Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs: Een helikopterperspectief

1,405 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs: Een helikopterperspectief

 1. 1. ICT-­‐integra,e  in  het  Vlaamse  onderwijs:   Een  helikopterperspec,ef                                Jo  Tondeur      Universiteit  Gent   #ITEM  
 2. 2. Macroniveau   ICT-­‐ontwikkelingen   Vlaamse  onderwijscontext   ICT-­‐beleid  van  de  overheid     Mesoniveau   Schoolkenmerken  voor  ICT-­‐integra>e   ICT-­‐schoolontwikkeling     Microniveau   Educa>ef  ICT-­‐gebruik     Leraarkenmerken  en  ICT-­‐integra>e   Professionalisering  
 3. 3. 40  jaar  ICT-­‐ontwikkelingen  
 4. 4. 40  jaar  ICT-­‐ontwikkelingen   Morgen?   hDp://vi.sualize.us/ce_technology_hardware_electronics   _,meline_picture_a5cb.html  
 5. 5. #Vragen  #feedback     #ideeën@jotondeur  
 6. 6. Ra>onaliteiten  voor  ICT  in  onderwijs   Economische     ra,onaliteit   Soc-­‐culturele   ra,onaliteit   Educa,eve   ra,onaliteit  
 7. 7. Macroniveau   ICT-­‐beleid  van  de  Vlaamse  overheid  
 8. 8. Focus  
 9. 9. Onderwijs:  een  Vlaamse  bevoegdheid   Wikipedia   •  Belgium: 11.000.000 inhabitants •  3 regions ~language (Dutch, French, German) •  Each region its own educational administration! –  Flanders 5.5 million inhabitants
 10. 10. ICT-­‐beleid     van  de  Vlaamse  overheid     -­‐  ICT-­‐eindtermen   -­‐  ICT-­‐coördina,e  in  scholen(gemeenschappen)   -­‐  Raamovereenkomsten  met  commerciële  partners  (bv.  IBM,   SchoolNet)   -­‐  S,muleringsbeleid  vrije  soYware   -­‐  Projectondersteuning  (bv.  klascement)   -­‐  Coördineert  publica,es  (bv.  Klasse)   -­‐  Onderzoek  (bv.  ICT-­‐monitor  Mic,vo;  Peiling  informa,everwerving)   Meer  info  zie:  hDp://www.ond.vlaanderen.be    
 11. 11. ICT-­‐eindtermen  
 12. 12. Mic,vo.be   hDp://www.klasse.be  
 13. 13. Nieuw  op  de  beleidsagenda:   Mediawijsheid   “Mediawijsheid  is  het  geheel  van   kennis,  vaardigheden  en  a4tudes   waarmee  burgers  zich  bewust  en   kri:sch  kunnen  bewegen  in  een   complexe,  veranderende  en   gemedia:seerde  wereld.  Het  is  het   vermogen  tot  een  ac:ef  en  crea:ef   mediagebruik  dat  gericht  is  op   maatschappelijke  par:cipa:e“       (Lieten  &  Smet  2012)  
 14. 14. Vragen, opmerkingen, suggesties mbt het macroniveau?
 15. 15. Mesoniveau   ICT-­‐integra,e  op  schoolniveau  
 16. 16. Aantal uren ICT-gebruik per school   De  leerlingen  moeten  de  tablet   mee  naar  huis  kunnen  nemen.       Het  gebr5ik  moet  vrij  open  zijn,   dus  niet  dit  mag  en  dat  mag   niet       5.00 4.00 3.00 2.00 My=iam   1.00 1 6                                              >  Grote  verschillen  in  ICT-­‐gebruik  tussen  scholen       36 11 16 21 26 31 41 46 51 56 62 Schoolnummer
 17. 17. Space   Schoolontwikkeling ICT-integratie Systematische aanpak van verandering Ontwikkeling van een ICT-plan (Reynolds et.al, 2000) (Tondeur et al, 2008) Sterk leiderschap om veranderingen te sturen en te begeleiden (Gray, 1997) Schoolleiders creëren condities om ICT-beleid te ondersteunen (Vanderlinde et.al, 2013) Professionele ondersteuning van leraren en schoolleiders (Stoll, 1999) ICT-ondersteuning om implementatie van ICTplan te verzekeren (Devolder et al., 2010) (Zelf)evaluatie is geïntegreerd in het klas- en schoolgebeuren (Macbeath, 1999) Via evaluatie ICT-integratie monitoren (Kennewell, Coöperatie met andere scholen om ‘goede praktijkvoorbeelden’ uit te wisselen (Hopkins & Coöperatie voor de verspreiding van ICTgerelateerde kennis (Triggs & John, 2004) Reynolds, 2001) Parkinson & Tanner, 2000)
 18. 18. Beïnvloedende  schoolkenmerken   niveau   80   Algemene   schoolkenmerken   70     ICT-­‐gebonden   50   schoolkenmerken   60   40   De  leerlingen  moeten  de  tablet   Innova,egerichtheid   Scholen  uit  Cluster  1   mee  n uis  kunnen  nemen.     Par,cipa,e  in  besluitvorming   aar  hgebruiken  >  ICT   Leiderschap     Cluster     1  (N=41)   Professionele  rela,es  tussen  leraren   Het  gebr5ik  moet  vrij  open  zijn,   ICT-­‐coördina,e  op  school   Cluster     dus  niet  dit  mag  en  dat  m2  (N=27)   ag   ICT-­‐infrastructuur   niet     ICT-­‐beleid     factor     My=iam   30         20   10   0 Inno   -­‐   va,veness     leadership   Suppor,ve   -­‐   orientedness   Goal ICT   Planning   ICT     support   -­‐   structure   Infra  
 19. 19. Beïnvloedende schoolkenmerken: ICT-infrastructuur Belangrijke  condi>e,  maar…      Welke  hardware?   Hoeveelheid?   Onderhoud?  
 20. 20. Welke  soPware?   New  trends  
 21. 21. Welke  plaats?   Casus  1:     6e  leerjaar  ,  20  leerlingen,  groepopstelling  [1  PC-­‐klas  +  Digiklas]   Leraar  (M):  47  jaar;  24  jaar  onderwijservaring      
 22. 22. “Ik wil graag het groepsverband behouden wanneer er aan de computer wordt gewerkt” - Leraar van deze klas  
 23. 23. Casus  2:     6e  leerjaar  ,  20  leerlingen,  opstelling:  lange  rijen  [1  PC-­‐klas]   Leraar  (M):  47  jaar;  24  jaar  onderwijservaring      
 24. 24. “De  pc  staat  in  de  hoek   omdat  daar  de   Internetkabel  is”   “Dankzij  de  digi-­‐  and  PC-­‐class   kunnen  we  variëren  en  worden     leerlingen  opgevoed  met   nieuwe  media  ”   - Leraar van deze klas - >     “The social agency can be exercised relative to ‘things’ and social agency can be exercised by ‘things” A. Gell
 25. 25.  Impact  van  mobiele  technologie?    
 26. 26. Van een centraal “scherm” (krijtbord) naar verschillende schermen De “verspreide” klas Impact van schoolbeleid Naar een nieuwe kijk op klassen/scholen?
 27. 27. “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” (Asian proverb)
 28. 28. Waarom  een  ICT-­‐schoolvisie/beleidsplan?   •  Effecten  van  beleidsplan:   §  Scholen  die  ICT  succesvol  integreren  beschikken  over  een  beleidsplan     §  Rela,e  tussen  ICT-­‐beleidsplannen  en  realisa,e  vernieuwingen  in  de  klas   en  veranderende  leerac,viteiten   •  Belangrijke  voorwaarden:     –  Vertrekken  vanuit  visie  op  leren  en  onderwijzen   –  Betrokkenheid  leraren   –  Dynamisch  gegeven    
 29. 29. pICTos   §  Elektronisch hulpmiddel voor scholen ter ondersteuning van het opstellen van een ICT-beleidsplan §  Online omgeving voor schoolteams die een nascholing volgen rond ICT-beleidsplanontwikkeling §  Door de overheid voorgesteld als middel tot disseminatie van de eindtermen §  Tool ontwikkeld op basis van a) wetenschappelijke inzichten, b) aard van de Vlaamse onderwijscontext §  Leidt niet tot een afgewerkt – ready to use – beleidsplan, dient wel als ondersteuning… zie www.ictbeleidstool.be
 30. 30. Directeur:  “pICTos  heeE  de  beginsitua:e  van  mijn  school  rond  ICT  in   kaart  gebracht.  Door  het  werken  met  het  systeem  is  iedereen  betrokken   geweest  bij  de  uitbouw  van  de  ICT-­‐werking  van  de  school.”  
 31. 31. Rol  van  de  ICT-­‐coördinator   Formele  en  informele  ondersteuning   “Entrepreneur”   Technische  én  didac,sche  ondersteuning   Belang  van  ondersteuning  
 32. 32. Vragen, opmerkingen, suggesties mbt het mesoniveau?
 33. 33. Microniveau   Leraarkenmerken  en  educa,ef  ICT-­‐gebruik  
 34. 34. Illustra,e:  6  leraren  in  1  school   12.00 Ondersteunend ICT-gebruik 10.00 ICT-gebruik In de klas 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 1st 2nd 3th 4th Leerjaar 5th 6th
 35. 35.     R²=.20       R²=.20       Algemene       computer       attudes       β   .10       =   β   .45       =   β   .43       =   β   .36       =   β   .39       =   β   .33       =   β           =   -­‐ .24   R²=.06   Computer-­‐         ervaring         in  jaren       R²=.48           Technologische   T       innova,viteit       R²=.22       Intensiteit  van             computergebruik       β    -­‐       =   .15   β   .08       =   R²=.53       β   .10       =       LeeYijd   r=  .27       Ondersteunend         ICT-­‐gebruik       β   .37       =   Computer         training     β   .18       =           β =  .37     R²=.06       β    -­‐       =   .20   β   .21       =   Attudes   over   computers     in  onderwijs               Gender   β   .13   =   β   .20       =         =  .16   β
 36. 36.     R²=.20       R²=.20       Algemene       computer       attudes       β   .10       =   β   .45       =   β   .43       =   β   .36       =   β   .39       =   β   .33       =   β           =   -­‐ .24   R²=.06   Computer-­‐         ervaring         in  jaren       R²=.48       β   .15       =   Technologische   T       innova,viteit       R²=.22       Intensiteit  van       I         computergebruik       β   .18       =   R²=.21       β   .10       =   β    -­‐       =   .15   β   .08       =   Computer         training     β   .18       =           LeeYijd   r=  .27       ICT-­‐gebruik       In  de  klas       β   .15       =   R²=.06       β    -­‐       =   .20   β   .21       =   Attudes   over   computers     in  onderwijs               Gender   β   .15       =   β   .20       =   β   .17       =  
 37. 37.  >  Complexe  innova>e  met  veel  (f)actoren   Contextuele schoolkenmerken Culturele schoolkenmerken Structurele leraarkenmerken Culturele leraarkenmerken ICT-gebruik in de klas  die  verschillende  types  ICT-­‐gebruik  beïnvloeden:  
 38. 38. Verschillende  types  ICT-­‐gebruik   (1)  Basisvaardigheden  aanleren  
 39. 39. (2)  ICT  als  informa,etool  
 40. 40. (3)  ICT  als  oefentool  
 41. 41. Basic skills Learning tool Information tool School characteristics Availability of computers +++ Computers with Internet +++ Computers in the classroom ++ +++ Innovativeness ++ ++ ICT-policy ++ +++ ICT-training ++ Teacher characteristics Gender +++ Computer experience ++ Traditionalism + + - Constructivism + +++ Innovativeness + ++ + p < .05 ++ p < .01 +++ p < .001
 42. 42. It’s  not  so  much  the  program   more  what  you  do  with  it          
 43. 43. Belang  van  onderwijsopvatngen   “Psychological understandings or propositions felt to be true” (Richardson, 2003) “Through multitudinous Experiences” (Nespor, 1987, Pajares, 1992) “Act as a filter through which new knowledge & experiences are screened for meaning” (Kagan, 1992) “Underlie teachers’ planning, decision making, and behaviour in the classroom” (Fang, 1996)   De  leerlingen  moeten  de  tablet   mee  naar  huis  kunnen  nemen.       Het  gebr5ik  moet  vrij  open  zijn,   dus  niet  dit  mag  en  dat  mag   niet       My=iam        
 44. 44. Studentgericht?   Leraargericht?   52  
 45. 45. Cluster 2 Constructivisme 45 40 Cluster 1 35 30 Traditionalisme 25 20 Cluster 4 Cluster 3 15 Informatietool Oefentool Basisvaardigheden Cluster 1: Constructivistisch&traditionalistisch leerkrachtprofiel Cluster 2: Constructivistisch leerkrachtprofiel Cluster 3: Traditionalistisch leerkrachtprofiel Cluster 4: Onbepaald profiel
 46. 46. Resultaten     ‘Here is the paradox: You need ownership for fundamental change, but you cannot get it on a large-scale by relying on bottom-up strategies’ (Fullan, 2003, p. 32)
 47. 47. Professionalisering voor ICT-integratie hDp://prezi.com/d-­‐8e321cl48a/ict-­‐in-­‐ educa,on-­‐trail/  
 48. 48. Vragen, opmerkingen, suggesties mbt het microniveau?
 49. 49. ?  
 50. 50. Multidimensionele benadering van ICT-gebruik Belang van onderwijsopvattingen Potentieel van een ICT-schoolbeleid
 51. 51. ICT-­‐integra,e  in  het  Vlaamse  onderwijs:   Een  helikopter  perspec,ef                                Jo  Tondeur      Ghent  University   #ITEM  

×