Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T1 e1 b5_cortina-maurici

134 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

T1 e1 b5_cortina-maurici

  1. 1. 2013 PsCS5 Funció: CONVERSIÓ DEL MODE DE COLOR Niub: 16265465 Maurici Cortina Andreu 2n B5 10/10/2013
  2. 2. CONVERTIR AL MODE MAPA DE BITS En una imatge de mapa de bits, s'atribueix un bit de color (blanc o negre) a cada píxel. És convenient que el document estigui en escala de grisos per que es pugui transformar a mapa de bits. Per tant, converteix primer la imatge a escala de grisos si està en color. Imatge - Mode - Mapa de bits. Si la imatge incorpora capes, Photoshop mostra un missatge per preguntar si ha d'acoblar les capes. Fem clic al botó OK per a continuar. S'obre el quadre de diàleg mapa de bits: A la zona sortida, introdueix la resolució que deu tenir la imatge, tenint en compte que, per defecte, la resolució de l'entrada i la de sortida són iguals. A la secció mètode, podem escollir un mètode de conversió: 50% de Umbral: converteix a blanc tots els píxels els quals el valor de gris sigui superior a 128 i converteix a negre els demés. El resultat és una imatge amb molt contrast. Tramat de motiu: optimitza els nivells de gris mitjançant motius geomètrics de punts blancs i negres. Tramat de difusió: tècnica també coneguda com "de difusió d'errors". El primer píxel de la cantonada superior de l'esquerra es pren com a referència; si el seu valor és superior a 128, es converteix en blanc; si és el contrari, es converteix en negre. En molt poques ocasions aquest píxel es totalment blanc o negre, per tant, "l'error" s'acaba aplicant als altres píxels. El resultat és una imatge molt granulada, destinada sobretot a les pantalles monocromàtiques. Trama de semitons: imita l'aparença d'una imatge en escala de grisos mitjançant una trama de semitons. Motiu personalitzat: aplica un motiu en blanc o en negre a la imatge. Si hem escollit l'opció trama de semitons, apareix el quadre de diàleg trama de semitons: Podem concretar les opcions de la trama de semitons: Liniatura: introdueix el valor de línia en funció de la unitat que escullis. Has de demanar consell a la teva impressora per introduir els valors correctes. Angle: determina l'orientació de les línies de punts (trama) i pot estar entre 180 i +180; per defecte 45°. Forma: especifica la forma dels punts. Si ho desitgem, podem guardar la configuració de la trama de semitons fent clic al botó guardar. El botó carregar permet recuperar-la. Fem clic a OK. 2
  3. 3. CONVERTIR AL MODE ESCALA DE GRISOS Una imatge en escala de grisos és un document monocanal que incorpora fins a 256 tons de gris, de 0 (negre) a 255 (blanc). CONVERTIR UNA IMATGE EN COLOR A ESCALA DE GRISOS Si utilitzem aquest mode de conversió totes les dades de color quedaran suprimides. Farem clic a imatge - mode - escala de grisos. Farem clic acoblar, si desitgem continuar (si la imatge inclou capes Photoshop ens mostrarà un missatge d'avís), a cancel·lar per cancel·lar l'acció o a no acoblar per efectuar la conversió conservant les capes. Seguidament ens apareixerà un altre missatge sol·licitant que confirmem l'eliminació dels colors, premerem descartar per acceptar i convertit la imatge o a cancel·lar per no dur a terme l'acció. CONVERTIR UNA IMATGE EN MAPA DE BITS A ESCALA DE GRISOS Premerem imatge - mode - escala de grisos. Introduïm el factor de mesura de reducció de la imatge (1, proporcionarà una imatge de la meitat de la mida actual). Farem clic a OK. CONVERTIR AL MODE DUO TO En primer lloc, haurem de convertir la imatge al mode escala de grisos. Les imatges en mono to, duo to, tri to i quadri to són imatges en escala de grisos impreses en 1,2,3 o 4 tintes. La bicromia (duo to) ofereix una gamma de fins a 256 tons. Podem escollir el color enlloc de gris. Farem clic a imatge - mode - duo to. Mantenim marcada l'opció previsualitzar si desitgem tenir una vista prèvia de la imatge amb els efectes aplicats. Hem d'especificar el numero de tintes que desitgem utilitzar: Mono to, duo to, tri to o quadri to, en el menú desplegable tipus. Escollim les tintes fent clic a la casella de color corresponent. Ens hem d'assegurar que escollim les tintes seguint un ordre decreixent, començant pel més fosc i acabant pel més clar, ja que el fet d'imprimir les tintes fosques abans de les clares permet obtenir colors amb una saturació més bona. Quan fem clic a la casella de color, accedim al sector de color o a les biblioteques de colors. Si escollim el color en una biblioteca el nom es mostrarà automàticament de la casella de color; si utilitzem el selector, hem de donar un nom al color a la zona corresponent. 3
  4. 4. Ajustem les corbes del duo to fent clic a la casella situada a l'esquerra de la casella de color. Apareix el quadre de diàleg corba de duo to. La corba de duo to està representada per la línia diagonal que indica la concordança entre la densitat de la tinta i el valor de gris real de cada píxel. Poden col·locar-se fins a 13 punts de control: Els tons clars estan a l'esquerra, i els foscos, a la dreta. Podem guardar els ajustos de corba de duo to fent clic al botó guardar. El botó carregar ens permetrà recuperar-los. Fem clic a OK per acceptar. CONVERTIR AL MODE COLOR RGB Fem clic a imatge - mode - color RGB. Si el document conté capes d'ajust, Photoshop sol·licita si ha d'acoblar la imatge; si conté capes normals, proposa combinar-les. CONVERTIR AL MODE CMYK Si desitgem imprimir una imatge RGB, Lab o amb color indexat amb reparació de colors, necessariament haurem de convertir-la a CMYK. En primer lloc, hem de detectar els colors no imprimibles del nostre document mitjançant l'opció de menú vista - avís de gamma. Quan convertim la imatge a CMYK, Photoshop crearà quatre canals: cian, magenta, groc, negre. Imatge - mode - color CMYK. Com en el cas de la conversió a RGB, si el document incorpora capes apareixerà un missatge d'avís on se'ns preguntarà si desitgem acoblar la imatge. CONVERTIR AL MODE COLOR INDEXAT Si desitgem exportar la imatge a aplicacions que només gestionen el mode de 8 bits, l'haurem de convertir al mode color indexat. Fet que la taula de colors d'una imatge amb color indexat nomes inclou 256 tons, Photoshop substitueix el color que no troba pel color més pròxim, o el crea a partir de les tintes disponibles. CONVERTIR UNA IMATGE RGB A MODE COLOR INDEXAT Farem clic a imatge - mode - color indexat. A continuació ens apareixerà el quadre de diàleg de color indexat. Mantenim marcada l'opció previsualitzar si desitgem veure els efectes dels ajustos en el document actiu. 4
  5. 5. En el menú desplegable paleta, hem d'indicar quina taula de colors desitgem utilitzar: Exacte: només està disponible si la imatge RGB original compren, com a molt, 256 colors. En aquest cas, no es modifica la imatge. Sistema: la paleta del sistema Windows o Mac. Web: la paleta, de 216 colors utilitzats per els navegadors web habituals. Uniforme: paleta limitada a 216 colors; el valor del camp colors indica el numero total de colors que es mostren en una imatge. Mostra un numero de colors que es correspon amb el cup perfecte més pròxim a 8, 27, 64, 125 o 216 inferior al valor indicat en el camp colors. Si introduim 40 en aquest camp la taula contindrà 27 colors. Les paletes locals utilitzen els valors cromàtics del document actiu; les paletes mestres dels colors predefinits. Local (perceptual) / Mestre (perceptual): determina la taula en funció dels colors més perceptibles per l'ull humà, entre 2 i 256. Local (selectiva) / Mestre (selectiva): és la paleta més fidel a la imatge original, preserva a més a més els colors web i afavoreix les grans zones de color. Local (adaptable) / Mestre (adaptable): crea una paleta on es dona prioritat als colors més freqüents de la imatge. A mida: permet crear una paleta personalitzada a partir de la taula de colors. Podem guardar i llavors carregar aquesta taula. Anterior: recupera la taula de colors de l'ultima conversió. Si hem escollit uniforme, local (perceptual), local (selectiva) o local (adaptable), en el menú paleta, se'ns activa el camp colors, de manera que podem especificar el numero de colors que desitgem, entre 8 i 256. Així mateix, si hem escollit local (perceptual), local (selectiva) o local (adaptable), podem forçar la inserció de determinats colors a la paleta mitjançant el menú desplegable forçat (amb un limit de 256): Blanc i negre: afegim un negre i un blanc purs. Primaris: afegim el vermell, el ver, el blau, el cian, el magenta, el groc i el negre. Web: afegim els 216 colors web. A mida: afegim colors específics creats a la taula de colors. Marquem l'opció de transparència si desitgem conservar les zones transparents de la imatge. 5
  6. 6. Si hem marcat l'opció transparència, escollim, al menú desplegable mate, el color de fons de les zones transparents del document. S'efectuarà una transició dels marges parcialment transparents al color de fons. Si el document no té cap zona transparent, la opció no estarà activa. Definim les opcions de tramat fent clic al menú desplegable (inactiu en el cas de la paleta exacte). Cap: converteix el color que falta al color més pròxim; proporciona una transició molt neta entre els colors. Difusió: tècnica també coneguda com "de difusió d'errors"; el color que falta es substitueix amb una barreja de píxels de colors. Motiu: simula els colors que falten mitjançant la juxtaposició de punts quadrats de colors. Soroll: redueix les imperfeccions dels marges quan es retalla un objecte, especialment per la creació de sectors. Si hem seleccionat difusió al menú desplegable tramat, definim el percentatge; un percentatge elevat restitueix més colors, però fa que el document pesi més. Marquem l'opció mantenir colors exactes si no desitgem que simulin els colors de la imatge que es trobin a la taula de colors. Aquesta opció pot resultar interessant per conservar el text i els traços fins de les imatges WEB. Només està disponible si ha escollit difusió al menú tramat. CONVERTIR AL MODE COLORS LAB Podem convertir al mode colors Lab imatges en mode escala de grisos, duo tons, color indexat, RGB o CMYK, per ajustar la lluminositat sense tocar els tons. A continuació, podem tornar a convertir la imatge al mode original si desitgem realitzar retocs cromàtics; quan la imatge es converteixi en Lab, es defineixen tres canals, lluminositat, A i B. Fem clic a imatge - mode - color Lab. Si el document conté capes d'ajust, Photoshop ens preguntarà si desitgem acoblar la imatge; si conté capes normals, ens dirà de combinar-les. CONVERTIR UNA IMATGE AL MODE MULTI CANAL Una imatge en mode multi canal conté 8 bits per píxel i, per tant, 256 nivells de gris per canal. Els formats d'emmagatzematge són els formats Photoshop, Photoshop 2.0, RAW de Photoshop, Photoshop DCS 2.0 o format de document gran. L'eliminació d'un canal en una imatge RGB, CMYK o Lab la transformaria automàticament en una imatge multicanal. 6
  7. 7. Quan canvia una imatge RGB a imatge multi canal, els canals vermell, verd i blau es converteixen en canals cian, magenta i groc de tintes planes. En el cas d'una imatge CMYK els canals es converteixen en canals de tintes planes cian, magenta, groc i negre. La conversió d'una imatge Lab, transforma els tres canals, lluminositat, A i B, en tres canals Alfa nombrats per defecte Alfa1, Alfa2 i Alfa3. Farem clic a imatge - mode - multicanal. Si la imatge inclou capes Photoshop ens proposarà acoblar les capes. 7

×