Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี

5,243 views

Published on

 • Be the first to comment

บทที่ ๑ ๔ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี

 1. 1. บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสรรพยา ที่อยู่ 295/7 หมูํที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เบอร์โทรศัพท์ 056-499759 โทรสาร 056-499759 E-mail ติดตํอ Supaya@chainat.nfe.go.th สังกัด : สำนักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท สำนักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสรรพยา ได๎ประกาศ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 เดิมมีชื่อวำ ศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอำเภอสรรพยา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช๎สถานที่สํวนหนึ่งของห๎องสมุดประชาชนอำเภอสรรพยาเป็นสถานศึกษาชั่วคราว ปฏิบัติหน๎าที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยรัฐไมํต๎องใช๎จำยงบประมาณเป็นคำสิ่งกํอสร๎าง (อาคารเรียน) ยานพาหนะ(ใช๎ยานพาหนะสํวนตัวของผู๎บริหาร) และอื่นๆ ที่สามารถมาบริหาร/จัดการโดยขอรับการสนับสนุน จากองค์กรเครือขำย - ตุลาคม 2536 - เมษายน 2545 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสรรพยาอาศัยห๎องสมุด ประชาชนเป็นที่ทำการสถานศึกษา - เมษายน 2545 - เมษายน 2547 ได๎ย๎ายที่ทำการสถานศึกษามาอยูํที่วำการอำเภอสรรพยา - สิงหาคม 2547 - มิถุนายน 2553 ได๎ดำเนินการทอดผ๎าปุาสามัคคีเพื่อการศึกษาหาทุน สมทบสร๎างอาคารสถานศึกษาอยำงถาวรขึ้น จำนวน 1 อาคาร โดยได๎รับความอนุเคราะห์จากพระราชสิริชัยมุณี เจ๎าคณะจังหวัดชัยนาทเป็นประธานอุปถัมภ์ให๎การดูแลกํอสร๎างอาคารและได๎รับความรํวมมือจากพํอแมํพี่น๎อง ประชาชน จนสร๎างอาคารสถานศึกษาสำเร็จด๎วยดี ปัจจุบันมีอาคาร 3 หลัง เชื่อมตํอกันทุกอาคาร โดยไมํได๎ใช๎ เงินงบประมาณจากรัฐ อาคารหลังแรกกํอสร๎างในปี 2547 ใช๎เป็นที่ทำการสถานศึกษาและตํอมาในปี 2549 ได๎สร๎างอาคาร เรียนเพิ่มอีก 1 หลัง โดยคณะนักศึกษา กศน.เขตวัฒนา กทม. มาจัดกิจกรรมเข๎าคำยพัฒนาศูนย์การเรียน ชุมชนที่ตำบลสรรพยา โดยสร๎างโครงสร๎างอาคารไว๎ให๎แตํอาคารยังไมํเสร็จสมบูรณ์ จึงทำการทอดผ๎าปุาเพื่อ การศึกษาสมทบสร๎างจนแล๎วเสร็จ โดยใช๎อาคารหลังนี้เป็นที่ทำการพบกลุํมนักศึกษาพื้นฐานและจัดอบรม ประชาชนและบริการอินเตอร์เน็ตแกํนักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีหนํวยงานเครือขำยมาขอใช๎บริการสถานที่ เพื่อจัดการอบรมโครงการตำงๆ ตํอมาปี 2551 รํวมกับชุมชนในอำเภอสรรพยาสร๎างอาคารเชื่อมตํอระหวำง อาคารหลังที่ 1 และ 2 จึงได๎ดำเนินการสร๎างเสร็จสิ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2551 โดยใช๎เป็นห๎องประชุมศูนย์
 2. 2. ๒ และในปี 2553 ได๎รับงบประมาณในการปรับปรุงซํอมแซมอาคาร กศน.อำเภอสรรพยา (ห๎องทะเบียน , กศน. ตำบลสรรพยา) จาก สำนักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย - มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน ได๎รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,200,000.- บาท (-หนึ่งล๎านสองแสนบาทถ๎วน-) เพื่อใช๎ในการปรับปรุงซํอมแซมหลังที่ชำรุด (หลังที่ 2 และ 3) ซึ่งมีสภาพตัว อาคารทรุด ผนังอาคารเกิดรอยร๎าวแตกแยกของผนังอาคาร ตํอมาเมื่อ พ.ศ.2551 ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สรรพยา ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551ประกาศใช๎ ในราชกิจนุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสรรยา ตั้งอยูํ ณ เลขที่ 295/7 หมูํ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง มีพื้นที่จำนวน 3 งาน 82 ตารางวา มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต๎ ติดตํอกับ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท สภาพของชุมชน อำเภอสรรพยาตั้งอยูํทางทิศใต๎ของจังหวัดชัยนาท หำงจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 228.27 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 142,673 ไรํ พื้นที่สํวนใหญํได๎รับการจัดรูปที่ดิน เพื่อ การเกษตรกรรมแล๎ว ประมาณร๎อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอ
 3. 3. ๓ ทาเนียบผู้บริหาร ลาดับที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง 1. นายกฤษชัย รักษาพล หัวหน๎าศูนย์บริการการศึกษานอก โรงเรียนอำเภอสรรพยา ตุลาคม 2537 - ตุลาคม 2540 2. นายสุรพล อ่ำจำปา หัวหน๎าศูนย์บริการการศึกษานอก โรงเรียนอำเภอสรรพยา ตุลาคม 2540- เมษายน 2545 3. นางสำเนาว์ ศรีภิรมย์ ผู๎อำนวยการศูนย์บริการ การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สรรพยา ระดับ 8 เมษายน 2545 - เมษายน 2547 4. นางฐิติมาภรณ์ พึ่งสุข ผู๎อำนวยการศูนย์บริการ การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สรรพยา คศ. 3 มิถุนายน 2547 - มีนาคม 2551 5. นางฐิติมาภรณ์ พึ่งสุข ผู๎อำนวยการศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสรรพยา คศ. 3 มีนาคม 2551 - พฤศจิกายน 2553 6. นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจำง ผู๎อำนวยการศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสรรพยา คศ. 3 พฤศจิกายน 2553 - มีนาคม ๒๕๕๕ ๗. นายสมเกียรติ เหลำมา ผู๎อำนวยการศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสรรพยา คศ. 3 มีนาคม ๒๕๕๕ – 1 สิงหาคม 2556 8. นางอุทัยวรรณ แก๎วเขียว ผู๎อำนวยการศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสรรพยา คศ. 3 2 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน
 4. 4. ๔ จานวนบุคลากร (ปีปัจจุบัน) แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย กศน.ตาบล ชื่อ กศน.ตาบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ กศน.ตำบลโพนางดำตก หมูํที่ 5 บ๎านโคกจันทร์ ตำบลโพนางดำตก นายสันต์ สมมัง กศน.ตำบลหาดอาษา หมูํที่ 2 บ๎านตึก ตำบลหาดอาษา นางจริญญา ทับทวี กศน.ตำบลตลุก หมูํที่ 9 บ๎านท๎ายน้ำ ตำบลตลุก นางสาวอานันท์ ญาณกลิ่น กศน.ตำบลเขาแก๎ว หมูํที่ 4 บ๎านนมโฑ ตำบลเขาแก๎ว นายปกาศิต ปานขวัญ กศน.ตำบลสรรพยา หมูํที่ 4 บ๎านสรรพยา ตำบลสรรพยา นางสาวพัชรีย์ ตรุณจันทร์ กศน.ตำบลโพนางดำออก หมูํที่ 6 บ๎านบางทำช๎าง ตำบลโพนางดำออก นายมานพ ตั๋นเปี้ย กศน.ตำบลบางหลวง หมูํที่ 1 บ๎านทำทราย ตำบลบางหลวง นายโกวิทย์ เย็นอํวม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู่ ๑) นายสมพงษ์ วงศ์กํอ การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด, การปลูกผักปลอด สารพิษ, การเพาะเห็ดโอํง, การเลี้ยงไกํไมํเครียด , การเลี้ยงหมูหลุม ๑๕๐ หมูํ ๑ บ๎านตลุก ตำบลตลุก ๒) นายนิรันด์ ชวนคิด การทำหุํนฟางนกเล็ก กลุํมหุํนฟางนกเล็กบ๎านวัดโคก เข็ม ตำบลตลุก ๓) นางยุพาพร มีเทศ การจักสานผักตบชวา บ๎านท๎องคุ๎ง ตำบลตลุก ๔) นางแจ๎ว ภูํระหงษ์ การทำน้ำพริก บ๎านท๎ายนา ตำบลตลุก ๕) นางเสาวนีย์ สรรค์ประสิทธ์ การทำแบคทรีเรียกำจัดหนอนแมลง ตำบลตลุก ๖) นางบุญรอด กลัดเจริญ การทำดอกไม๎จากผ๎าใยบัว/การทำ ดอกไม๎จันทน์/การทำพิมแสนน้ำ ตำบลบางหลวง ๗) นางสาวนงเยาว์ แจํมหนู การจักสานเส๎นพลาสติก ตำบลบางหลวง ประเภท/ตาแหน่ง จานวน ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจานวน ข๎าราชการครู - 3 1 - 4 บุคลากรทางการศึกษา - 1 - - 1 ลูกจ๎างประจำ 1 - - - 1 พนักงานราชการ - 9 - - 9 ครูผู๎สอนคนพิการ - ๑ - - ๑ อัตราจ๎าง - 1 - - 1 รวมจานวน 1 1๕ 1 - 1๗
 5. 5. ๕ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู่ ๘) นางทองอยูํ รักซ๎อน การจักสานเส๎นพลาสติก ตำบลบางหลวง ๙) นางอำไพ กล่ำแก๎ว การจักรสานผักตบชวา ตำบลบางหลวง ๑๐) นางลมัย สุขเอี่ยม การทำอาหารขนม ตำบลบางหลวง ๑๑) นางอำไพ กล่ำแก๎ว การจักสานผักตบชวา ตำบลบางหลวง ๑๒) นายสมศักดิ์ สีหะ การลดต๎นทุนการทำนาโดยใช๎ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ชีวภาพ ตำบลโพนางดำออก ๑๓) นางสุนทร ภุมมะละ การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม๎ไผํ ตำบลโพนางดำออก ๑๔) นางบุษบา จรรยา การนวดแผนไทย ตำบลโพนางดำออก ๑๕) นางลำดวน บุญถึง ผลิตภัณฑ์จักสานปลาชํอนไม๎ไผํ ตำบลโพนางดำออก ๑๖) นางสาวถนอมพร อยูํคง การทำไขํเค็มสมุนไพร ตำบลเขาแก๎ว ๑๗) นายสุนทร คำมี การตัดผมชาย ตำบลเขาแก๎ว ๑๘) นางลมาย กงสบุตร์ การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ตำบลเขาแก๎ว ๑๙) นางทองสุด ทองอินทร์ การร๎อยลูกปัด, การทำดอกไม๎จันทร์ ตำบลเขาแก๎ว ๒๐) นางอนุธิดา บุญมี การถักโคเชต์ ตำบลเขาแก๎ว ๒๑) นางเสมา เรืองนิคม จักสานผลิตภัณฑ์ไม๎ไผํ ตำบลเขาแก๎ว ๒๒) นางจรวยพร เกิดเสม การจักรสานผักตบชวา ตำบลสรรพยา ๒๓) นางสุรางค์ อํอนจ๎าย การจักสานผักตบชวา, ทำกระยาสารท ตำบลสรรพยา ๒๔) นางอุบล ทัพวัตร์ อาหารขนมไทย ตำบลสรรพยา ๒๕) นางเอื้อมพร แอธน การออกแบบเสื้อผ๎าสำเร็จรูป ตำบลสรรพยา ๒๖) นางสุธิมา พรมมี การจักสานผักตบชวา ตำบลสรรพยา ๒๗) นางกำไร มีจู การทำข๎าวกล๎องเพื่อสุขภาพ, การทำดอกไม๎จาก ดินญี่ปุุน ตำบลหาดอาษา ๒๘) นางสำนวล ศึกษากิจ จักสานผักตบชวา ตำบลหาดอาษา ๒๙) นางนฤมล ปิ่นสะอาด การจักสานเส๎นพลาสติก ตำบลหาดอาษา ๓๐) นายสม พฤกรัตน์ การทำไม๎กวาดทางมะพร๎าว ตำบลโพนางดำตก ๓๑) นายสุพจน์ มาเรื่อง การนวดแผนไทย ตำบลโพนางดำตก ๓๒) นายสวง ขาวใส การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ตำบลโพนางดำตก ๓๓) นายวิชัย โพธิ์ยา การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ตำบลโพนางดำตก ๓๔) นางบุญเลิศ ช๎างอยูํ การทำอาหาร ขนม น้ำพริก ตำบลโพนางดำตก
 6. 6. ๖ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ ๑) โรงเรียนวัดคงคาราม โรงเรียน ตำบลโพนางดำตก ๒) โรงเรียนวัดโคกจันทน์ โรงเรียน ตำบลโพนางดำตก ๓) โรงพยาบาลสรรพยา โรงพยาบาล ตำบลโพนางดำตก ๔) สถานีอนามัย สถานีอนามัย ตำบลโพนางดำตก ๕) วัดตะกู วัด ตำบลโพนางดำตก ๖) วัดคงคาราม วัด ตำบลโพนางดำตก ๗) วัดสามนิ้ว วัด ตำบลโพนางดำตก ๘) วัดไผํล๎อม วัด ตำบลโพนางดำออก ๙) วัดมะปราง วัด ตำบลโพนางดำออก ๑๐) วัดเขาแก๎ว วัด ตำบลเขาแก๎ว ๑๑) วัดนมโฑ วัด ตำบลเขาแก๎ว ๑๒) กลุํมจักสานผักตบชวา กลุํมอาชีพ ตำบลหาดอาษา ๑๓) กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์จากดินหอม กลุํมอาชีพ ตำบลหาดอาษา ๑๔) กลุํมจักสานเส๎นพลาสติก กลุํมอาชีพ ตำบลหาดอาษา ๑๕) กลุํมอาชีพการทำข๎าวกล๎องเพื่อ สุขภาพ กลุํมอาชีพ ตำบลหาดอาษา ๑๖) กลุํมอาชีพการนวดแผนไทย กลุํมอาชีพ ตำบลหาดอาษา ๑๗) กลุํมเสริมสวย กลุํมอาชีพ ตำบลหาดอาษา ๑๘) วัดศรีมงคล วัด ตำบลหาดอาษา ๑๙) กลุํมหุํนฟางนกเล็ก กลุํมอาชีพ ตำบลตลุก ๒๐) กลุํมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุํมอาชีพ ตำบลตลุก ๒๑) วัดอินทาราม วัด ตำบลตลุก ๒๒) กลุํมจักสานผักตบชวา กลุํมอาชีพ ตำบลตลุก ๒๓) กลุํมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชีวภาพ กลุํมอาชีพ ตำบลตลุก ๒๔) กลุํมสรรพยาบาติก กลุํมอาชีพ ตำบลสรรพยา ภาคีเครือข่าย ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 1) อำเภอสรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 2) เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ หมูํที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 3) เทศบาลตำบลโพนางดำตก หมูํที่ 3 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 4) เทศบาลตำบลหาดอาษา หมูํที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 5) เทศบาลตำบลตลุก หมูํที่ 9 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 6) เทศบาลตำบลโพนางดำออก หมูํที่ 6 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 7) เทศบาลตำบลสรรพยา หมูํที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 7. 7. ๗ ภาคีเครือข่าย (ต่อ) ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 8) เทศบาลตำบลเจ๎าพระยา หมูํที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 9) องค์การบริหารสํวนตำบลเขาแก๎ว หมูํที่ 4 ตำบลเข๎าแก๎ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 10) ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 หมูํที่ 1 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 11) กำนันหมูํที่ 2 หมูํที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 12) ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 หมูํที่ 3 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 13) ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 หมูํที่ 4 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 14) ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 หมูํที่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 15) ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 6 หมูํที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 16) ผู๎นำท๎องถิ่นตำบลหาดอาษา ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17) ผู๎นำชุมชนตำบลเขาแก๎ว ตำบลเขาแก๎ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 18) ผู๎นำชุมชนตำบลตลุก ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 19) ผู๎นำชุมชนตำบลสรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 20) ผู๎นำชุมชนตำบลบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 21) ผู๎นำชุมชนตำบลโพนางดำออก ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 22) โรงพยาบาลสรรพยา หมูํที่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 23) สถานีอนามัยประจำตำบล หมูํที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 24) สถานพยาบาลตำบลโพนางดำตก หมูํที่ 4 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 25) สถานีอนามัยตำบลโพนางดำออก หมูํที่ 6 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 26) สถานีอนามัยตำบลสรรพยา หมูํที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 27) สถานีอนามัยตำบลเขาแก๎ว หมูํที่ 6 ตำบลเข๎าแก๎ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 28) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจำตำบล หมูํที่ 1 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 29) วัดตะกู หมูํที่ 1 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 30) วัดซุ๎มกระตำย หมูํที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 31) วัดคงคาราม หมูํที่ 3 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 32) วัดสามนิ้ว หมูํที่ 4 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 33) วัดโคกเข็ม หมูํที่ 4 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 34) วัดโคกจันทร์ หมูํที่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 35) วัดสะแก หมูํที่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 36) วัดโคกสำโรง หมูํที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 37) วัดเขาแก๎ว หมูํที่ 3 ตำบลเข๎าแก๎ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 38) วัดนมโฑ หมูํที่ 4 ตำบลเข๎าแก๎ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 39) โรงเรียนวัดตะกู หมูํที่ 1 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 40) โรงเรียนวัดโคกจันทน์ หมูํที่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 41) โรงเรียนวัดคลองยาง หมูํที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 8. 8. ๘ 42) โรงเรียนวัดอาษา หมูํที่ 1 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 43) โรงเรียนวัดศรีมงคล หมูํที่ 5 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 44) โรงเรียนวัดยางเจริญ หมูํที่ 4 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ภาคีเครือข่าย (ต่อ) ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 45) โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมูํที่ 3 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 46) โรงเรียนวัดบ๎านหนอง หมูํที่ 8 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47) โรงเรียนวัดอินทราราม หมูํที่ 1 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 48) โรงเรียนบางไกํเถื่อน หมูํที่ 3 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 49) โรงเรียนวัดโคกเข็ม หมูํที่ 5 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 50) โรงเรียนวัดมะปราง หมูํที่ 5 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 51) โรงเรียนวัดสมอ หมูํที่ 3 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 52) โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม หมูํที่ 6 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 53) โรงเรียนอนุบาลสรรพยา หมูํที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 54) โรงเรียนสรรพยาวิทยา หมูํที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 55) กลุํมอาชีพเส๎นพลาสติก หมูํที่ 1 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 56) กลุํมอาชีพจักสานผักตบชวา หมูํที่ 5 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 57) กลุํมอาชีพนวดแผนไทย หมูํที่ 3 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 58) กลุํมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตลุก หมูํที่ 1 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 59) กลุํมหุํนฟางนกเล็ก หมูํที่ 12 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 60) โรงงาน S.C.S. หมูํที่ 6 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 61) โรงงานเฟมินำ หมูํที่ 6 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 62) ศูนย์ อปพร.หมูํบ๎าน ตำบลโพนางดำออก หมูํที่ 6 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 63) สถานีตำรวจตำบลเขาแก๎ว หมูํที่ 3 ตำบลเขาแก๎ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 64) สถานีตำรวจภูธรสรรพยา หมูํที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน / และโครงการ/กิจกรรม ดีเด่นของสถานศึกษา 1. ผู๎บริหารดีเดํนระดับประเทศ ปี 2548 2. สถานศึกษาดีเดํนระดับจังหวัดและระดับภาค ระดับประเทศ ปี 2549 3. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลตลุกได๎รับรางวัลดีเดํนระดับจังหวัดและระดับภาค ปี 2548, 2550 4. ครูการศึกษานอกโรงเรียนดีเดํนระดับจังหวัด ปี 2549, 2550 5. สถานศึกษาได๎ผำนการประเมินภายนอกและได๎รับการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ปี 2551 ๖. นายจักราวุธ คำทวี ได๎รับยกยํองเข็มทองคำคุรุสภาสดุดีครูผู๎ปฏิบัติงานมีผลงานดีเดํน ระดับประเทศประเภทผู๎สอน สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน/การศึกษา พิเศษ ปี ๒๕๔๖ - ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒ เป็นคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้แทนข้าราชการ ครู ใน ก.ค.ศ.)
 9. 9. ๙ - ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ๗. นางสาวนวรัตน์ มารุต ได๎รับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. จากสำนักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2552 ๘. นางจริญญา ทับทวี ได๎รับโลํ จากมูลนิธิมิลาเคิลออฟไลฟ์ในทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี ปี 2553 ๙. นางอำพันธุ์ คำทวี รางวัลคุรุสดุดี (ระดับภาค) จาก สถาบัน กศน.ภาคกลาง ปี 2554 ๑๐. นางอำพันธุ์ คำทวี รางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก สำนักงานคุรุสภา ประจำปี 2555 1๑. นายจักราวุธ คำทวี รางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก สำนักงานคุรุสภา ประจำปี 2556 1๒. นางอำพันธุ์ คำทวี รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแหํง สป. จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556 1๓. นางอำพันธุ์ คำทวี รางวัลคุรุสดุดี (ระดับภาค) จาก สถาบัน กศน.ภาคกลาง ประจำปี 2556 ๑๔. นายจักราวุธ คำทวี โลํเชิดชูเกียรติข๎าราชการผู๎ซื่อสัตย์ ของ ป.ป.ช. ประจำปี ๒๕๕๖
 10. 10. ๑๐ บทที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สถานศึกษาได๎กำหนดทิศทางการดำเนินงานได๎น๎อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ ปฏิบัตินับแตํขั้นตอนกำหนดไว๎เป็นสํวนหนึ่งในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ทางปฏิบัติได๎สอดแทรกลงในเนื้อหาทุกโครงการทุกกิจกรรม ทุกภารกิจ อาทิ ด๎านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดแทรกเนื้อหาลงในมาตรฐานการเรียนรู๎ทั้งห๎าสาระการเรียนรู๎ ทุกระดับทั้งประถม ม.ต๎น และ ม.ปลาย เพื่อ มุํงหวังเป็นสถานศึกษาแบบอยำงการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) และน๎อมนำไว๎ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปี โดยได๎ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีผลการดำเนินการ ดังนี้ “ สร๎างสังคมอุดมปัญญา ด๎วยการจัดการศึกษา ให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ” “ ใฝุรู๎ ใฝุเรียน อยูํอยำงพอเพียง ” ความหมายว่า น๎อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุํงสํงเสริม พัฒนาบริบทของชุมชนและ วัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนและชุมชนเห็นความสำคัญและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยำงมีความสุข “ สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ สูํการพึ่งตนเอง” ความหมายว่า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดยมุํงให๎ผู๎เรียน มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์สูํวิถีชุมชน สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยำงมีความสุข “ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสรรพยาจะเป็นองค์กร ในการสํงเสริม และพัฒนาประชาชนกลุํมเปูาหมายให๎ได๎ รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มี คุณภาพได๎ทุกที่ ทุกเวลา อยำงทั่วถึง และเทำเทียมกันเพื่อให๎เกิดสังคมฐานความรู๎การมีอาชีพอยำงยั่งยืนเพื่อ นำไปสูํสังคมปัญญาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาในการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 11. 11. ๑๑ 1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพและบริการประชาชนได๎ อยำงทั่วถึง 2. จัดและสํงเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ/เพื่อพัฒนาสมรรณนะของประชาชนและชุมชนให๎ สามารถสร๎างรายได๎ สร๎างสรรค์และแบํงบันด๎านอาชีพได๎อยำงยั่งยืน 3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขำยทั้งในและตำงประเทศ ในการดำเนินงานการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 4. พัฒนาและสํงเสริมการนำ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสํงเสริมการศึกษาคลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำของประชาชน ได๎อยำงมีประสิทธิภาพ สัญลักษณ์ ตราสีประจาสถานศึกษาและชื่อย่อ สัญลักษณ์สถานศึกษา เป็นรูปวงกลมมีเส๎นรอบวง สีน้ำเงิน ภายในวงกลมมีตราเสมาธรรมจักร สีเขียวตั้งอยูํบนเครื่องหมาย (INFINITY) สีเขียว ล๎อมรอบด๎วยชื่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสรรพยา อยูํด๎านบน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยูํด๎านลำง ตัวอักษรสีน้ำเงิน คั่นด๎วยดอกประจำยามสี เดียวกัน และรองรับด๎วยรูปรวงข๎าวสีเหลืองทอง ภาพเครื่องหมายนี้แสดงถึง การสํงเสริมให๎ประชาชนได๎ เรียนรู๎อยำงตํอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อความผาสุกของประชาชน สีประจาสถานศึกษา สีเขียว ความสดใส รํมรื่น ความหนักแนํน สุขุม ความรํมเย็น อุดมสมบูรณ์ ชื่อย่อสถานศึกษา กศน.อำเภอสรรพยา พันธกิจ
 12. 12. ๑๒ ค่านิยมองค์การ คือ TEAMWINS T = Teamwork การทำงานเป็นทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคี มีการประสานงาน ระดมความคิดในการพัฒนางานรํวมกัน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มีทีมงานที่สามารถนำนวัตกรรมใหมํๆ มาใช๎พัฒนางาน เพื่อไปสูํเปูาประสงค์ขององค์กร E = Equality of Education ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง เป็นการให๎โอกาสการ เรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎กับประชาชนอยำงเทำเทียมกัน A = Accountability ความรับผิดชอบตํอผลสำเร็จของงานและตํอสารธารณะ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบตํองานในหน๎าที่ ปฏิบัติงานด๎วยความตั้งใจอยำงเต็มความสามารถ มีการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงการทำงานอยำงตํอเนื่อง เพื่อให๎บรรลุผลสำเร็จตามเปูาหมาย M = Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติ หน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎ เพื่อนำพาองค์กรให๎เป็นที่นำเชื่อถือ และก๎าวไป ข๎างหน๎าอยำงภาคภูมิ W = Willful มีความมุํงมั่นตั้งใจทำงานอยำงเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ด๎วย ความเต็มใจ เต็มเวลา และเต็มศักยภาพ เพื่อมุํงสูํความสำเร็จขององค์กร I = Improve Ourselves การพัฒนาตนเองอยำงตํอเนื่องสม่ำเสมอ หมายถึง บุคลากร แสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาตนเองอยูํเสมอ พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในหน๎าที่ให๎มีประสิทธิภาพ N = Network and Community การเป็นเครือขำยที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีตํอกันทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร หมายถึง สร๎างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กรและสร๎างความเข๎มแข็งของภาคีเครือขำยในการรํวม จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให๎เป็นกลไกในการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต S = Service Mind การมีจิตใจพร๎อมให๎บริการ หมายถึง บุคลากรให๎บริการด๎วยความเต็มใจ ยิ้มแย๎มแจํมใส มุํงให๎ผู๎รับบริการเกิดความพึงพอใจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การขยายโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขำย 3. การสํงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน 4. การใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป้าประสงค์ 1. ประชาชนคนอำเภอสรรพยาได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยำงทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 2. ผู๎เรียนและผู๎รับบริการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. ภาคีเครือขำยเข๎ามารํวมดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอยำงกว๎างขวาง 4. ชุมชนมีการจัดการความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสังคมแหํงภูมิปัญญาและการ เรียนรู๎ 5. แหลํงการเรียนรู๎มีอยูํอยำงทั่วถึงและได๎รับการพัฒนาเพื่อสนองตอบความต๎องการการเรียนรู๎ ของประชาชน 6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช๎ใน การบริหารองค์กร และจัดบริการการเรียนรู๎แกํประชาชนอยำงมีประสิทธิภาพ
 13. 13. ๑๓ 7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถจัดบริการตอบสนองกับสภาพและ ความต๎องการของผู๎เรียนและผู๎รับบริการได๎อยำงมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ปีงบประมาณ (คน) ตัวชี้วัดความสาเร็จ เกณฑ์ความสาเร็จ (ร้อยละ) 1. คนไทยได๎รับโอกาส ทางการศึกษาอยำงทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม กลยุทธ์ที่ 1 เข๎าถึง กลุํมเปูาหมายที่ หลากหลายและทั่วถึง จัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา ตอนต๎น - ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 1,200 คน ร๎อยละ 80 ของ ประชาชนวัย แรงงาน อายุ 15 – 59 ปี ที่ยังไมํจบ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาได๎รับ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต๎น 11๘.๔๓ 2. ผู๎เรียนและ ผู๎รับบริการได๎รับ การศึกษาที่มีคุณภาพได๎ มาตรฐานและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสูํความเป็น พลเมืองดีในระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข กลยุทธ์ที่ 2 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให๎ สอดคล๎องกับสภาพและ ความต๎องการของแตํละ กลุํมเปูาหมาย 1. โครงการอบรมการ ปูองกันและแก๎ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา ยุทธศาสตร์รั้ว โรงเรียน 2. โครงการสํงเสริม ศีลธรรมเยาวชน ธรรมะสร๎างรั้ว ครอบครัวอบอุํน 1,400 คน ร๎อยละ 80 ของ ผู๎เรียนผู๎รับบริการมี ผลสัมฤทธิ์ตาม จุดมุํงหมายการ เรียนรู๎ของแตํละ หลักสูตรหรือ กิจกรรมการเรียนรู๎ และมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เพื่อ นำไปสูํความเป็น 12๕.๕๘ 3. โครงการ ประชาธิปไตยเพื่อ ชุมชน 4. โครงการ กศน. อาสาพัฒนา ประชาธิปไตยเตรียม ความพร๎อมการ เลือกตั้ง 5. โครงการรณรงค์ คนรุํนใหมํหัวใจ ประชาธิปไตย พลเมืองดีในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข 3. ภาคีเครือขำยเข๎า มารํวมดำเนินการจัด การศึกษาตลอดชีวิตอยำง กว๎างขวาง กลยุทธ์ที่ 4 ผนึกกำลัง ภาคีเครือขำยให๎มีสํวน รํวมจัดการศึกษา 1. กิจกรรม/โครงการ สายใยรัก 2. โครงการหนํวย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร๎างรอยยิ้ม ให๎ ประชาชนอำเภอ สรรพยา 30 เครือขำย ภาคีเครือขำย เพิ่มขึ้นร๎อยละ 80 ในการเข๎ามามีสํวน รํวมดำเนินการจัด การศึกษาตลอดชีวิต 80 4. ชุมชนมีการจัดการ ความรู๎และกระบวนการ เรียนรู๎เพื่อสร๎างสังคมแหํง ภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ กลยุทธ์ที่ 4 ผนึกกำลัง ภาคีเครือขำยให๎มีสํวน รํวมจัดการศึกษา 1.โครงการ อาสาสมัคร กศน. อำเภอสรรพยา 2. โครงการสํงเสริม การอำน 3. โครงการจัด การศึกษาตลอดชีวิต 7 ชุมชน ร๎อยละ 80 ของ ชุมชนมีแหลํงการ เรียนรู๎ที่พร๎อมใน การจัดและ สนับสนุนการศึกษา ตลอดชีวิต 80
 14. 14. ๑๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ปีงบประมาณ (คน) ตัวชี้วัด ความสาเร็จ เกณฑ์ความสาเร็จ (ร้อยละ) 5. แหลํงการเรียนรู๎มีอยูํ อยำงทั่วถึงและได๎รับการ พัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาส และชํองทางการศึกษา และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพและสนอง ความต๎องการของ ประชาชน กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการ กิจกรรมพัฒนาแหลํง การเรียนรู๎ กศน. ตำบล 7 แหํง 30 แหลํง ร๎อยละ 80 ของ แหลํงการเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนา สามารถตอบสนอง ความต๎องการของ ประชาชนได๎อยำงมี ประสิทธิภาพ 80 6. หนํวยงานและ สถานศึกษานำเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา และ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาใช๎ในการ บริหารองค์กร และ จัดบริการการเรียนรู๎แกํ ประชาชนอยำงมี ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหลํง การเรียนรู๎ เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา และภูมิปัญญา ให๎เป็นฐานความรู๎ของ ชุมชน 1. กศน.ตำบลจัด กิจกรรมบริการ ICT 2. จัดกิจกรรมการ เรียนการสอนคอม พิวเตอร์เบื้อง ต๎น ICT ให๎กับ นักศึกษาและ ประชาชน 3. จัดกิจกรรม ให๎บริการด๎าน โทรทัศน์ เครื่องเลํน DVD เครื่องรับ สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 3 หนํวย ร๎อยละ 80 ของ ผู๎รับบริการที่มี ความพึงพอใจตํอ การใช๎เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสารของ หนํวยงานและ สถานศึกษา 80
 15. 15. ๑๕ แผนปฏิบัติการประจาปี ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ แหล่งที่มาขอ งบประมาณ 255๕ 255๖ 255๗ 1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียง    2. โครงการห๎องสมุดประชาชนมีชีวิต    3. โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอน - การประเมินการเทียบระดับการศึกษา - การประเมินความรู๎และประสบการณ์ - การสะสมความรู๎และประสบการณ์ - ศูนย์ให๎คำปรึกษาแนะนำ (Advice center)    4. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา    5. โครงการพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์    6. โครงการคาราวานเสริมสร๎างความอบอุํนและความเข๎มแข็ง ให๎กับครอบครัวเยาวชนนอกโรงเรียน    7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา    8. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    9. โครงการ กศน.เสริมสร๎างคุณธรรมนำความรู๎สูํชุมชน    10 โครงการเสริมสร๎างสมรรถนะการปฏิบัติงานของ สถานศึกษา    11 โครงการตามนโยบายที่ได๎รับการมอบหมายเฉพาะ    12 โครงการพัฒนาบุคลากรให๎เป็นข๎าราชการใสสะอาด ตาม หลักธรรมาภิบาล    13 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอก โรงเรียนเข๎าสูํมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย    14 โครงการสํงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ    15 โครงการสํงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    16 โครงการสํงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน    17 โครงการสํงเสริมการอำน    18 โครงการสถานศึกษา 3D    19 โครงการพัฒนาบุคลากรการทำวิจัย การวัดผลประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอน    20 โครงการสํงเสริมการรู๎หนังสือ    21 โครงการอาสาสมัคร กศน.   
 16. 16. ๑๖ 22 โครงการอันเนื่องมาจากรพราชดำริ    23 โครงการสํงเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุํมเปูาหมาย    24 โครงการห๎องสมุด 3 ดี    ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 1. ร๎อยละของคนอำเภอสรรพยากลุํมตำงๆ ที่ได๎รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยอยำงทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (1) ผู๎ด๎อยโอกาส (2) ผู๎พิการหรือทุพพลภาพ (3) ผู๎สูงอายุ (4) ชนตำงวัฒนธรรม (5) ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจใฝุเรียนรู๎ 1.2 การพัฒนาความสามารถในเชิงการแขํงขันทางเศรษฐกิจ (1) ผู๎อยูํในวัยแรงงานที่อยูํนอกระบบ (2) ผู๎อยูํในวัยแรงงานที่อยูํในระบบ 2. ร๎อยละของผู๎เรียนและผู๎รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุํงหมายการเรียนรู๎ของแตํละหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู๎ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อนำไปสูํความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ร๎อยละของผู๎รับบริการที่มีความพึงพอใจตํอการใช๎บริการของหนํวยงาน และสถานศึกษา 4. ร๎อยละของภาคีเครือขำยที่เพิ่มขึ้นในการเข๎ามามีสํวนรํวมดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 5. ร๎อยละของชุมชนที่มีการจัดการความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎อันเป็นผลเนื่องมาจากการเข๎า รํวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6. ร๎อยละของชุมชนที่มีแหลํงการเรียนรู๎ที่พร๎อมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 7. ร๎อยละของและสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มาใช๎ในการบริหารองค์กร และจัดบริการการเรียนรู๎แกํประชาชน 8. ร๎อยละของผู๎รับบริการที่มีความพึงพอใจตํอการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของหนํวยงานและสถานศึกษา 9. ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย 10. ร๎อยละของสถานศึกษาที่สามารถนำแผนการนิเทศไปสูํการปฏิบัติได๎อยำงมีประสิทธิภาพ 11. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการความรู๎อยำงเป็นระบบตํอเนื่องและสามารถนำไป พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรได๎อยำงมีประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ 1. คนอำเภอสรรพยากลุํมตำงๆ ที่ได๎รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี คุณภาพชีวิตที่ดี
 17. 17. ๑๗ 2. ผู๎เรียนและผู๎รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุํงหมายการเรียนรู๎ของแตํละหลักสูตร หรือ กิจกรรมการเรียนรู๎ และมีศักยภาพที่พึงประสงค์ 3. ผู๎รับบริการที่มีความพึงพอใจตํอการใช๎บริการของหนํวยงาน และสถานศึกษา 4. ภาคสํวนตำงๆ ของสังคมที่เข๎ามามีสํวนรํวมเป็นภาคีเครือขำยในการจัดกิจกรรมการศึกษา ตลอดชีวิต 5. ชุมชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการจัดการความรู๎ และกระบวนการเรียนรู๎ 6. ชุมชนที่มีแหลํงการเรียนรู๎ที่พร๎อมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 7. สถานศึกษาที่มีการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มา ใช๎ในการบริหารองค์กร และจัดบริการการเรียนรู๎แกํประชาชน 8. ผู๎รับบริการที่มีความพึงพอใจตํอการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของหนํวยงานและสถานศึกษา 9. บุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย 10. สถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศที่มีคุณภาพ 11. สถานศึกษาที่มีการจัดการความรู๎อยำงเป็นระบบตํอเนื่องและสามารถนำไปพัฒนาการ บริหารจัดการองค์กรได๎อยำงมีประสิทธิภาพ
 18. 18. ๑๘ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ของ กศน.อาเภอสรรพยา เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วย นับ 255๗ 255๘ 255๙ 255๗-255๙ ๑. จำนวนผู๎เรียน การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานที่ได๎รับการ สนับสนุนคำใช๎จำยตาม สิทธิที่กำหนดไว๎ คน ขึ้นกับจำนวนที่สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาทจัดสรร ให๎แตํละปี ๒. ร๎อยละของผู๎เรียน การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานที่มีความพึงพอใจ ตํอการได๎รับการ สนับสนุนคำใช๎จำยตาม สิทธิที่กำหนดไว๎ ร๎อยละ 90 90 90 90 ๓. จำนวนประชาชน ผู๎รับบริการการศึกษา นอกระบบที่ลงทะเบียน ในทุกหลักสูตร/กิจกรรม คน ๒,๔๙๒ ๒,๗๐๐ ๓,๐๐๐ ๘,๑๙๒ ๔. ร๎อยละของผู๎ ลงทะเบียนเรียนมีความ พึงพอใจตํอหลักสูตร/ กิจกรรม ร๎อยละ 80 80 80 80 7. จำนวนประชาชนที่เข๎า รับบริการการเรียนรู๎ตาม อัธยาศัยทุกกิจกรรม คน ๓๕,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 8. ร๎อยละของผู๎รับบริการ การเรียนรู๎ตามอัธยาศัยมี ความพึงพอใจตํอบริการ ทุกกิจกรรม ร๎อยละ 80 80 80 80
 19. 19. ๑๙ โครงการที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน้น ของสานักงาน กศน. โครงการที่มีความสำคัญเรํงดํวนตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน๎นของรัฐมนตรีวำการ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1๐ โครงการ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) สำนักงาน กศน. ประกอบด๎วย แผนงาน: สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑. โครงการสนับสนุนคำใช๎จำยการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ ๔ ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ ๑. การจัดการศึกษานอกระบบ ๒. โครงการพัฒนาตำราเพื่อสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๓. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๔. โครงการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์และเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ๕. โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู๎ของการศึกษานอกระบบ ๖. โครงการความรํวมมือกับตำงประเทศด๎านการพัฒนาสํงเสริมและเผยแพรํเกษตร ธรรมชาติ ผลผลิตที่ ๕ ผู๎รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 1. การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 2. โครงการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎ในระดับตำบล 3. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ในชุมชนผำนเครือขำยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 20. 20. ๒๐ ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในรอบ ๓ ปีที่ผำนมาและปีที่ประเมินตนเอง ดังนี้ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต งบบริหาร 23,200 23,200 23,200 23,200 24,400 24,400 1. การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน 1,079,907 1,079,907 806,208 806,208 1,486,231 1,486,231 2. การจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาอาชีพ 168,000 168,000 525,000 (การศึกษา ตํอเนื่อง) 525,000 (การศึกษา ตํอเนื่อง) 991,651 991,651 3. การจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาทักษะชีวิต 32,000 32,000 28,175 28,175 4. การจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาสังคมและชุมชน 112,000 112,000 110,296 110,296 5. เศรษฐกิจพอเพียง 90,400 90,400 81,900 81,900 6. สํงเสริมการรู๎หนังสือ 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 7. อาสาสมัคร กศน. 9,000 9,000 9,000 9,000 - - 8. กิจกรรมการศึกษา ตามอัธยาศัย 171,120 171,120 130,000 130,000 199,596 199,596 9. บ๎านหนังสืออัจฉะริยะ 110,296 110,296 10. อื่นๆ ระบุ ชื่อ กิจกรรมและงบประมาณ - โครงการสนับสนุนการ จัดการศึกษาโดยไมํเสีย คำใช๎จำย 15 ปี 490,418 490,418 307,140 307,140 - - 11. โครงการสนับสนุน งบประมาณภายใต๎ แผนปฏิบัติการไทย เข๎มแข็ง 865,900.- 865,900.- - - - - 12. โครงการสํงเสริมและ สนับสนุนการมีงานทำ ของนักเรียน - - - - - - 13. โครงการใน พระราชดำริ 20,000 20,000 รวมทั้งสิ้น 3,065,945.- 3,065,945.- 1,824,548 1,824,548 2,477,882 2,477,882
 21. 21. 21 ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ครึ่งปี ๒๕๕๗ (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตาบล นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 หมายเหตุ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม กศน.ตำบลตลุก - 22 41 63 กศน.ตำบลสรรพยา - 33 31 64 กศน.ตำบลบางหลวง - 16 47 63 กศน.ตำบลโพนางดำตก - 33 33 66 กศน.ตำบลเขาแก๎ว - 12 50 62 กศน.ตำบลหาดอาษา - 31 31 62 กศน.ตำบลโพนางดำออก - 15 41 63 ครูอาสา 1 10 29 23 62 ครูอาสา 2 11 15 35 61 รวม 21 184 309 566 กศน.ตาบล นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 หมายเหตุ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม กศน.ตำบลตลุก - 21 44 65 กศน.ตำบลสรรพยา - 26 40 66 กศน.ตำบลบางหลวง - 19 45 64 กศน.ตำบลโพนางดำตก - 33 33 66 กศน.ตำบลเขาแก๎ว - 11 50 61 กศน.ตำบลหาดอาษา - 28 35 63 กศน.ตำบลโพนางดำออก - 20 43 63 ครูอาสา 1 12 21 30 63 ครูอาสา 2 11 12 24 47 รวม 23 191 344 558 การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตาบล ผู้เรียนการเทียบระดับการศึกษาฯ หมายเหตุ กศน.ตำบลตลุก 7 กศน.ตำบลสรรพยา 3 กศน.ตำบลบางหลวง 3 กศน.ตำบลโพนางดำตก 6 กศน.ตำบลเขาแก๎ว 4 กศน.ตำบลหาดอาษา 2 กศน.ตำบลโพนางดำออก 5 รวม 30
 22. 22. 22 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดหรือส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จานวนนักศึกษา งบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้จบ ชาย หญิง รวม ตำบลตลุก วิชาการทำหุํนฟางนกเล็ก 6 24 30 10,000.- วิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ (การทำเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโคเดอร์มำ) 11 4 15 8,000.- วิชาการทำม๎านั่งปูนปั้น 9 16 25 10,000.- ตำบลสรรพยา วิชาชำงซํอมรถจักรยานยนต์ 17 - 17 10,000.- วิชาการทำผ๎าบาติก 2 14 16 9,000.- วิชาการจักสานผักตบชวา 16 - 16 9,000.- ตำบลบางหลวง วิชาการจักสานผักตบชวา (การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการตลาดสูํอาเซียน) 6 29 35 18,000.- วิชาชำงปูน (เทพื้น) 8 7 15 10,000.- ตำบลโพนางดำตก วิชาการทำปุ๋ยโบกาฉิ เพื่อใช๎กับผักปลอด สารพิษ 11 20 31 18,000 วิชาชำงทาสีภายนอกภายในอาคาร 10 10 20 10,000.- ตำบลเขาแก๎ว วิชาการเลี้ยงไกํไขํพัฒนาอาชีพเพื่อการมี งานทำ 5 30 35 18,000 วิชาการทำม๎านั่งปูนปั้น 8 8 16 10,000.- ตำบลหาดอาษา วิชาการจักสานเส๎นพลาสติก 1 14 15 9,000.- วิชาการนวดเพื่อสุขภาพ (นวดแก๎อาการปวดศรีษะ) 5 11 16 9,000.- วิชาการทำม๎านั่งปูนปั้น 5 10 15 10,000.- วิชาการทำม๎านั่งปูนปั้น 14 6 20 10,000.- ตำบลโพนางดำออก วิชาการจักสานเส๎นพลาสติก 1 26 27 18,000.- วิชาการทำมุ๎งลวด 12 3 15 10,000.- รวม 147 174 379 206,000.-
 23. 23. 23 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการ/กิจกรรม จานวน(คน) งบประมาณ บาท) หมายเหตุ โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั่วไป (กรณียุบสภา) ปี ๒๕๕๗ 65 - รายงาน หลาย กิจกรรม โครงการบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอสรรพยายุค ใหมํ หัวใจประชาธิปไตยสูํโลกกว๎าง 58 - โครงการกีฬา กศน. เกมส์ กลุํมไตรนที ครั้งที่3 สํงเสริม ประชาธิปไตยต๎านภัยยาเสพติด 150 - โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ปี 2557 วันที่ 19-20 ธ.ค. 56 ณ เทศบาลตำบลตลุก) รํวมกับ เครือขำย 35 - รวม 308 - การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ/กิจกรรม จานวน(คน) งบประมาณ บาท) หมายเหตุ โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั่วไป (กรณียุบสภา) ปี ๒๕๕๗ 65 3,000.- โครงการรณรงค์สํงเสริมประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตามระบอบ ประชาธิปไตย เลือกตั้ง 30 มีนาคม 2557 102 4,300.- โครงการบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอสรรพยายุคใหมํ หัวใจ ประชาธิปไตยสูํโลกกว๎าง 58 - รายงาน หลาย กิจกรรม โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) ปี ๒๕๕๗ 65 - โครงการวิชาการก๎าวไกล ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย สูํอาเซียน 107 - โครงการคำยธรรมะร๎อยดวงใจรักษ์เอกลักษณ์ไทยยึดมั่น ประชาธิปไตยน๎อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60 - โครงการถวายน้ำพระศพสมเด็จพระสังฆราช (บางหลวง) 15 - โครงการทำบุญตักบาตร ๑๐๐วัน สมเด็จพระสังฆราช (บางหลวง) 10 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน.ตำบลสรรพยา (สรรพยา) 31 - โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดในพื้นที่ตำบลตลุก 21 - โครงการพัฒนา กศน.ตำบลตลุก 20 - - การพัฒนาหมูํบ๎านและพระพุทธศาสนา (หาดอาษา) 6 - - กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดศรีมงคล (หาดอาษา) 12 - - กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ด๎านหน๎า กศน.อำเภอและห๎องสมุด ประชาชนอำเภอสรรพยา (หาดอาษา) 10 - รวม 582 7,300.-
 24. 24. 24 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบเงินอุดหนุรายหัว) โครงการ/กิจกรรม จานวน(คน) งบประมาณ บาท) หมายเหตุ โครงการวิชาการก๎าวไกล ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย สูํอาเซียน กศน.อำเภอสรรพยา 107 3,060.- โครงการกีฬา กศน. เกมส์ กลุํมไตรนที ครั้งที่3 สํงเสริม ประชาธิปไตยต๎านภัยยาเสพติด 150 20,600.- รวม 257 23,660.- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) โครงการ/กิจกรรม จานวน(คน) งบประมาณ บาท) หมายเหตุ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น เพื่อการเรียนรู๎ด๎าน ICT 76 7,450.- โครงการตามโครงการคำยวิชาการพัฒนาผู๎เรียนตาม นโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 104 14,440.- โครงการคำยธรรมะร๎อยดวงใจ รักษ์เอกลักษณ์ไทย ยึดมั่นประชาธิปไตย น๎อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอยำงยั่งยืน ทำดีถวายในหลวง 60 37,300.- โครงการบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอสรรพยายุค ใหมํ หัวใจประชาธิปไตยสูํโลกกว๎าง 58 27,420.- รวม 298 86,610.-
 25. 25. 25 กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ/กิจกรรม จานวน(คน) งบประมาณ บาท) หมายเหตุ โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจำยในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 122 20,910.- รายงาน หลาย กิจกรรม วิชาชีพระยะสั้น วิชา การทำมุ๎งลวด 15 - วิชาชีพระยะสั้น วิชา การบัดกรีโลหะ 15 - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การจักสานเส๎นพลาสติก 35 - โครงการคำยธรรมะร๎อยดวงใจ รักษ์เอกลักษณ์ไทยยึดมั่น ประชาธิปไตยน๎อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60 - โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ วิชาการจักสานผักตบชวา (การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการตลาดสูํอาเซียน ) 35 - โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาชำงปูน ( เทพื้น ) 15 - โครงการเพิ่มศักยภาพผู๎วำงงานเพื่อสร๎างมูลคำทางเศรษฐกิจและ สังคมในชุมชนอำเภอสรรพยา 334 - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การเลี้ยงไกํไขํพัฒนาอาชีพเพื่อ การมีงานทำ 30 - กระบวนการเรียนรู๎ วิชา ทช๓๑๐๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง อช๐๒๐๐๑ การทำนา (เขาแก๎ว) 30 - อาชีพหลักสูตรระยะสั้น “วิชา การทำปุ๋ยโบกาฉิ เพื่อใช๎กับผักปลอดสารพิษ” 31 - โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการปลูกพืชผักเกษตร อินทรีย์ธรรมชาติ(การทำเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตร โคเดอร์มา) 15 - การจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (หาดอาษา) 49 - รวม 786 20,910.- โครงการอาเภอเคลื่อนที่ (อาเภอยิ้ม) โครงการ/กิจกรรม จานวน(คน) งบประมาณ บาท) หมายเหตุ โครงการฝึกอาชีพเพิ่มศักยภาพผู๎วำงงานเพื่อสร๎างมูลคำ ทางเศรษฐกิจ และสังคมในชุมชนอำเภอสรรพยา (โพนางดำตก) ๖๐ - รายงาน หลาย กิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู๎วำงงานเพื่อสร๎างมูลคำทาง เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนอำเภอสรรพยา (บางหลวง) 68 - โครงการฝึกอาชีพเพิ่มศักยภาพผู๎วำงงานเพื่อสร๎างมูลคำ ทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนอำเภอสรรพยา 74 -

×