Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กฏ ก.ค. ว่าด้วยการออกจากราชการ

198 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

กฏ ก.ค. ว่าด้วยการออกจากราชการ

  1. 1. ซี ระ|บยบ ปิ.ค'ปี๊' กุ่ ธ ญิ จิ ธั วาตัวยการรายงานถารคาเนนถ1รทางวนย 'เละการออกจากราชการของช้าราชการครูเเละบุคลาถรทางการคึกษา พ.ศ' ๒๕๔สื่ อาศัยฮันาจตาบความในมาตรา ๑ธี (๔) มาตรา ๑0๔ วรรคสึ เเละบาครา ๑๑๖ วรรกสาม บํ เเห่งพระราณ์ญูญูงืระเบียบซ๊รพการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พขุ่ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ.จึงออกระเบยบไวื ฌตอไป่น ปี๋ | ด่ ผิ ผิ ยั จ์อ ๑ ระเบืยบบึเรียกว่า อื'ระเบียบ ก.ค.ศ. วาค้วยการรายงานการคาเนนการทางวนย เเละการออกจาภราชการของช๊าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศขุ่ ๒๕๔๘'อื ปั้ ยั ปี้ ปั้ ซ๊อ ๒ ระเบืยบบีใพื้ช้บังค้บตงเเตบัดบีเปี่นด้นไป ซี งี้ จ์อ ๓ ในระเบยบน ย ป | ' ยั ญิ ญิ ญิ ภี ซี ด่ด่หวหนาสวนราชการ" ทบายควาบวา ปลคกระทรวงศึกบาธการ เลขาธการ อธบดหรอ ยํ | ยี่ตึ ตื่ ' ตื่ ยี่ขุ่ บี | ตาเเหนงทเรยกซออยางอนทบฐานะเทยบเทา จ๋ด่ปลัคกระทรวง" ทบายควาบว่า ป่สัคกระทรวงวัฒนธรรม ปลัคภระทรวงการท่องเทึยว หึ ภี ปี้ ตื่ ยี่บ่ ยั ยั ยี่ เเละกฑ ทรอปลคกระทรวงอนทมซ้าราชการครูเเละบุคถากรทางการศึกษาในสงกคดามทก๋าทนค ในพระราชกฤษฏีภา เเต่ไม่รวมถีงปสัคกระทรวงศึกษาธิการ ซ็อ ๔ การรายงานการคําเบึนภารทางวิน้ยไม่รัายเเรงของว์าราซการครูเเละบุคลากรทางการ ฆั ' ' ' ' กืกษาในส้งกัคเซตพืนทึการศึกษา เมี่อผู้บังคับบัญูชาไค้สังยุตืเรึอง งคโทษ ทรึอลงโทษภาคทัฌฑ์ ดัคเงีนเคึอน บ๊ หรือลคขันเงนเคึอนเเกบ๊าราซการครูเเละบุคลาภรทางการคึกษาญัคเเล้ว ใหี่รายงาบไปย้งผู้อืานวยการ ยั ฟื้ ยี่ สํานกงานเขตพนทภารกึกษา ดื่ ยั หี้ ' ว้ วิ ฌอผู้อ๋านวยการฟื้นกงานเขตพนทีการศึกบาไค้รบรายงานดามวรรคทนึ่งเเละไค้พจารฌา ดําเนีนการคามอํานาจหน้าทึ ทรีอไค๊คีาเนืนการทางวืน้ยเเก่จั้าราชการครูเเละบุคลากรทางการคึกบา ฟื้ ' ญิ ฉัคเเลัว ให้รายงาน อ'ก.ค'ศ'เขตพนทีการศึกบาพจารฌา
  2. 2. | หี มื่ ในกรฌทืเลขาธการคฌะกรรบการการคี่กษาขบพึนฐาทใค้ดําเนนการทางวนยไบร๊ายเเรง ปิ หึ เเก่ซ็าราชการครูเเละบุคลากรทางการคี่กษาในสังกัตเขตพึนทึการคี่กษาอ็คเเล้ว ใหัรายงาน ก.ค.ศขุ่ พิจารณา บ๊อ ๕ การรายงานการต๋าเน็นการทางวีบัยไบ่ร้ายเเรงของจั้าราซการครูเเละบุคลากรทาง ซื ตื่ญิ ยัยั งี้สี่ ขื่ถ้ยัยัยั ปี้วั่ญิขื่ งื ยัซ์ การศกษาทบไค๊สงกคเขคพนทการศึกษา เบอผูบงคบบญูซาไคสงยุตเรอง งคโทษ หรอลงโทบภาคทฌฑ ปี้ ตคเงืนเคึอน ทรึอลคจั้นเงินเคึอนเเกบ๊าราซการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาผู้ใคเเล้ว ใท๊รายงานไป่ย้ง ท๊วหนั้าสวบราชการ ' ยั ' ยั ดื่ ซี ดํ ซี พี เบี่อหวหน้าสวบราซการไค้รบรายงานตาบวรรคหนงเเละไค้พจารฌาคาเนนการตาบอานาจ ทน้าทื หรึอไคัคําเน็บการทางวืน้ยเเก่จ์าราซการคฐเเละบุคลากรทางการศึกบาญัตเเล้ว ใหี่รายงาน อ.ก.ค.ศ. ป่ ทึ ก.ค.ศ. ตังพึจารฌา จั้อ ๖ เมิ่อผุ้บังคับบั้ญชาไค้รับรายงานตามซ้อ ๔ ทรึอซ็อ ๕ เเล้ว ให้พึจารณาดําเนึนการ ขุ่ ยั ตาบอืานาจหนั้าทืใท๊เเส้วเสร็จโคยเร็ว คงน (๑) ในกรณีทึเหิ่นว่าการยุต็เรึอง การงดโทษ ทรึอการสังลงโทษไม่ถูกค้องทรึอไบ่เหบาะสม ใท๊สังงคโทษ ทรึอลคโทษเปี่นสถานโทษหรึออึตราโทษทีเบาลง เพืบโทษเปืนสถานโทษหรีออัตราโทษ ปีฉ ยั อี้ ' ยํ วั่ ฒิ ฮ่ ญิ | ตื่ ญิ ขื่ ททนกขน เป่ลียนเเป่ลงเเละเเตึขซัอความในคาสงเคบ หรึอดาเนนการอยางใคเพบเตบเพอประกอบการ นิ พิจารณาใพ็ค้ความจรึงเเละความยุต็ธรรมไค้ตามควรเเก่กรณี ญิ ณีสี่ บึ | ดํ ญิ ฮั บ่ บึ บํธํ ผิ ขื่ วั่ ' ะ (๒) ในกรฌทเหนวาเปี่บการกระทาผควนยอยางร้ายเเรงกใทคาเบนการเพอสงเเตงตง คฌะกรรมการสอบสวนวีน้ยอย่างร๊ายเเรง ตาบบาตรา ธี๘ วรรคสอง มาตรา ๑๐๐ วรรคหก หรึอมาตรา ๑๐๔ (๑) หึ ธํ ญิ ญิยั ' ซ ซี ผิ ยี่ ฮั วั่ ยั บี ซ ทรอดาเนนการทางวนยอยางรายเเรงกรฌควาบผคทปรากฎชดเเจั้ง โคยอาจสงพกราซการทรอใทออกจาก ราซการไว็ก่อมตาบบาตรา ๑๐๓ หรึอกรณีทีเท็บว่าเปี๋นกรณีตาบบาตรา ๑๑๐ (๔) หรึอมาตรา ๑๑๑ กิ่ใหับี 1 บ่ อิาบาจสังเเคงดังคณะกรรบการสอบสวนไค็ ขื่ ซึ่ ' ' ' บี ' (๓) ในกรณีตาม (๑) (๒) ทรึอกรณีอบใคทเท็บวาไบอยูในอานาจหนั้าทึของตบกึใหัเเจั้ง งื ยัปั้ยัยัปี้ ยี่ตึด่ ซ่ยี่หื่ยํญิ |หึ' หรอรายงานไปยงผูบงคบบญูชาทมอานาจหนาทเพอคาเนนการตามควรเเกกรฌตอไบ่ ดื่ ด่ ยั คั 1 ดํ ษ์ ๓ ยั คั ควาบในวรรคหนงปี่ฒิบาใซ๊งคบในกรณีทีมึการอุทธรณ์ฒสงลงโทษ โดยใหี้คุ้งคบ ญูฑ ยํ ซ ฟื้ ยี่ คึ ภี ตื่ ะ ป ' บีญิ ปี้หึ บ่ เสนอสานวนให อ'กขุ่คขุ่ศขุ่เขตพนทการ กษา หรอ อ'ก.ค'ศ. ทกขุ่ค.ศ_ตง เเลวเเตกรฌพจารฌา เเละใหถอวา การพึจารณาอุทธรณ์เปี่นการพึจารฌารายงานการคืาเนึนการทางวีน๊ยค้วย
  3. 3. สั้ 'ปื ซัอ ๗ เบือไดี๋มิ่คีาสังเเต่งตงค ะกรรบการสอบสวนวีน้ยอยํางรัายเเรงเเกขาราซการครูเเละ ใ ด่ ซี ฮี บ บุคลากรทางการศึกษาในสังก้คเขตพนทการศึกษาคุ้ค เเต่คฌะกรรบการสอบสวนเเละผู้บีอําบาจ ฆังเเต่งตัง บึ บ่ บึ ญิ ญิยั | ตั่ ภี ปี้ ง่ ยั ญิ งื คฌะกรรบการสอบสวนเหนวาเปนควาบผควนยไมร้ายเเรงเเละไค้สงงดโทษ ทวืยึถิงํโทย๊กั้ใกั้ท๓ฑ ตต!งํปุ้น่คยิน๊ ปั้ ขั ปั้ ขุ่ หรึอลคจั้นเงนเคึอนเเกผู้น้น หรึอเหี่นวาผู้นนบไค้กระทิาผีควนยเเละสังยุตเรึองเเล้ว ให้รายงานไปย้งผู้อํานวยการ สํานกงานเขตพบทการศึกษา บ่ ปื บ่ ใบกรณีทึผู้อํานวยการสํานักงานเขตพึบทีการศึกษาไค้คําเน็บการทางวินั้ยทรีอไตัรับ ขื่ ญิ ยํ ผิ ยํ ปั้ สี่ ปี ฮี้ ยี่ รายงานตาบวรรคหนง ด่เละได๊พจารฌาคาเนนการตาบอาบาจหนาทเเล้ว ใหรายงาบ อขุ่ก.ค.ศขุ่ เขตพนท จิ ยํ ยั ' งี้ ยี่ วื ' การศึกษา เเละ ก.คขุ่ศ. พจารณาตามลาคบ เว้บเเตกรณี อ'ก.ค.ศ. เขตพบทการคึกษามิ่บตใท๊เปลียบเเปลงโทษ ทรี้อเปลียนเเปลงกําสังไบ่ด้องรายงาน ก.ค'ศ.พิจารฌา ใ หึขื่ กิ ยั ศึ ะ ฟื้ ปี ซยํ ญิ ขื่ นกรฌทเลขาธการคฌยักรรบการการ กษาขนพบฐานเ นผูคาเบนการตามวรรคหบง ใหัรายงาน ก.ค.ศขุ่พึจารฌา | บ่ ป่ ซ็อ ๘ เบึอไค้บิ้คําสังเเตงตังคฌะกรรบการสอบสวนวน้ยอยางร๊ายเเรงเเก่ซัาราซการครูเเละ ยี่ซี ปี้ ฮั ฟื้ ตื่ บ่ ซี ธํ ตั่ ' สั้ บุคลากรทางการศึกบาทบไค้สงกดเขตพบทการศึกษาคุ้ค เเตคฌะกรรบการสอบสวนเเละผู้มอานาจสงเเคงตง คณะกรรบการสอบสวนเท็นว่าเปิ่นควาบผีควิน้ยไบ่ร้ายเเรงเเละได้สังงตโทษ หรึอลงโทษภาคทัฌฑ์ ดัคลืนเคึอน ภี ะ ผิ ญิ | ะ ซี จํ | ปั้ ะ ญิ ยํ ยํ ญิ ญิ ฮั อ้ ผิ บื่ ทรอลดขนเงนเคอนเเกผู้บน หรอเหนวาผูนนบไคกระทาผควนยเเละสงยุตเรองเเลัว ใท็รายงาบ อ'ภ'ค.ศ' บ่ ปิ ด่ ปั้ ' ทึ ก.ค.ศ. ดง เเละ ก.ค.ศ. พจารฌาตามลาคบ เว้นเเตกรณี อ.ก.ค.ศ. ทึ ก.ค.ศน่ ตง มึบตใหี่เปลืยนเเปลงโทษ ทรึอเปลืยนเเปลงภิาสังไบ่ค้องรายงาน กด่ค.ศ.พิจารฌา ขั้อ ธี การรายงาบการสั่งใหึออกจากราซการของจั้าราซการครูเเละบุคลากรทางการศึกบา ในสังกัดเบตพื้บทึ่การศึกบา เบื่อผู้บังค้บบัญูซาไค้สั่งใท็ชั้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกบากู๊ค ออกจากราชการตาบบาตรา ๔5 มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม เเละวรรคหัา มาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) เเละ (๖) มาตรา ๑๑๓ ทรึอบาครา ๑๑๘ เเล้ว ใหี้รายงานไปย้งผู้อิานวยการลําน๊กงาบเขตพี้นทึ่การศึกษา ในกรณีที่ผู้อํานวยการสําบักงาบเขตพี้บทึ่การกึกษาได์คืาเบึบการหรีอไค้รับรายงาน ตามวรรคหนึ่งเเละไค๊พิจารฌาดําเบิ้นการตาบอํานาจทบั้าทึ่เเส้ว ใท็รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพี้นที่การศึกบา ญิ ปี้ญิ ญิ บ่ ปั้ บ่ พิจารณา เว้นเเตกรณิสังทรึอปฎบคตาบมต อ.ก.ค.ศ. เบตพึนทการศึกษา ตื่ ญิ ะ หึ ยํ ซี ขื่ ในกรณีทเลขาธการคฌะกรรมการการศึกษาขบพืนฐานเปี๋นผุ้คาเนบการตาบวรรคทนง ใท็รายงาน ภ.คขุ่ศ. พิจารณา
  4. 4. ซ้อ ๑๐ ในการรายงานการให้ออกจากราซการจองซ๊าราซการครูเเละบุคลากรทางการศึกบา | ปื บ่ บ่ บ่ ทืมิไค้สังกัคเขตพึนทีการกึกษา เบือผุ้บั้งคบบญูชาไค้สงให้ช้าราซการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาคุ้คออกจาก ราซการตาบมาตรา ๔5 มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาบ เเละวรรคหัา มาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) เเละ (๖) มาตรา ๑๑๓ ผื่ ขั้ จิ หรือ บาตรา ๑๑๘ เเล้ว ใท้รายงาน อ.ก.ค.ศขุ่ ท ก.ค.ศขุ่ ดง หรือ ก.ค.ศ. พจารณาเเล้วเเตกรณี ซ็อ ๑๑ ในกรณีทึผู้บิ้อืานาจตาบมาครา ๕๓ หรึอผู้ทีไดัรับรายงานตามซัอ ๔ หรี้อบี้อ ๕ บ่ ไค้เเตงตังคฌะกรรบการสอบสวนตาบบาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ มาตรา ๑๑๑ เเล็ว เเตกฌะกรรบการสอบสวน ผัซี. ตั่ ' ะ ๘ . คั ไ 'หึ ยั ค้ ตั่ ข ยู เเละ”บอานาจสงเเตงตงคฌะกรรบการสอบสวบเทนวายง บถงกบจะ องสงใทออกจากราชการ ใทรายงาน ฟื้ ตื่ ณี ยี่ ขั้ ข ' ซี ซี คั ยั ' อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศึกษา ทรอ อ.ก.ค.ศ. ท ก.ค.ศ. ตง เเลวเเตกรฌ เเละ ก.ค'ศ. พจารฌาตาบลาคบ เว้บเเต ซีตื่ ภี ตื่ งื ยี่ ะ ซี ญิ ตื่ ดํ วั่ 'ฆั กรฌท อ'ก.ค.ศ. เขตพนทการคี่กษา หรอ อขุ่ก.ค.ศทก.คขุ่ศ.ตง บบตเปลยนเเบ่ลงคาสงไบตองรายงาน ก.ค.ศ.พิจารณา บ๊อ ๑๒ เบึอนายกรัฐบบดรึ ร้ฐบนตรึเจีาสังก้ค หรึอปลัคกระทรวงไตั๋ต๋าเบึนการทางวีน๊ย บ่ หรึอไค้เเตงตงคฌะกรรบการสอบสวบตาบบาตรา ๑๑0 (๔) ทรึอบาตรา ๑๑๑ เเกจั้าราชการครูเเละบุคลากร ทางการคึกษากู๊คเล้วใท้ส่ง ก.ค.ศ. พิจารฌา เวืนเเต่กรณีทีเปี๋นการส้งทรึอปฏีพ็ตามมคิ ของ ก.ค'ศ. ฮั ฟื้ ยี่ ญิ ซึ่ ะ หึ ขอ ๑๓ การรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพนทการศึกษา หรอ อ.ก.ค.ศ. ท ก.คขุ่ศ. คง ทรอ ก.ค.ศ. เกืยวกับการคําเบิ้นการทางวีน๊ยเเละการออกจากราขการของบึ้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาฉัค บ่ ขุ่ ใทืเเสคงประวตจองผู้น๊นเกืยวกับอายุตว อายุราชการ วุฒการศึกษา ประวตการรบราซการ การคีารงต๋าเเหบง ปั้ เเละอัตราเงบเคือน ประวืตการได้รบโทษทรีองคโทษทางวนยของผู้นน ตามเเบบสรุปประวัตเเละช้อเท็จจรึง ทั ซี จี้ ยํ ค้ ายระเบยบบ จานวน ๑ ซุค วย ช้อ ๑๔ การรายงานการคีาเบิ้บการทางวืนั้ยเเละการใหั้ออกจากราชภารจองผู้บ้งคับบัญูซา ซี จี้ ป ผิ ยั ตึ ยัญิ บึ ผิ ตาบระเบยบน ใทสงสํานวนการสอบสวน เเละเอกสารการพจารฌา บนทกสรุปประวคเเละจั้อเทจจรง ปี้ บ่ | | พรัอบทังถื่าเนาคิาสัง จํานวน ๒ ฉบบ ภายในเจึควันทําการมบเเตวนทืมคําสง ' ๐ ดื่ ' วื บี ณิ ในกรณีทีรายงานเลยกาทนตเวลาตาบวรรคหนง ไทั่รายงาบเทตุทืพจารฌาคาเนนการ ไบ่ทันตามกําทนคเวลานื้นไปค็วย
  5. 5. | ปั้ ช๊อ ๑๕ ในการรายงานภารคําเบึนการทางวืน้ยทรึอการส้งใหี่ออกจากราซการตาบระเบียบบี | ' ซ่ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพี้นทืการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที ก.ค.ศ. ตัง หรือ ก.ค.ศขุ่ ไค้พจารฌาเเละมึมตเป็น บ่ ปี้ ประการใคเเล้ว ใท๊ผู้บีอํานาจตามมาครา ๕๓ ทรีอผู้บีอํานาจสังเเตงตังคฌะกรรมการสอบสวน เเสัวเเตกรณี เปี่นผู้สังตาบมดิ หื่ ด่ คี ดื่ งั ๐ ตั่ ยั ยั มอไค้คาเนนการตามวรรคหนงเเล้ว ใท๊สงสี่าเนาคาสง จํานวน ๒ ฉบบ พรัอมเเนบบนทึก ธั นิ ยั ยั ยั ขุ่ ปี้ ท่ยั ยี่ ซี วื สรุปประวตฮ่เละขั้อเท็จจรงไปยงสํานกงาน ก.ค.ศ. ภายในสึบทั่าวนทาการนบเเตวนทไศัคําเนนการตามมต ไ ซีซึ่ ๘ ยํ หั๓ ' ตื่ ซี นกรฌท ก.ค.ศ. เทนสบควรอาจกาทนคใ จตสงสํานวนการสอบสวนมาด่พอพจารฌา ตรวจสอบค้วยกึไค้ ป่ บ๊อ ๑๖ ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักบาการตามระเบียบบี ประกาศ ฌ วันทิ่ ๖๓ กันยายน พ'ศ. ๒๕๔๘ ซู๗ต (นายจาดุรนด์ ฉายเเสง) รัฐบนตรึว่าการกระทรวงศึกษาธีการ ประธาน ก.ค.ศ.
  6. 6. เเบบขันทึกธวูป่ป่ระทึเเอะช้อเทีจจรีง ยั ตอนทื1 ป่ระทึธ่วน ว ขื่ ยั ขื่ ซอตว ...................................................... .'ซอสกุล ..................................................... ขุ่. อายูตัว .............. ..ปื อายุราซการ ..................... ..ปื ขฌะเกึคเหตุติารงต้าเเหน่ง ................................. .. ะคับ/วิทยฐานะ ..................................... .. กรม ................................ ..กระทรวง ............................... ..รับเงีนเคึอนในอันคับ ............... ยํ. ปิ ซัน ....................... ยํ'บาท ปีจจุบันคํารงตําเเทบ่ง ....................................... ..ระค้บ/วิทยฐานะ ..................................... ซี. กรม ................................ งิ'กระทรวง ............................... ..รับเงืนเคึอนในอันค๊บ .............. .งั ฆ่ ซัน ........................ ..บาท ญิ วุฒ ..................................................................................................................... บํ. ตอนทึ 2 ซ้อเทีจจริงบ่ตั้วลับจั้อกถิ่าวหา เทคุเกิคเบือ ........................................................................................................... .สิ ว้อกล่าวทา ............................................................................................................. .. ตยํนทึ 3 ความเทืนของคฌะกรรมการลอบฮ๊วน / กั้วามเหืนของผู้บังลับบั้ญูชา ช๊อเท็จจรึงไค้กวามโคยสรุป่ว่า ....................................................................................... .บิ
  7. 7. ดอนที 4 ความเลียหายเเก่ทางราขการ กรณีเปิ้นเทคุใท๊เสึยทายเเก่ราชการ คือ ............................................................................. .. ตยํนทื 5 การธังถงโทษ /ใท้ฮอกจากราซการ โทษ ....................................................... 'งิ ใทั่ออกจากราซการเพราะ ....................................... ..ตามมาตรา ........................................ 'ยั มิ่การเพึ่มโทษ / ลคโทษ จาก .................................. ..เปี๋น ................................................. .. ตอนหื่ 6 ป่ระหิ้การถูกลงโทบ ' ปั้ การคีาเนนการทางวนย / การสงใหี่ออกจากราชการรายบีไค้ค้าเน็นการสอบสวนพึจารณาเเละ ส้งการไปโคยถูกด้องตามกฎทมายเเลัว กระทรวง /ทบวง /กรม .............................................................................. 'ขุ่

×