Presentation1

1,195 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation1

 1. 1. <ul><li>เทคโนโลยีและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>จันทร์พร แพรชมภู </li></ul>
 2. 2. <ul><li>ตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ฉบับปรับปรุง พ . ศ . 2542 ได้ให้ความหมายของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้ </li></ul><ul><li>      เทคโนโลยี   หมายถึง  วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม </li></ul>
 3. 3. <ul><li>  สารสนเทศ  หมายถึง  ข่าวสาร  การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ </li></ul><ul><li>  ข้อมูล  หมายถึง  ข้อเท็จจริง  หรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง </li></ul><ul><li>    การสื่อสาร  หมายถึง การนำสื่อหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง  ประกอบด้วยผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งกำเนิดข่าวสาร  ช่องทางการส่งข้อมูล  ซึ่งเป็นสื่อกลางหรือตัวกลางอาจเป็นสายสัญญาณ และหน่วยรับข้อมูลหรือผู้รับสาร </li></ul>
 4. 4. <ul><li>  จากความหมายดังกล่าว  สามารถกล่าวขยายอธิบายเพิ่มเติมได้  คือ </li></ul><ul><li>     เทคโนโลยี ( Technology ) มีความหมายมาจากคำ 2 คำ คือเทคนิค ( Technique ) ซึ่งหมายถึง  วิธีการที่มีการพัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้ และคำว่า ลอจิก ( Logic ) ซึ่งหมายถึงวิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลำดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอนเพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องความเร็ว ( Speed ) ความน่าเชื่อถือ ( Reliabld ) และความถูกต้อง  ซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวถึงนี้มีอยู่อย่างครบถ้วนในเครื่องคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>อย่างไรก็ตาม  ความหมายของคำว่าเทคโนโลยี  ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้นเพราะเทคโนโลยีที่เราพบเห็นยังมีอีกหลายอย่าง เช่น เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร  และ โทรคมนาคมเทคโนโลยีเครือข่าย  เทคโนโลยีสำหรับการผลิต  การจัดการในงานธุรกิจและงานอุตสาหกรรม เป็นต้น </li></ul>
 6. 6. <ul><li>เทคโนโลยี  ในความหมายของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยประมวลผลข้อมูลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ  โดยระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่สำคัญคือ ฮาร์ดแวร์  หรือตัวเครื่องและอุปกรณ์รอบข้าง  ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม  และผู้ทำงานที่ต้องการทำงานอย่างสัมพันธ์กัน </li></ul>
 7. 7. <ul><li>การสื่อสาร (Communication) แต่เดิมมักได้ยินแต่คำว่า IT หรือ Information Technology เท่านั้น ต่อมาได้นำตัว C หรือ Communication เข้ามาร่วมด้วย  เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาอย่างมาก  และสามารถที่จะนำสื่อสารในเทคโนโลยีได้ </li></ul><ul><li>      </li></ul>
 8. 8. <ul><li>การสื่อสารครอบคลุมประเด็นในเรื่ององค์ประกอบ   3   ส่วน  ได้แก่  ผู้ส่งสาร  ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร  และมีระบบการสื่อสาร   2   ประเภท  คือ  ประเภทมีสายและประเภทไม่มีสายหรือไร้สาย   เทคโนโลยีการสื่อสาร  ได้แก่  อินเทอร์เน็ต  โดยเฉพาะบริการเวิลด์ไวด์เว็บ ( World Wide Web )   หรือ   ( web ) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>จึงกล่าวได้ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง   &quot; วิทยาการต่างๆ  ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง &quot;   กล่าวคือ  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ  ที่อาศัยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก  ตั้งแต่การรวบรวม  การจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผล  การพิมพ์  การสร้างรายงาน  การสื่อสารข้อมูล  ฯลฯ     </li></ul>
 10. 10. <ul><li>  เพื่อให้ได้สารสนเทศไว้ใช้งานได้อย่างทันเหตุการณ์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการผลิต  การบริการ  การบริการและการดำเนินงานต่าง ๆ  รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้  ซึ่งจะส่งผลต่อความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ  การค้า  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณภาพของประชาชนในสังคม </li></ul>
 11. 11. <ul><li>องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>           1 .   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ </li></ul><ul><li>2 .. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้ใช้งานร่วมกันจนกลายมาเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network ) ซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต ( Internet) </li></ul>
 12. 13. <ul><li>ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>            1 . ความเร็ว การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จะช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล การค้นหาข้อมูลจะทำได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล </li></ul><ul><li>           2 . ความถูกต้อง คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้น มีความผิดพลาดน้อยกว่าการประมวลผลด้วยมนุษย์ </li></ul>
 13. 14. <ul><li>3 . การเก็บบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่เก็บบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ทำให้มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก และมีความ คงทนถาวรมากกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูปของกระดาษ </li></ul><ul><li>      4 . การเผยแพร่ข้อมูล การรับส่งข้อมูลในปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำให้การเผยแพร่ ข้อมูลทำได้อย่างกว้างขวาง สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน </li></ul><ul><li>           </li></ul>
 14. 16. <ul><li>ขอกราบขอบพระคุณ คุณครู ฐิติพร ไหวดี ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ จนงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆโปรดส่งคำแนะนำไปถึงผู้จัดทำได้และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ </li></ul>

×