Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intrucciones del año 13

321 views

Published on

es una presentación de los artículos de las instrucciones del año 13

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

Intrucciones del año 13

 1. 1. IInnssttrruucccciioonneess ddeell aaññoo 1133
 2. 2. AArrttiiccuulloo 11°° PPrriimmeerraammeennttee ppeeddiirráá llaa ddeeccllaarraacciióónn ddee llaa iinnddeeppeennddeenncciiaa aabbssoolluuttaa ddee eessttaass CCoolloonniiaass,, qquuee eellllaass eessttéénn aabbssuueellttaass ddee ttooddaa oobblliiggaacciióónn ddee ffiiddeelliiddaadd aa llaa CCoorroonnaa ddee EEssppaaññaa yy ffaammiilliiaa ddee llooss BBoorrbboonneess yy qquuee ttooddaa ccoonneexxiióónn ppoollííttiiccaa eennttrree eellllaass yy eell EEssttaaddoo ddee llaa EEssppaaññaa eess yy ddeebbee sseerr ttoottaallmmeennttee ddiissuueellttaa..
 3. 3. AArrttiiccuulloo 22°° NNoo aaddmmiittiirráá oottrroo ssiisstteemmaa qquuee eell ddee ccoonnffeeddeerraacciióónn ppaarraa eell ppaaccttoo rreeccíípprrooccoo ccoonn llaass PPrroovviinncciiaass qquuee ffoorrmmaann nnuueessttrroo EEssttaaddoo..
 4. 4. AArrttiiccuulloo 33°° PPrroommoovveerráá llaa lliibbeerrttaadd cciivviill yy rreelliiggiioossaa eenn ttooddaa ssuu eexxtteennssiióónn iimmaaggiinnaabbllee..
 5. 5. Articulo 4° CCoommoo eell oobbjjeettoo yy ffiinn ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeebbee sseerr ccoonnsseerrvvaarr llaa iigguuaallddaadd,, lliibbeerrttaadd yy sseegguurriiddaadd ddee llooss CCiiuuddaaddaannooss yy llooss PPuueebbllooss,, ccaaddaa PPrroovviinncciiaa ffoorrmmaarráá ssuu ggoobbiieerrnnoo bbaajjoo eessaass bbaasseess,, aa mmááss ddeell GGoobbiieerrnnoo SSuupprreemmoo ddee llaa NNaacciióónn..
 6. 6. Articulo 5° AAssíí eessttee ccoommoo aaqquuééll ssee ddiivviiddiirráánn eenn ppooddeerr lleeggiissllaattiivvoo,, eejjeeccuuttiivvoo yy jjuuddiicciiaall..
 7. 7. Articulo 6° EEssttooss ttrreess rreessoorrtteess jjaammááss ppooddrráánn eessttaarr uunniiddooss eennttrree ssíí,, yy sseerráánn iinnddeeppeennddiieenntteess eenn ssuuss ffaaccuullttaaddeess..
 8. 8. Articulo 7° EEll GGoobbiieerrnnoo SSuupprreemmoo eenntteennddeerráá ssoollaammeennttee eenn llooss nneeggoocciiooss ggeenneerraalleess ddeell EEssttaaddoo.. EEll rreessttoo eess ppeeccuulliiaarr aall GGoobbiieerrnnoo ddee ccaaddaa PPrroovviinncciiaa..
 9. 9. Articulo 8° EEll tteerrrriittoorriioo qquuee ooccuuppaann eessttooss PPuueebbllooss ddeessddee llaa ccoossttaa oorriieennttaall ddeell UUrruugguuaayy hhaassttaa llaa ffoorrttaalleezzaa ddee SSaannttaa TTeerreessaa ffoorrmmaann uunnaa ssoollaa PPrroovviinncciiaa,, ddeennoommiinnaannttee llaa PPrroovviinncciiaa OOrriieennttaall..
 10. 10. Articulo 9° Que los ssiieettee PPuueebbllooss ddee MMiissiioonneess,, llooss ddee BBaattoovvíí,, SSaannttaa TTeeccllaa,, SSaann RRaaffaaeell yy TTaaccuuaarreemmbbóó qquuee hhooyy ooccuuppaann iinnjjuussttaammeennttee llooss PPoorrttuugguueesseess yy aa ssuu ttiieemmppoo ddeebbeenn rreeccllaammaarrssee sseerráánn eenn ttooddoo ttiieemmppoo tteerrrriittoorriioo ddee eessttaa PPrroovviinncciiaa..
 11. 11. Articulo 10° QQuuee eessttaa PPrroovviinncciiaa ppoorr llaa pp rreesseennttee eennttrraa sseeppaarraaddaammeennttee eenn uunnaa ffiirrmmee lliiggaa ddee aammiissttaadd ccoonn ccaaddaa uunnaa ddee llaass oottrraass ppaarraa ssuu mmuuttuuaa yy ggeenneerraall ffeelliicciiddaadd,, oobblliiggáánnddoossee aassiissttiirr aa ccaaddaa uunnaa ddee llaass oottrraass ccoonnttrraa ttooddaa vviioolleenncciiaa,, oo aattaaqquueess hheecchhooss ssoobbrree eellllaa oo ssoobbrree aallgguunnaa ddee eellllaass ppoorr mmoottiivvoo ddee rreelliiggiióónn,, ssoobbeerraannííaa,, ttrrááffiiccoo oo aallggúúnn oottrroo pprreetteexxttoo ccuuaallqquuiieerraa qquuee sseeaa..
 12. 12. Articulo 11° Que esta PPrroovviinncciiaa rreettiieennee ssuu ssoobbeerraannííaa,, lliibbeerrttaadd ee iinnddeeppeennddeenncciiaa,, ttooddoo ppooddeerr,, jjuurriissddiicccciióónn yy ddeerreecchhoo qquuee nnoo eess ddeelleeggaaddoo eexxpprreessaammeennttee ppoorr llaa ccoonnffeeddeerraacciióónn aa llaass PPrroovviinncciiaass UUnniiddaass jjuunnttaass eenn ccoonnggrreessoo
 13. 13. Articulo 12° QQuuee eell ppuueerrttoo ddee MMaallddoonnaaddoo sseeaa lliibbrree ppaarraa ttooddooss llooss bbuuqquueess qquuee ccoonnccuurrrraann aa llaa iinnttrroodduucccciióónn ddee eeffeeccttooss yy eexxppoorrttaacciióónn ddee ffrruuttooss ppoonniiéénnddoossee llaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee AAdduuaannaa eenn aaqquueell PPuueebblloo;; ppiiddiieennddoo aall eeffeeccttoo ssee ooffiicciiee aall CCoommaannddaannttee ddee llaass FFuueerrzzaass ddee ssuu MMaajjeessttaadd BBrriittáánniiccaa,, ssoobbrree llaa aappeerrttuurraa ddee aaqquuééll PPuueerrttoo ppaarraa qquuee pprrootteejjaa llaa nnaavveeggaacciióónn oo ccoommeerrcciioo ddee ssuu NNaacciióónn..
 14. 14. Articulo 13° QQuuee eell PPuueerrttoo ddee llaa CCoolloonniiaa sseeaa iigguuaallmmeennttee hhaabbiilliittaaddoo eenn llooss ttéérrmmiinnooss pprreessccrriippttooss eenn eell aarrttííccuulloo aanntteerriioorr..
 15. 15. Articulo 14° QQuuee nniinngguunnaa ttaassaa oo ddeerreecchhoo ssee iimmppoonnggaa ssoobbrree aarrttííccuullooss eexxppoorrttaaddooss ddee uunnaa PPrroovviinncciiaa aa oottrraa;; nnii qquuee nniinngguunnaa pprreeffeerreenncciiaa ssee ddee ppoorr ccuuaallqquuiieerraa rreegguullaacciióónn ddee CCoommeerrcciioo oo rreennttaa aa llooss PPuueerrttooss ddee uunnaa PPrroovviinncciiaa ssoobbrree llaass ddee oottrraass nnii llooss BBaarrccooss ddeessttiinnaaddooss ddee eessttaa PPrroovviinncciiaa aa oottrraa sseerráánn oobblliiggaaddooss aa eennttrraarr aa aannccllaarr oo ppaaggaarr DDeerreecchhooss eenn oottrraa..
 16. 16. Articulo 15° NNoo ppeerrmmiittaa ssee hhaaggaa lleeyy ppaarraa eessttaa PPrroovviinncciiaa ssoobbrree bbiieenneess ddee EExxttrraannjjeerrooss qquuee mmuueerreenn iinntteessttaaddooss,, ssoobbrree mmuullttaa yy ccoonnffiissccaacciioonneess qquuee ssee aapplliiccaabbaann aanntteess aall RReeyy;; yy ssoobbrree tteerrrriittoorriiooss ddee eessttee mmiieennttrraass eellllaa nnoo ffoorrmmaa ssuu rreeggllaammeennttoo yy ddeetteerrmmiinnee aa qquuéé ffoonnddooss ddeebbeenn aapplliiccaarrssee ccoommoo úúnniiccaa aall DDeerreecchhoo ddee hhaacceerrlloo eenn lloo eeccoonnóómmiiccoo ddee ssuu jjuurriissddiicccciióónn..
 17. 17. Articulo 16° QQuuee eessttaa PPrroovviinncciiaa tteennddrráá ssuu CCoonnssttiittuucciióónn tteerrrriittoorriiaall;; yy qquuee eellllaa ttiieennee eell ddeerreecchhoo ddee ssaanncciioonnaarr llaa ggeenneerraall ddee llaass PPrroovviinncciiaass UUnniiddaass,, qquuee ffoorrmmaa llaa AAssaammbblleeaa ccoonnssttiittuuyyeennttee..
 18. 18. Articulo 17° Que eessttaa PPrroovviinncciiaa ttiieennee ddeerreecchhoo ppaarraa lleevvaannttaarr llooss RReeggiimmiieennttooss qquuee nneecceessiittee,, nnoommbbrraarr llooss ooffiicciiaalleess ddee CCoommppaaññííaa,, rreeggllaarr llaa MMiilliicciiaa ddee eellllaa ppaarraa llaa sseegguurriiddaadd ddee ssuu lliibbeerrttaadd ppoorr lloo qquuee nnoo ppooddrráá vviioollaarrssee eell DDeerreecchhoo ddee llooss PPuueebbllooss ppaarraa gguuaarrddaarr yy tteenneerr aarrmmaass..
 19. 19. Articulo 18° EEll DDeessppoottiissmmoo mmiilliittaarr sseerráá pprreecciissaammeennttee aanniiqquuiillaaddoo ccoonn ttrraabbaass ccoonnssttiittuucciioonnaalleess qquuee aasseegguurreenn iinnvviioollaabbllee llaa SSoobbeerraannííaa ddee llooss PPuueebbllooss..
 20. 20. Articulo 19° QQuuee pprreecciissaa ee iinnddiissppeennssaabbllee sseeaa ffuueerraa ddee BBuueennooss AAiirreess,, ddoonnddee rreessiiddee eell ssiittiioo ddeell GGoobbiieerrnnoo ddee llaass PPrroovviinncciiaass UUnniiddaass..
 21. 21. Articulo 20° La Constitución ggaarraannttiirráá aa llaass PPrroovviinncciiaass UUnniiddaass uunnaa ffoorrmmaa ddee ggoobbiieerrnnoo rreeppuubblliiccaannaa;; yy qquuee aasseegguurree aa ccaaddaa uunnaa ddee eellllaass ddee llaass vviioolleenncciiaass ddoommééssttiiccaass,, uussuurrppaacciióónn ddee ssuuss DDeerreecchhooss,, lliibbeerrttaadd yy sseegguurriiddaadd ddee ssuu ssoobbeerraannííaa qquuee ccoonn llaa ffuueerrzzaa aarrmmaaddaa iinntteennttee aallgguunnaa ddee eellllaass ssooffooccaarr llooss pprriinncciippiiooss pprrooccllaammaaddooss.. YY aassiimmiissmmoo pprreessttaarráá ttooddaa ssuu aatteenncciióónn,, hhoonnoorr,, ffiiddeelliiddaadd yy rreelliiggiioossiiddaadd aa ttooddoo ccuuaannttoo ccrreeaa oo jjuuzzgguuee nneecceessaarriioo ppaarraa pprreesseerrvvaarr aa eessttaa PPrroovviinncciiaa llaass vveennttaajjaass ddee llaa LLiibbeerrttaadd yy mmaanntteenneerr uunn GGoobbiieerrnnoo lliibbrree,, ddee ppiieeddaadd,, jjuussttiicciiaa,, mmooddeerraacciióónn ee iinndduussttrriiaa.. PPaarraa ttooddoo lloo ccuuaall,, eettcc..

×