Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Centre d’especialitats - Rúbrica heteroavaluació

126 views

Published on

Rúbrica d'heteroavaluació del projecte: Centre d'Especialitats

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Centre d’especialitats - Rúbrica heteroavaluació

  1. 1. CENTRE D’ESPECIALITATS – La Font de la Salut – Heteroavaluació CRITERIS BAIX MITJÀ ALT 0 punts 0,5 punts 1 punt 1.- Gramàtica i ortografia Presenta moltes faltes d'ortografia i errors gramaticals. Inclou alguns errors gramaticals i ortogràfics. La gramàtica i l'ortografia són gairebé sempre correctes. 2.- Freqüència en la qual publica Publica extremadament poc. Publica d'1 a 2 articles setmanals. Publica freqüentment (tres o més entrades setmanals) 3.- Quantitat d'hipervincles S'inclouen molt pocs enllaços S'inclouen alguns enllaços en els articles del bloc. S'inclouen un nombre significatiu d'enllaços 4.- Qualitat dels hipervincles Els enllaços no són de fonts fiables i rellevants, i / o no funcionen correctament. Més del cinquanta per cent dels enllaços són de fonts fiables i rellevants, i / o alguns no funcionen correctament. Tots els enllaços són de fonts fiables i rellevants, i funcionen correctament. 5.- Comentaris al seu bloc. Cap comentari al bloc i en els pocs que hi ha, en molt poques ocasions es responen. Hi ha alguns comentaris i generalment respon als comentaris al seu bloc. Hi ha molts comentaris a les entrades del bloc i sempre els respon (als comentaris i preguntes del seu bloc). 6.- Visites Nombre de visites molt baix. Nombre de visites mitjà Nombre de visites alt 7.- Materials visuals i suplementaris No inclou elements visuals com gadgets, aplicacions, vídeos, presentacions, música, etc. Els elements visuals són pobres i no milloren la presentació. Inclou elements visuals com ara taules, il·lustracions gràfiques, vídeos, presentacions, música, i multimèdia i gadgets diversos. 8.- Imatges i la seua qualitat No inclou imatges de qualitat en els seus articles del bloc. I les poques que s'insereix no s'indica la procedència. Les imatges són seleccionades a l'atzar, són de pobra qualitat i poques vegades s'indica la procedència. Les imatges són rellevants al tema del bloc i dels articles, tenen la mida adequada, són de bona qualitat, s'indica la procedència i augmenten el interès del lector. 9.- Drets d'autor No s'indiquen les fonts quan s'inclouen cites. Se citen les fonts. Se citen les fonts de manera adequada.
  2. 2. 10.- Grau de coherència entre el bloc i l’assignatura de classe. Els articles del bloc no fan referència a assumptes relacionats amb el tema tractat. Els articles del bloc fan alguna referència a assumptes que tenen a veure amb el tema a tractar. Els articles del bloc demostren coneixement sobre conceptes de ciències i més concretament del tema a tractar. 11.- Extensió i diversitat dels articles La major part de les vegades els articles són breus (menys d'un paràgraf) i poc variats. Més del cinquanta per cent dels articles tenen dos o més paràgrafs. I hi ha una mica de variació en els tipus d'articles i activitats que en ells es proposen. La major part dels articles tenen dos o més paràgrafs. Hi ha gran varietat de tipus d'articles al bloc, d'activitats, de suggeriments, etc. 12.- Originalitat i Creativitat Són poc o res originals i creatius. Un poc originals i creatius. Són molt originals i creatius. 13.- Qualitat dels articles (resum i estructura) No resumeix, parafraseja o cita articles. Resumeix, parafraseja o cita articles però ho fa de forma poc efectiva. Resumeix, parafraseja o cita articles de forma efectiva. 14.- Interés Els articles no aconsegueixen generar interès, resulten avorrits i repetitius. Perd el focus d'interès en algunes ocasions. Es manté el focus d'interès a través del bloc. 15.- Informació correcta/verídica (x 2) Es proveeix un gran nombre de dades incorrectes. La major part de la informació i dades que es presenten són correctes. Tota la informació que es proveeix és correcta. 16.- Organització i coherència Les idees són difícils de seguir ja que tendeixen a ser incoherents o estan pobrament organitzades. Desenvolupament lògic de les idees. La redacció es caracteritza per la fluïdesa i la cohesió. Desenvolupament lògic de les idees. La redacció es caracteritza per la fluïdesa i la cohesió. 17.- Còpia i enganxa (x 3) Hi ha gran quantitat d'informació en els articles que és producte d'un còpia i enganxa. Gairebé no hi ha res de còpia i enganxa. La informació és original.

×