08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines
www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnoped...
08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines
www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnoped...
08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines
www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnoped...
08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines
www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnoped...
08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines
www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnoped...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El disseny tecnopedagògic història timeline timetoast timelines

380 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El disseny tecnopedagògic història timeline timetoast timelines

  1. 1. 08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnopedagogic-historia 1/5 Sign in SIGN UP El disseny tecnopedagògic: història Timeline created by mariapladevall in Uncategorized Text view Browse timelines Autobuses Jiménez jimenezdorado.com Alquiler de microbuses y Autocares Para eventos Los mejores precios. Timeline Event Date: Event Title: Event Description: 2nd Oct, 1916 John Dewey. Democratitzar l'educació. Projecció més pràctica. Vinculà les teories de l'aprenentatge amb la pràctica educativa. Es centra en l'aprenentatge a través de la experimentació i parla d'atendre les diferències individuals, adaptar-se a les necessitats socials. (Aportacions amb una gran influència actual). Biografia 22nd Feb, 1938 Teoria conductista. Skinner et al Conductismo Les diferents teories de l'aprenentatge van tenir una influència sobre l'educació tecnopedagògica i el seu disseny. En concret, la teoria conductista o behaviorista explica l'aprenentatge com un canvi en la conducta del individu lligat als canvis del seu entorn. Estableix l'aprenentatge com una associació entre estímul-resposta. 31st Aug, 1955 Teoria cognitivista. Piaget, Bruner et al Teoria cognitivista Aquesta teoria es centra en l'estudi de la ment humana. Pretén conèixer com s'aprèn a través dels processos d'interpretar, processar i emmagatzemar la informació a la memòria. Es centra en com s'adquireixen les representacions del món, s'emmagatzemen i es recuperen de la memòria. La psicologia cognitivista és la que ha tingut més influència sobre el disseny instruccional, segons Williams et al., 2003. 3rd Aug, 1960 Primeres concepcions de la tecnologia educativa segons Area (2009) Primeres concepcions de la tecnologia educativa (anys 40 i 60) sorgides de l'àmbit militar nord-americà. A la segona es passà de la fascinació pels audiovisuals a l'enfocament tècnicoracional del disseny i l'avaluació de l'ensenyament. 23rd Feb, 1962 DEF. Glasser Defineix el concepte de DI relacionant l'anàlisi de necessitats dels alumnes amb el disseny i desenvolupament dels recursos i estratègies d'aprenentatge. 27th Nov, 1963 Instructional Design o Disseny Instruccional Aquest terme com a tal es va començar a utilitzar al 1963, per l'Association for Educational Communication and Technology. Aquesta associació va començar a donar importància al disseny i el missatge com a estratègia per al procés d'aprenentatge, fet que va produir que es proposés una sistematització del procés representat pel concepte de ID. 10th Feb, 1975 Model ADDIE Aquest model, va ser densevolupat en un primer moment com a model genèric per explicar els diferents processos relacionats amb l'ISD. Inclou cinc fases principals com queden descrites a l'imatge. Aquestes fases són: Anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i validació. Aquest model va ser important ja que obligava a mirar l'aprenentatge des d'una perspectiva més unitària, més sistèmica. 1st Feb, 1980 Teoria constructivista. Piaget, Ausubel, Vigotsky Teoria constructivista La teoria constructivista té una concepció de l'aprenentatge com a experiència, com a acció. Cada persona construeix, a través de les seves experiències el seu aprenentatge.
  2. 2. 08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnopedagogic-historia 2/5 el seu aprenentatge. 2nd Oct, 1995 Altres propostes d'ISD Experts com Willis (1995) proposen models més basats en teories constructivistes com el model R2D2, en que afirma que el procés no necessàriament ha de començar en la fase d'anàlisi. Bichelmeyer et al afirmen que potser no es tracta de crear nous models o modificar els que ja existeixen, sinó que s'haurien d'establir marcs conceptuals de disseny que serveixin de guia per als dissenyadors i els ajudin a prendre decisions. 21st Apr, 1996 DEF Dick i Carey, Berger i Kam Defineixen el DI com un procés sistemàtic per planificar l'ensenyament, on s'apliquen les teories instruccionals i els processos empírics a la pràctica educativa. 26th Jun, 1997 Model 4C/ID Van Merrienboer i Dijkstra Model creat per a situacions en les que és necessari assolir habilitats cognitives complexes. Aquest model però, no cobreix l'avaluació ni les revisions, per això el propi autor l'etiqueta com un model DI. 1st May, 1998 Etapa crítica dels ISD A finals del 90 els ISD entren en crisi degut a l'aparició de noves capacitats digitals i elevats costos de producció d'entorns. Això fa que es produeixi una controvèrsia fent que alguns experts donessin diferents matissos, que podem veure a la imatge. 4th Apr, 1999 Reigeluth. Divisió de les teories L'estudi del ID s'inicia amb les teories de l'aprenentatge i les teories de la instrucció. Reigeluth, va dividir les teories en dos grups: descriptives i prescriptives. Les descriptives són les teories de l'aprenentatge, ja que ens descriuen la manera d'aprendre, Les prescriptives són, segons Reigeluth, les teories de la instrucció perquè ofereixen la pauta sobre com dissenyar les accions educatives. 7th Oct, 1999 Model ASSURE. Heinich, Molenda, Russel i Smaldino El model ASSURE correspon a les inicials de les fases següents (indicades a la fotografia): Anàlisi dels estudiants, fixació dels objectius, selecció de la metodologia, ús dels mitjans i suports, demanar la participació del estudiant i avaluar. 10th Oct, 2000 Model RAPID PROTOTYPE. Piskurish Aquest model es considera un model bastant utilitzat actualment. Prové de l'enginyeria de programes i dels models racionals, que s'interessen pel context social del sistema d'aprenentatge. Relacionat amb aquest model trobem, deu anys abans a Tripp i Bichelmeyer, que afirmaven que perquè la prototipització ràpida sigui efectiva, les eines informàtiques sempre han d'estar disponibles per tal de modificar i corregir en el mateix moment. 7th Aug, 2001 DEF Dorrego(1999) i Polo (2001) Defineixen el DI com un procés sistèmic, ja que conté diverses fases molt relacionades entre elles: anàlisi, disseny, producció, desenvolupament, implementació, avaluació... 24th Nov, 2001 DEF Broderick Parla del Disseny Instruccional com l'art i la ciència que permet crear un entorn educatiu i els seus materials, per tal que portin l'estudiant de l'estat de no poder realitzar certes tasques a l'estat de ser capaç de realitzar-les. 5th Oct, 2002 Merrill i Laurillard. Marcs de disseny Merril proposa un marc de disseny que incorpori les tres teories de l'aprenentatge. Laurrillard també té en compte les tres teories però les lliga al context tecnològic: ús de tècniques isntruccionals i estratègies tecnològiques adequades. Parla d'un "conversational framework" que fomenti el diàleg entre professor i alumne. 10th Oct, 2002 Model MISA. Paquette A través d'aquest model l'autor pretén crear un vincle entre les teories de l'aprenentatge i la pràctica educaativa. Pretén suplir la manca d'eines i mètodes que permetin dissenyar amb garanties les accions educatives. 18th Oct, 2003 Noves visions i reexaminacions Gibbons (2003). Proposa alinear el Disseny Instruccional (ID) amb l'arquitectura i l'enginyeria. Schwier (2004). Recomana que els dissenyadors ampliïn la visió sobre la pràctica de Disseny Instruccional. 2nd Dec, 2003 Enfocament tecnològic More i Anderson (2003), parlen dabordar el concepte de DI aplicat a l'educació a distància. Això es podria fer des de la perspectiva de ISD o bé com a model gèneric ADDIE. Tot això ho relacionen però, amb un enfocament tecnològic. Dins
  3. 3. 08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnopedagogic-historia 3/5 2nd Dec, 2003 Enfocament tecnològic ho relacionen però, amb un enfocament tecnològic. Dins aquest mateix context ens trobem amb la necessitat d'utilitzar correctament la tecnologia per tal de que l'aprenentatge esdevingui més significatiu. Els autors Peters, Bates i Poole, i Khan també parlen d'aquest concepte. 7th Mar, 2004 DEF Sangrà, Guàrdia, Williams i Schrum Defineixen el disseny tecnopedagògic com un "marc de treball sistemàtic per a analitzar el problema, tenint en compte totes les interaccions externes i internes, alhora que cada situació específica pot analitzar-se des del seu context". 13th Dec, 2004 Teoria connectivista de Siemens El connectivisme és una teoria de l'aprenentatge específica per l'era digital. Alguns dels principis d'aquesta teoria són: - L'aprenentatge es troba en la diversitat d'opinions´. - Aprendre vol dir connectar fonts d'informació. - La presa de decisions ja és per si mateixa un aprenentatge. Segons aquesta teoria per aprendre és molt important la capacitat d'augmentar el coneixement i l'habilitat per veure connexions entre diferents idees. 10th Feb, 2005 Branca socioconstructivista Autors com Mayes i De Freitas, com havien fet anteriorment d'altres, s'endinsen en la branca socioconstructivista: - Comunitats educatives - Aprendre a aprendre - Fomentar autonomia del aprenent - Aprendre dels altres 10th Oct, 2005 Estratègies metodològiques En la mateixa direcció que Jonassen (1994) que ja assenyala el disseny instruccional per al constructivisme (basat en un projecte o problema a resoldre), trobem Discroll (2005), que recomana aplicar unes estratègies metdològiques concretes: - Contextualització de l'aprenentatge - Negociació social com a part de l'aprenentatge (interacció) - Múltiples perspectives i diferents formats - Cadascú és propietari del seu aprenentatge - Aprenentatge com a procés conscient de construcció de coneixement 16th Mar, 2007 Visió cíclica de Merrill Merril aporta una visió cíclica de les activitats d'aprenentatge. Es centra en utilitzar estratègies que facin que els aprenentatges siguin constructivistes i significatius. Així doncs, pretèn que el que s'aprengui es pugui aplicar fora de l'aula. Es centra molt en la reflexió, com a consciència del que s'està aprenent i s'ha après, i la interacció social sobre aquests coneixements. 11th Aug, 2008 Ofici com a enginyeria o "science-style discipline". Huett, Moller, Foshay i Coleman. Creuen que l'ofici de la tecnologia educativa i el disseny hauria d'esdevenir una enginyeria o "science-style discipline". 10th Oct, 2010 Model SOLE, Atkinson i Biggs, Laurillard i Conole El model SOLE del projecte ARIADNE (Student-Owned- Engagement) és un model molt flexible, que té en compte la opinió dels estudiants en tot moment i permet negociar amb aquests de manera que ells també decideixin. Aquest projecte ARIADNE i el projecte anglès LSDE han creat sistemes de suport al professorat per suplir la manca de coneixement sobre les noves tecnologies que es dóna en ocasions. 10th Aug, 2011 Concepte de DTP Per tal que el concepte de DI evolucioni cap a un més integrat: DTP, alguns autors com per exemple Richey proposen que la base de coneixement del DTP s'estableixi a partir de sis dominis. Aquests sis dominis són els següents: -Els estudiants i els processos d'aprenentatge -Els contextos d'aprenentatge i d'actuació -L'estructura del contingut i la seqüència -Les estratègies formatives i no formatives -Els mitjans tecnològics i sistemes de distribució -Els dissenyadors i processos de disseny 10th Oct, 2011 DEF Richey, Klein i Tracey La definició més actual: "L'iD és la ciència i l'art que permet crear especificacions detallades per al desenvolupament, avaluació i manteniment d'accions que faciliten l'aprenentatge i el rendiment". 1st Mar, 2012 Instructional technology (Nomenclatura) Instructional tecgnology o tecnologia educativa esdevé el nom més utilitzat per fer-hi referència. (Reiser i Dempsey, 2012)
  4. 4. 08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnopedagogic-historia 4/5 Timeline categories Music Film Science and Technology Business Politics Popular timelines the the earth dragon awakes History of Voting European Settlement History of Sandwich, MA Latest timelines American Symbols last czar timeline. final Mark Twain Updated timelines frente nacional The French Revolution Timeline Mark Twain Popular timelines 10th Oct, 2012 Classficació dels models de DI. Tennyson, 1995. Hi ha diverses classifcacions de models, una d'elles és la de Tennyson, que els classifica en 4 generacions i les relaciona amb les respectives teories de l'aprenentatge. Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description: 5th Jan, 1901 to 1st Sep, 1959 Antecedents Antecedents previs (contemplats a partir del 1900) a les primeres concepcions del Disseny Instruccional, donades als anys 40 i 60. Tweet 0 EmbedLike 0 Carnet D en 2 días www.teorico.net Curso Intensivo Online Rápido, Efectivo y Económico Grau i cicles en disseny binomi creatividad Empleos: Dependiente Tags Not tagged yet 0 Comments This timeline doesn't have any comments, you could be the first! Members can comment, tag and make timelines. Sign up or sign in! French Revolution BY Ryan Smith El neixement de Catalunya A History of South Florida Temperature Drops war linea
  5. 5. 08/10/13 El dissenytecnopedagògic: història timeline | Timetoast timelines www.timetoast.com/timelines/el-disseny-tecnopedagogic-historia 5/5 Biography Art and Culture Personal History Westward Expansion Road to American Civil War eje cronologico View more original song analysis Test The History of the Stock Market View more Reading Timeline Chapter7 Timeline 3 Grandes civilizaciones View more Spread the word Tweet 1,221 Share on Google+ Browse Categories Popular timelines Updated timelines Latest timelines Help FAQs Privacy Terms & conditions About Copyright © Timetoast, All rights reserved. Find Timetoast on Facebook and Twitter Like 2.5k

×