวิจัย
4สารบัญตารางวิจัย4สารบัญตารางวิจัย
4สารบัญตารางวิจัยkrupornpana55
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คtumetr1
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจDuangnapa Inyayot
 
ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2Weerachat Martluplao
 
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อsukanya5729
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดพัน พัน
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
 
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนวตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนวทับทิม เจริญตา
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานpacharawalee
 

What's hot (20)

ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 
วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
 
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
 
สารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอม
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
 
รายงาน ฟุตซอล
รายงาน ฟุตซอลรายงาน ฟุตซอล
รายงาน ฟุตซอล
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
 
4สารบัญตารางวิจัย
4สารบัญตารางวิจัย4สารบัญตารางวิจัย
4สารบัญตารางวิจัย
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2
 
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
 
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนวตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
 

Similar to ใบงาน 2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1sarawut4233
 
410 กิจกรรมที่ 4
410 กิจกรรมที่ 4410 กิจกรรมที่ 4
410 กิจกรรมที่ 4sarawut4233
 
ใบงาน1.2ม.3
ใบงาน1.2ม.3ใบงาน1.2ม.3
ใบงาน1.2ม.3ment1823
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6Mint Zy
 
การบ้านป.1
การบ้านป.1การบ้านป.1
การบ้านป.1krumolticha
 
ใบงานที่ 3 การสื่อสารข้อมูล
ใบงานที่ 3 การสื่อสารข้อมูลใบงานที่ 3 การสื่อสารข้อมูล
ใบงานที่ 3 การสื่อสารข้อมูลThawatchai Rustanawan
 
ใบงาน แผน 02
ใบงาน แผน 02ใบงาน แผน 02
ใบงาน แผน 02witthawat silad
 
แบบสอบถาม ใช้คอมแบบไม่พึงประสงค์
แบบสอบถาม ใช้คอมแบบไม่พึงประสงค์แบบสอบถาม ใช้คอมแบบไม่พึงประสงค์
แบบสอบถาม ใช้คอมแบบไม่พึงประสงค์สำเร็จ นางสีคุณ
 
แผนคอมฯ ม.1 1-77
แผนคอมฯ ม.1 1-77แผนคอมฯ ม.1 1-77
แผนคอมฯ ม.1 1-77Surapong Jakang
 
แผนคอมฯ ม.1 78-157
แผนคอมฯ ม.1 78-157แผนคอมฯ ม.1 78-157
แผนคอมฯ ม.1 78-157Surapong Jakang
 

Similar to ใบงาน 2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ (20)

Pancom m1
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
 
Pancom m1
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
 
Pancom m1
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
 
Pancom m1
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
 
Pancom m1
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
 
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1
 
410 กิจกรรมที่ 4
410 กิจกรรมที่ 4410 กิจกรรมที่ 4
410 กิจกรรมที่ 4
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
 
ใบงาน1.2ม.3
ใบงาน1.2ม.3ใบงาน1.2ม.3
ใบงาน1.2ม.3
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
การบ้านป.1
การบ้านป.1การบ้านป.1
การบ้านป.1
 
Pancom m2
Pancom m2Pancom m2
Pancom m2
 
Pancom m2
Pancom m2Pancom m2
Pancom m2
 
Pancom m2
Pancom m2Pancom m2
Pancom m2
 
ใบงานที่ 3 การสื่อสารข้อมูล
ใบงานที่ 3 การสื่อสารข้อมูลใบงานที่ 3 การสื่อสารข้อมูล
ใบงานที่ 3 การสื่อสารข้อมูล
 
ใบงาน แผน 02
ใบงาน แผน 02ใบงาน แผน 02
ใบงาน แผน 02
 
ใบงาน 2.1
ใบงาน 2.1ใบงาน 2.1
ใบงาน 2.1
 
แบบสอบถาม ใช้คอมแบบไม่พึงประสงค์
แบบสอบถาม ใช้คอมแบบไม่พึงประสงค์แบบสอบถาม ใช้คอมแบบไม่พึงประสงค์
แบบสอบถาม ใช้คอมแบบไม่พึงประสงค์
 
แผนคอมฯ ม.1 1-77
แผนคอมฯ ม.1 1-77แผนคอมฯ ม.1 1-77
แผนคอมฯ ม.1 1-77
 
แผนคอมฯ ม.1 78-157
แผนคอมฯ ม.1 78-157แผนคอมฯ ม.1 78-157
แผนคอมฯ ม.1 78-157
 

More from โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงชุด Adventur...
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงชุด Adventur...แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงชุด Adventur...
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงชุด Adventur...โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 
ใบงานที่ 6.2 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ใบงานที่ 6.2  เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตใบงานที่ 6.2  เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ใบงานที่ 6.2 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 
ใบงานที่ 6.2 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ใบงานที่ 6.2  เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตใบงานที่ 6.2  เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ใบงานที่ 6.2 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 

More from โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (20)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงชุด Adventur...
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงชุด Adventur...แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงชุด Adventur...
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงชุด Adventur...
 
หน่วยที่ 1 แผนที่ 1
หน่วยที่ 1 แผนที่ 1หน่วยที่ 1 แผนที่ 1
หน่วยที่ 1 แผนที่ 1
 
แบบฝึกทักษะการสอนภาษอังกฤษอ่าน เขียน Graphs and tables
แบบฝึกทักษะการสอนภาษอังกฤษอ่าน เขียน Graphs and tablesแบบฝึกทักษะการสอนภาษอังกฤษอ่าน เขียน Graphs and tables
แบบฝึกทักษะการสอนภาษอังกฤษอ่าน เขียน Graphs and tables
 
แบบฝึกทักษะชุด เรื่อง การบวกและการลบเอกนาม
แบบฝึกทักษะชุด เรื่อง การบวกและการลบเอกนามแบบฝึกทักษะชุด เรื่อง การบวกและการลบเอกนาม
แบบฝึกทักษะชุด เรื่อง การบวกและการลบเอกนาม
 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง เอกนาม โดยครูวาสนา พูลศรี
แบบฝึกทักษะ เรื่อง เอกนาม โดยครูวาสนา พูลศรีแบบฝึกทักษะ เรื่อง เอกนาม โดยครูวาสนา พูลศรี
แบบฝึกทักษะ เรื่อง เอกนาม โดยครูวาสนา พูลศรี
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ใบงานที่ 6.2 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ใบงานที่ 6.2  เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตใบงานที่ 6.2  เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ใบงานที่ 6.2 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
 
ใบงานที่ 6.2 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ใบงานที่ 6.2  เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตใบงานที่ 6.2  เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ใบงานที่ 6.2 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
 
ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อินเตอร์เน็ตและการใช้งาน
ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อินเตอร์เน็ตและการใช้งานใบงานที่ 6.1 เรื่อง อินเตอร์เน็ตและการใช้งาน
ใบงานที่ 6.1 เรื่อง อินเตอร์เน็ตและการใช้งาน
 
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 5.1 เรื่อง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลใบงานที่ 4.1 เรื่อง  การสื่อสารข้อมูล
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
 
ใบงานที่ 3.1 เทคโนโลยี
ใบงานที่ 3.1 เทคโนโลยีใบงานที่ 3.1 เทคโนโลยี
ใบงานที่ 3.1 เทคโนโลยี
 
ใบงาน 2.2 รหัสแทนข้อมูล
ใบงาน 2.2 รหัสแทนข้อมูลใบงาน 2.2 รหัสแทนข้อมูล
ใบงาน 2.2 รหัสแทนข้อมูล
 
ใบงาน 1.4 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ใบงาน 1.4 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใบงาน 1.4 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ใบงาน 1.4 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 
ใบงานที่ 1.3 หลักการทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.3 หลักการทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1.3 หลักการทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.3 หลักการทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 
ใบงาน 1.2 คำศัพท์เกี่ยวกับอุุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ใบงาน 1.2 คำศัพท์เกี่ยวกับอุุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใบงาน 1.2 คำศัพท์เกี่ยวกับอุุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ใบงาน 1.2 คำศัพท์เกี่ยวกับอุุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1พัฒนาการคอมพิวเตอร์
 

ใบงาน 2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ

 • 1. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 มัธยมศึกษาป)ที่ 1 ชื่อ……………………………………………………………………หอง………………….เลขที่…………. ชื่อ……………………………………………………………………หอง………………….เลขที่…………. ใบงานตอนที่ 1 1. จงจับคูขอความแตละขอความทางดานซายกับคําทางดานขวา โดยนําหัวขอไปเติมในชองวาง …. 1. ขอเท็จจริงของสิ่งตาง ๆ ที่อาจเป+นตัวเลข ขอความ รูปภาพ ก. ขอมูลปฐมภูมิ เสียง ฯลฯ ข. ขอมูลทุติยภูมิ …. 2. การบันทึกประวัตินักเรียน ม.1 ที่มาเขาเรียน ค. ขั้นตอนการปฏิบัติ …. 3. ขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว ง. การเก็บรวบรวมขอมูล …. 4. สวนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่สั่งใหคอมพิวเตอร5 จ. ขอมูล ทํางานตามความตองการของมนุษย5 ฉ. สารสนเทศ …. 5. ขั้นตอนที่กําหนดไวในระบบสารสนเทศ ช. แฟDมขอมูล …. 6. ปริมาณการสงขาวออกจําหนายในตลาดตางประเทศแตละป< ซ. ซอฟต5แวร5 ที่ขอคัดลอกจากกระทรวงพาณิชย5 ฌ. รหัสแทนขอมูล …. 7. สวนสูงของเพื่อนที่ไปถามจากเพื่อนในหองแตละคน ญ. การคํานวณ …. 8. การหาคาเฉลี่ยของคะแนนวิชา การงานและเทคโนโลยี …. 9. การเก็บขอมูลออกเป+นเรื่องไวในแฟDม …. 10 การใชตัวเลขฐานสองแทนอักขระ 2. ใหนักเรียนอธิบายความสัมพันธ5ระหวางขอมูลและสารสนเทศ ……….……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..……….………………… ………………………………………………………………………………………..……….……………… 3. สารสนเทศมีกี่ประเภท อะไรบาง ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..
 • 2. ตอนที่ 2 -------------------------------------------- 4. ใหนักเรียนอธิบายสวนประกอบของระบบสารสนเทศ ……….……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..……….………………… ………………………………………………………………………………………..……….……………… 5. ใหนักเรียนยกตัวอยางขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 6. การประมวลผลแบบเชื่อมตรงตางกับการประมวลผลแบบกลุมอยางไร พรอมยกตัวอยาง ……….……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..……….………………… ………………………………………………………………………………………..……….……………… ……….……………………………………………………………………………………………………….. 7. คุณสมบัติของขอมูลที่ดีควรมีลักษณะอยางไรบาง ……………………………………………………………………………………..……….………………… ………………………………………………………………………………………..……….……………… ………………………………………………………………………………………..……….……………… 8. จงอธิบายถึงสาเหตุที่ตองการมีการกําหนดรหัสแทนขอมูลและทําไมจึงมีการใชระบบเลขฐานสอง มาใชเป+นรหัส ……………………………………………………………………………………..……….………………… ………………………………………………………………………………………..……….………………