Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
- 1-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามลักษ...
- 2-(9) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร....................................................
- 3-หมวดวิชาแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1หน่วยกิต ไม่นับรวมหน่วยกิตก.หมวดวิชาแกนร่วม 3 3ข.หมวดวิชาเฉพาะด้านข.1 วิชาบั...
- 4-ข.2 วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้1074231 บริการเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษาSocial Ne...
- 5-2) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นักศึกษานาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เต็มรูป3) ลงทะ...
- 6-3.1.5 แผนการศึกษาปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า)แกนร่วม 80931...
- 7-ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 5หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า)วิทยานิพนธ์ 1094290 วิทยานิพนธ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

500 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  1. 1. - 1-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร........................................................................................1. ชื่อหลักสูตรและรหัสภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Computer Education2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Computer Education)ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Computer Education)3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิตให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา(1) ครู/อาจารย์ ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในสถาบันการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง(2) บุคลากรทางการศึกษา(3) นักวิจัยเชิงลึกและนักวิชาการคอมพิวเตอร์(4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านการศึกษา(5) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา(6) ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางการศึกษา(7) ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน(8) ผู้จัดการโครงการซอฟท์แวร์ทางการศึกษา
  2. 2. - 2-(9) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร.............................................................1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1.1 ปรัชญามุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ เป็นผู้นาในการวิจัยขั้นสูงในการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ทันสมัยและก้าวสู่สากล1.2 วัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้1.2.1 มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1.2.2 มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยขั้นสูงในการพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา1.2.3 มีความเชี่ยวชาญในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา1.2.4 ผู้นาทางวิชาการและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา3.1 หลักสูตร3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรจัดแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
  3. 3. - 3-หมวดวิชาแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1หน่วยกิต ไม่นับรวมหน่วยกิตก.หมวดวิชาแกนร่วม 3 3ข.หมวดวิชาเฉพาะด้านข.1 วิชาบังคับ 9 -ข.2 วิชาเลือก 6 -ค.หมวดวิทยานิพนธ์ 36 -ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - 15รวม 393.1.4 หมวดรายวิชาก. หมวดวิชาแกนร่วม เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ค) ได้แก่วิชา8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงAdvanced Research Methodology3(2-2-5)8090101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 *English for Graduate Studies 33(2-2-5)หมายเหตุ * กรณีที่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 โดยไม่นับรวมหน่วยกิต (NC) และได้ค่าผลการประเมินเป็น Sข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ข .1 วิชาบังคับ ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้1094101 การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์Computer-Based Learning3(2-2-5)1094102 ระบบเชิงปัญญาสาหรับงานด้านการศึกษาEducational Intelligent System3(2-2-5)1094103 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษาInnovation for Computer Education3(2-2-5)
  4. 4. - 4-ข.2 วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้1074231 บริการเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษาSocial Network Service for Education3(2-2-5)1074241 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาSoftware Development for Education3(2-2-5)1074249 การเรียนรู้ผ่านเว็บและการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่Web-Based Learning and Mobile-Based Learning3(2-2-5)1094241 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยAdvanced Statistics for Research3(2-2-5)1094251 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลขั้นสูงAdvanced Distance Learning Technology3(2-2-5)1094230 การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษาMultimedia Development for Education3(2-2-5)1094231 การพัฒนาจริยธรรมเพื่อสังคมในยุคดิจิทัลEthical Development for Social in Digital Age3(2-2-5)1094232 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูงSpecial Topics in Advanced Computer Education3(2-2-5)1094233 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูงResearch Seminar on Advanced Computer Education3(2-2-5)1094240 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาResearch Methodology in Computer Education3(2-2-5)1094250 การเรียนร่วมกันโดยการใช้คอมพิวเตอร์Computer Support for Collaborative Learning3(2-2-5)1094252 ระบบการสอนเสริมแบบเชิงปัญญาIntelligent Tutoring Systems3(2-2-5)ค. หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต1094290 วิทยานิพนธ์Thesis36 หน่วยกิตนักศึกษาที่ศึกษาสามารถแบ่งลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จนครบ 36หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้1) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษานาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  5. 5. - 5-2) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นักศึกษานาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เต็มรูป3) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต นักศึกษานาเสนอข้อมูลที่ค้นพบ4) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์สะสมครบ 36 หน่วยกิต นักศึกษานาเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน1) กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้สาเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา จะต้องมีความรู้ในสาขาการศึกษาหรือมีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนดและให้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แต่ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนแต่มีประสบการณ์ คณะกรรมการบัณฑิตอาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนด หรือให้เรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต (NC) และได้ค่าผลการประเมินเป็นS นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ทางด้านการศึกษาแต่ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้1027101 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพFundamentals of Education and Professional Development3(3-0-6)1027401 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนFundamentals of Curriculum and Instruction3(3-0-6)2) กรณีที่นักศึกษาที่สาเร็จ การศึกษา สาขาอื่นที่มิใช่สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ ศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนแต่มีประสบการณ์ คณะกรรมการบัณฑิตอาจพิจารณายกเว้นหรือให้สอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนด หรือให้เรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น Sนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาทางการศึกษาแต่ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้1074101 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ทางการศึกษาCourseware Design and Development in Education3(2-2-5)1074102 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรมAuthoring System and Programming3(2-2-5)1074131 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาInformation Technology for Education3(2-2-5)
  6. 6. - 6-3.1.5 แผนการศึกษาปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า)แกนร่วม 8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3 (2 2 5)วิชาบังคับ1094101 การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ 3 (2 2 5)1094102 ระบบเชิงปัญญาสาหรับงานด้านการศึกษา 3 (2 2 5)วิชาเลือก 10xxxxx วิชาเลือก-1 3 (2 2 5)รวม 12 (8 8 20)ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า)วิชาบังคับ 1094103 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 3 (2 2 5)วิชาเลือก 10xxxxx วิชาเลือก-1 3 (2 2 5)เสริมพื้นฐาน 1074131 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ** 3 (2 2 5)วิทยานิพนธ์ 1094290 วิทยานิพนธ์ 6 - - -รวม 15 (6 6 15)ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 3หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า)เสริมพื้นฐาน 1027401 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน * 3 (3 0 6)1074101 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ทางการศึกษา **3 (2 2 5)วิทยานิพนธ์ 1094290 วิทยานิพนธ์ 6 - - -รวม 12 (5 2 11)ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 4หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า)เสริมพื้นฐาน 1027101 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ *3 (3 0 6)1074102 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม ** 3 (2 2 5)วิทยานิพนธ์ 1094290 วิทยานิพนธ์ 6 - - -รวม 12 (5 2 11)
  7. 7. - 7-ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 5หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า)วิทยานิพนธ์ 1094290 วิทยานิพนธ์ 9 - - -รวม 9 - - -ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 6หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า)วิทยานิพนธ์ 1094290 วิทยานิพนธ์ 9 - - -รวม 9 - - -หมายเหตุ * วิชาเสริมพื้นฐานนี้ จัดให้เรียนเฉพาะนักศึกษาที่ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษา ให้เรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น ผ่าน (S)** วิชาเสริมพื้นฐานนี้ จัดให้เรียนเฉพาะนักศึกษาที่ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ให้เรียนวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น ผ่าน (S)

×