Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หนา ๑
เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ เมษายน ๒๕๕๒
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕...
หนา ๒
เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ เมษายน ๒๕๕๒
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๘๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด...
หนา ๓
เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ เมษายน ๒๕๕๒
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๑๑๖ แหงระเบียบสํานักนายกรั...
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551

7,099 views

Published on

 • Be the first to comment

พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551

 1. 1. หนา ๑ เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดตําแหนง ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒” ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๓๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน “ขอ ๓๒ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติ เบื้องตน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยหาคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความ รับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และในจํานวนนี้ตองมีผูชํานาญการในเรื่องที่จัดซื้อหรือ จัดจางนั้นอยางนอยหนึ่งคน” ขอ ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๓๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน “ขอ ๓๕ คณะกรรมการตามขอ ๓๔ แตละคณะ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการจะแตงตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการ ดวยก็ได”
 2. 2. หนา ๒ เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๘๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน “ขอ ๘๐ คณะกรรมการตามขอ ๗๙ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น อยางนอยสี่คน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือ เพื่อประโยชนของทางราชการ ใหแตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอื่นหรือบุคคลอื่นซึ่งเปนผูชํานาญการ ในงานที่จะจางที่ปรึกษาอีกไมเกินสองคนเปนกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการ ดวยเงินกู ใหมีผูแทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดวยหนึ่งคน” ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๙๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน “ขอ ๙๘ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละครั้ง ใหหัวหนา สวนราชการแตงตั้งกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และอาจมีผูชํานาญการในกิจการนี้อีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวย คณะกรรมการดังกลาวตองมี จํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได” ขอ ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของขอ ๑๐๑ แหงระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน “คณะกรรมการรับซองเสนองาน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอย สองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น อยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน ของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และอาจมี ผูชํานาญการในการนี้อีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวย”
 3. 3. หนา ๓ เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ขอ ๘ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๑๑๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน “คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่น อยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน ของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และอาจมี ผูชํานาญการในกิจการนี้อีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวย” ขอ ๙ ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะแลวเสร็จ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

×