Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

5,848 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  1. 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม........................................................................................1. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Computer Education2. ชื่อปริญญาชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Computer Education)ชื่อย่อ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)B.Ed. (Computer Education)3. หน่วยงานรับผิดชอบคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม4. ปรัชญาของหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต ครูคอมพิวเตอร์มืออาชีพที่มีความรู้ทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาและความเชี่ยวชาญ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างแท้จริง ตามแนวปรัชญาที่ว่า “เป็นครูดี มีคุณธรรม นาพัฒนาด้านไอซีที เพื่อจัดการเรียนรู้ คู่กับการพัฒนาท้องถิ่น สู่สากล ”5. วิสัยทัศน์
  2. 2. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณธรรม ใฝ่รู้และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ไอซีที เพื่อจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม หรือสามารถพัฒนางานไปสู่การประกอบอาชีพด้านธุรกิจสื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ6. พันธกิจ1. จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศในการทาวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น3. เป็นแหล่งให้บริการและมีส่วนร่วมในการนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หรือไอซีทีไปช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย5. เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพครู และสาระศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่จะสอนและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา2. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในสาขาคอมพิวเตอร์3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้4. เป็นผู้นาทางวิชาการ มีวิจารณญาณและมีความสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีความสมารถในการเลือกใช้นวัตกรรมการสอนได้อย่างเหมาะสม5. ตระหนักในคุณค่าของศาสตร์ที่จะสอน มีความรัก ความภาคภูมิใจ ศรัทธาและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ดารงตนในกรอบจรรยาวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ6. มีความรับผิดชอบ เสียสละ รู้จักการทางานเป็นทีม อุทิศตนเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  3. 3. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ( 5ปี )ประกอบด้วยกลุ่มชุดวิชาจานวน 3 กลุ่ม ดังนี้หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 1 67 หน่วยกิตโครงสร้างหลักสูตร(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิตกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 9 หน่วยกิตกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิตกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิตกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วย
  4. 4. กิต(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต(2.1) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิตวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิตวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต(2.2) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิตวิชาชีพครูบังคับ 24 หน่วยกิตวิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 17หน่วยกิต(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหมายเหตุ : จานวนหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542 ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทบวงหาวิทยาลัย

×