การตกผลึก

18,527 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การตกผลึก

  1. 1. นางศศิกญญา ดอนดีไพร ัสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
  2. 2. การตกผลึก (Crystallization) คือ การแยกของแข็งออกจากสารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง เมื่ออุณหภูมิลดลงความสามารถในการละลายก็ลดลง ส่วนของตัวละลายที่มีมากเกินพอ จะแยกตัวออกจากสารละลายเป็นของแข็งที่มีรูปทรงเลขาคณิต เรียกว่า ผลึก(Crystal) เมื่อเกิดการตกผลึก ในภาชนะจะประกอบด้วยสารละลายอิ่มตัวและผลึก ผลึก หมายถึง ของแข็งที่เป็นเนื้อเดียว ผิวมัน มีรูปทรงเรขาคณิต มีเหลี่ยมมุมชัดเจน ผลึกเกิดจากสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่งที่อุณหภูมิลดลงสารละลายอิ่มตัว หมายถึง สารละลายที่ไม่สามารถละลายตัวถูกละลายได้อีกเนื่องจากมีตัวถูกละลายอยู่มากที่สุดที่อุณหภูมิห้องสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่ง หมายถึง สารละลายที่มีตัวถูกละลายอยู่ในปริมาณที่เกินกว่าอัตราที่ละลายได้ที่อุณหภูมิห้อง
  3. 3. สารละลาย หมายถึง สารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันสารละลายมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ตัวทาละลาย และตัวถูกละลายวิธีพิจารณาตัวทะละลายและตัวถูกละลายในสารละลาย 1. ถ้าตัวทาละลายและตัวถูกละลายมีสถานะต่างกัน - สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายจะเป็นตัวทาละลาย - สารที่มีสถานะต่างจากสารละลายจะเป็นตัวถูกละลาย สารละลาย สถานะ องค์ประกอบ ตัวทาละลาย ตัวถูกละลาย น้าเชื่อม ของเหลว น้า + น้าตาล น้า น้าตาล น้าเกลือ ของเหลว น้า + เกลือ น้า เกลือ น้าโซดา ของเหลว น้า + CO2 น้า CO2 ยาทิงเจอร์ฯ ของเหลว ไอโอดีน + เอทานอล เอทานอล ไอโอดีน ไอน้าในอากาศ ก๊าซ ไอน้า + อากาศ อากาศ ไอน้า
  4. 4. 2. ถ้าตัวทาละลายและตัวถูกละลายมีสถานะเดียวกัน - สารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทาละลาย - สารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลาย สารละลาย สถานะ องค์ประกอบ ตัวทาละลาย ตัวถูกละลายนาก ของแข็ง ทองแดง 90% + ทองคา 10% ทองแดง 90% ทองคา 10%เหรียญห้าบาท ของแข็ง ทองแดง 75% + นิกเกิล25% ทองแดง 75% นิกเกิล25%ทองสัมฤทธิ์ ของแข็ง ทองแดง 80% + ดีบุก 20% ทองแดง 80% ดีบุก 20% ในชีวิตประจาวันการพูดถึงความเข้มข้นของสารละลายมักจะไม่ระบุเป็นค่าตัวเลขแต่จะระบุเป็น สารละลายเข้มข้นหรือสารละลายเจือจาง สารละลายเข้มข้น หมายถึง สารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายมาก สารละลายเจือจาง หมายถึง สารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายน้อย ความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งสารส่วนใหญ่ที่อุณหภูมิสูงจะละลายได้มากกว่าที่ อุณหภูมิต่า
  5. 5. ตัวอย่างผลึก ผลึกกามะถันรูปร่างแปดเหลี่ยมหรือปิรามิด ผลึกกามะถันฐานสี่เหลี่ยม 2 อันประกบกัน รูปร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ผลึกโซเดียมคลอไรด์ ผลึกจุนสี รูปร่างสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ รูปร่างสี่เหลี่ยม
  6. 6. ใบงานเรือง การตกผลึก ่1. ผลึก คือ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. สารต่างชนิดกัน จะมีรูปร่างของผลึกเหมือนกันหรือไม่.........................................................................................................................................................................................................................................3. การตกผลึก หมายถึง .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. ผลึกของสารต่อไปนี้มีรูปร่างอย่างไรโซเดียมคลอไรด์ รูปร่าง ...........................................................................................................................สารส้ม รูปร่าง .............................................................................................................................จุนสี รูปร่าง ...............................................................................................................................5. สารละลายอิ่มตัว หมายถึง........................................................................................................................................................................................................................................................................................6. สารละลายอิ่มตัวยวดยิ่ง หมายถึง...........................................................................................................................................................................................................................................................................
  7. 7. เฉลยใบงาน เรื่อง การตกผลึก1. ผลึก คือ ของแข็งที่มีรปทรงเรขาคณิต มีเหลี่ยมมุม มีรปร่างเฉพาะ ผิวเรียบ แยกตัวออกจากสารละลายอิ่มตัว ู ู2. สารต่างชนิดกัน จะมีรปร่างของผลึกเหมือนกันหรือไม่...........ไม่เหมือนกัน........................................................................ ู3. การตกผลึก หมายถึง .....ปรากฎการณ์ที่ของแข็งที่เป็ นตัวถูกละลายแยกตัวออกจากสารละลายอิ่มตัว4. ผลึกของสารต่อไปนีมีรปร่างอย่างไร ้ ูโซเดียมคลอไรด์ รูปร่าง ........สี่เปลี่ยมลูกบาศก์.......................................................................................................................................สารส้ม รูปร่าง .........แปดเหลี่ยมหรือปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม 2 อันประกบกัน....................................................................................จุนสี รูปร่าง .....รูปร่างสี่เหลี่ยม..........................................................................................................................................................5. สารละลายอิ่มตัว หมายถึง..สารละลายที่ไม่สามารถละลายตัวถูกละลายได้อีกเนื่องจากมีตัวถูกละลายอยู่มากที่สุดที่อุณหภูมิห้อง.........................................................................................................................................................................................................6. สารละลายอิ่มตัวยวดยิ่ง หมายถึง......สารละลายที่มีตัวถูกละลายอยู่ในปริมาณที่เกินกว่าอัตราที่ละลายได้ที่อุณหภูมิห้อง
  8. 8. แบบฝึกหัด เรื่อง การตกผลึก คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนตัวทาละลายและตัวถูกละลายของสารละลายต่อไปนี้ สารละลาย สถานะ องค์ประกอบ ตัวทาละลาย ตัวถูกละลาย น้าเชื่อม ของเหลว น้า + น้าตาล นาก ของแข็ง ทองแดง 90% + ทองคา 10% น้าเกลือ ของเหลว น้า + เกลือเหรียญห้าบาท ของแข็ง ทองแดง 75% + นิกเกิล25% น้าโซดา ของเหลว น้า + CO2ทองสัมฤทธิ์ ของแข็ง ทองแดง 80% + ดีบุก 20% ยาทิงเจอร์ฯ ของเหลว ไอโอดีน + เอทานอลไอน้าในอากาศ ก๊าซ ไอน้า + อากาศ
  9. 9. เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย สถานะ องค์ประกอบ ตัวทาละลาย ตัวถูกละลาย น้าเชื่อม ของเหลว น้า + น้าตาล น้า น้าตาล นาก ของแข็ง ทองแดง 90% + ทองคา 10% ทองแดง 90% ทองคา 10% น้าเกลือ ของเหลว น้า + เกลือ น้า เกลือเหรียญห้าบาท ของแข็ง ทองแดง 75% + นิกเกิล25% ทองแดง 75% นิกเกิล25% น้าโซดา ของเหลว น้า + CO2 น้า CO2 ทองสัมฤทธิ์ ของแข็ง ทองแดง 80% + ดีบุก 20% ทองแดง 80% ดีบุก 20% ยาทิงเจอร์ฯ ของเหลว ไอโอดีน + เอทานอล เอทานอล ไอโอดีนไอน้าในอากาศ ก๊าซ ไอน้า + อากาศ อากาศ ไอน้า

×