เทคโนโลยี
เป็ นการนาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผล
ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อป...
สื่ อการศึกษา
เป็ นระบบการนาวัสดุ และวิธีการมาเป็ นตัวกลางในการให้
การศึกษาความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนโดยทัวไป
่
ต

งก เป

บเท บพฒน ก ท งเทคโนโล ท งก

ก

ตารางการเปรียบเทียบพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข้ อเปรียบเทียบ
ช่ วงเวลา

พัฒ...
พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
ข้ อเปรียบเทียบ

สาเหตุ

ด้ านการออกแบบ
การสอน
ความจาเป็ นในการ
ฝึ กอบรมบุคลากร
ในกองทัพ

ด้ ...
พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
ข้ อเปรียบเทียบ

ผู้เชี่ยวชาญ

หลักการ/ทฤษฎี

ด้ านการออกแบบ
การสอน

ด้ านสื่ อการสอน

ด้ านค...
ข้ อเปรียบเทียบ

พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
ด้ านการออกแบบ
การสอน

ผลงานทีโดดเด่ น
่

ด้ านสื่ อการสอน

สกินเนอร์ ธอร์น ...
มาตรฐานหรื อขอบข่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาสิ่ ง
สาคัญที่จะต้องรู ้จกและทาความเข้าใจ เพราะจะช่วยให้เราสามารถกาหนด
ั
สร้า...
การออกแบบ (Design)
เป็ นขอบข่ายที่แสดงให้เห็นถึงกรอบหรื อโครงร่ างที่แสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักการและทฤษฎีพ้นฐานต่างๆ ท...
- การออกแบบระบบการสอน เป็ นการกาหนดระบบการสอนทั้งหมด
- การออกแบบสาร เป็ นการวางแผนสาหรับจัดกระทากับสารในทาง
กายภาพ
- กลยุท...
การพัฒนา (Development)
เป็ นขอบข่ายของการสร้างผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของสื่ อต่างๆโดย
พื้นฐานที่ได้ออกมาพัฒนาเป็ นสื่ อที่อาศัย...
-เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรู ้ทางการมองเห็น
การอ่าน และกระบวนการประมวลสารสนเทศของมนุษย์
-เทคโนโลยี...
การใช้ (Utilization)
รู ปแบบการพัฒนาสื่ อที่พฒนาแล้วไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ั
ซึ่งจะต้องคาถึงถึงความง่ายในการใช้งานระหว่า...
การประเมิน (Evaluation)
ขอบข่ายด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อปรับปรุ ง
(Formative Evaluation) ในการประเมินนั้นจะ
มุ...
ทุกขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาล้วนมีความสาคัญต่อ
การจัดการศึกษาโดยมีขอบข่ายแต่ละขอบข่ายซึ่ งเราจะต้องทา
ความรู้จกและเข้าใจ...
การเปรียบเทียบ
ความเหมือน

ความแตกต่าง

ความสัมพันธ์

Educational
Technology
เป็ นเทคโนโลยีการศึกษา

Instructional
Technol...
เทคโนโลยีการศึกษา หรื อเทคโนโลยีการสอน
หมายถึง ทฤษฎีและการปฏิบติเกี่ยวกับการออกแบบ
ั
การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเม...
การประยุกต์เราจะใช้ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาโดยมีอยู่ 5 ตัว
คือ
1. การออกแบบสื่ อระบบการสอนและกลยุทธ์โดยคานึงถึงลักษณะขอ...
จัดทาโดย
นางสาวพงศ์ฉวี พันธุ์เจริ ญ 553050012-4
นางสาวสุ ภาภรณ์ มุสิกวงศ์ 553050013-2
นางสาวธัญลักษณ์ เรี ยงทอง 553050354-6
อ้างอิง
http://paweena1991.bl
ogspot.com/2011/11/bl
og-post_1223.html
จบการนาเสนอ
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา

372 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา

 1. 1. เทคโนโลยี เป็ นการนาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผล ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุ ง และแก้ไขให้ดี ขึ้น และมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ้น (สุ มาลี ชัยเจริ ญ, 2551) ่
 2. 2. สื่ อการศึกษา เป็ นระบบการนาวัสดุ และวิธีการมาเป็ นตัวกลางในการให้ การศึกษาความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนโดยทัวไป ่
 3. 3. ต งก เป บเท บพฒน ก ท งเทคโนโล ท งก ก ตารางการเปรียบเทียบพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ข้ อเปรียบเทียบ ช่ วงเวลา พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ด้ านการออกแบบ ด้ านสื่ อการสอน ด้ านคอมพิวเตอร์ การสอน เพือการศึกษา ่ ช่วงสงครามโลก ปลายสงครามโลก ช่วงปลายทศวรรษ ครั้งที่ 2 ช่วงปี ครั้งที่ 2 ช่วง 1980 1950-1960 ทศวรรษที่ 19701980
 4. 4. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ข้ อเปรียบเทียบ สาเหตุ ด้ านการออกแบบ การสอน ความจาเป็ นในการ ฝึ กอบรมบุคลากร ในกองทัพ ด้ านสื่ อการสอน 1. ความ เจริ ญก้าวหน้า ทางด้าน ประวัติศาสตร์ของ สื่ อการสอน 2. ผลของการใช้ สื่ อที่เพิ่มขึ้น ด้ านคอมพิวเตอร์ เพือการศึกษา ่ คอมพิวเตอร์มี ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับ นวัตกรรมการศึกษา ในปัจจุบน ั
 5. 5. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ข้ อเปรียบเทียบ ผู้เชี่ยวชาญ หลักการ/ทฤษฎี ด้ านการออกแบบ การสอน ด้ านสื่ อการสอน ด้ านคอมพิวเตอร์ เพือการศึกษา ่ นักวิจยพัฒนา ั ศาสตร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์ 1.นาฐานทฤษฎีจิตวิทยา การเรี ยนรู้เข้ามาเป็ น พื้นฐานในการออกแบบ 2.เริ่ มจากทฤษฎีกลุ่ม พฤติกรรมนิยม ต่อมาก็เกิด ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ตามลาดับ 1.สร้างสื่ อที่มีรูปแบบ ใหม่ๆ 2.สื่ อไม่สามารถเป็ นส่วนที่ แยกตัวออกมาอย่างโดด เดี่ยวได้ แต่เป็ นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการทาง เทคโนโลยีการศึกษา 1.การเรี ยนการสอนล้มเลิก แนวความคิดเกี่ยวกับการ เรี ยนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ มา แยกจัดตั้งเป็ นสาขา การศึกษาใหม่ 2.การบูรณาการลงใน หลักสูตร
 6. 6. ข้ อเปรียบเทียบ พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ด้ านการออกแบบ การสอน ผลงานทีโดดเด่ น ่ ด้ านสื่ อการสอน สกินเนอร์ ธอร์น สื่ อการสอนที่มี ไดค์ (การออกแบบ รู ปแบบที่ เชิงเส้น เน้นลาดับ หลากหลาย ชั้นในการเรี ยนรู ้) ด้ านคอมพิวเตอร์ เพือการศึกษา ่ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ อิเล็กโทรนิกส์ สเปรคชีท การจัดการ Data Base
 7. 7. มาตรฐานหรื อขอบข่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาสิ่ ง สาคัญที่จะต้องรู ้จกและทาความเข้าใจ เพราะจะช่วยให้เราสามารถกาหนด ั สร้างสรรค์และระบุขอบข่ายงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา ความสัมพันธ์ของขอบข่ายทั้ง 5 ได้แก่ การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การใช้ (Utilization) การจัดการ (Management) และการประเมิน (Evaluation)
 8. 8. การออกแบบ (Design) เป็ นขอบข่ายที่แสดงให้เห็นถึงกรอบหรื อโครงร่ างที่แสดงความ เชื่อมโยงระหว่างหลักการและทฤษฎีพ้นฐานต่างๆ ที่จะนาไปสร้างและ ื พัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีและสื่ อการศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม ในการออกแบบงานทางเทคโนโลยีการศึกษามี 4 ด้าน คือ การออกแบบ ระบบการสอน การออกแบบสาร กลยุทธ์การสอน และคุณลักษณะของ ผูเ้ รี ยน
 9. 9. - การออกแบบระบบการสอน เป็ นการกาหนดระบบการสอนทั้งหมด - การออกแบบสาร เป็ นการวางแผนสาหรับจัดกระทากับสารในทาง กายภาพ - กลยุทธ์การสอน เป็ นการระบุการเลือก และลาดับเหตุการณ์ - คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งสาคัญในการออกแบบที่ตองคานึงถึง ้ พื้นฐานประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ซึ่งจะส่ งผล ต่อประสิ ทธิภาพในการออกแบบ
 10. 10. การพัฒนา (Development) เป็ นขอบข่ายของการสร้างผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของสื่ อต่างๆโดย พื้นฐานที่ได้ออกมาพัฒนาเป็ นสื่ อที่อาศัยคุณลักษณะของสื่ อต่างๆ คือ เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีดานโสตทัศน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ้ เทคโนโลยีบูรณาการ
 11. 11. -เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรู ้ทางการมองเห็น การอ่าน และกระบวนการประมวลสารสนเทศของมนุษย์ -เทคโนโลยีดานโสตทัศน์ เครื่ องมือกลไกอิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอ ้ สารทั้งเสี ยงและภาพ ข้อดีของเทคโนโลยีดานนี้คือการให้ความเป็ นสภาพ ้ จริ ง บริ บทในการเรี ยนรู ้ -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์เป็ นฐาน ที่มีการนา คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบน ั -เทคโนโลยีบูรณาการ โดยใช้คุณลักษณะของสื่ อหลายชนิดภายใต้การ ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
 12. 12. การใช้ (Utilization) รู ปแบบการพัฒนาสื่ อที่พฒนาแล้วไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ั ซึ่งจะต้องคาถึงถึงความง่ายในการใช้งานระหว่างผูเ้ รี ยนและสื่ อการ เรี ยนการสอน การจัดการ (Management) เป็ นขอบข่ายหลักสาคัญของสาขาเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีการ จัดระเบียบและแนะนา หรื อการจัดการทรัพยากรทางการเรี ยนรู้
 13. 13. การประเมิน (Evaluation) ขอบข่ายด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อปรับปรุ ง (Formative Evaluation) ในการประเมินนั้นจะ มุ่งเน้นการประเมินทั้งกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงให้ เห็นถึงประสิ ทธิภาพ ตลอดทั้งคุณภาพของสื่ อที่ออกแบบขึ้นมา
 14. 14. ทุกขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาล้วนมีความสาคัญต่อ การจัดการศึกษาโดยมีขอบข่ายแต่ละขอบข่ายซึ่ งเราจะต้องทา ความรู้จกและเข้าใจเพื่อนามาใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิด ั ประสิ ทธิภาพและพัฒนาต่อไป
 15. 15. การเปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ Educational Technology เป็ นเทคโนโลยีการศึกษา Instructional Technology เป็ นเทคโนโลยีการศึกษา หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า เทคโนโลยีการสอน เป็ นกระบวนการที่มีความ เป็ นระบบหรื อเทคนิคที่ใช้ ซับซ้อน เป็ นการออกแบบ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการ การสอน เรี ยนการสอน เป็ นเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้วิเคราะห์ พัฒนา จัดการ แก้ปัญหา และประเมิน ของกระบวนการและแหล่ง เรี ยนรู ้ โดยนาเทคโนโลยีมามีส่วนร่ วมในการจัด การศึกษา
 16. 16. เทคโนโลยีการศึกษา หรื อเทคโนโลยีการสอน หมายถึง ทฤษฎีและการปฏิบติเกี่ยวกับการออกแบบ ั การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมิน ของกระบวนการและแหล่งเรี ยนรู ้ สาหรับการเรี ยนรู ้
 17. 17. การประยุกต์เราจะใช้ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาโดยมีอยู่ 5 ตัว คือ 1. การออกแบบสื่ อระบบการสอนและกลยุทธ์โดยคานึงถึงลักษณะของ ผูเ้ รี ยน 2. การพัฒนา ใช้เทคโนโลยีเพื่อรับส่ งข้อมูลให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้ในทางต่างๆ 3. การใช้ ต้องใช้ง่ายทั้งผูเ้ รี ยนและผูสอน ้ 4. การจัดการ บริ หารแหล่งการเรี ยนรู ้ให้สนับสนุนขอบข่ายอื่นๆ 5. การประเมิน จะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ และต้องปรับปรุ งให้เกิดความ สมบูรณ์มากยิงขึ้น ่
 18. 18. จัดทาโดย
 19. 19. นางสาวพงศ์ฉวี พันธุ์เจริ ญ 553050012-4
 20. 20. นางสาวสุ ภาภรณ์ มุสิกวงศ์ 553050013-2
 21. 21. นางสาวธัญลักษณ์ เรี ยงทอง 553050354-6
 22. 22. อ้างอิง http://paweena1991.bl ogspot.com/2011/11/bl og-post_1223.html
 23. 23. จบการนาเสนอ

×