Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microbioloxia

932 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microbioloxia

 1. 1. 1MICROBIOLOXÍA• A microbioloxía é a ciencia que se dedica ó estudio dos microbios ou microorganismos• Entendemos por microbios tódolos organismos de tamaño microscópico, é dicir, que non se poden ver a simple vista.• En xeral son unicelulares• Podemos clasificalos como : • Celulares : • Con células procarióticas : • Reino Moneras : • Bacterias e • Cianobacterias • Con células eucarióticas : • Reino Protistas : • Protozoos • Algas unicelulares • Reino fungos : • Valores ou mofos • Lévedos ou levaduras • Acelulares : • Virus, viroides e priónsESTRUCTURA E FORMAS DE VIDA DE MICROORGANISMOSAS BACTERIAS : Estrutura dunha bacteria :• As bacterias son células procariotas presentan catro tipos morfolóxicos : • cocos, de forma esférica • bacilos, de forma alargada • vibrio, en forma de coma • espirilos, de forma espiral• Algunhas bacterias presentan agrupacións de individuos : • Estreptococos : cocos en fila • Estafilococos : cocos formando unha superficie • Sarcinas : cocos formando un cubo • Na estrutura dunha bacteria podemos distinguir : 1. Cápsula bacteriana : é unha capa xelatinosa formada por polisacáridos que protexe á bacteria da desecación do medio, dos bacteriófagos, anticorpos, etc. Non aparece en tódalas bacterias. 2. Parede bacteriana : Envoltura ríxida que da forma ás bacterias. Está formada por un armazón de polisacáridos con aminoácidos entrelazados (péptidoglucanos). É polo tanto moi diferente á parede celular das células vexetais, formada por un entramado de fibrillas de celulosa embebidas nunha matriz de polisacáridos. Existen dous tipos de parede : • Gram positiva : monoestratificada, presenta unha capa de mureína que é un péptidoglicano
 2. 2. 2 • Gram negativa : biestratificada, ademais da capa de mureína presentan unha capa externa de estrutura semellante á membrana plasmática.Esta característica úsase, mediante tinción para clasificar as bacterias patóxenas endous grupos : gram positivas e gram negativasAdemais de dar forma á bacteria, tamén a protexe fronte á acción dos antibióticos eregula o paso dos ións.3. Membrana plasmática : ten a mesma estrutura e función que a das células eucarióticas, pero neste caso presenta uns pregues internos chamados mesosomas4. Mesosoma : Son os pregues internos da membrana plasmática. A súa función entre outras é : • Dirixir a duplicación do ADN bacteriano • Realizar a respiración celular • Realizar a fotosíntese nas bacterias fotosintéticas • Axudar ó crecemento da membrana plasmática ....5. Nucleoide : Rexión do citoplasma onde se atopa o ADN bacteriano6. ADN bacteriano : Formado por unha soa molécula circular e sen histonas. En moitas bacterias ademais deste ADN existe outra molécula máis pequena chamado plásmido7. Citoplasma : É a cavidade interna da bacteria. Está formado polo hialoplasma ou citosol e os ribosomas8. Ribosomas : Semellantes ós da célula eucariótica pero máis pequenos9. Flaxelos : Son prolongacións con función locomotora. Pode haber un ou varios e non están presentes en tódalas bacterias.10. Fimbrias ou pili : Son estructuras tubulares de natureza proteica que aparecen en moitas bacterias (as gram positivas non os teñen). Serven para fixarse a un substrato e para intercambiar fragmentos de ADN durante a conxugación bacteriana. En ocasións tamén son usados polos virus bacteriófagos como vía de penetraciónNutrición bacteriana :• As bacterias forman un grupo moi heteroxéneo con respecto a esta función, xa que nas distintas especies de bacterias aparecen tódolos tipos de nutrición posibles. Tamén poden vivir nos medios máis diversos e nas condicións máis extremas.• Segundo a fonte de carbono utilizada as bacterias poden ser : • Autótrofas, cando utilizan compostos inorgánicos como o CO2 • Heterótrofas, cando utilizan materia orgánica• Segundo a fonte de enerxía poden ser : • Fotosintéticas ou fotótrofas, cando utilizan a enerxía da luz • Quimiosintéticas ou quimiótrofas, cando utilizan enerxía química procedente de reaccións que elas mesmas provocan no medio • Quimiorganótrofas (heterótrofas), cando utilizan a enerxía acumulada na materia orgánica mediante un proceso oxidativo• Atendendo ás anteriores categorías entre as bacterias podemos atopar as seguintes formas : Fonte de enerxía Fonte de materiaFotoautótrofas enerxía luminosa CO2Fotoheterótrofas enerxía luminosa moléculas orgánicasQuimioautótrofas enerxía química CO2Quimioheterótrofas enerxía química moléculas orgánicas
 3. 3. 3• Desde o punto de vista respiratorio as bacterias poden ser : • Aerobias : cando utilizan o osíxeno como aceptor final de electróns • Anaerobias : cando non utilizan o osíxeno como o aceptor de electróns, neste caso podemos distinguir dous tipos : • Anaerobias estritas se só poden vivir en ausencia de osíxeno • Anaerobias facultativas as que poden vivir sen osíxeno pero cando está presente tamén o utilizanReprodución bacteriana :• A reprodución bacteriana realízase por bipartición, previa duplicación do seu ADN• Ademais desto, as bacterias presentan uns mecanismos chamados parasexuais mediante os que intercambian material xenético entre os distintos individuos.• Estes procesos son : • Conxugación : • É un proceso no que unha bacteria doadora (F+) transmite un fragmento de ADN a outra bacteria (F-) que actúa como receptora • Este intercambio faise a través dos fimbria ou pili • A bacteria (F+) teñen un plásmido mentres que a (F-) non o ten • Na conxugación pode transmitirse parte do plásmido ou a súa totalidade, neste caso a bacteria (F-) transfórmase en (F+) • Transdución : • O intercambio de material xenético precisa dun axente transmisor, que en xeral é un virus que transporta fragmentos doutra bacteria parasitada anteriormente. • Transformación : • É un proceso mediante o que a bacteria introduce fragmentos de ADN, que aparecen libres no medio (experimento de Grffith, Avery)AS LEVADURAS OU LÉVEDOS• As levaduras ou lévedos teñen células eucarióticas• Pertencen ó reino dos Fungos• Son fungos unicelulares• Presentan nutrición heterótrofa • a súa fonte de carbono é a materia orgánica • e obteñen a enerxía mediante procesos de fermentación• Reprodúcense en xeral por xemación : • Como resultado desta división prodúcese unha célula grande e outra moito máis pequena á que denominamos xema • Posteriormente a xema medra ata acadar o tamaño da célula orixinal• Nalgunhas especies de levadura, despois da xemación as células fillas permanecen unidas formando un pseudomicelio• As levaduras son importantes na fermentación do pan, da bebidas, etc..
 4. 4. 4OS VIRUS• Son seres con organización acelular situados a metade de camiño entre o mundo inorgánico e o orgánico• Están compostos por : • un ácido nucleico ADN ou ARN, pero nunca os dous. O ácido nucleico dos virus consta dunha soa cadea que pode ser : • aberta ou circular • bicatenaria ou monocatenaria • unha cuberta proteica, chamada cápsida ou cápsido, formada pola unión de proteínas globulares denominadas capsómeros. A cápsida pola súa forma pode ser : • icosaédrica (A) • helicoidal (B) • complexa (C) • e nalgúns casos unha envoltura membranosa, como nos virus que parasitan células animais• Son parasitos obrigados, por carecer do material necesario para a síntese das súas propias proteínas.• Cando se atopan fóra das células chámanse virións• Os virus pódense considerar como microbios moi simples ou como complexos químicos, pero en ningún caso como organismos no senso habitual do termo• Os virus máis sinxelos constan unicamente dun ácido nucleico (non teñen cápsula proteica) e chámanse viroidesClasificación dos virus :• Os virus clasifícanse segundo o tipo de células que parasitan. Atendendo a esta característica podemos agrupar os virus en tres grupos : • Virus bacterianos, bacteriófagos ou simplemente fagos • Virus vexetais • Virus animais• Tamén podemos clasificalos segundo o ácido nucleico que leven en : • Virus de ADN : • con ADN bicatenario : Fago T4 • con ADN monocatenario : Fago O-X-174 • Virus de ARN : • Bicatenario : Reovirus • Monocatenario : Retrovirus entre os que se atopa o VIH, o do gripe, sarampelo, rabia, etc.• Tamén podemos ter en conta a presencia de membrana ou dalgunha enzima específica como a transcritasa inversa do VIH
 5. 5. 5Fisioloxía vírica (forma de vida)• Das actividades vitais dos seres vivos (nutrición, relación e reprodución), só posúen a de reprodución• Os virus son parasitos obrigados : • carecen do material necesario para obter a materia e a enerxía que necesitan para a súa reprodución• O proceso de reprodución dos virus equivale polo tanto ó seu ciclo vital e precisa dunha célula hóspede de onde conseguir as enzimas necesarias para a síntese dos capsómeros e a replicación do seu ácido nucleico• No ciclo vital dun virus podemos distinguir as seguintes fases : 1. Fixación 2. Penetración 3. Eclipse : replicación do ácido nucleico e síntese de capsómeros 4. Ensamblaxe de novos virus 5. Lise ou liberación (no ciclo lítico)• No ciclo vital dos virus bacteriófagos ou fagos podemos atopar dúas modalidades : a) Ciclo lítico : ó remate do ciclo prodúcese a lise ou rotura da bacteria liberándose os novos virus b) Ciclo lisoxénico : Non se produce a rotura da bacteria e o ADN vírico pasa a incorporarse ó ADN celular ou queda en forma de plásmido. Neste caso a bacteria segue coa súa vida normal e chámaselle bacteria lisoxénica e ó virus profagoCiclo vital dun bacteriófago ou fago 1. Fase de fixación : O fago sitúase sobre a parede da bacteria e fíxase a ela coas fibras caudais 2. Fase de penetración : Coa axuda dun enzima presente na placa basal perfora a parede da bacteria e inxecta o ADN bacteriano. A cápsida queda fóra 3. Fase de eclipse : Chámase así porque durante esta fase non se observan virus dentro da célula aínda que é cando se produce maior actividade, é dicir, cando o ADN vírico se atopa dentro da bacteria : • bloquea o metabolismo bacteriano que • comeza a formar novos virus : • replicación do ácido nucleico e • síntese de proteínas para a cápsida 4. Ensamblaxe de novos virus : Reúnense o capsómeros formando a cápside e incorporan o ADN vírico 5. Lise ou liberación (no ciclo lítico) : Prodúcese a destrución da parede celular e os novos virus quedan libres para infectar a novas bacterias.Ciclo vital do virus da gripe• O virus da gripe é semellante ó virus do SIDA (VIH)• Presenta • unha envoltura membranosa,
 6. 6. 6 • unha cápside proteica, • ARN como ácido nucleico e • o enzima retrotranscritasa ou transcritasa inversa asociada ó ARN vírico1. Fase de fixación : As glicoproteinas da envoltura vírica contacta coas da membrana da célula diana2. Penetración : A célula parasitada engloba por endocitose o virus completo. Cando chega dentro da célula prodúcese a liberación do ARN e a enzima asociada3. Fase de eclipse : Nesta fase non se aprecian virus dentro da célula parasitada, pero o ARN vírico utiliza o metabolismo da célula parasitada para formar novos virus : • o ARN vírico utilizando a retrotranscritasa sintetiza unha cadea de ADN • Esta fibra de ADN replícase dando unha dobre cadea que se inserta no ADN da célula parasitada • O ADN sintetizado polo virus transcríbese para • sintetizar os ARN que se traducirán para formar as proteínas da cápside, a trasncritasa inversa e as glicoproteínas da envoltura membranosa • dar novos ARN víricos4. Fase de ensamblaxe : unha vez formadas os diferentes compoñentes do virus únense dando novos virus que se dirixen a periferia da célula5. Fase de liberación : Os virus formados abandonan a célula por exocitoseCiclo do VIH virus da SIDA• Tamén pertence ós retrovirus con ARN monocatenario• Parasita os linfocitos T4 que teñen un papel importante no sistema inmunitario e por esta razón produce a inmunodeficiencia• O seu ciclo vital é como o do virus da gripe• O VIH é moi sensible ó alcohol e á calor.• O seu período de incubación pode abarcar entre os seis meses e dous anos, aínda que en moitos casos pode chegar ata os 10 anos, durante esta fase o ADN procedente do virus, atópase formado parte do ADN celular actuando como se fose un xene máis e cada vez que a célula se reproduce tamén se reproduce o virus.FERMENTACIÓNS E PUTREFACCIÓNSA fermentación :• A fermentación é utilizada como fonte de enerxía por diferentes grupos de organismos unicelulares tanto procariontes como as bacterias como eucariontes como as levaduras.• Tamén pode ser utilizada polas células dos tecidos (como estudamos no tema do metabolismo) como vía alternativa cando escasea o osíxeno.• A fermentación consiste nunha serie de reaccións de oxidación nas que, a diferencia da respiración, o último aceptor do osíxeno é unha molécula orgánica complexa e rica en enerxía• A fermentación comparte coa respiración o proceso de glicólise e durante este proceso só se obteñen dúas moléculas de ATP• No proceso de glicólise unha molécula de glicosa (C6H12O6) daba dúas moléculas de ácido pirúvico (CH3 - CO - COOH)
 7. 7. 7D-GLICOSA + 2ADP + 2Pi + 2NAD+ ---> 2 PIRUVATO + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2 H2OC6H12O6 + 2ADP + 2Pi + 2NAD+ ---> 2CH3 - CO - COOH + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O• A partir do ácido pirúvico dependendo da molécula aceptora dos electróns podemos distinguir as seguintes fermentacións : GLICOSA glicólise ÁCIDO PIRÚVICO fermentación alcohólica butírica láctica ÁCIDO ÁCIDO ALCOHOL BUTÍRICO LÁCTICO ETÍLICO bacterias do bacterias do lévedos do xénero xénero xénero Lactobacillus e Saccharomyices Clostridium Streptococcus • Fermentación láctica : • O ácido pirúvico redúcese a ácido láctico • É a vía utilizada para a obtención de enerxía polas bacterias do xénero: • Lactobacillus e Streptococus • Tamén se realiza nos nosos músculos cando hai pouco osíxeno (maniotas) • Esta fermentación utilízase para a obtención industrial de derivados do leite • Fermentación alcohólica : • O ácido pirúvico por descarboxilación e posterior redución da etanol Glicosa ----> 2 ácido pirúvico ------> 2 alcohol etílico + 2 CO2 + 2 ATP • Esta fermentación utilízase para a obtención de bebidas alcohólicas e para a obtención de etanol industrial • Realízana principalmente os lévedos ou levaduras do xénero Saccharomyces cando se someten a un ambiente pobre en osíxeno • Segundo o material a fermentar utilízanse distintas especies, así por exemplo para : • o viño utilízase S. ellipsoideus • a cervexa, o whisky e o pan utilízase S. cerevisae • Fermentación butírica : • É menos coñecida que as anteriores • Realízana as bacterias do xénero Clostridium • Transforman o ácido pirúvico en ácido butírico • Esta fermentación causa graves enfermidades como por exemplo : • o botulismo e o tétanos entre outras • Fermentación acética :
 8. 8. 8 • Normalmente tamén se inclúe entre as fermentacións a acética, aínda que o osíxeno como se fose unha respiración aerobia incompleta Etanol + O2 -----------> ácido acético + H2O • Realízana as bacterias do xénero Acetobacter • Utilízase industrialmente para a obtención de vinagreA putrefacción :• Tamén se pode considerar como unha fermentación especial o proceso de putrefacción ó que tamén se lle pode chamar fermentación pútrida• Realízana as bacterias saprófitas dos xéneros Bacterium e Clostridium• Neste caso o substrato inicial non é a glicosa, como nos casos anteriores, senón un composto nitroxenado, é dicir, un prótidoOs traballos de Louis Pasteur :• O químico francés Louis Pasteur (1822-1895) pódese considerar como o fundador da microbioloxía científica.• Por aqueles tempos críase que os microorganismos nacían por xeración espontánea• Esta teoría foi desbotada por Pasteur cos seus traballos sobre as fermentacións e diversas enfermidades• En 1877, cos seus estudios sobre o carbunco animal (enfermidade producida por un bacilo), demostrou que os causantes da enfermidade desaparecían someténdoos a elevadas temperaturas, é dicir, por esterilización• Como recoñecemento a Pasteur a esta esterilización chamóuselle pasteurización.• Como conclusión Pasteur demostrou que eran os microorganismos os causantes das fermentacións e que estes xa estaban presentes no medio antes de empezar o proceso fermentativoOs microorganismos como axentes bioxeoquímicos :• Os microorganismos teñen un papel importante na natureza ; entre outras accións interveñen : • nos procesos de formación dos solos vexetais • na mineralización dos compostos orgánicos • nos ciclos bioxeoquímicos• Os microorganismos no ciclo do carbono :Procesos que realizan : • Por fotosíntese e respiración : • Os microorganismos fotosintéticos mediante a fotosíntese recollen o carbono da atmosfera, en forma de CO2, e incorpórano á súa materia orgánica • Parte deste carbono pecha o ciclo nos procesos respiratorios, sendo devolto outra outra vez a atmosfera • Por descomposición : • Os microorganismos descompoñedores (bacterias e fungos principalmente) actúan sobre os cadáveres descompoñéndoos e volvendo a poñer o carbono en circulación : • en condicións aerobias en forma de CO2 • e en condicións anaerobias transformándoo en carbón ou petróleo. Este carbono volverá a atmosfera mediante combustión.
 9. 9. 9 • Por fixación no exoesqueleto : • Algúns microorganismos acumulan carbono no exoesqueleto e á súa morte incorpórase ás rochas calcáreas • Este carbono incorpórase ó ciclo cando os axentes xeolóxicos ou os seres vivos atacan estas rochas.• Os microorganismos no ciclo do nitróxeno • Os microorganismos que interveñen no ciclo do nitróxeno son de dous tipos : nitrificantes e desnitrificantes • Nitrificantes, procesos que realizan : • Mineralización do nitróxeno : • As proteínas dos cadáveres sofren a descomposición • As bacterias nitrificantes (Nitrossomonas e Nitrobacter ) transforman o amoníaco (NH3) resultante da descomposición, en nitritos (NO2-), e estes en nitratos (NO3-) NH3 ---------> NO2- -------------> NO3- • As plantas verdes utilizan o nitróxeno en forma de nitratos • Fixación do nitróxeno : • Algúns microorganismos son capaces de recoller e fixar o N2 atmosférico incorporándoo ó solo e facendo posible a súa utilización polas plantas veredes. • Entre os microorganismos fixadores de nitróxeno podemos atopar bacterias, cianobacterias e fungos, pero as máis destacadas son • as bacterias do xénero Rhizobium que vive en simbiose nuns nódulos das raíces das leguminosas (chícharos, trébol, etc.) • e as bacterias do xénero Azotobacter e Clostridium , que viven no solo e na auga • Desnitrificantes : • Transforman os nitratos en nitróxeno molecular devolvéndoo a atmosfera : NO3- ---------------> N2UTILIDADE DOS MICROORGANISMOSNa industria alimenticia :• Na industria láctea : Utilízanse bacterias do xénero Lactobacillus e Streptococus para a obtención de produtos lácteos, entre outros: iogur, queixo, requeixo. • A base desta industria consiste en que : • Os Lactobacillus utilizan a lactosa do leite para a súa alimentación • como resultado da fermentación prodúcese ácido láctico • o ácido láctico produce unha variación do pH e isto provoca a desnaturalización das proteínas do leite • como consecuencia da desnaturalización cállase o leite transformándose en : queixo, requesón, iogur.
 10. 10. 10 • No caso do queixo despois do callado pola desnaturalización das proteínas (caseína): • sepárase a parte sólida do soro e déixase escorrer • prénsase, engádese o sal e déixase secar (curado do queixo) • no proceso de curado tamén interveñen os valores ou mofos• Na industria de bebidas alcohólicas : • Utilízanse os lévedos do xénero Saccharomyces para fabricar : viño, cervexa, whisky e ron. • No caso do viño : • O substrato é a uva esmagada ou prensada • O lévedo utiliza a glicosa da uva para obter a enerxía para o seu metabolismo • mediante unha fermentación transforma a glicosa en alcohol • No caso da cervexa : • O substrato é o lúpulo e a malta • O lévedo é o S. cerevisiae • O proceso é unha fermentación que transforma a glicosa do substrato en alcohol • No caso do pan : • Mesturando a fariña, auga e o lévedo (S. cerevisiae) e deixándoo en repouso unhas horas prodúcese a subida do pan • A causa é que o lévedo mediante a fermentación produce CO 2, e alcohol que se desprende coa calor. • O CO2 como é un gas forma os “ollos do pan”.Na industria farmacéutica.• En Medicina ademais doutros usos o máis importante é a fabricación de antibióticos para a loita contra as bacterias patóxenas.• O primeiro antibiótico descuberto por casualidade por Alexander Fleming en 1929 foi a penicilina. • A penicilina está producida por un fungo do xénero Penicillium que pertence ó grupo do valores ou mofos. • O descubrimento da penicilina foi totalmente casual e debémosllo a un descoido de Fleming cando estaba traballando no cultivo dunha cepa de bacterias. Deixou, sen querer, unha das cápsulas de cultivo bacteriano aberta e contaminóuselle cun mofo (Penicillium notatum ). Cando a ía tirar percatouse de que as colonias de bacterias próximas ó mofo desapareceran, descubrindo así unha substancia (a penicilina) eficaz na loita contra as enfermidades causadas por bacterias. • A penicilina resultou ser moi eficaz contra as bacterias Gram +. Posteriormente atopáronse outros antibióticos como a streptomicina que tamén pode actuar contra as Gram negativas. • Os antibióticos actúan contra as bacterias de dúas maneiras : • inhiben a síntese da parede bacteriana • actúan sobre o metabolismo bacteriano interrompendo a síntese de proteínas. • Na actualidade os antibióticos presentan dous problemas importantes : • a resistencia das bacterias ós antibióticos :
 11. 11. 11 • debido á súa gran variabilidade xenética pode aparecer cepas resistentes a determinados antibióticos • ás veces esta resistencia está provocada polo abuso dos antibióticos ou polo seu uso inadecuado • as alerxias : • En determinadas persoas os antibióticos poden provocar fortes reaccións alérxicas que nalgúns casos poden ser moi graves.En Enxeñería xenética :• Como xa estudamos no apartado de enxeñería xenética utilízanse bacterias modificadas xeneticamente para a síntese de insulina e hormona do crecemento ou produción dalgunhas vacinas como as da hepatite A e B.• Tamén se usan os plásmidos e os virus como vectores para transferir xenes duns individuos a outros ou para a súa clonaciónNa Loita Biolóxica :• Na loita contra pragas de insectos : utilízanse microorganismos inimigos naturais dos insectos que se queren combater, como por exemplo fungos no caso da praga da langosta.• Na loita contra as mareas negras : utilízanse bacterias capaces de degradar os hidrocarburos limpando o mar de petróleo• Na depuración de augas residuais : no tratamento biolóxico das augas residuais utilízanse microorganismos de diversos tipos (bacterias, fungo, protozoos,...) para reducir a demanda bioquímica de osíxeno (DBO) é dicir para degradar a materia orgánica da auga.Microorganismos simbióticos :• No aparato dixestivo dos animais e máis concretamente no intestino groso viven unhas bacterias simbióticas que constitúen a “flora intestinal”. Estas bacterias : • benefícianse : aproveitando os nutrientes que aínda quedan no intestino e • benefíciannos : fabricándonos diversas vitaminas como por exemplo a K, A, algunha vitaminas do complexo B, etc.PATOXENICIDADE MICROBIANA• Aínda que a maioría dos microorganismos son inofensivos ou beneficiosos os máis coñecidos ou famosos son os microorganismos patóxenos causantes de enfermidades.• Entendemos por patoxenidade a capacidade dun microorganismo de causar enfermidade• O grado de patoxenidade dun organismo para producir unha determinada enfermidade chámase virulencia• A enfermidade causada por invasión dun individuo polos microorganismos coñécense como infección ou enfermidade infecciosa• Robert Koch foi un médico alemán descubridor do bacilo de Koch, causante da tuberculose, comprobou a acción patóxena dos microorganismos (1876) e enunciou o seguinte postulado : 1. Sempre se atopa un microorganismo específico para unha enfermidade infecciosa determinada
 12. 12. 12 2. Os microorganismos pode illarse e facerse medrar en cultivo puro no laboratorio 3. Este cultivo produce a enfermidade cando se inocula a un animal susceptible 4. Pode recuperarse o microorganismo en cultivo puro do animal infectado experimentalmente• Ademais dos microorganismos infecciosos existen outros axentes patóxenos como son os prións : • Os prións son “partículas proteínicas infecciosas”, de menor tamaño que os virus, causantes da enfermidade da “vaca tolas” (encefalopatía esponxiforme). • Os prións transforman as proteínas normais en moléculas perigosas só con con modificar a súa forma.Patóxenos humanos : Enfermidade Microorganismo Vía de transmisión LocalizaciónTuberculose Bacteria. Bacilo Aérea PulmónsMeninxite Bacteria Aérea Membranas que envolvenmeningococica o cerebro e a medulaCólera Bacteria. Vibrio Auga, alimentos e Gastroenterite, diarreas insectos e deshidrataciónSífilis Bacterias Contacto sexual Úlceras, erupción xeneralizada e paráliseTétanos Bacteria Feridas con materiais Contraccións musculares, enferruxados e cochos parálise e morteCandiase Lévedos. Candida Contacto Uretra e aparato sexual externoDermatomicose Fungos Contacto Pel, mucosas, uñas, peloEnfermidade Microorganismo Vía de transmisión LocalizaciónGripe Virus de ARN Aérea Vías respiratoriasRubéola Virus de ARN Aérea Inflamación dos ganglios linfáticos e erupciónsSarampelo Virus de ARN Aérea Tose, febre e ronchas vermellas na pelHerpesvirus Virus de ADN Contacto directo PelHepatite B Virus Contacto directo FígadoSIDA Virus VIH Contacto directo Linfocitos T4• Os microorganismos non só causan problemas a especie humana senón que tódolos seres vivos son susceptibles de ser atacados polos microorganismos incluso as bacterias (bacteriófago)• As enfermidades que os microorganismos causan en animais e plantas repercuten no home de diversas maneira : • causando importantes perdas económicas : arruinando colleitas, provocando a morte de animais para o consumo, etc • transmitindo certas enfermidades como por exemplo, a rabia dos cans producida por un virus, a salmonelose das aves producida por unha bacteria, etc.
 13. 13. 13• Como conclusión a mellor solución contra as enfermidades provocadas polos microorganismos é a prevención, evitando o contaxio.
 14. 14. 14

×