Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cerita kanak

cerita

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cerita kanak

  1. 1. CERITA KANAK-KANAK Written by asiamind Friday, 12 September 2008 11:49 -  Si BuahCempedakBuahcempedakdiluarpagar, Ambilgalahtolongjolokkan, Sayabudakbarubelajar, Kalausalahtolongtunjukkan. Begitulahsabanharisicempedakmendengarnamanyadisebut-sebutkanakkanakkecilsebagaisebagailagudalampantun. Namun, nasibcempedakinitidaklahbegitubaik. Baruberbuah,habisditebukhaiwan. Keranaitu, habisbahagiannyaada yang busuk. “Mengapabegininasibdiriku? Sia-siasajaberbuah, tapirosakdimakanbinatang. Akumahumanusiamemakanku. Merekamemangmenggemarkanaku. Sebabitulahmerekaselalumenyebutnamaku.” kata sicempedakseorangdiri. Lalusecaratiba-tiba, diadisapaseekorsemut. “Mengapadengankauni? Kaumengeluhataukaumemintanya?” Jawabsicempedak“sudahtentuakumengeluh. Akumahukanmanusiamemakanaku.” “Mengapaperlubegitu? balassisemut. “Sememangnyaakumahudisanjungtinggidansentiasamenjadi yang terbaikdikalanganbuah yang adapadapandanganmanusia” kata sicempedakitulagi. Semutmendiamkandiridanmenggelengkankepala. “Akumahunamakutetapmenjadisebutan. Lagi pun memangakuinihanyalayakdimakanolehmanusiasahaja.” sambungsicempedak. “Kautakberhakuntukberkatabegitu” sisemutmenyampuk. Tidakdisangka-sangka, sicempedakmerasamarah. Laludiamengherdiksisemut. “Beraniengkauberkatabegitukepadaaku. Akuberhakkeatasdiriakusendiridanakulah yang menentukansiapa yang layakmemakanaku” Si semutsemakinmenghampirisicempedak. “Awaslahdenganpetahbicaramuwahaicempedak. Engkaudijadikanuntuksemuamakhluk-Nyadimukabumiini. Maka, Dialah yang lebihberhakmenentukansiapa yang layakuntukmemakanmu” sisemutcubauntukmenasihaticempedak. Si cempedakdiamseketika. Namun, tiba-tibabersuaralagi.
  2. 2. 1/3 “Ah. Akutakpedulisemuaitu. Akumenghasilkanmakanan yang lazat. Siapa yang tidakmahuakuwahaisemut? Semuamanusiamengemarinya. Tetapijika yang lain memakannya, bagaimanaakuiniakanmenjamubuah-buahanku yang manisdanlazatinikepadamanusia? Engkautidakfahamkahdenganinisemua?” “Akumengertiwahaicempedak yang manisdanlazat. Apakahengkaumerasabanggadengandiriengkauini?” soalsisemut. Laludenganpantasdijawabolehcempedak. “Sudahsemestinyaakuberbanggadenganapa yang akuada. Akumanis, lazatdanmalahanberkhasiat. Siapalagi yang dapatmenandingiaku? Bahkan, isikujugabanyak. Sememangnyamasyhurlahdirikuiniwahaisemutkecil” Si semutmerasaterkilankeranaseolaholahdiperliolehcempedak. Laludengantenangsisemutberkata “ Itulahkelebihandirimu yang telahdiberikanolehnya. Disebabkankesedapan, keenakan, kemanisan, kelazatandanisimu yang banyakitulah yang menyebabkanengkaubukansahajadigemariolehmanusia, tetapihaiwanjuga” “Mengapaengkauberkatabegitu?” soalcempedakdengancepatsebaikmendengar kata-kata sisemutitu. Si semuttersenyumkecil. Namun, cempedakmerasahairan. Diadiamsambilmenunggusemutmenyambung kata-katanya. “Bukankahkemanisandankelazatanmuitusatutarikandirimuuntuktidakkirasamadamanusiamahupunhaiw anmenghampiridanmemakanmu” kata semut. “ya” jawabsicempedak. “Inikansudahmembuktikanbahawadisebakanitulahsemuanyatertarikkepadamu. Seharusnyaengkaubersyukurkeranaterdapatkelebihandalamdirimuitu. Mahukahengkau, hanyahaiwansahaja yang menggemarimusedangkanmanusiatidak?” sisemutmenyambung katakatanyatadi. Si cempedakdiamberfikirseketika. Dan seterusnyabersuara “Akutidakmahubegitu. Tetapiakuhanyamenginginkanmanusiasahaja yang memakanku” Semutsenyumbersahaja. “Haicempedak, setiap yang menjadikegemarandankesukaanmanusiaitulahjugaakanmenjadisantapanbagihaiwan. Apa yang digemariolehmanusiaitu, pastinyaturutdigemariolehhaiwan. Bersyukurlahkeranaadanya yang menggemarimu” “Ya, akufahamwahaisemutkecil. Akumengertiakanhalini” kata cempedakdengan nada yang suram. Si semutmelihatkanakanhalitusegeraberkatakepadacempedak. “Niatakubukanuntukmembuatkauberasasedih, tetapisebagaiperingatanuntuksetiap yang terciptapastiadatujuannya” 2/3
  3. 3. CERITA KANAK-KANAK Written by asiamind Friday, 12 September 2008 11:49 - Cempedakmengangguktandafahamakanapa yang dikatakanolehsisemutkecilitu. Laludiabersuara “Terimakasihwahaisemutkeranamenasihatiaku. Akuakanberusahauntukmembuangsegalatabiatdanniat yang kurangbaikdalamdirikuini” Semutkecil pun merasagembiradenganapa yang dikatakanolehcempedak. Mulaidarisaatitu, tidakkedengaranlagilahrintihankeluhandaripadabuahcempedaklagi. 3/3

    Be the first to comment

    Login to see the comments

cerita

Views

Total views

260

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×