Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió Pares 3r B

22,304 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Reunió Pares 3r B

 1. 1. REUNIÓ DE PARES I MARES 3R CURS E.P. 2009/2010
 2. 2. 1. MESTRES QUE ENTREN A L’AULA Mestra de música: Marga Mesquida Mestra d'educació física: Núria Bosch Religió: Nito Martí
 3. 3. - Mestra d’anglès: Katia Coll - Equip de suport: Neus Bruguera (PT) -Tutora: Júlia Allès Pons
 4. 4. 2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE - Entren per la porta d’educació primària i fan una fila baix al pati, quan sona la música. - La mestra els recollirà del pati a les 9h.. - Es demana puntualitat a les entrades i les sortides. - Abans de venir han d’haver berenat. Recordam que el dimecres és dia de fruita. - Si duen jocs de casa s’han de compartir i l’escola no es responsabilitza de la seva pèrdua o desperfecte. - El pati s’organitza de manera que cada grup pugui fer un joc diferent cada dia.
 5. 5. 3. ORGANITZACIÓ D’AULA - No cal portar material de casa, el donaran les tutores. - Cada alumne té una agenda escolar. Aquesta és emprada com a medi de comunicació entre família i mestra. És important revisar les agendes i retornar les notes signades. - Pel que fa als deures sempre es donarà un dia entremig perquè puguin ser fets. Els donarem els dilluns, dimecres i divendres.
 6. 6. 4. HORARI DE TUTORIA El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 17:30 a 18:30h. Es pot demanar cita a través de l’ agenda. Si teniu qualque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora.
 7. 7. 5. MATERIAL - Agenda escolar - Carpeta de deures - Quadernets: - 6 quadernets d’ ortografia catalanat (1- 6) -3 cuadernos de ortografía castellana (7-9) - 3 quaderns de matemàtiques (7-9) -Material fungible
 8. 8. Activitats fora de l'aula Obrint portes. Ajuntament de Ciutadella 24 i 26 de novembre: Treballem les emocions. 18 de gener: Jocs al museu 7 de maig: Sortida a la tanca des Pi des llamp
 9. 9. Enguany els de 2n i 3r faran els següents tallers: Taller de Medi ambient (Jess) Taller de cuina en anglès (Júlia) Taller d'art (Joana Nadal) Taller de teatre i expressió corporal. (Roser Mascaró) Taller de música i dansa (Marga Mesquida) Taller d'itineraris per Ciutadella.(Bego)
 10. 10. Per què les competències bàsiques? En aquests moments la informació està a l’abast de tothom a través dels diferents mitjans de comunicació, cosa que no passava fa 20 anys. Per tant, l’escola no només s'ha de dedicar a transmetre informació sinó que ha de desenvolupar la capacitat per trobar-la de manera eficient, per comprendre-la i per analitzar-la críticament.
 11. 11. Competències bàsiques Què sòn? “Per competència s’entén la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents.
 12. 12. Quines són?
 13. 13. 6.Com es treballa cada competència? Competència en comunicació lingüística -dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació. (expressió oral) -expressar de manera escrita opinions, emocions, vivències amb coherència i cohesió. (expressió escrita) -audició, comprensió i memorització de diferents textos. (comprensió oral) -comprensió d' informació rellevant en textos per obtenir, organitzar i comunicar informació. (comprensió escrita)
 14. 14. -Lectura: és un temps dedicat a diferents activitats per a fomentar la lectura. Algunes d’aquestes són: la mestra llegeix un llibre; lectura silenciosa, recomanacions de contes, llegim als companys. - Conferències: Són explicacions orals amb suport escrit, visual, etc. d’un tema en concret que ells es sentin experts. És necessari que els pares els ajudin des de casa a preparar el material. Ja es repartirà un guió amb totes les indicacions necessàries.
 15. 15. Competència matemàtica Nombres i operacions: Conèixer, identificar, escriure, comparar i ordenar nombres fins a 5 xifres. Operacions elementals: sumes duent, restes duent, multiplicacions per una xifra i divisions per una xifra. Resolució de problemes que intervinguin més de d’una operació. Càlcul mental: operacions i problemes senzills. Ús de diferents estratègies.
 16. 16. - Jocs matemàtics: Es dedicarà un temps per a treballar diferents jocs de taulai reforçar el càlcul mental. -Dins de cada projecte estan integrades les matemàtiques (exemple projecte bunyols)
 17. 17. Tractament de la informació i competència digital Dominar diferents programes informàtics. Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Fer ús habitual de les TIC.
 18. 18. Competència cultural i artística Apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals i artístiques. Potenciar la iniciativa, la imaginació i la creativitat. Emprar recursos i tècniques per realitzar creacions pròpies.
 19. 19. Competència per aprendre a aprendreIniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats. Treballar la concentració, atenció, memòria, motivació,responsabilitat, etc Acceptar els errors i aprendre dels demés.
 20. 20. Autonomia i iniciativa personal Afrontar els problemes i apendre dels errors. Cercar solucions. Organitzar les seves feines i el seu temps. Reforçant la responsabilitat i l'autonomia personal. Treballar cooperativament valorant i respectant les idees dels altres.
 21. 21. - Encarregats: és un temps dedicat perquè els infants que són els encar- regats puguin fer les seves tasques. Els càrrecs són: passar llista i data, notícies, medi ambient, repartidor/missatger i biblioteca. - Tallers: es faran dues sessions setmanals. Es mesclaran els infants de segon I tercer. Els tallers començaran a finals d’ octubre i estan oberts a perquè totes les famílies interessades puguin participar.
 22. 22. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic La comprensió de successos. La predicció de conseqüències. L’activitat dirigida a la millora i preservació de les condicions de vida pròpies, dels altres i de la resta d’éssers vius.
 23. 23. - Projecte d’aula: a partir dels interessos i motivacions dels fillets i filletes es farà un o més projectes de treball. El projecte no es finalitzarà necessàriament amb el final del trimestre.
 24. 24. Competència social i ciutadana Cooperar i conviure. Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma constructiva. Participar plenament en la vida cívica a través del diàleg.
 25. 25. - Assemblea: es dedicarà un temps per a poder conversar sobre els conflictes que van sorgint en el dia a dia de l’ aula i millorar la convivència del grup. La durada depèn del tipus de conflicte. -El taller de portes obertes. (jocs al museu) I amb altres activitats integrades En el projecte.
 26. 26. Fins aquí , tots els continguts que es treballen durant el projecte d'aula, on l'horari posa (P.A) Les altres hores van repartides de la següent manera: - Educació física: es fan 2 hores i la novetat d’ aquest any són els desdoblaments. - Anglès: es fan dues sessions. - Música: es fa 1h setmanal. -Religió o ensenyament complementari: 1 hora setmanal.
 27. 27. 7. COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES? -Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo…) i respectar-los aquesta organització. Procurar que el temps d’estudi sigui diari i, si és possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisió i altres possibles distraccions). -Ajudar-los a assolir un hàbit de lectura.
 28. 28. -Revisar l’agenda i la carpeta per si tenen deures, fulls informatius… -Col·laborar amb ells a les feines, però no fer- les. -Ajudar-los a preparar la motxilla la nit abans. -Mantenir contactes amb la tutora i informar-li de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussió en el rendiment acadèmic.

×