Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20130926 biomassa aleo

362 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20130926 biomassa aleo

 1. 1. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE BIOMASSA Experiència d’Osona Gil Salvans Muns AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA D’OSONA 20 de març de 2012
 2. 2.  PART I: Agència Local de l’Energia & biomassa  PART II: Accions pel foment de la biomassa forestal  PART III: Situació actual biomassa a les instal·lacions municipals  PART IV: Exemples d’instal·lacions de biomassa  PART V: Opinions personals i conclusions Índex
 3. 3. • Objectius bàsics: - Promoure l’eficiència i l’estalvi energètic. - Promoure les energies renovables. I. Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO): • Departament del Consell Comarcal (creació 2001 – 2002) • Inici amb 11 ajuntaments, actualment 48. • Servei de comptabilitat energètica als Ajuntaments de la Comarca • Conveni de col·laboració ALEO – Ajuntaments + suport DIBA, ICAEN, SOC • Destinataris: - Ajuntaments i administracions públiques (conveni) - Empreses o altres institucions privades - Particulars
 4. 4. AJUNTAMENT Consum d’energia - FACTURACIÓ ALEO : Comptabilitat i gestió energètica digital Energia elèctrica Energia tèrmica kWh € Arxiu digital Ok ?
 5. 5. I. Com arribem a la biomassa?? Objectius ALEO: eficiència, estalvi i EERR Un 70% dels consums energètics = energia tèrmica Biomassa: local, econòmica, viable... + +
 6. 6. I. Evolució municipal: biomassa Consum d'energia desagragat per fonts energètiques. Any 2008 Electricitat 55,2% Gas Natural 27,2% Combustibles líquids 13,2% Estella 0,3% Pèl·let 0,5%GLP 3,5% Consum d'energia desagregat per fonts energètiques. Any 2012 GLP 5% Pèl·let 1% Estella 6% Combustibles líquids 10% Gas Natural 21% Electricitat 57% 2012 Consum Estella 3.200.000 kWh (90.500 €) Pellet 631.488 kWh (30.000 €)
 7. 7. I. Evolució municipal: el preu Preu efectiu (€/kWh) Electricitat 0,184 Combustibles líquids 0,096 Gas natural 0,066 GLP 0,119 Pèl·let 0,048 Estella 0,028 Preu efectiu per fonts energètiques. Any 2012 0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200 Electricitat Combustibles líquids Gas natural GLP Pèl·let Estella Fonts energètiques €/kWh Variació del preu efectiu de les fonts energètiques entre 2011 i 2012 10,1% 11,7% 14,5% 14,6% 9,2%- 5,9%- Electricitat Combustibles líquids Gas natural GLP Pèl·let Estella
 8. 8.  Projecte de biomassa del Lluçanès: impulsat pel Consorci del Lluçanès  Estudi del potencial de la biomassa a Osona  Formació i difusió de la biomassa als agents implicats: arquitectes, enginyers, aparelladors, instal·ladors...  Seguiment de projectes d’instal·lacions municipals: propostes, memòries, plecs de condicions, procés selecció, problemàtiques...  Col·laboració en organització Fira de Biomassa Forestal Catalunya (Vic) II. Principals accions pel foment de la biomassa
 9. 9. II. Estudi potencial bioenergètic  Estudi del potencial de la biomassa en els boscos d’Osona com a font energètica.  Coordinació: Servei de Gestió Forestal (DMAH).  Elaboració i redacció: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i Servei de Gestió Forestal (DMAH).  Col.laboració: Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona, oficina comarcal del DMAH, Centre de la Propietat Forestal (CPF) i Consorci del Lluçanès.  Estudi públicat a: http://www.ccosona.es/index1.php?idF=2&idSubF=480
 10. 10.  La biomassa llenyosa disponible per energia té diferents orígens: biomassa forestal accessible, fusta neta i podes, i subproducte industrial.  OSONA TÉ UN POTENCIAL DE 75.000 Tn al 30% ANUALS, amb un torn de 15 anys, i 84.000 Tn en torns de 20 anys.  La fusta neta reciclada que es pot aprofitar com a energia és de 9.850 Tn (ARC).  Es produeixen 720 Tn anuals de podes (ARC).  Subproducte de l’indústria com a estella és de 1.000 Tn/any. II. Osona: Estudi potencial bioenergètic
 11. 11. II. Cursos i difusió de la biomassa  4 edicions cursos als instal·ladors de la comarca (AICO)  4 jornades – seminaris amb els Col·legis Arquitectes i Aparelladors  Visites a instal·lacions de calderes de biomassa (cursos i visites individuals)  Múltiples jornades en matèra de biomassa i energies renovables
 12. 12. II. Col·laboració en tràmits administratius  Redacció de Plecs de Condicions per l’execució de projectes de biomassa  Plecs de Condicions pel subministrament d’estella forestal  Valoració de memòries tècniques o elaboració de pre-memòries  Formar part de comissions d’avaluació de projectes i/o col·laborar en el seguiment de les obres...
 13. 13. II. Col·laboració Fira Biomassa  Fira de Biomassa de Catalunya, 2 edicions realitzades i pròxima edició del 20 al 22 de febrer de 2014  www.firabiomassa.cat  Zona d’estand i exposició, jornades, visites a instal·lacions...  Representació de tot el cicle de la biomassa forestal (producció, instal·lacions, productes...)
 14. 14. III Situació instal·lacions biomassa  A nivell de particulars i privats, actualment no disposem d’un inventari totalment actualitzat.  Darrera actualització, gener 2012, Osona hi havia 148 instal·lacions de biomassa en funcionament.  Dades extretes dels principals instal·ladors, falten dades d’instal·lacions realitzades per altres empreses.  En els darrers dos anys ha augmentat molt el nombre d’instal·lacions
 15. 15. III Situació instal·lacions biomassa municipals  A Osona trobem 25 instal·lacions de calderes de biomassa en funcionament.  Estan distribuïdes en 17 municipis, i són instal·lacions de pellets, estella i llenya.  El consum és pròxim als 5.000.000 de kWh  Trobem instal·lacions de totes dimensions i tipologies.
 16. 16. III Situació instal·lacions biomassa municipals
 17. 17. III Evolució: instal·lacions futures  Obert concurs públic instal·lació distric heating de 500 kW (Santa Maria de Corcó)  En estat de redacció de projecte 4 instal·lacions: 2 districut heating i 2 CEIPs.
 18. 18. IV. Exemples d’instal·lacions de biomassa: CEIP Terra Nostra Olost Combustible: estella Potència: 250 kW Consum anual: 60 tones Cost instal·lació: 83.000 € Any instal·lació: 2008 Marca: Herz Instal·ladora: Tondo Energia
 19. 19. IV. Exemples d’instal·lacions de biomassa: Pavelló Municipal de Vic Combustible: pellet Potència: 225 kW Consum anual: 340.000 kWh Cost instal·lació: 136.000 € Any instal·lació: 2008 Marca: Oköfen Instal·ladora: ISVED
 20. 20. IV. Exemples d’instal·lacions de biomassa: Xarxa de distribució El Brull Subminitra a Ajuntament, Església i Sala Parc Possibilitat d’ampliació a particulars Combustible: estella Potència: 165 kW Consum anual: variable Cost instal·lació: apRox. 90.000 € Any instal·lació: 2011 Marca: Heizomat Instal·ladora: ISVED
 21. 21. IV. Exemples d’instal·lacions de biomassa: CEIP Verdaguer (Folgueroles) Combustible: Estella Potència: 300 kW Consum anual: 300.000 kWh Cost instal·lació: 160.000 € Any instal·lació: 2013 Marca: Hargassner Instal·ladora: VISIÓ SOLAR
 22. 22. IV. Exemples d’instal·lacions de biomassa: Ajuntament Vilanova de Sau Edifici Parc Natural (Diba) Combustible: llenya Potència: 40 kW Consum anual: no disponible Cost instal·lació: 22.000 € Any instal·lació: 2013 Marca: ETA Instal·ladora: Sud Energies
 23. 23. IV. Exemples d’instal·lacions de biomassa: District Heating Trinitaris VIC Combustible: estella Potència: 600 kW Consum anual: 450.000 kWh Instal·lació format ESE Preu licitació: 114.00 €/any Durada: 10 anys Marca: Froling Instal·ladora: DALKIA
 24. 24. V. Opinions, experiències i conclusions  Elevada tecnologia amb biomassa: moltes instal·lacions possibles no totes !!  El disseny de la instal·lació: clau !!! (no invents sobre la marxa...)  Cada combustible amb la seva instal·lació  Cada caldera amb el seu combustible  Molt important: l’emmagatzematge (humitats, ventilacions dipòsit, transport fins a caldera...) Cal saber combustible i caldera que tindrem.  Les qualitat dels combustibles clau segons la instal·lació
 25. 25. V. Opinions, experiències i conclusions  Instal·lació comptador de kWh o calories (em de saber calor que produïm) i sistemes control remot i a distància (aprofitem tecnologia)  No oblidem l’eficiència energètica: aïllament de tub de calefacció??? Manteniments, neteges, parar calderes quant no cal, les bombes no funcionin 24 hores...  Molt important els sistemes d’inèrcia per treure més rendiment a calderes !!  Contractes de subministra, lligats a kWh i/o humitat, no només preu/kg.  Cal vendre les bones instal·lacions Falta comunicació de la bona feina !!
 26. 26. Moltes gràcies !! Gil Salvans Muns AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA D’OSONA

×