Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RefWorks op de EUR

687 views

Published on

8 mei 2009

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RefWorks op de EUR

 1. 1. RefWorks op de EUR <ul><li>Judith Gulpers </li></ul><ul><li>Universiteitsbibliotheek EUR </li></ul><ul><li>8 mei 2009 </li></ul>
 2. 2. <ul><li>De keuze voor RefWorks </li></ul><ul><li>Zelf RefWorks leren kennen </li></ul><ul><li>RefWorks instellen voor EUR </li></ul><ul><li>PR </li></ul><ul><li>Ondersteuning </li></ul><ul><li>RW en informatievaardigheden </li></ul><ul><li>Aandachtspunten </li></ul>RefWorks op de EUR
 3. 3. De keuze voor RefWorks - 1 <ul><li>EUR had EndNote-licentie </li></ul><ul><li>Voordelen RefWorks </li></ul><ul><ul><li>Web-based </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatische update filters en stijlen </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén versie </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersvriendelijke interface </li></ul></ul><ul><ul><li>RefShare </li></ul></ul>
 4. 4. De keuze voor RefWorks - 2 <ul><li>RefWorks licentie sinds september 2006 </li></ul><ul><li>Keuze is voorgelegd aan de faculteiten </li></ul><ul><li>Per 1 mei 2009 is EndNote licentie vervangen door RefWorks </li></ul><ul><li>Stand van zaken </li></ul><ul><ul><li>856 accounts </li></ul></ul><ul><ul><li>86000 referenties </li></ul></ul>
 5. 5. Het gebruik van RefWorks
 6. 6. Zelf RefWorks leren kennen <ul><li>Webinars </li></ul><ul><li>Help-functie in RefWorks (filmpjes) </li></ul><ul><li>Véél uitproberen </li></ul><ul><li>Administrator-lijst </li></ul>
 7. 7. RefWorks instellen - 1 <ul><li>Startpagina RefWorks voor EUR </li></ul><ul><li>Instellingen aanmaken account </li></ul><ul><li>Bevestigings-e-mail </li></ul><ul><li>Toegang van buiten campus? </li></ul><ul><li>Ruimte voor attachments </li></ul><ul><li>Toevoegen link resolver (360 Link) </li></ul>
 8. 9. RefWorks instellen - 2 <ul><li>Wie mag RefShare gebruiken? </li></ul><ul><li>‘ Favoriete’ importfilters </li></ul><ul><li>Z39.50 voor eigen catalogus </li></ul><ul><li>Eigen output-styles </li></ul><ul><li>Instellingen databanken EUR </li></ul>
 9. 11. PR <ul><li>Nieuwberichten op UB-website </li></ul><ul><li>Studenten: </li></ul><ul><ul><li>laten zien tijdens instructies </li></ul></ul><ul><ul><li>genoemd in scriptiecursus </li></ul></ul><ul><ul><li>via docenten </li></ul></ul><ul><li>Medewerkers: </li></ul><ul><ul><li>via vakreferenten </li></ul></ul><ul><ul><li>faculteitsnieuws </li></ul></ul>
 10. 12. Ondersteuning <ul><li>Cursussen op website UB: </li></ul><ul><li>RefWorks & Using RefWorks </li></ul><ul><li>met stappenplannen databanken </li></ul><ul><li>Maandelijkse workshop </li></ul><ul><li>Weblog </li></ul><ul><li>Vragen via Virtuele Balie UB </li></ul>
 11. 13. RW & informatievaardigheden <ul><li>‘ Vastleggen van zoekresultaten’ en ‘Verwijzen en citeren’ zijn onderdeel van stappenplan dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij instructies </li></ul><ul><li>Demonstratie bij masterinstructies </li></ul><ul><li>Op verzoek uitgebreidere RefWorks workshop: zelf aan de slag </li></ul>
 12. 14. Aandachtspunten <ul><li>Kennis ‘oude’ systeem </li></ul><ul><li>Write-n-Cite installeren op netwerk </li></ul><ul><li>Nederlandse taal </li></ul><ul><li>PiCarta import-filter </li></ul>
 13. 15. Tot slot <ul><li>Implementeren van RefWorks kost tijd, maar voor nieuwe gebruikers is RefWorks makkelijk dan EndNote. </li></ul><ul><li>Kennis van EndNote EN RefWorks helpt bij het ‘overhalen’ van medewerkers. </li></ul><ul><li>Bij studenten helpt een voorbeeld uit de praktijk. </li></ul>

×