Nora Brīze

423 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nora Brīze

 1. 1. Darbinieks vai uzņēmums: uz ko gulstas atbildība par konkurences tiesību pārkāpumu Nora Brīze Aizliegtu vienošanos departamenta eksperte Latvijas Republikas Konkurences padome
 2. 2. Aizliegtas vienošanās Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punkts noteic, ka ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par: • tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem; • tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem; • piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Latvijas Republikas Konkurences padome www.kp.gov.lv 2
 3. 3. Saskaņotas darbības Vienošanās — divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā tirgus dalībnieki piedalās, kā arī lēmums, ko pieņēmusi reģistrēta vai nereģistrēta tirgus dalībnieku apvienība (asociācija, savienība u.tml.) vai tās amatpersona. Saskaņotas darbības ir kontakti starp tirgus dalībniekiem, kad viens konkurents atklāj tā nākotnes nodomus vai rīcību citam, kad pēdējais to lūdz vai, vismaz, akceptē šādu informācijas apmaiņu. (Senāta 2009.gada 29.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-234/2009 18.punkts un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2000.gada 15.marta spriedums apvienotajā lietā Nr.T-25/95 Cimenteries CBR SA pret Eiropas Kopienu Komisiju, 1852.punkts). 3
 4. 4. Aizliegtu vienošanos pierādīšana Lai konkrētā tirgus dalībnieku darbībās konstatētu saskaņotu darbību, ir jāizpildās sekojošiem nosacījumiem: 1) starp tirgus dalībniekiem ir jābūt vienprātībai, ar ko apzināti ir aizstāta konkurence; 2) saskaņai starp tirgus dalībniekiem nav jābūt sasniegtai verbāli un to var būt izraisījuši tieši vai netieši kontakti starp karteļa vienošanās dalībniekiem Vērtējot tirgus dalībnieku rīcības atbilstību neatkarīgai rīcībai, jāņem vērā, ka lielākajā daļā gadījumu pret konkurenci vērstu darbību vai nolīgumu pastāvēšana ir jāizsecina no noteikta skaita sakritību un norāžu. (Eiropas Savienības tiesas 2006.gada 21.septembra sprieduma lietā C-105/04P Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied u.c. pret Eiropas Kopienu Komisiju 94. un 135.punktu) 4
 5. 5. Aizliegtu vienošanos pierādīšana Pamatā lielākajā daļā gadījumu pret konkurenci vērstu darbību vai nolīgumu pastāvēšana ir pārbaudāma no netiešiem pierādījumiem, kuri, skatīti kopā un nepastāvot citam loģiskam izskaidrojumam, var veidot pierādījumu par konkurences normu pārkāpumu. (Eiropas Savienības tiesas 2004.gada 7.janvāra spriedums lietā C-204/00 Aalborg Portland u.c. pret Eiropas Kopienu Komisiju 57.punkts) Lai pierādītu pret konkurenci vērstu nodomu, pietiek ar pašu faktu, ka ir saņemta informācija no konkurējoša tirgus dalībnieka, ko neatkarīgs tirgus dalībnieks glabā kā komercnoslēpumu. (Pirmās instances tiesas 2001.gada 12.jūlija spriedums apvienotajās lietās Nr.T-202/98, 1-204/98 un T-207/98 Tate&Lyle u.c. v. Eiropas Kopienu Komisiju, 66.punkts) 5
 6. 6. Tirgus dalībnieka atbildība Aizliegta vienošanās nevar tikt attiecināta tikai uz tām amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības konkrētajā komercsabiedrībā, aizliegta vienošanās ir attiecināma uz jebkura tirgus dalībnieka darbinieka darbībām, kuram tirgus dalībnieks ir nodevis tā informāciju, kas attiecas uz cenām un citiem komerciāli nozīmīgiem tirgus dalībnieka datiem un kas darbojas darba devēja interesēs. (KP 25.10.2006. lēmums Nr.E02127., lietā „Par a/s „Latvenergo” 02.09.2005. iesniegumu Nr.01VL00-30/1852”, 30.10.2009. lēmums Nr.E02-40 lietā „Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81.panta pirmās daļas pārkāpumu SIA „Samsung Electronics Baltics”, SIA „RD Elektroniks”, SIA „PROKS”, SIA „ELKOR TRADE”, SIA „ROTA un K” darbībās”, Administratīvās apgabaltiesas 06.05.2011. spriedums lietā Nr.A43006009, 15.punkts.) 6
 7. 7. Tirgus dalībnieka atbildība Ņemot vērā KL 2.pantā noteikto mērķi, tirgus dalībniekam ir jābūt ieinteresētam nodrošināt sensitīvas informācijas neizpaušanu konkurentiem, nodrošinot to ar attiecīgiem līdzekļiem. Tādējādi no KL mērķa izriet ne tikai pienākums tirgus dalībniekam tieši nenodot komercnoslēpumu saturošus datus konkurentiem (t.sk. ar amatpersonu vai darbinieku starpniecību), bet arī pienākums nodrošināt, lai personas, kurām tirgus dalībnieks nodevis šo informāciju, to nenodotu tālāk, jo abos gadījumos vienlīdz būtiski tiek ietekmēti brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences apstākļi tirgū. (KP lēmums 24.02.2012. (Nr.E02 - 13 lietā) „Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktānoteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „MN Īpašumi” un SIA „Info Būve” darbībās”.) 7
 8. 8. Tirgus dalībnieka atbildība Tirgus dalībnieks ir atbildīgs par to, ka tā komercnoslēpums netiek atklāts citiem komersantiem, kas darbojas tajā pašā konkrētajā tirgū. No kā izriet, ka tirgus dalībnieks ir atbildīgs arī par to, kuram darbiniekam vai citai personai, tiek uzticēta informācija, kuras apmaiņa ir aizliegta saskaņā ar KL 11.panta pirmo daļu (t.sk. informācija, kura attiecas uz dalību iepirkumā un piedāvājuma nosacījumiem). Uz tirgus dalībnieku gulstas sensitīvas informācijas saglabāšanas pienākums. 8
 9. 9. Riski: • Tirgus dalībnieki (konkurenti) atrodas vienās telpās; • darbinieks strādā paralēli pie diviem tirgus dalībniekiem; • darbinieks uzsāk darba tiesiskās attiecības pie konkurenta; • trešās personas, piemēram, apakšuzņēmējs gatavo dokumentus publisko iepirkumu konkursam; • cilvēciskais faktors – paziņas un draugi, ģimenes locekļi, kas strādā konkurējošos uzņēmumos. 9
 10. 10. KP prakse • Konkurences padomes lēmums 25.10.2006. (Nr. EO2-127) lietā „Par a/s „Latvenergo” 02.09.2005. iesniegumu Nr.01VL00-30/1852” • Konkurences padomes lēmums 30.10.2009. (Nr.E02-40) lietā „Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81.panta pirmās daļas pārkāpumu SIA „Samsung Electronics Baltics”, SIA „RD Elektroniks”, SIA „PROKS”, SIA „ELKOR TRADE”, SIA „ROTA un K” darbībās” • Konkurences padomes lēmums 21.10.2011. (Nr. E02–66) lietā „Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1.un 5.punkta iespējamo pārkāpumu SIA „Būvfirma L.B.K.” un SIA „KaimS” darbībās” • Konkurences padomes lēmums 24.02.2012. (Nr.E02 – 13) lietā „Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktānoteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „MN Īpašumi” un SIA „Info Būve” darbībās” • Konkurences padomes lēmums 24.05.2013. (Nr. E02-24) lietā „Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Broveks” un SIA „Abama Holding” darbībās” • Konkurences padomes lēmums 17.06.2013. (Nr. E02-32) lietā „Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punkta pārkāpumu SIA „BELSS” un SIA „Jaunmāja” darbībās” 10
 11. 11. Paldies! www.kp.gov.lv konkurence@kp.gov.lv nora.brize@kp.gov.lv http://www.kp.gov.lv/lv/subscriptions/index 11

×