Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ingrīda Lāce, Latvenergo

1,085 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ingrīda Lāce, Latvenergo

 1. 1. ILGTSPĒJAS PĀRSKATS IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM 07.11.2013/ RĪGA Konference «Korporatīvā sociālā atbildība konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai» Ingrīda Lāce AS «Latvenergo» Starptautisko attiecību un zīmolvadības direktore
 2. 2. Saturs 1 2 3 4 5 6 Īsumā par Latvenergo koncernu Latvenergo koncerna Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) politika Informācijas atklāšana – būtiska KSA sastāvdaļa Ilgtspējas pārskats – ieguldījums izaugsmē Ieinteresēto pušu iesaistīšana KSA piemēri sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 2
 3. 3. Īsumā par Latvenergo koncernu (2012) Koncerna struktūra Darbības virzieni Ražošana un pārdošana • AS «Latvenergo» (LV) • «Elektrum Eesti» OÜ (EE) • «Elektrum Lietuva» UAB (LT) • SIA «Liepājas Enerģija» (LV) Sadales sistēmas pakalpojumi • AS «Sadales tīkls» (LV) Pārvades aktīvu pārvaldība • AS «Latvijas elektriskie tīkli» (LV) Pārdošanas rādītāji Realizētā enerģija: Elektroenerģija – 8287 GWh Siltumenerģija – 2712 GWh Tirgus daļa Baltijas valstīs - 33% Klientu skaits ~900 tūkst. Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 3
 4. 4. KSA definīcija Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir komersantu brīvprātīgas aktivitātes sabiedrības labklājības un apkārtējās vides uzlabošanai sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm. Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 4
 5. 5. Latvenergo koncerna KSA politikas mērķis, ieguvumi, virzieni Politikas mērķis Izstrādāt un īstenot koncerna darbības virzienam piemērotākās aktivitātes KSA jomā, lai veicinātu koncerna konkurētspējas paaugstināšanu un ilgtspējīgu attīstību, sasniedzot šādas priekšrocības: ▲ augsta klientu apmierinātība un lojalitāte; ▲ augsta darbinieku motivācija un produktivitāte; ▲ labākas attiecības ar sabiedrību un valsts institūcijām; ▲ nostiprināta tirgus pozīcija visās komercdarbības valstīs; ▲ palielināta koncerna zīmola vērtība un pakalpojumu reputācija. KSA aktivitāšu virzieni ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Bērnu elektrodrošība Zinātne un izglītība Vide un darba aizsardzība Energoefektivitāte Industriālais mantojums Kultūra, vēsture, sports Darbinieku sociālā aizsardzība Klientu segmentu atbalsts Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 5
 6. 6. KSA pamatprincipi (ISO 26 000) Pārskatatbildība Cilvēktiesības Starptautiskās uzvedības normas Pārskatāmība Ētiska uzvedība Likuma vara Ieinteresēto pušu vajadzības Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 6
 7. 7. Nefinanšu ziņošana – starptautiskās vadlīnijas Informācijas atklāšanas vadlīnijas: ▲ Globālā ziņošanas iniciatīva (GRI) ▲ ESAO (OECD) vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem ▲ ANO Globālais līgums (UN Global Compact) Vienlaikus tiek ņemtas vērā arī šādas starptautiskas iniciatīvas: ▲ ISO26000 Sociālās atbildības standarts ▲ AA1000SES Ieinteresēto pušu iesaistīšanas standarts Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 7
 8. 8. GRI vadlīnijas (I) Standarta informācijas atklāšana 1) Profila informācija ▲ Stratēģija un analīze ▲ Organizācijas profils ▲ Atklātās informācijas parametri ▲ Pārvaldība, saistības un iesaiste 2) Vadības pieeja 3) Darbības rādītāji (indikatori) ▲ Apkārtējā vide ▲ Nodarbinātība un darba vide ▲ Cilvēktiesības ▲ Sabiedrība ▲ Atbildība par produktu ▲ Ekonomiskā atbildība Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 8
 9. 9. GRI vadlīnijas (II) GRI pārskata kvalifikācijas nosacījumi Vadības pieeja Nav nepieciešams Darbības Pārskats ietver 10 darbības indikatorus, indikatori un iekļaujot vismaz vienu no sabiedrības, biznesa ekonomikas un vides indikatoru sektoru sadaļām* papildinājumi B Iekļaujot C+ līmeņa kritērijus: 1.2 3.9,3.13 4.5 -4.13, 4.16 - 4.17 Vadības pieeja tiek atklāta katrai indikatoru sadaļai Pārskats ietver 20 darbības indikatorus, iekļaujot vismaz vienu no ekonomikas, vides, cilvēktiesību, darba, sabiedrības un produktu vadības indikatoru sadaļām** B+ A B līmeņa kritēriji Vadības pieeja tiek atklāta katrai indikatoru sadaļai Pilnā apmērā atklāta informācija un biznesa sektoru papildinājumi ar pienācīgu attieksmi kā pret vienu tā pret otru: a) pārskats par indikatoru vai b) skaidrojums par indikatora neiekļaušanu A+ Veikta ārēja neatkarīga revīzija Profils Pārskats par: 1.1 2.1 - 2.10 3.1 - 3.8, 3.10 -3.12 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15 C+ Veikta ārēja neatkarīga revīzija C Veikta ārēja neatkarīga revīzija Pārskata līmenis *Darbības indikatori var tikt izmantoti no jebkuriem biznesa sektoru papildinājumiem, bet 7 no 10 jābūt no pamata GRI indikatoru saraksta ** Darbības indikatori var tikt izmantoti no jebkuriem biznesa sektoru papildinājumiem, bet 14 no 20 jābūt no pamata GRI indikatoru saraksta Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 9
 10. 10. GRI vadlīnijas (III) Profila informācijas indeksu piemērs Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm Darbības rādītāju indeksu piemērs 10
 11. 11. Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats ▲ ▲ ▲ Gatavojam no 2009.gada Instruments rezultātu novērtēšanai, stratēģijas pilnveidošanai un darbības optimizēšanai Uzticams informācijas avots koncerna ieinteresētajām pusēm, platforma dialogam un partnerattiecību stiprināšanai Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 11
 12. 12. Latvenergo koncerna Ilgtspējas un gada pārskata saturs (2012) Ilgtspējas (nefinanšu) pārskats Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm Gada (finanšu) pārskats 12
 13. 13. Latvenergo koncerna ieinteresētās puses Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 13
 14. 14. Bērnu elektrodrošība Lai novērstu elektrotraumas un popularizētu enerģētikas nozari un inženiertehniskās profesijas, Latvenergo koncerns sadarbībā ar izglītības iestādēm un ekspertiem ikgadēji īsteno bērnu un jauniešu elektrodrošībai veltītus projektus. Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 14
 15. 15. Vide Sadarbībā ar vides institūcijām tiek organizētas aktivitātes, kuru mērķis ir: ▲ negatīvas ietekmes uz vidi nepārtraukta ierobežošana, samazinot piesārņojošo vielu emisiju; ▲ jaunu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana un izmantošana enerģijas ražošanā un piegādē; ▲ racionālas dabas resursu izmantošanas nodrošināšana. Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 15
 16. 16. Zinātne un izglītība Veicinot zinātnes un izglītības attīstību enerģētikas jomā, tiek īstenotas šādas aktivitātes: ▲ sadarbībā ar akadēmisko vidi un augstākajām mācību iestādēm organizēti konkursi par labāko pētījumu enerģētikā; ▲ tiek pasniegta AS „Latvenergo” un Latvijas Zinātņu akadēmijas Gada balva; ▲ tiek veidotas Latvenergo koncerna stipendiju programmas; ▲ tiek organizēti izglītojoši un zinātniski semināri, konferences, izstādes, piedāvātas prakses vietas. Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 16
 17. 17. Industriālā mantojuma saglabāšana ▲ ▲ Lai saglabātu un pētītu Latvijas elektroenerģētikas vēstures liecības, ir izveidots Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs Muzeja pastāvīgā ekspozīcija un izstādes atrodas Ķeguma HES un Pļaviņu HES (Aizkrauklē) teritorijā , bet muzeja krājums glabājas Rīgā, Andrejsalā. Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 17
 18. 18. Ilgtspējas indeksa platīna kategorija – padarītā novērtējums! Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 18
 19. 19. Kontaktinformācija AS „Latvenergo” Pulkveža Brieža iela 12 Rīga, LV-1230, Latvija info@latvenergo.lv www.latvenergo.lv Ilgtspējas pārskats ieinteresētajām pusēm 19

×