วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101

5,104 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
139
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101

 1. 1. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 1 แผนหลักเพื่อการจัดการเรียนรู$ กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําโดย นางสาวธันยรดา เนติ ตําแหนง ครูผู$ช%วย โรงเรียนหาดใหญ%รัฐประชาสรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา)
 2. 2. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 2 จุดหมายหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเป1นคนดี มีป3ญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพจึงกําหนดเป1นเป9าหมาย เพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1. มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค= เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรูความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกป3ญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย รักการออกกําลังกาย 4. มีความรักชาติจิตสํานึกในความเป1นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย=ทรงเป1นประมุข 5. มีจิตสํานักในการอนุรักษ=วัฒนธรรมและภูมิป3ญญาไทย และการอนุรักษ=และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน=และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข หลักการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 1. เป1นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป1นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเป1นเป9าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรูทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป1นไทยควบคูกับความเป1นสากล 2. เป1นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 3. เป1นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 4. เป1นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู 5. เป1นหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเป1นสําคัญ 6. เป1นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุมเป9าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ=
 3. 3. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 3 คุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะอันพึงประสงค= เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะ เป1นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน= กษัตริย= 2. ซื่อสัตย=สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝGเรียนรู 5. อยูอยางพอเพียง 6. มุงมั่นในการทํางาน 7. รักความเป1นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
 4. 4. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 4 คุณภาพผู$เรียนเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 3 ของกลุ%มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี • เขาใจกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน มีทักษะการแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกป3ญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทํางานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา • เขาใจประโยชน=กระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค=ในการแกป3ญหา หรือสนองความตองการ สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางถูกตองและปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเป1นภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางชิ้นงาน หรือแบบจําลองความคิดและการรายงานผล เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค=ตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดใชทรัพยากร หรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมี ผลกระทบกับสิ่งแวดลอม • เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร= หลักการและวิธีแกป3ญหา หรือการทําโครงงานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคนหาขอมูลและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร=อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชคอมพิวเตอร=ในการแกป3ญหาสรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดี และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา คุณสมบัติที่จําเป1นสําหรับ การมีงานทําวิเคราะห=แนวทางเขาสูอาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จําเป1นสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ=ตออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบ อาชีพที่สอนคลองกับความรู ความถนัด และความสนใจ วิสัยทัศน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเป1นกําลังของชาติใหเป1นมนุษย=ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรูคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป1นพลเมืองไทย และเป1นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย=ทรงเป1นประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป1นตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเป1นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
 5. 5. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 5 สมรรถนะสําคัญของผู$เรียน 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป1นความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจความรูสึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ=อันจะเป1นประโยชน=ตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดป3ญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารนั้น ดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกวิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนและสังคม 2. ความสามารถในการคิด เป1นความสามารถในการคิดวิเคราะห= การคิดอยางสรางสรรค= การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดเป1นระบบเพื่อนําไปสูการสรางองค=ความรู หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมอยางเหมาะสม 3. ความสามารถในการแกป3ญหา เป1นความสามารถในการแกป3ญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ= และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ=ตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกต=ความรูมาใชในการป9องกัน และแกไขป3ญหา และมีการตัดสินที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เป1นความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมสัมพันธ=อันดีระหวางบุคคล การจัดการป3ญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค=ที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เป1นความสามารถในการเลือกและเทคโนโลยีดาน ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกป3ญหาอยางสรางสรรค= ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม
 6. 6. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 6 ตารางวิเคราะหความเชื่อมโยงของตัวชี้วดกับพฤติกรรมการเรียนรู$เพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา ั วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101สาระที่ 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกป(ญหา และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม พฤติกรรมที่ต$องการให$เกิดขึ้นในการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู$แกนกลาง ด$านคุณลักษณะ ด$านความรู$ ด$านทักษะ / สมรรถนะ อันพึงประสงคง 3.1 ม 1/1 อธิบายหลักการ • การทํางานของคอมพิวเตอร= - ลําดับความเป1นมาของ - สรุปองค=ความรูทํางาน บทบาทและประโยชน= ประกอบดวย หนวยสําคัญ 5 หนวยไดแก คอมพิวเตอร= ตั้งแตอดีต จากการศึกษาคนควาของคอมพิวเตอร= จนถึงป3จจุบัน ผานสื่อเทคโนโลยี ดวยตนเองได หนวยรับเขา หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา หนวยสงออก และหนวยเก็บ - อธิบายองค=ประกอบและหนาที่ ขอมูล ของระบบคอมพิวเตอร= - จําแนกชนิดของอุปกรณ= • คอมพิวเตอร=มีบทบาทในการชวยอํานวย คอมพิวเตอร= ตามลักษณะ ความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การทํางานของคอมพิวเตอร= และตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล - บอกชื่อ และหนาที่ของอุปกรณ= และสังคมมากขึ้น คอมพิวเตอร= แตละชนิด • คอมพิวเตอร=มีประโยชน=โดยใชเป1น - วิเคราะห=สาเหตุที่คอมพิวเตอร= เครื่องมือในการทํางาน เชน แกป3ญหา เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน สรางงาน สรางความบันเทิง ติดตอสื่อสาร - บอกวิธีดูแลรักษา และยืดอายุ คนหาขอมูล การใชงานคอมพิวเตอร=
 7. 7. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 7 พฤติกรรมที่ต$องการให$เกิดขึ้นในการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู$แกนกลาง ด$านคุณลักษณะ ด$านความรู$ ด$านทักษะ / สมรรถนะ อันพึงประสงคง 3.1 ม 1/2 อภิปราย ลักษณะ • ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสําคัญ และผลกระทบ - อธิบาย ความหมาย - ยกตัวอยางอุปกรณ= เครื่องใช - ชวยใหการทํางานรวดเร็ว ถูกตองของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสําคัญของเทคโนโลยี ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแมนยํา สารสนเทศ และการสื่อสารที่ใช - ชวยใหการบริการกวางขวางขึ้น - อภิปรายถึงผลกระทบของ ในชีวิตประจําวัน - ชวยดําเนินการในหนวยงานตาง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ - ชวยอํานวยความสะดวกใน ชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบใน ดานตาง ๆ เชน - คุณภาพชีวิต - สังคม - การเรียนการสอน
 8. 8. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 8 พฤติกรรมที่ต$องการให$เกิดขึ้นในการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู$แกนกลาง ด$านคุณลักษณะ ด$านความรู$ ด$านทักษะ / สมรรถนะ อันพึงประสงคง 3.1 ม 1/3 ประมวลผลขอมูลใหเป1นสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศ - อธิบายความหมายของ -รูจักการวางแผนการใชจาย - เก็บ และรวบรวมขอมูล - ความหมายของขอมูล และสารสนเทศ ขอมูล สารสนเทศ และระบบ ใหเหมาะสมกับฐานะ เพื่อนํามาประมวลผลใหเป1น - การประมวลผลขอมูลใหเป1นสารสนเทศ สารสนเทศ และมีการออมเงิน สารสนเทศไดอยางเหมาะสม ประเภทของขอมูล - อธิบายชนิดของขอมูลจําแนก -ปฏิบัติการแทนขอมูลดิจิทัล วิธีการประมวลผลขอมูล ตามแหลงที่มา ดวยรหัสแอสกีได การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้ - ลําดับวิธีการประมวลผล - ทําการแปลงคาของเลขฐาน - การรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูล ขอมูลใหเป1นสารสนเทศ ดวยการคํานวณ และการใช ไดแกการเก็บรวบรวมขอมูล และการ - บอกองค=ประกอบ ของ โปรแกรม Calculator ตรวจสอบขอมูล การจัดการสารสนเทศ - การประมวลผลขอมูล ไดแก การ และระบบสารสนเทศ รวบรวมเป1นแฟ9มขอมูล การจัดเรียงขอมูล การคํานวณ และการทํารายงาน - การดูแลรักษาขอมูล ไดแก การจัดเก็บ การทําสําเนา การแจกจายและการ สื่อสารขอมูล และการปรับปรุงขอมูล ระบบของสารสนเทศ
 9. 9. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 9ม.2 พฤติกรรมที่ต$องการให$เกิดขึ้นในการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู$แกนกลาง ด$านความรู$ ด$านคุณลักษณะ ด$านทักษะ / สมรรถนะ อันพึงประสงคง 3.1 ม 2/1 อธิบายหลักการ เบื้องตนของการสื่อสารขอมูล - อธิบายความหมาย ความสําคัญ - มีความซื่อสัตย= - สาธิตการแบงป3นขอมูล (share) • การสื่อสารขอมูล คือการ และเครือขายคอมพิวเตอร= ของการสื่อสารขอมูล ไมคัดลอกงานผูอื่น ในเครือขายเดียวกันได แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากผู - ลําดับพัฒนาการของ การ -สามารถปฏิบัติงานรวมกับ สงผานสื่อกลางไปยังผูรับ สื่อสารขอมูล ผูอื่นไดเป1นอยางดี • พัฒนาการของการสื่อสารขอมูล - บอกวิธีการติดตอสื่อสารผาน • อุปกรณ=สื่อสารสําหรับเชื่อมโยง เครือขายคอมพิวเตอร= เครือขายคอมพิวเตอร= - บอกคุณสมบัติอุปกรณ=สําคัญที่ • ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร= ใชใน เครือขายคอมพิวเตอร= • เทคโนโลยีการรับสงขอมูลภายใน - เปรียบเทียบ คุณสมบัติของ เครือขายคอมพิวเตอร= เครือขายคอมพิวเตอร=แตละชนิด • ประโยชน=ของเครือขาย - บอกประโยชน=ของเครือขาย คอมพิวเตอร= คอมพิวเตอร=
 10. 10. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 10 พฤติกรรมที่ต$องการให$เกิดขึ้นในการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู$แกนกลาง ด$านความรู$ ด$านคุณลักษณะ ด$านทักษะ / สมรรถนะ อันพึงประสงคง 3.1 ม 2/2 อธิบายหลักการ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน - อธิบายหลักการ และวิธีการ - ยอมรับฟ3ง ความคิดเห็น - ใชโปรแกรมพื้นฐานแกป3ญหาดวยกระบวนการ การรวบรวมขอมูล การตรวจสอบความเทคโนโลยีสารสนเทศ แกป3ญหาดวยกระบวนการทาง ของผูอื่น ในการแกป3ญหาอยางงายได ถูกตองของขอมูล การประมวลผลเพื่อใหได เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศที่นํามาใชใน -ใหคําแนะนําเพื่อแกไข การตัดสินใจ การเผยแพรสารสนเทศ - เขียน จําลองความคิด ป3ญหาแกเพื่อนได การแกป3ญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยี แกป3ญหาในชีวิตประจําวัน สารสนเทศเป1นการแกป3ญหาอยางเป1น เป1นขอความ และผังงานได ขั้นตอนโดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยี - สาธิตวิธีการใชโปรแกรม สารสนเทศมาชวย พื้นฐานในการแกป3ญหา การใชคอมพิวเตอร=ในการแกป3ญหาทําได เบื้องตน โดยการใชซอฟต=แวร=ประยุกต= หรือการเขียนโปรแกรม วิธีการแกป3ญหา มีขั้นตอนดังนี้ - การวิเคราะห=และกําหนดรายละเอียดของ ป3ญหา - การวางแผนในการแกป3ญหา และถายทอดความคิดอยางมีขั้นตอน - การดําเนินการแกป3ญหา - การตรวจสอบและปรับปรุง
 11. 11. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 11 พฤติกรรมที่ต$องการให$เกิดขึ้นในการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู$แกนกลาง ด$านความรู$ ด$านคุณลักษณะอัน ด$านทักษะ / สมรรถนะ ประสงคง 3.1 ม 2/3 คนหาขอมูล • ความหมาย และพัฒนาการ - อธิบายความหมาย - รับ – สง ไปรษณีย=และติดตอสื่อสารผานเครือขาย อินเทอร=เน็ต ของอินเตอร=เน็ต - แสดงออกถึงความใฝGรูใน อิเลคทรอนิกส= และสื่อสารผานคอมพิวเตอร= อยางมีคุณธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง อินเตอร=เน็ตได • การใชงานอินเทอร=เน็ต เชน - ลําดับความเป1นมาและจริยธรรม - มุงมั่นในการทํางาน -ไปรษณีย=อิเล็กทรอนิกส= และพัฒนาการของอินเตอร=เน็ต จนงานที่มอบหมายสําเร็จ - โอน ยายแฟ9มขอมูล - blog - บอกวิธีการเชื่อมตอ อยางมีคุณภาพ และตาม ผานระบบอินเตอร=เน็ต - การโอนยายแฟ9มขอมูล อินเตอร=เน็ต กําหนดเวลา - การสืบคนขอมูลและการใช - ใชโปรแกรมบราวเซอร=สืบคน โปรแกรมเรียกคนขอมูล - อธิบายถึงประโยชน= โทษ และ และเรียกดูขอมูล ความรู (search engine) ผลกระทบ ของอินเตอร=เน็ตตอ บนอินเตอร=เน็ต ได - การสนทนาบนเครือขาย ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม • คุณธรรมและจริยธรรมในการใช - ยกตัวอยางสิ่งควรปฏิบัติ อินเทอร=เน็ต และไมควรปฏิบัติในการใช - ผลกระทบของการใชอินเทอร=เน็ต อินเตอร=เน็ตได กับสังคม - มารยาท ระเบียบ และขอบังคับ ในการใชอินเทอร=เน็ต
 12. 12. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 12 คําอธิบายรายวิชา วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห3 40 ชั่วโมง /ภาคเรียน จํานวน 1 หนวยการเรียน ศึกษาประวัติ ความเป1นมาของคอมพิวเตอร= ประเภทของคอมพิวเตอร= อุปกรณ=คอมพิวเตอร= วิเคราะห=หลักการทํางานของคอมพิวเตอร= บทบาทและประโยชน=ของคอมพิวเตอร= อภิปรายลักษณะสําคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาความหมายของขอมูล สารสนเทศ ใชกระบวนการวิเคราะห=ในการประมวลผลขอมูลใหเป1นสารสนเทศเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน= ศึกษาระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การแปลงคาของเลขฐานสองดวยการคํานวณ และการใชโปรแกรม Calculator แทนขอมูลดิจิทัลดวยรหัสแอสกี ศึกษาความหมายของการสื่อสารขอมูล พัฒนาการของการสื่อสารขอมูล อุปกรณ=สําหรับเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร= ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร=เทคโนโลยีการรับการสงขอมูลภายในเครือขายคอมพิวเตอร= ประโยชน=ของเครือขายคอมพิวเตอร= กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแกป3ญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเป1นขั้นตอน ปฏิบัติการใชโปรแกรมประยุกต=ในการแกป3ญหา ใชอินเตอร=เน็ตในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับความหมาย และพัฒนาการของอินเทอร=เน็ตรวมทั้งใชอินเตอร=เน็ตในการติดตอสื่อสาร และบริการอื่น ๆ อยางมีมารยาท มีคุณธรรม และจริยธรรม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคํานึงถึงผลกระทบตอตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน กระบวนการสรางองค=ความรูดวยการสืบคน และกระบวนการฝ`กทักษะ มีวินัย มีใจใฝGเรียนรู มุงมั่นในการทํางานมีความเอื้อเฟabอ เสียสละ มีสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาอาชีพอยางมีคุณธรรม และตัดสินใจแกป3ญหาอยางมีเหตุผล เพื่อใหเกิดทักษะและประสบการณ=ทํางาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตประจําวัน อยางมีจิตสํานึกตัวชี้วัดมฐ. ง 3.1 ม.1/1 – 3รวม 3 ตัวชี้วัดมฐ. ง 3.1 ม.2/1-3รวม 3 ตัวชี้วัด
 13. 13. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 13 กําหนดหน%วยการเรียนรู$ วิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101 รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู$ ชื่อหน%วยการเรียนรู$ จํานวนชั่วโมง คะแนน ง 3.1 ม.1/1 ประวัติความเป1นมาของคอมพิวเตอร=อธิบายหลักการ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร=ทํางาน บทบาท ประเภท ของเครื่องคอมพิวเตอร= มีอะไรในคอมพิวเตอร= 6 14และประโยชน= อุปกรณ=คอมพิวเตอร=ของคอมพิวเตอร= บทบาท และประโยชน=ของคอมพิวเตอร=ในชีวิตประจําวัน วิธีดูแลรักษา และยืดอายุการใชงานคอมพิวเตอร= ง 3.1 ม.1/2 ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศอภิปราย ลักษณะ นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศสําคัญ และผลกระทบ เทคโนโลยี 4 10 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศของเทคโนโลยี สารสนเทศสารสนเทศ ง 3.1 ม.1/3 ความหมายของขอมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศประมวลผลขอมูล ชนิดของขอมูลจําแนกตามแหลงที่มาใหเป1นสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศ 6 16 ระบบสารสนเทศ สวนประกอบของการจัดการสารสนเทศ ประมวลผลขอมูลใหเป1นสารสนเทศ การแปลงคาเลขฐานสองดวยการคํานวณ และใชโปรแกรม Calculator แทนขอมูลดวยรหัสแอสกี
 14. 14. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 14 รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู$ ชื่อหน%วยการเรียนรู$ จํานวนชั่วโมง คะแนน ง 3.1 ม.2/1 ความหมาย ความสําคัญ และองค=ประกอบของการสื่อสารขอมูลอธิบายหลักการ พัฒนาการของการสื่อสารขอมูล เบื้องตนของการสื่อสาร ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร=ขอมูลและเครือขาย สื่อสารใกลไกล โยงใยทั่วโลก 6 15 อุปกรณ= เครือขายคอมพิวเตอร=คอมพิวเตอร= เทคโนโลยี การรับ และสงไฟล=ขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร= ประโยชน=ของเครือขายคอมพิวเตอร= ความปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร=
 15. 15. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 15 ง 3.1 ม 2/2 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอธิบายหลักการแกป3ญหาดวยกระบวนการ หลักการแกป3ญหา ป3ญหาแกได 8 15เทคโนโลยีสารสนเทศ การจําลองความคิดเป1นขอความ และผังงาน การใชคอมพิวเตอร=เพื่อแกป3ญหา ดวยโปรแกรมพื้นฐาน ง 3.1 ม.2/3 ความหมายของอินเทอร=เน็ตคนหาขอมูล และติดตอ ประวัติความเป1นมาของอินเทอร=เน็ตสื่อสารผานเครือขาย การเชื่อมตออินเตอร=เน็ต ทองโลกอินเตอร=เน็ต 10 30คอมพิวเตอร= อยางมี การสื่อสาร และบริการบนอินเตอร=เน็ตคุณธรรม และจริยธรรม - โปรแกรม Browser - การสืบคนขอมูล และการใช Search engine - ไปรษณีย=อิเลคทรอนิกส= - เว็บบล็อก - การโอนยายแฟ9มขอมูล - สนทนาบนเครือขายอินเตอร=เน็ต ระเบียบ ขอกําหนด คุณธรรมจริยธรรม ในการใชอินเตอร=เน็ต
 16. 16. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21101 ………………………. มีอะไรใน เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศ สื่อสารใกลไกลโยงใยทั่วโลก ป3ญหาแกได ทองโลกอินเตอร=เน็ต คอมพิวเตอร=-พัฒนาการ - ความหมายของขอมูล - ความหมายอินเทอร=เน็ต - ลักษณะสําคัญของ - ความหมาย ความสําคัญ - กระบวนการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร= - สารสนเทศ และระบบ - ประวัติความเป1นมา เทคโนโลยีสารสนเทศ และองค=ประกอบของ สารสนเทศ องค=ประกอบ สารสนเทศ ของอินเทอร=เน็ต - นิยามของเทคโนโลยี การสื่อสารขอมูล - หลักการแกป3ญหาและหลักการทํางาน - ชนิดของขอมูลจําแนก -การเชื่อมตออินเตอร=เน็ต สารสนเทศ - พัฒนาการของการสื่อสาร - การจําลองความคิดเป1นของระบบ ตามแหลงที่มาของขอมูล - การสื่อสาร และบริการ - ผลกระทบของเทคโนโลยี ขอมูล ขอความ และผังงาน คอมพิวเตอร= - ระบบสารสนเทศ บนอินเตอร=เน็ต สารสนเทศ - ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร= - การใชคอมพิวเตอร=- ประเภท ของ - สวนประกอบของ โปรแกรม Browser - อุปกรณ= เครือขายคอมพิวเตอร= เพื่อแกป3ญหา เครื่อง การจัดการสารสนเทศ Search engine - เทคโนโลยี การรับ และสง ดวยโปรแกรมพื้นฐาน คอมพิวเตอร= - ประมวลผลขอมูลใหเป1น E-mail ไฟล=ขอมูลบนระบบเครือขาย- อุปกรณ= สารสนเทศ Chat คอมพิวเตอร= คอมพิวเตอร= - การแปลงคาเลขฐานสอง Blog - ประโยชน=ของเครือขาย- บทบาท และ ดวยการคํานวณ และใช คอมพิวเตอร= Upload download ประโยชน=ของ โปรแกรม Calculator - ความปลอดภัยในระบบ - ระเบียบ ขอกําหนด
 17. 17. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 17 การวัดและประเมินผลการเรียนรู$ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 การประเมินผลการเรียนรู$จากหลักฐานแสดงความรู$ พฤติกรรมการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัด ภาระชิ้นงาน วิธีประเมินผลการ เครื่องมือวัด ประเมินผล ที่ประเมิน สิ่งที่ต$องการวัด ที่นักเรียนต$องปฏิบัติ เรียนรู$ การเรียนรู$ง 3.1 ม 1/1 ด$านความรู$ (k)อธิบายหลักการ - ลําดับความเป1นมาของ - ใบงาน 1.1 เรื่อง พัฒนาการ - ตรวจใบงาน -แบบทดสอบกอน -ความสามารถในการทํางาน บทบาท คอมพิวเตอร= ตั้งแตอดีต จนถึงป3จจุบัน คอมพิวเตอร= และหลังเรียน ถาม - ตอบและประโยชน= - การถาม-ตอบ - อธิบายองค=ประกอบและหนาที่ของระบบ - ใบงาน 1.2 คนหาความหมาย -บันทึกผลการตรวจใบงาน -เจตคติที่ดีในการใชของคอมพิวเตอร= -การทดสอบ คอมพิวเตอร= คําศัพท=เกี่ยวกับอุปกรณ= -แบบทดสอบประจําหนวย คอมพิวเตอร=อยางรูคา - จําแนกชนิดของอุปกรณ=คอมพิวเตอร= คอมพิวเตอร= จํานวน 20 คํา -การฝ`กปฏิบัติระหวาง การเรียนรู และเหมาะสม เรียน ตามลักษณะ -เขียนแผนภูมิภาพ สรุป หลักการ -แบบประเมินดานทักษะ -ทักษะการสรุปองค= การทํางานของคอมพิวเตอร= ทํางาน และบทบาท การสรุปองค=ความรู ความรู - บอกชื่อ และหนาที่ของอุปกรณ= ของคอมพิวเตอร=ตองานดานตาง ๆ - แบบสังเกตพฤติกรรม คอมพิวเตอร= แตละชนิด -ปฏิบัติกิจกรรมกลุมเรื่อง อุปกรณ= ระหวางปฏิบัติกิจกรรม -วิเคราะห=สาเหตุที่คอมพิวเตอร= คอมพิวเตอร= และอุปกรณ=ตอพวง และรายบุคคล เขามามีบทบาท ในชีวิตประจําวัน - ถาม-ตอบ กระทู บนเว็บบล็อก - บอกวิธีดูแลรักษา และยืดอายุการใชงาน itnongki เกี่ยวกับวิธีดูแล และ คอมพิวเตอร= ยืดอายุการใชงานคอมพิวเตอร= ด$านคุณลักษณะอันพึงประสงค(A) -เขียนสรุปองค=ความรูหนวยที่ 1 ด$านทักษะ/สมรรถนะ (P) มีอะไรในคอมพิวเตอร= (การบาน) - สรุปองค=ความรู จากการศึกษาคนควาดวย ตนเองผานสื่อเทคโนโลยี ได
 18. 18. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 18 การประเมินผลการเรียนรู$จากหลักฐานแสดงความรู$ พฤติกรรมการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัด ภาระชิ้นงาน เครื่องมือวัด ประเมินผล ที่ประเมิน วิธีประเมินผลการเรียนรู$ สิ่งที่ต$องการวัด ที่นักเรียนต$องปฏิบัติ การเรียนรู$ง 3.1 ม 1/2อภิปราย ลักษณะ ด$านความรู$ (k) - แบงกลุมอภิปรายความรู - อภิปราย ซักถาม - ทดสอบกอนเรียน - ความตระหนัก ในการสําคัญ - อธิบายความหมาย และความ จากการศึกษาคนควา เกี่ยวกับ - ตรวจงานที่มอบหมาย หลังเรียน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบ สําคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบ ของเทคโนโลยี- - การทดสอบ -แบบทดสอบประจําหนวย อยางคุมคา และคํานึงถึงของเทคโนโลยี - อภิปรายถึงผลกระทบ สารสนเทศ การเรียนรู การประหยัดพลังงานสารสนเทศ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ -บันทึกการตรวจใบงาน ด$านคุณลักษณะอันพึงประสงค(A) - เขียนแผนภาพ วิถีชีวิต - ประจําวันของนักเรียนที่ตอง เกี่ยวของกับ อุปกรณ=เทคโนโลยี ด$านทักษะ/สมรรถนะ (P) - ยกตัวอยางอุปกรณ= เครื่องใช สารสนเทศ และการสื่อสาร ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ -เขียนสรุปองค=ความรู และการสื่อสารที่ใช หนวยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจําวัน และเทคนิคการประหยัดพลังงาน ในครอบครัวของนักเรียน (การบาน)
 19. 19. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 19 การประเมินผลการเรียนรู$จากหลักฐานแสดงความรู$ พฤติกรรมการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัด ภาระชิ้นงาน เครื่องมือวัด ประเมินผล ที่ประเมิน วิธีประเมินผลการเรียนรู$ สิ่งที่ต$องการวัด ที่นักเรียนต$องปฏิบัติ การเรียนรู$ ด$านความรู$ (k)ง 3.1 ม 1/3 - อธิบายความหมายของ ขอมูล สารสนเทศ ใบงาน 3.1 ขอมูล -ตรวจสมุดบันทึกรายวิชา - แบบทดสอบกอนเรียน -ความตระหนักประมวลผลขอมูลให และระบบสารสนเทศ สารสนเทศ และระบบ และหลังเรียน เรื่อง การออมตามวิถีชีวิต -ทดสอบเป1นสารสนเทศ สารสนเทศ (รายบุคคล) -แบบทดสอบประจําหนวย ที่พอเพียง - อธิบายชนิดของขอมูลจําแนกตามแหลงที่มา -ฝ`กปฏิบัติระหวางเรียน - ลําดับวิธีการประมวลผลขอมูล -อภิปราย และตอบคําถาม การเรียนรู - มีกระบวนการ เก็บ ใหเป1นสารสนเทศ ใบงาน 3.2 ประเภทของ รายบุคคล –แบบประเมินดานคุณธรรม รวบรวม ขอมูล อยางเป1น - บอกองค=ประกอบ ของ ขอมูล -บูรณาการ เรื่อง บัญชีรับ จริยธรรม และคานิยม ระบบ การจัดการสารสนเทศ จาย รวมกับ 8 กลุมสาระ –แบบประเมินดานทักษะ - แขงขันการแทนขอมูล - ทักษะในการประมวลผล และระบบสารสนเทศ การเรียนรู กระบวนการ ดิจิตอล ขอมูลใหเป1นสารสนเทศ ด$านคุณลักษณะอันพึงประสงค(A) -สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ดวยรหัสแอสกี (เป1นกลุม) อยางเหมาะสม -รูจักการวางแผนการใชจายใหเหมาะสมกับ โรงเรียน (รายบุคคล) ฐานะ - แปลงคาเลขฐานสอง เป1น -บันทึกการตรวจใบงาน และมีการออมเงิน ฐานสิบ และแปลงฐานสิบ ด$านทักษะ/สมรรถนะ (P) เป1นฐานสอง (รายบุคคล) - เก็บ และรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาประมวลผลใหเป1น สารสนเทศได อยางเหมาะสม -ทําการแปลงคาของเลขฐานดวยการคํานวณ และการใชโปรแกรม Calculator -ปฏิบัติการแทนขอมูลดิจิตอล ดวยรหัสแอสกีได
 20. 20. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 20 การประเมินผลการเรียนรู$จากหลักฐานแสดงความรู$ พฤติกรรมการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัด ภาระชิ้นงาน เครื่องมือวัด ประเมินผล ที่ประเมิน วิธีประเมินผลการเรียนรู$ สิ่งที่ต$องการวัด ที่นักเรียนต$องปฏิบัติ การเรียนรู$ง 3.1 ม 2/1 อธิบาย ด$านความรู$ (k) - ทดสอบหลักการ - อธิบายความหมาย ความสําคัญ ของการ - แสดงความคิดเห็น - ทดสอบกอน และหลัง -ความสามารถในการ - ตรวจใบงาน เบื้องตนของการ สื่อสารขอมูล บนกระดาน ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ - สังเกตการณ=ฝ`กปฏิบัติ เรียน สื่อสารขอมูลบนระบบสื่อสารขอมูล - แบบทดสอบประจํา เครือขายคอมพิวเตอร= - ลําดับพัฒนาการของการสื่อสารขอมูล ความหมาย ความสําคัญ ระหวางเรียน และเครือขาย หนวยการเรียนรูคอมพิวเตอร= - บอกวิธีการติดตอสื่อสารผานเครือขาย ของการสื่อสารขอมูล - ประเมินงานกลุม -ความสามารถในการคิด คอมพิวเตอร= -ทดสอบรับ-สงไฟล=ขอมูลผาน - การนําเสนอหนาชั้นเรียน - แบบประเมินผลงาน เปรียบเทียบคุณสมบัติ - บอกคุณสมบัติอุปกรณ=สําคัญที่ใชใน ระบบเครือขาย นักเรียน รายกลุม ระหวางเครือขาย - ถาม-ตอบ เครือขายคอมพิวเตอร= -แบงกลุมศึกษาเกี่ยวกับ ชนิด -แบบสังเกตพฤติกรรม คอมพิวเตอร=แตละชนิด - เปรียบเทียบ คุณสมบัติของเครือขาย ประโยชน= ของเครือขาย การปฏิบิงาน คอมพิวเตอร=แตละชนิด และอุปกรณ=เครือขาย -บันทึกการตรวจใบงาน - บอกประโยชน=ของเครือขาย พรอมสรุปและนําเสนอ คอมพิวเตอร= ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร= ด$านคุณลักษณะอันพึงประสงค(A) หนาขั้นเรียน เป1นรายกลุม - มีความซื่อสัตย=ไมคัดลอกงานผูอื่น - - ใบงานเปรียบเทียบ คุณสมบัติ สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได ของเครือขายคอมพิวเตอร= แตละชนิด ด$านทักษะ/สมรรถนะ (P) - สาธิตการแบงป3นขอมูล (share) ใน เครือขายเดียวกันได
 21. 21. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 21 การประเมินผลการเรียนรู$จากหลักฐานแสดงความรู$ พฤติกรรมการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัด ภาระชิ้นงาน วิธีประเมินผลการ เครื่องมือวัด ประเมินผล ที่ประเมิน สิ่งที่ต$องการวัด ที่นักเรียนต$องปฏิบัติ เรียนรู$ การเรียนรู$ง 3.1 ม 2/3 คนหา ด$านความรู$ (k) - ตรวจใบงาน -ความสามารถในการ - ใบงาน 6.1 ความหมาย และความขอมูล และ - อธิบายความหมายของ - ประเมินการอภิปราย - บันทึกผลตรวจใบงาน สื่อสารผานเครือขาย เป1นมาของอินเตอร=เน็ตติดตอสื่อสารผาน อินเตอร=เน็ต - ตรวจการบาน - แบบประเมินการ อินเตอร=เน็ตเครือขายคอมพิวเตอร= - แบงกลุมศึกษาวิธีการเชื่อมตอ - ลําดับความเป1นมา และ -สังเกตการมีสวนรวม อภิปราย -ทักษะการใชอยางมีคุณธรรม และ อินเตอร=เน็ต แลววิเคราะห=บริบท ที่ พัฒนาการของอินเตอร=เน็ต -ผลการปฏิบัติกิจกรรม - แบบประเมินการบาน เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาจริยธรรม กําหนดให เพื่อเลือกรูปแบบ การ - บอกวิธีการเชื่อมตออินเตอร=เน็ต - แบบสังเกตรายบุคคล อาชีพ พัฒนาชีวิต เชื่อมตอที่เหมาะสม สงตัวแทนอภิปราย - อธิบายถึงประโยชน= โทษ - แบบบันทึกผลการปฏิบัติ อยางมีคุณธรรม หนาชั้น และผลกระทบ ของอินเตอร=เน็ต กิจกรรมระหวางเรียน ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม - แบงกลุมระดมสมองเรื่องประโยชน= โทษ - ยกตัวอยางสิ่งควรปฏิบัติ และ และผลกระทบ ตอดานตางๆ ของ ไมควรปฏิบัติในการใช อินเตอร=เน็ต ลงในแบบสรุปผลการระดม อินเตอร=เน็ตได ความคิด - สมัครขอ E-mail address แลวสง ด$านคุณลักษณะอันพึงประสงค ขอความทักทายครู ผานระบบ จดหมาย (A) - แสดงออกถึงความใฝGรูใน อิเลคทรอนิกส= เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง -ใชโปรแกรม บราวเซอร=ในการสืบคน - มุงมั่นในการทํางาน จนงาน ขอมูล เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ที่มอบหมายสําเร็จ อยางมี พอเพียง แลวสรุปเป1นแฟ9มขอมูล สงแนบ คุณภาพ และทันกําหนดเวลา ไฟล=โดยใชจดหมายอิเลคทรอนิกส=
 22. 22. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 22 (การบาน) ด$านทักษะ/สมรรถนะ (P) -สาธิตการโอนถายแฟ9มขอมูล รูปภาพ - รับ – สง ไปรษณีย= (อัพโหลด, ดาวโหลด) ผานระบบ อิเลคทรอนิกส= และสื่อสารผาน อินเตอร=เน็ต อินเตอร=เน็ตได - โอน ยายแฟ9มขอมูล ผานระบบ อินเตอร=เน็ต - ใชโปรแกรมบราวเซอร=สืบคน และเรียกดูขอมูล ความรู บนอินเตอร=เน็ตได
 23. 23. สอนโดย นางสาวธันยรดา เนติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ง 21101 23 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 21101 อัตราส%วนคะแนน ระหว%างภาค : ปลายภาค .............80............. : ..........20............ การประเมินผลการเรียนรู$จากหลักฐานแสดงความรู$ พฤติกรรมการเรียนรู$ รหัสตัวชี้วัด ภาระชิ้นงาน เครื่องมือวัด ประเมินผล ที่ประเมิน วิธีประเมินผลการเรียนรู$ สิ่งที่ต$องการวัด ที่นักเรียนต$องปฏิบัติ การเรียนรู$ ง 3.1 ม 2/2อธิบายหลักการแกป3ญหา ด$านความรู$ (k) -แบงกลุม 5 – 6 คน - ทดสอบ - ทดสอบกอน และหลัง -ทักษะการดวยกระบวนการเทคโนโลยี แขงขัน เกมแกป3ญหา - สังเกตการรวมปฏิบัติ เรียน แกป3ญหาใน - อธิบายหลักการ และวิธีการแกป3ญหาสารสนเทศ กิจกรรมกลุม - แบบทดสอบประจํา ชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการทางเทคโนโลยี -จําลองความคิด เพื่อ - ประเมินการปฏิบัติการใช หนวยการเรียนรู อยางมีกระบวนการ สารสนเทศ แกป3ญหาใน โปรแกรม - แบบประเมินการรวม - เขียน จําลองความคิด แกป3ญหาใน ชีวิตประจําวันเป1น -ความสามารถใน - ถาม-ตอบ ปฏิบัติกิจกรรมกลุม ชีวิตประจําวันเป1นขอความ และผังงาน ขอความ และผังงาน การใชโปรแกรม -แบบประเมินผล ได -ปฏิบัติการใชโปรแกรม พื้นฐานแกป3ญหาใน การปฏิบัติการระหวาง พื้นฐาน เพื่อแกป3ญหา การเรียน - สาธิตวิธีการใชโปรแกรมพื้นฐานในการ เรียน แกป3ญหาเบื้องตน ทางคณิตศาสตร= ด$านคุณลักษณะอันพึงประสงค(A) - ยอมรับฟ3ง ความคิดเห็น ของผูอื่น - ใหคําแนะนําเพื่อแกไขป3ญหาแกเพื่อน ได ด$านทักษะ/สมรรถนะ (P) - ใชโปรแกรมพื้นฐาน ในการแกป3ญหาอยางงายได

×