Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els e-portfolios en Educació

Presentació utilitzada el 4 de març a l'IES Josep Segrelles d'Albaida.

Els e-portfolios en Educació

 1. 1. Els e-portfolios en Educació Juanfra Álvarez Herrero - juanfratic@gmail.com - @juanfratic
 2. 2. 1.- Què són? 2.- Funcions 3.- Característiques 4.- Tipus 5.- Eines per crear-los 6.- Exemples
 3. 3. e-portfolio
 4. 4. e-portfolio (Helen C. Barrett, 2009) Un e-portfolio és una col·lecció d’evidències que mostra el teu viatge d’aprenentatge en el temps. Els e-portfolios poden fer referència a camps acadèmics específics o a l’aprenentatge de per vida. Les evidències poden incloure mostres d’escrits, fotos, videos, treballs de recerca, observacions de professors i companys, i/o reflexions.
 5. 5. e-portfolio (Helen C. Barrett, 2009) L’aspecte fonamental d’un e-portfolio és la pròpia reflexió sobre les evidències, el perquè han estat seleccionades i que s’ha après del procés de desenvolupament de l’e-portfolio.
 6. 6. funcions de l’e-portfolio
 7. 7. Eina d’APRENENTATGE ACTIU
 8. 8. Eina d’AVALUACIÓ
 9. 9. Eina de PROMOCIÓ i DESENVOLUPAMENT PERSONAL
 10. 10. característiques de l’e-portfolio
 11. 11. T e x t o s À u d i o s V í d e o s I m a t g e s ePortfolio C o m e n t a r i s
 12. 12. REPOSITORI
 13. 13. ORGANITZACIÓ
 14. 14. REFLEXIÓ
 15. 15. COL·LABORAR
 16. 16. FEEDBACK
 17. 17. REVISAR
 18. 18. AVALUAR
 19. 19. INTERACTIU
 20. 20. desenvolupament autònom
 21. 21. Formal+Informal+ Oci+Premis
 22. 22. major capacitat d’autocrítica
 23. 23. el C.V. del “futur”
 24. 24. adquirir competències
 25. 25. tipus d’e-portfolios
 26. 26. - d’aprenentatge - d’ensenyament - d’avaluació - de treball - de mostra - del professor - de l’alumne - de la classe - d’un projecte - d’una assignatura - d’un curs - de tota la vida - d’aprenentatge - d’avaluació - de presentació - de Marketing - de responsabilitat - d’aprenentatge
 27. 27. eines per crear-los
 28. 28. exemples
 29. 29. estructura
 30. 30. e-portafolio d’una assignatura • Identitat: dades de l'alumne, curs, assignatures, algun interès concret ... • Objectius: d'aprenentatge, respecte a l'assignatura, expectatives ... • Produccions: investigacions, projectes, tasques, experiències, treballs en grup ... • Reflexió: sobre l'aprenentatge "què he après", interès que m'ha suscitat, suggeriments al professor, metodologia emprada, emocions "com m'he sentit", transversalitat, aplicació per a la vida ... • Avaluació: del procés d'aprenentatge "dificultats, èxits ...", rúbriques, resultats "notes, qualificacions ...", autoavaluació del seu treball ... • Interacció del professor / companys: comentaris, feedback ...

×