Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
hw"hoyli hL'(pit.hw"hoyli hL'(pit.
tüpilläºh lîyhwh(lü´ädönäy)tüpilläºh lîyhwh(lü´ädönäy)
Oratio DominiOratio Domini
~yIm(;V'B;v, Wny*bia~yIm(;V'B;v, Wny*bia
´abîºnû šeBašämaºyim´abîºnû šeBašämaºyim
Pater noer qui (es) in Cœlis,Pater noe...
^m,v. vD;q;t.yI^m,v. vD;q;t.yI
yit•qaDaš šümekäyit•qaDaš šümekä
#anificetur nomen tuum,#anificetur nomen tuum,
^t,(Wkl.m; aboT'^t,(Wkl.m; aboT'
täböº´ mal•kûteºkätäböº´ mal•kûteºkä
adveniat readveniat reggnum tuum,num tuum,
^n>Acr> hf(,['yE^n>Acr> hf(,['yE
yë`äSeºh rücôn•käyë`äSeºh rücôn•kä
fiat voluntas tua,fiat voluntas tua,
`#r,a('B' !Ke ~yIm(;V'b; Am(K.`#r,a('B' !Ke ~yIm(;V'b; Am(K.
Kümôº bašämaºyim Kën Bä´äºrecKümôº bašämaºyim Kën Bä´äºrec
si...
ydiymi(T. Wnm(ex.l;ydiymi(T. Wnm(ex.l;
laH•mëºnû tümîºdîlaH•mëºnû tümîºdî
Panem norum quotidianumPanem norum quotidianum
~AYh; Wnl' !T,~AYh; Wnl' !T,
Ten lanû hayyômTen lanû hayyôm
da nobis hodieda nobis hodie
Wny*teAmv.a;;; Wn*l' xl;s.WWny*teAmv.a;;; Wn*l' xl;s.W
ûs•laH läºnû ´aš•môTêºnûûs•laH läºnû ´aš•môTêºnû
et dimmite nobiset...
Wna('v, AmK.Wna('v, AmK.
Kümôº še´äºnûKümôº še´äºnû
#icut qui nos#icut qui nos
`Wnme(vea;l. ~yxil.so`Wnme(vea;l. ~yxil.so
sölüHîm lü´ašëmëºnûsölüHîm lü´ašëmëºnû
dimmitimus debitoribus noris:dimmitimus...
`!Ay*S'nIB. WnaeñybiT. la;w>o`!Ay*S'nIB. WnaeñybiT. la;w>o
vvü´al Tübî´ëºnû Bünissäyôºnü´al Tübî´ëºnû Bünissäyôºn
et ne no...
h['r'me WnleyCih; %a'h['r'me WnleyCih; %a'
´äk haccîlëºnû´äk haccîlëºnû
mërä`ähmërä`äh
#ed libera nos a malo.#ed libera no...
`!m(ea'`!m(ea'
´ämëºn´ämëºn
Amen.Amen.
Hic textus a Oratione Dominica facus fuit
secundum scripta:
DEL CASTILLO, Martín. Arte Hebrahispano.
Gramática de la lengu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Padre Nuestro en hebreo

435 views

Published on

Traducción del latín al hebreo del Padre Nuestro, con transliteración.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Padre Nuestro en hebreo

 1. 1. hw"hoyli hL'(pit.hw"hoyli hL'(pit. tüpilläºh lîyhwh(lü´ädönäy)tüpilläºh lîyhwh(lü´ädönäy) Oratio DominiOratio Domini
 2. 2. ~yIm(;V'B;v, Wny*bia~yIm(;V'B;v, Wny*bia ´abîºnû šeBašämaºyim´abîºnû šeBašämaºyim Pater noer qui (es) in Cœlis,Pater noer qui (es) in Cœlis,
 3. 3. ^m,v. vD;q;t.yI^m,v. vD;q;t.yI yit•qaDaš šümekäyit•qaDaš šümekä #anificetur nomen tuum,#anificetur nomen tuum,
 4. 4. ^t,(Wkl.m; aboT'^t,(Wkl.m; aboT' täböº´ mal•kûteºkätäböº´ mal•kûteºkä adveniat readveniat reggnum tuum,num tuum,
 5. 5. ^n>Acr> hf(,['yE^n>Acr> hf(,['yE yë`äSeºh rücôn•käyë`äSeºh rücôn•kä fiat voluntas tua,fiat voluntas tua,
 6. 6. `#r,a('B' !Ke ~yIm(;V'b; Am(K.`#r,a('B' !Ke ~yIm(;V'b; Am(K. Kümôº bašämaºyim Kën Bä´äºrecKümôº bašämaºyim Kën Bä´äºrec sicut in cœlo et in terra.sicut in cœlo et in terra.
 7. 7. ydiymi(T. Wnm(ex.l;ydiymi(T. Wnm(ex.l; laH•mëºnû tümîºdîlaH•mëºnû tümîºdî Panem norum quotidianumPanem norum quotidianum
 8. 8. ~AYh; Wnl' !T,~AYh; Wnl' !T, Ten lanû hayyômTen lanû hayyôm da nobis hodieda nobis hodie
 9. 9. Wny*teAmv.a;;; Wn*l' xl;s.WWny*teAmv.a;;; Wn*l' xl;s.W ûs•laH läºnû ´aš•môTêºnûûs•laH läºnû ´aš•môTêºnû et dimmite nobiset dimmite nobis debita noradebita nora
 10. 10. Wna('v, AmK.Wna('v, AmK. Kümôº še´äºnûKümôº še´äºnû #icut qui nos#icut qui nos
 11. 11. `Wnme(vea;l. ~yxil.so`Wnme(vea;l. ~yxil.so sölüHîm lü´ašëmëºnûsölüHîm lü´ašëmëºnû dimmitimus debitoribus noris:dimmitimus debitoribus noris:
 12. 12. `!Ay*S'nIB. WnaeñybiT. la;w>o`!Ay*S'nIB. WnaeñybiT. la;w>o vvü´al Tübî´ëºnû Bünissäyôºnü´al Tübî´ëºnû Bünissäyôºn et ne nos inducas in tentationem;et ne nos inducas in tentationem;
 13. 13. h['r'me WnleyCih; %a'h['r'me WnleyCih; %a' ´äk haccîlëºnû´äk haccîlëºnû mërä`ähmërä`äh #ed libera nos a malo.#ed libera nos a malo.
 14. 14. `!m(ea'`!m(ea' ´ämëºn´ämëºn Amen.Amen.
 15. 15. Hic textus a Oratione Dominica facus fuit secundum scripta: DEL CASTILLO, Martín. Arte Hebrahispano. Gramática de la lengua Santa en idioma castellano. Lyon : Florian Anisson. 1676. 357 p. I. Salkinson & C. D. Ginsburg. Hebrew New Testament. London : 1886.

×