บทที่8dd

344 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่8dd

 1. 1. สรุปบทที่ 8<br />เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ <br />
 2. 2. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้<br /><ul><li>การวัดผล (Measurement) คือ กระบวนการหาปริมาณ หรือจำนวนของสิ่งของต่าง โดยผลที่เออกมาจะเป็นตัวเลขหรือรูปแบบของสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่งที่เราต้องการ อาทิเช่น อยากรู้ว่านายสมศักดิ์ หนักเท่าไหร่ เราก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการวัดผลคือ เครื่องวัดส่วนสูง และนำมาวัดเมื่อทราบว่า นายสมศักดิ์ สูง 185 ซึ่ง 185 คือค่าที่ได้จากการวัดผลส่วนสูงของนายสมศักดิ์
 3. 3. การทดสอบการศึกษา คือ กระบวนการวัดประเมินผลอย่างหนึ่ง ที่มีการกระทำอย่างมีระบบและเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดและได้แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็มที่อย่างใดอย่างหนึ่ง </li></li></ul><li>การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (ต่อ)<br /><ul><li> การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง เป็นการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นมาหรือสิ่งที่ได้รับการวัดผลมาแล้ว อาทิเช่น นายสมศักดิ์สูง 185 เซนติเมตร ผลการประเมินถือว่า เป็นคนที่มีส่วนสูง สูงมาก โดยต้องพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ให้กำหนดไว้ด้วย
 4. 4. บลูม(Bloom) และคณะ ได้แบ่งพฤติกรรมที่จะทำการวัดผล ได้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1.) วัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ ด้านความคิด ความรู้ (ด้านสมอง) </li></ul>2.) วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ได้แก่ ด้านความรู้สึกนึกคิด (ด้านจิตใจ) <br />3.) วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การใช้กล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส ส่วนต่างๆของร่างกายเรา (ด้านการปฏิบัติ) <br />
 5. 5. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา<br /><ul><li> เราสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได้ออกเป็น 6 จุดมุ่งหมายด้วยกัน ได้แก่ </li></ul>1.) กาวัดเพื่อและพัฒนาสมรรถภาพของตัวผู้เรียน <br />2.) การวัดผลเพื่อวินิจฉัย <br />3.) การวัดผลเพื่อจัดลำดับหรือจัดตำแหน่ง <br />4.) การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของผู้เรียน <br />5.) การวัดผลเพื่อพยากรณ์ <br />6.) การวัดผลเพื่อประเมิน <br />
 6. 6. หลักการวัดผลการศึกษา<br /><ul><li>หลักการวัดผลการศึกษานี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 หลักใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ </li></ul> 1.) ตองวัดให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน <br /> 2.) เลือกใช้ใช้เครื่องมือที่ดีและเหมาะสม และต้องมีคุณภาพด้วย <br /> 3.) ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อใช้ก็ควรที่จะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา <br /> 4.) ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง คะแนนที่ผู้เรียนได้ต้องแปลงให้สมเหตุสมผลกันและถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผล <br /> 5.) การใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า สิ่งสำคัญคือ เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนเอง ต้องพยายามรู้จักผู้เรียนให้มาก ในแต่ละคนๆ ว่า เด่นหรือด้อย ทางไหนบ้าง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้จงได้อยู่เสมอ <br />
 7. 7. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล<br /><ul><li> การสังเกต (Observation) คือ การพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริง
 8. 8. การสังเกตจะมีรูปแบบการสังเกตเป็น 2 ลักษณะคือ สังเกตแบบร่วมด้วยกันกิจกรรมนั้นๆที่จัดขึ้นมาในห้องเรียนหรือร่วมกับผู้เรียนในกิจกรรมนั้นๆ อีกแบบก็คือ การสังเกตผลโดยการอยู่ห่างๆและมองเป็นภาพร่วมๆว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องที่ไหน โดยสรุปเป็นภาพร่วม และยังแยกย่อยออกมาเป็น แบบไม่มีโครงสร้างและแบบมีโครงสร้างด้วย </li></li></ul><li>การสัมภาษณ์ Interview<br /><ul><li> การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาพูดคุยกันในเรื่องนั้นๆ โต้ตอบกันอย่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อค้นหาความจริง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ล้วงหน้า การสัมภาษณ์นั้นมีรูปแบบในวิธีนี้อยู่ 2 แบบด้วยกัน คือแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
 9. 9. แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ เครื่องมือที่ช่วยวัดผลการศึกษาได้อีกแบบหนึ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นที่นิยมกันมาก โดยอย่างยิ่งการเก็บข้องมูลทางด้านสังคมศาสตร์ อีกทั้งยังใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง โดยมีรูปแบบของแบบสอบถามมี 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ แบบสอบถามชนิดปรายเปิด (Open-ended Form) แบบที่สองคือแบบสอบถามปรายปิด (Closed-ended Form) โดยยังแบ่งย่อยออกมาได้อีก 4 แบบสอบถามแบบปรายปิดอีกด้วย ได้แก่ </li></li></ul><li>การสัมภาษณ์ Interview(ต่อ)<br /><ul><li> แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
 10. 10. มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
 11. 11. แบบจัดอันดับ (Rank Order)
 12. 12. แบบเติมคำสั้นๆลงในช่องว่าง (Fill in the blanks) </li></li></ul><li>การประเมินผลทางการศึกษา<br /><ul><li>การประเมินผลทางการศึกษา (Educational Evaluation) หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีอยู่ในระดับใด โดยต้องนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ </li></ul>1. ผลการวัด (Measurement) <br />2. เกณฑ์การพิจารณา (Criteria) <br />3. การตัดสินใจ (Decision) <br />
 13. 13. ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา<br /><ul><li>มันเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นภาพในทางการศึกษาทั้งหมดเพราะ สิ่งที่สำคัญของมนุษย์เราเป็นหลักเลยคือ การศึกษา ว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือ มองภาพการศึกษาว่าเป็นกราเรียนการสอนเพียงประการเดียว การประเมินการศึกษาจะประเมินในห้องเรียนเท่านั้น แต่หากว่ามองให้กว้างกว่าเดิม ภาพที่เห็นนั้นจะมีองค์ประกอบที่มากขึ้นและจะยิ่งทำให้การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นไปอย่างไม่มีหยุด
 14. 14. การศึกษาก็จะคลอบคลุมไปถึงองค์ประกอบดังที่จะกล่าวด้วยคือ</li></ul>1. Input <br />2. Process <br />3. Product or Output <br />
 15. 15. ความสำคัญของการประเมินผลทางการศึกษา<br /> 1)ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมเพียงใด<br /> 2)ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ <br /> 3)ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินงาน <br /> 4)ช่วยเห็นบกพร่องในการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนเป็นหลักในการปรับปรุงในการดำเนินงาน <br /> 5)ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น <br />
 16. 16. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์<br /><ul><li> เป็นการวัดผลเพื่อต้องการทราบว่าผู้เรียนนั้นมีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้รึเปล่า และผลนั้นต้องนำคะแนนที่ได้ไปกระทำในกระบวนการแปลงคะแนนอีกที โดยคะแนนนั้นจะได้มาจากผลงานที่ดำเนินงานหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง แต่โดยตั้งให้ผ่านหรือเท่ากับเกณฑ์ ถึงจะถือว่าผ่าน และยังมีข้อควรคำนึงถึงการประเมินแบบอิงเกณฑ์นี้ด้วย ได้แก่ </li></ul>1. วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน <br />2. ข้อสอบมีความเที่ยงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน <br />3. เกณฑ์ที่วัดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ที่อ้างอย่างมียุติธรรม <br />
 17. 17. การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม<br /><ul><li> เป็นการวัดประเมินผลและเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อนำไปจำแนกและแยกระดับว่า คะแนนสูงสุด - ตํ่าสุด แล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมิน เช่นคะแนนการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 18. 18. ข้อควรคำนึงถึง ได้แก่ </li></ul>1. ข้อสอบต้องมีคุณภาพสูง มีความเชื่อถือได้และเที่ยงตรง <br />2. ข้อสอบที่ใช้จะต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด การประเมินจะต้องมีความ ยุติธรรม และตามสภาพความเป็นจริงที่ได้ของผลการเรียนนั้นๆ <br />
 19. 19. สรุปท้ายบทที่ 8<br /> บทที่ 8 นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผล วัดผล ต่างๆทางการศึกษาและยังสามารถนำไปใช้ได้อีกด้วยตามสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งการประเมินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาเลยในระดับหนึ่ง เพราะการศึกษาหากไม่มีการวัดผลและประเมินผล เราก็จะไม่สามารถทราบได้เลยว่า การเรียนของตนเองมีความกว้าหน้ามากน้อยแค่ไหนและยังสามารถบ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถของแต่ละตัวบุคคลนั้นๆอีกด้วยว่ามีอะไรที่อยู่ในตัวเราบาง โดยต้องจัดเป็นทั้งสามด้าน ได้แก่ <br />- ด้านพุทธิพิสัย <br /> - ด้านจิตพิสัย <br /> - ด้านทักษะพิสัย <br /><ul><li>ทั้งสามด้านนี้เป็นจุดใหญ่ที่การศึกษาจำเป็นจะต้องทำการประเมินและวัดออกมาเป็นค่าของ “คน” </li>

×