Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La llengua estàndard

5,437 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La llengua estàndard

  1. 1. La llengua normativai la llengua estàndard
  2. 2. La llengua normativa Què és la llengua normativa?La llengua normativa és el model de llengua quesorgeix a partir del procés de normativització, procésque consisteix a fixar el codi lingüístic en els àmbitsfonètic, morfosintàctic i lèxic. Els criteris per aaquesta codificació han d’atendre l’etimologia, lesdiferents varietats dialectals i la tradició literària.
  3. 3. La llengua estàndard Què és la llengua estàndard?La llengua estàndard és una varietat lingüística queha de permetre la comunicació entre la totalitat delsparlants d’una mateixa llengua.Així doncs, és la varietat menys marcada per tretshistòrics, geogràfics o socioculturals.
  4. 4. La llengua estàndard Com es constitueix la llengua estàndard?La varietat estàndard és el producte d’un procés deselecció de les formes més usuals i aptes per a lacomunicació entre tots els parlants, en detriment deformes d’ús molt restringit. És per tant una varietatamb valor d’ús general i amb caràcter referencial.
  5. 5. La llengua estàndard Quina relació hi ha entre la llengua estàndard i la llengua normativa?L’estàndard es basa en la llengua normativa, adiferència dels registres no formals, que s’aparten, enmés o menys mesura, d’aquesta codificació. Per tant,per norma general, totes les formes estàndards sóntambé normatives, però no a la inversa.
  6. 6. La llengua estàndard En quins àmbits cal emprar la llengua estàndard?Són essencialment els àmbits públics els querequereixen l’ús de l’estàndard. Per això, la llenguaestàndard és la llengua de l’ensenyament, dels mitjansde comunicació, de la cultura, etc. D’altra banda,aquests mateixos àmbits públics contribueixen al’acceptació per part dels parlants d’aquesta varietat.
  7. 7. La llengua estàndard Quin és el procés de fixació de la llengua estàndard?En les llengües majoritàries, la varietat estàndard ésassumida sense problemes, però no ocorre així en lesllengües minoritzades, en què la llengua pròpia ésrelegada a usos familiars i informals. Per aquestmotiu, el procés de fixació de l’estàndard s’inscriu enel procés de normalització de la llengua.
  8. 8. La llengua estàndard Quina relació hi ha entre les varietats geogràfiques i la llengua estàndard?Malgrat que l’estàndard pretén ser una varietatsupradialectal, l’homogeneïtzació és pràcticamentimpossible. Per això, podem diferenciar modalitats del’estàndard que incorporen variants, tant fonètiquescom morfosintàctiques i lèxiques, característiques delsprincipals grans dialectes.

×