Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Determinanten van ICT-competenties onder 17-18 jarige scholieren in het Franstalig onderwijs

837 views

Published on

Vaardig kunnen omgaan met de mogelijkheden van ICT is een belangrijke competentie geworden voor het secundair onderwijs. Van jongeren wordt verwacht dat zij over voldoende technologische competenties beschikken als zij het secundair onderwijs verlaten. De overheid heeft de laatste jaren middelen uitgetrokken om scholen uit te rusten met de nodige hard- en software. Dit is niet enkel in België het geval. De Europese Unie verwacht van al haar lidstaten een actief stimuleringsbeleid ten aanzien van de invoering van ICT in het onderwijs (e-Learning, 2003). Een hoog niveau aan technologische competenties verhoogt de economische slagkracht van de Europese landen. Grondige kennis en vaardigheden in het bedienen van ICT stelt de pas afgestudeerde beter in staat een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. Hiernaast verwachten industriële belangengroepen dat onderwijsoverheden hun verantwoordelijkheid opnemen door publieke middelen te investeren in de materiële uitrusting van scholen (Federaal Planbureau, 2002).

Aangezien ICT een steeds belangrijkere plaats inneemt op uiteenlopende levensterreinen zijn ICT-competenties voor iedereen belangrijk. De centrale assumptie van dit onderzoek is dat niet iedereen in gelijke mate over digitale middelen en competenties beschikt. Deze ongelijkheid valt deels samen met reeds bestaande vormen van ongelijkheid, zoals sociaal-economische achtergrond, sekse en etniciteit. Risicogroepen in digitale ongelijkheid zijn jongeren uit lagere sociale milieus, meisjes, en allochtonen. In het huidige onderwijs maakt iedereen kennis met ICT waardoor de school corrigerend kan optreden op het vlak van ICT-verwante socialisatie van jongeren. ICT staat dan ook centraal in het onderwijsbeleid van veel landen. Toch biedt dit geen sluitende garantie dat iedere leerling daar in gelijke mate van profiteert. Onderzoek van bijvoorbeeld Sloan & van Rijn (2000) toont aan dat digitale ongelijkheid zich ook duidelijk laat voelen binnen het onderwijs.

Deze studie wenst een empirische bijdrage te leveren binnen de problematiek omtrent de invloed van achtergrondkenmerken op het computerprofiel van jongeren.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Determinanten van ICT-competenties onder 17-18 jarige scholieren in het Franstalig onderwijs

 1. 1. Determinanten van ICT-competenties onder 17-18 jarige scholieren in het Franstalig onderwijs [email_address] [email_address] [email_address]
 2. 2. Overzicht <ul><li>Probleemstelling  doelstelling </li></ul><ul><li>Opzet </li></ul><ul><li>Resultaten </li></ul><ul><ul><li>SES </li></ul></ul><ul><ul><li>sekse </li></ul></ul><ul><ul><li>Etnische afkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijsvorm </li></ul></ul><ul><li>Discussie </li></ul>Computerprofiel
 3. 3. Probleemstelling <ul><li>Belang van ICT-competenties volgens: </li></ul><ul><li>Europese overheid: e Learning (2003) </li></ul><ul><li>Vlaamse overheid: ICT-visietekst (2002) </li></ul><ul><li>Arbeidsmarkt: FPB (2002) </li></ul><ul><li>Onderwijs: DVO (2004) </li></ul><ul><li>Digitale ongelijkheid? </li></ul>
 4. 4. Probleemstelling <ul><li>Digitale ongelijkheid in literatuur: </li></ul><ul><li>Genderstudies </li></ul><ul><ul><li>Meisjes: Minder vertrouwd met ICT-toepassingen </li></ul></ul><ul><ul><li> Negatievere ICT- opvattingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li> Minder intensief ICT-gebruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Minder ICT-competenties? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>SES </li></ul><ul><ul><li>Lage SES: Lager ICT-bezit </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Minder ICT-competenties? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Etniciteit </li></ul><ul><ul><li>Minderheid: Lager ICT-bezit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li> Minder ICT-competenties? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achtergrondkenmerken van de achterstelling? </li></ul></ul></ul><ul><li>Onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Onderwijsvorm: Verschillen in ICT-gebruik </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Compenseert onderwijs? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li> </li></ul>
 5. 5. Probleemstelling  doelstelling <ul><li>Onderzoek over digitale ongelijkheid: </li></ul><ul><ul><li>Helpt digitale ongelijkheid tot op zekere hoogte verklaren </li></ul></ul><ul><ul><li>Is vaak specifiek voor een bepaalde context </li></ul></ul><ul><ul><li>Spreekt elkaar soms tegen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vooral opgezet in het buitenland </li></ul></ul><ul><ul><li>Zegt weinig over de mate waarin ICT-competenties verklaard worden door school- en/of individuele kenmerken </li></ul></ul><ul><li>Empirische bijdrage: </li></ul><ul><li>Wat is de invloed van socio-demografische variabelen </li></ul><ul><li>en kenmerken van het computerprofiel </li></ul><ul><li>op ICT-competenties ? </li></ul>
 6. 6. Opzet <ul><li>Vragenlijstonderzoek </li></ul><ul><li>609 scholieren uit 9 scholen </li></ul><ul><li>Franstalig secundair onderwijs </li></ul><ul><li>Derde graad </li></ul><ul><li>Alle onderwijsvormen </li></ul><ul><li>Eerste kwartaal 2002 </li></ul>
 7. 7. Onderzoeksvariabelen <ul><li>Socio-demografische variabelen </li></ul><ul><ul><li>Sekse </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>52% meisjes / 48% jongens </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SES (componentscore) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opleidingsgraad ouders </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professionele situatie vader </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijsvorm </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>64% algemeen SO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>36% technisch en kunst SO </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Etnische afkomst </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belg (63%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noord-Afrikaans (18,5%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Europees (13,5%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andere (5%) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Onderzoeksvariabelen <ul><li>Computerprofiel </li></ul><ul><ul><li>Computerbezit thuis (84%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensiteit computergebruik thuis (6u.09/week) </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensiteit computergebruik school (1u.33/week) </li></ul></ul><ul><ul><li>Computerervaring (6jaar en 6maanden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Algemene computeropvattingen (Likert-schaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Schoolgebonden computeropvattingen (Likert-schaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfwaargenomen ICT-competentie </li></ul></ul>
 9. 9. Onderzoeksvariabelen Zelfwaargenomen ICT-competentie 2% 98% muziekprogramma’s 6% 94% computerspelen 12% 88% grafische toepassingen 3% 98% html-tools 4% 96% html-browser 8% 93% e-mail 16% 84% presentatiesoftware 17% 83% databanken 33% 67% rekenbladen 34% 66% tekstverwerking school geleerd gekend
 10. 10. Statistische verwerking <ul><li>Bivariate analyse </li></ul>2. Multivariate analyse (padmodellen) sekse vorm computerprofiel SES Socio-demografische variabelen computerprofiel Etniciteit
 11. 11. Bivariate Analyse <ul><li>Computerprofiel en sekse (man) </li></ul><ul><li>p – niet significant ; * p < .05 ; ** p < .01 ; p < .001 </li></ul>* .06 schoolgebonden computeropvattingen *** .21 algemene computeropvattingen *** .30 ICT-competentie *** -.13 gebruiksintensiteit op school *** .20 gebruiksintensiteit thuis *** .15 computerervaring * .10 computerbezit p sekse
 12. 12. Bivariate Analyse <ul><li>Computerprofiel en SES (hogere SES) </li></ul><ul><li>p – niet significant ; * p < .05 ; ** p < .01 ; p < .001 </li></ul>** -.11 schoolgebonden computeropvattingen - .04 algemene computeropvattingen - -.01 ICT-competentie *** -.26 gebruiksintensiteit op school - .01 gebruiksintensiteit thuis *** .15 computerervaring *** .15 computerbezit p SES
 13. 13. Bivariate Analyse <ul><li>Computerprofiel en etniciteit (Belg) </li></ul><ul><li>p – niet significant ; * p < .05 ; ** p < .01 ; p < .001 </li></ul>*** -.17 schoolgebonden computeropvattingen - -.08 algemene computeropvattingen - -.08 ICT-competentie * -.08 gebruiksintensiteit op school - -.01 gebruiksintensiteit thuis - .05 computerervaring - .04 computerbezit p Etniciteit
 14. 14. Bivariate Analyse <ul><li>Computerprofiel en onderwijsvorm (ASO) </li></ul><ul><li>p – niet significant ; * p < .05 ; ** p < .01 ; p < .001 </li></ul>** -.11 schoolgebonden computeropvattingen - -.03 algemene computeropvattingen - .00 ICT-competentie *** -.52 gebruiksintensiteit op school - -.03 gebruiksintensiteit thuis - -.01 computerervaring - .08 computerbezit p Onderwijs- vorm
 15. 15. Padmodel
 16. 16. Padmodel  =.15
 17. 17. Padmodel
 18. 18. Padmodel
 19. 19. Padmodel
 20. 20. Padmodel
 21. 21. Padmodel
 22. 22. Discussie <ul><li>Sekse </li></ul><ul><ul><li>Heeft een sterke invloed op het computerprofiel </li></ul></ul><ul><ul><li>Computers maken minder deel uit van de leefwereld van meisjes </li></ul></ul><ul><ul><li>Belang van onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn de verschillen problematisch (Cfr. SCO)? </li></ul></ul><ul><li>SES </li></ul><ul><ul><li>Nauwelijks verschillen in computerprofiel </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillen in computerbezit hebben geen invloed op ICT-competenties ICT-toegang (vb. school) </li></ul></ul><ul><li>Onderwijsvorm </li></ul><ul><ul><li>Nauwelijks verschillen in computerprofiel </li></ul></ul><ul><ul><li>Technisch en kunst SO: meer computergebruik </li></ul></ul>
 23. 23. Discussie <ul><ul><li>Etnische afkomst </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nauwelijks verschillen in computerprofiel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet-Belgen rapporteren meer ICT-competenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vervolgonderzoek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeten ICT-competenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kwalitatieve maat voor ICT-competenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leefwereldonderzoek </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Determinanten van ICT-competenties onder 17-18 jarige scholieren in het Franstalig onderwijs [email_address] [email_address] [email_address]
 25. 25. Eenwegs variantie-analyse: Relatie tussen etnische afkomst en ICT-competentie (F(3,596) = 3.20, p < .05). 2.0 6.6 601 Totaal 1.9 7.2 31 Andere origine 1.9 6.4 111 Noord-Afrikaanse origine 2.4 7.0 81 Europese origine 2.0 6.4 379 Belgische origine SD M N ICT-competentie

×