Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sąd nad marketingiem

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
1

SĄD NAD
MARKETINGIEM
Zapis przebiegu sesji
„WARTOŚĆ MARKETINGU”

Kontrowersje wokół marketingu.
Kreowanie wartości a wa...
2

I.

Akt oskarżenia
Prokurator: dr Jolanta Tkaczyk
Wysoki
Sądzie,
Szanowni
Państwo,
Zgromadziliśmy się tu
dzisiaj, aby o...
3



odporności
emocjonalnej
emocjonalnym.

i

chłodzie

Chcąc poprzeć Akt Oskarżenia konkretnymi
przykładami i faktami, ...
Advertisement

Check these out next

1 of 6 Ad

Sąd nad marketingiem

Download to read offline

Zapis przebiegu sesji "Wartość marketingu" w ramach konferencji "Kontrowersje wokół marketingu. kreowanie wartości a wartośc marketingu" 6-7 czerwca 2013 r.

Zapis przebiegu sesji "Wartość marketingu" w ramach konferencji "Kontrowersje wokół marketingu. kreowanie wartości a wartośc marketingu" 6-7 czerwca 2013 r.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Sąd nad marketingiem (20)

More from Jolanta Tkaczyk Ph.D. (19)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Sąd nad marketingiem

  1. 1. 1 SĄD NAD MARKETINGIEM Zapis przebiegu sesji „WARTOŚĆ MARKETINGU” Kontrowersje wokół marketingu. Kreowanie wartości a wartość marketingu. 6-7 czerwca 2013r. Organizator: Katedra Marketingu
  2. 2. 2 I. Akt oskarżenia Prokurator: dr Jolanta Tkaczyk Wysoki Sądzie, Szanowni Państwo, Zgromadziliśmy się tu dzisiaj, aby odbyć sąd nad wartością marketingu. Rolą prokuratora jest przedstawienie aktu oskarżenia, co niniejszym czynię. Po lekturze referatów dedykowanych Sesji 3, ale również i innych sesji Konferencji „Kontrowersje wokół marketingu” przygotowano Akt Oskarżenia z oskarżenia publicznego w imieniu dwóch grup: naukowców i konsumentów. Ze względu na nieobecność oskarżonego rozprawa odbędzie się in absentia. Prokuratura będzie wnioskować o uznanie marketingu za winnego zarzucanych mu czynów oraz o jak najwyższy możliwy wymiar kary. Dodatkowo wnoszę o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Oskarżony marketing, zdefiniowany najprawdopodobniej w 1941 roku, z ojca Philipa, matka nieznana, przebywający od 1989 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu naukowców jest oskarżony o to, że często bywa pseudo lub para-nauką niż nauką. Symptomami redukcji nauki w „nauce marketingu” są:  nie do końca respektowane zasady metodologii badań,  wybiórcze sposoby dowodzenia hipotez,  pozanaukowe interpretacje efektów prac badawczych,  oraz arbitralne rozumienie prawdy i żonglowanie kryteriami prawdziwości. O wartości marketingu mówi się często w kontekście jego pragmatyczności, uważając, że bycie pragmatyczną nauką jest wartością samą w sobie. Na portalu www.sprawynauki.pl możemy przeczytać następujące odniesienie się do tej kwestii: „Postępujące upragmatycznienie nauki pozbawia ją cnoty obiektywizmu i prawdy, a z naukowców czyni pariasów lub marionetki w rękach wszechwładnych elit finansowych i politycznych, pozostających w bałwochwalczej służbie bogowi Mammonowi.” Dodatkowo oskarżam marketing o nadmierną przymiotnikowość, o te wszystkie marketingi szeptane, guerilla marketingi, ambush i mobilne marketingi, pojęcia szumne i na wyrost. O brak wspólnego języka z praktyką. W imieniu konsumentów oskarżam marketing o bycie główną przyczyną materializmu, charakteryzującego współczesne społeczeństwo konsumpcyjne. Oskarżam marketing o to, że:  kreuje sztuczne potrzeby i pragnienia,  nakręca nadmierną konsumpcję (w krajach bogatych),  nie uwzględnia skutków tejże (np. ekologicznych czy zdrowotnych – choćby koszty otyłości i jej zwalczania),  w określonych warunkach przyczynia się do obniżania poziomu etycznego w biznesie oraz w społeczeństwie,  negatywnie wpływa na rozwój młodych ludzi manipulując nimi,  jest odpowiedzialny za zaostrzanie się walki konkurencyjnej,  używa wyrafinowanych technik psychologicznych, które wywołują silne zaangażowanie odbiorców, często nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb klientów,  wkrada się w każdą sferę życia człowieka,  wprowadza w błąd i męczy,  dzięki wykorzystaniu technologii zbiera coraz więcej informacji o konsumentach w sposób ukryty. Marketing bywa określany przez ekspertów jako: „złoto głupców”: mamy aż za dużo „złota głupców” w postaci marketingu i sztuki sprzedaży, a nie dość prawdziwego złota w postaci idei odpowiedzialności i zasad troski o dobro klienta (John. C. Bogle, Dość) i jako sztuka manipulacji: marketing to sztuka manipulacji, mająca na celu zmuszenie klientów, aby zechcieli kupić każdy gniot (Andrzej Zaranek, wiadomości24.pl). Dodatkowo, jak ustalono przez biegłych – marketing ma makiawelistyczną osobowość, która przejawia się w:  utylitarnym traktowaniu norm moralnych,  specyficznym stosunku do innych ludzi, polegającym na ich wykorzystywaniu i manipulowaniu,  nastawieniu motywacyjnym,
  3. 3. 3  odporności emocjonalnej emocjonalnym. i chłodzie Chcąc poprzeć Akt Oskarżenia konkretnymi przykładami i faktami, prokuratura powołała na świadków 5 osób: 1. Dr Radosława Mącika 2. Dr Danutę Babińską 3. Dr Anitę Proszowską 4. Mgr Katarzynę Szalonkę 5. Mgr inż.Jacka Kotarbińskiego II. Obrona marketingu Obrońca: prof. dr hab. Teresa Taranko Świadkowie obrony: 1. 2. 3. 4. Dr Marcin Awdziej Mgr Monika Nalewajek Prof. Witold Kowal Dr Tomasz Olejniczak Wysoki Sądzie, Szanowni Państwo Ławnicy, Zebraliśmy się tu by rozstrzygnąć czy oskarżony Marketing jest w istocie winny zarzucanych mu czynów. Tę ocenę zostawiam Państwu jako Ławnikom, a przede wszystkim składam w ręce Wysokiego Sądu. Wyrok z pewnością zostanie wydany zgodnie z prawdą i na podstawie zebranych materiałów dowodowych. Pierwsza część rozprawy, bazująca na materiałach strony oskarżającej oraz zeznaniach przesłuchanych świadków, moim skromnym zdaniem, nie dostarczyła dowodów jednoznacznie wskazujących na winę pozwanego. Poza tymi bolesnymi oskarżeniami, które tu padły, poza wieloma gorzkimi słowami kierowanymi pod adresem oskarżonego, mogę z łatwością przytoczyć bardzo wiele bolesnych, dla mnie jako obrońcy, określeń pisanych i wypowiadanych w różnych środowiskach obciążających marketing. By nie być gołosłowną, pozwalam sobie przytoczyć kilka z nich. Znany z pewnością Państwu socjolog, Beniamin Barber pisze, że niekorzystne zjawiska społeczne , takie jak materializm, hedonizm i ostentacyjna konsumpcja są rezultatem stosowania marketingu przez przedsiębiorstwa. Wg niego jednostki „manipulowane przez przedsiębiorstwa” nabywają „niepotrzebne im produkty” zaspokajające „sztuczne” potrzeby. Pisze o erze „infantylizacji dorosłych obywateli”. Inny uczony z Uniwersytetu w Chicago – amerykański ekonomista Steven Levitt, podczas konferencji iEX Idea Exchange w Londynie porównał marketing do gestapo. Znany Państwu, międzynarodowej sławy, polski ekonomista – profesor Grzegorz Kołodko w wywiadzie dla profesjonalnego pisma Brief, nazywa marketing „zorganizowanym kłamstwem”. Proszę Państwa, czy te wielkie tomy opracowań na temat marketingu, ogromny światowy i polski dorobek środowiska naukowego, dorobek tysięcy mądrych, twórczych ludzi zajmujących się tą dziedziną, można nazywać „zorganizowanym kłamstwem”? Proszę Wysoki Sąd i Państwa Ławników byśmy zastanowili się i rozstrzygnęli, czym naprawdę jest marketing, a o czym myśleli ci wszyscy, którzy takie gorzkie oskarżenia kierują pod jego adresem? Czy te oskarżenia w istocie dotyczą naszego pozwanego? W ocenie obrony, prokuratura nie przedstawiła żadnych zarzutów dotyczących niepoprawnych, szkodliwych społecznie czy ekonomicznie zasad marketingu, a jedynie jego błędne rozumienie i praktyczne wykorzystanie, co zostało także dobitnie potwierdzone w wypowiedziach świadków powoływanych przez prokuraturę. Wysoki Sądzie, Szanowni Państwo Ławnicy, jestem obrońcą z urzędu, ale także i z przekonania. Spędziłam wiele nocy i dni zgłębiając wiedzę o oskarżanym tu marketingu. Jeśli Państwo pozwolą, to w podsumowaniu, apelując do Państwa sumienia i wzmacniając argumenty da Wysokiego Sądu, pozwolę sobie na podsumowanie. Mówiliśmy tu o bardzo wielu przejawach pozytywnego wpływu marketingu na procesy gospodarcze i społeczne. Zeznania świadków potwierdzały fakt dostarczania przez marketing licznych korzyści dla konsumentów. Wskazywano, że marketing jest źródłem wiedzy wspierającej edukację konsumentów oraz inspirującej ich do poszukiwania nowych form zaspokajania potrzeb. Jest także źródłem różnorodnych doświadczeń dla konsumentów pozwalających im aktywniej, a często także taniej, realizować swoje oczekiwania w zakresie konsumpcji i jakości życia. Bardzo ważną grupę argumentów w obronie marketingu, które chcę wskazać i prosić Wysoki Sąd o ich uwzględnienie, stanowią zeznania świadków wskazujące na użyteczną rolę marketingu dla przedsiębiorców, dla właścicieli kapitału. Wykazywano tu, że marketing przyspiesza i wspiera przepływy finansowe przedsiębiorstw. Tworzy także niematerialne aktywa przedsiębiorstw, takie jak zasoby intelektualne (w tym kapitał marki) czy zasoby relacyjne (wskazywane przez świadka relacje z nabywcami
  4. 4. 4 produktów). Marketing tworzy lub wzmacnia specyficzne formy budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że wojny cenowe na rynku stosowane w długich okresach są wyniszczające i szkodliwe zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów. W związku z tym przedsiębiorcy poszukują innych, pozacenowych form rywalizacji na rynku. W ramach koncepcji marketingu oferowanych jest przedsiębiorcom wiele takich działań, które mogą stanowić podstawę pozacenowych form budowania przewagi konkurencyjnej, bazujących na jakości oferty rynkowej, poziomie obsługi klientów, indywidualnym podejściu do zaspokajania ich potrzeb i aspiracji. Nie wolno nam zapomnieć również o tym, co tu w zeznaniach świadków zostało bezspornie wykazane, że marketing jako koncepcja ma pozytywny wpływ na rozwój całej gospodarki i szeroko rozumianych społeczeństw. Jeśli nie jest wypaczany i błędnie realizowany w praktyce, to niewątpliwie wspiera rozwój gospodarczy i wzmacnia przedsiębiorcze myślenie w skali całych gospodarek. Należy tu podkreślić, że marketing zarówno w swoich deklaracjach jak i działaniach praktycznych włącza się w promowanie i rozwój takich koncepcji jak: odpowiedzialność ekologiczna biznesu czy odpowiedzialność za edukację i bezpieczeństwo konsumentów. Kolejne, zmieniające się definicje marketingu mocno akcentują jego zaangażowanie w te wartości. W zeznaniach świadków wielokrotnie wskazywany był pozytywny wpływ marketingu na zmieniające się postawy konsumentów także w zakresie ekologii czy odpowiedzialnej, bardziej świadomej konsumpcji. Chciałabym Wysoki Sąd prosić o łagodny wymiar kary, także ze względu na ogromny wkład wiedzy, która powstała na gruncie marketingu. Pewnie nie wszystko jest idealne, pewnie wiele jest jeszcze do zrobienia, ale proszę wziąć pod uwagę fakt, że całe to środowisko, ogromna grupa mądrych ludzi, pracuje nad udoskonaleniem zarówno samej koncepcji marketingu, jak i warunków jego skutecznego, ale i odpowiedzialnego wdrażania do praktyki. Środowisko naukowe jest świadome słabości marketingu jako nauki i nieustannie podejmuje starania by tę wiedzę doskonalić. Proszę Wysokiego Sądu, proszę wziąć pod uwagę także te ostatnie argumenty. To, że marketing jest tak bardzo obciążany i oskarżany o tak ciężkie przewinienia, jak tu zostało wykazane, moim zdaniem nie jest winą marketingu. Ten bowiem jako koncepcja, sam w sobie, nie jest zdolny wywoływać tych negatywnych skutków, o które jest oskarżany. Oskarżenia powinny zatem dotyczyć nie marketingu, lecz tych konkretnych osób lub podmiotów, które powołując się na wartości i idee marketing w praktyce go zniekształcają, wypaczają i prezentują w negatywnym świetle. To nie marketing jest winny zarzucanych mu czynów, lecz środowisko, w którym on jest stosowany. Czasami są to niedojrzali konsumenci, którym wygodniej jest zrzucić winę na marketing, niż wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje zakupowe czy edukację konsumencką swoich dzieci. Jeśli konsumenci mają braki w edukacji, nie wynieśli z domu czy ze szkoły pewnych wartości, to nie można za ich błędy w konsumpcji czy szerzej w zachowaniach rynkowych obciążać marketingu. Nie można także oskarżać go o wszystkie braki odpowiedzialności prawnej i etycznej całego środowiska biznesu i gospodarki rynkowej jako całości. Uprzejmie proszę Wysoki Sąd o uwzględnienie wszystkich argumentów wskazywanych tu przez świadków, a przeze mnie jedynie podsumowanych jako świadczących o braku winy oskarżonego. III. Wyrok Sądu nad Marketingiem Sędzia: prof. dr hab. Aniela Styś Wysoki Sąd chciałby poinformować zgromadzonych, że skrupulatnie sobie notował dowody, które uznaje za dowody winy, bądź dowody przemawiające za niewinnością. Jestzatem przygotowany na miarę swoich możliwości, wiedzy, doświadczenia, obiektywizmu i odpowiedzialności publicznej za to, co za chwilę ogłosi. Sąd przyjmując zgromadzony materiał dowodowy, przyjął, obok wystąpień oskarżyciela i obrońcy także zgromadzone materiały dowodowe wcześniej złożone uznając, że marketing rodzi zbyt poważne, daleko idące skutki ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ekologiczne, etyczne, organizacyjne i należy go poddawać osądowi i krytyce. W związku z tym uznaje marketing, w tych różnych obszarach w sensie jego odpowiedzialności za brak efektywnych działań, za winny. Proszę przyjąć do wiadomości, że Sąd uznał, że marketing to nie tylko to środowisko, że marketing to podmiotowość, ściśle rzecz biorąc, uczestnicy tego procesu, o którym mówimy, ci, którzy kreują użyteczności, ci, którzy je odbierają, ci, którzy tworzą
  5. 5. 5 warunki dla kreowania, bo mówimy o szeroko rozumianych procesach. Biorąc to pod uwagę Sąd postanowił wymierzyć wyrok w postaci 5 lat ciężkich robót ze skutkiem natychmiastowej wykonalności. Sąd wyraża przekonanie, że nastąpi w tym okresie proces resocjalizacji. W uzasadnieniu, czy w podsumowaniu uzasadnienia, spróbuje Sąd przekazać, jak będzie można weryfikować tę resocjalizację, ponieważ Sąd chciałby także uzupełnić wyrok tym stwierdzeniem, że nie przewiduje się odwołania. Z upoważnienia prezesa Sądu wyrok jest ostateczny. Po pierwsze w uzasadnieniu Sąd przyjął, dla obiektywnej oceny, charakter skutków w ramach tych obszarów, które zostały wymienione. Sąd przyjął typologię krytyki marketingu wyróżniąc krytyki w rozumieniu szerokim. Krytyka może dać pozytywne, bądź negatywne oceny. Sąd przyjął typologię wyróżniając 4 obszary: krytykę funkcjonalną, krytykę etyczną, krytykę intelektualną i krytykę polityczną. W tych obszarach wsłuchując się w wystąpienia stron oskarżenia, obrony, a także świadków. Sąd telegraficznie przedstawi uzasadnienie, jeśli chodzi o krytykę funkcjonalną marketingu, która w istocie zmierzać powinna do odpowiedzi na pytanie, czy narzędzia koncepcji marketingu działają. Działają- w domyśle pozytywnie- na przebieg zjawisk, procesów, potrzeby rozwoju. Zgromadzony materiał dowodowy pozwala stwierdzić, że nie lub jedynie w niewielkim stopniu. Przy czym nie będzie Sąd rozwijał, z jakiego powodu stwierdzamy fakt, że nie działają. My możemy szukać powodów, wskazując na konieczne działania. Przykładem tego były tutaj brak aplikacji, choćby metodycznie starej bardzo macierzy BCG, brak wykorzystania aplikacji cyklu życia produktu, prawidłowości wyników z procesu dyfuzji innowacji. Wykorzystania tej metody do prowadzenia działań. Wydatki na marketing są traktowane jako koszt, powoduje to skracanie cyklu życia produktu. Systemy promocji często wywołują negatywny wpływ i negatywny wizerunek marketingu. To także zostało udowodnione, firmy są zbyt introwertyczne i stosują marketing, jak to jest nazywane w literaturze amerykańskiej, fasadowy bądź krótkookresowy. To telegraficzne uzasadnienie dla tej części krytyki funkcjonalnej. Krytyka etyczna zmierza do odpowiedzi na pytanie, jaki ma wpływ marketing na świat. Świat szeroko rozumiany, możemy tu identyfikować interesariuszy i to jaki jest społeczny wymiar marketingu. I tu niestety zgromadzony materiał dowodowy pozwala stwierdzić raczej deklaratywne, choć bardzo pięknie przedstawiane w uzasadnieniu teoretycznym nawet modelowo ujmowane zależności, w działaniach nie są realizowane zasady równości społecznej, prawa człowieka. Sąd nie chce powiedzieć przez to, że marketingowcy są za to odpowiedzialni, ale ponieważ w wypowiedziach wszystkich stron i świadków wynikało, że to marketing powinien się tym zajmować, to, jeśli chcecie Państwo żeby się tym zajmował, czy mógł zajmować, to wobec tego bierze na siebie także i tę odpowiedzialność. Nie chcę powiedzieć, że realnie, bo to nie marketing zaspokaja te potrzeby i ja nie chciałabym tego rozwijać. Marketing jako system działań, jeśli jest tak traktowany, to identyfikuje, kto się tym zajmuje, kto odbiera i wtedy możemy bliżej to rozpatrywać. Krytyka intelektualna to bardzo ważny typ krytyki. Formułujemy to pytanie głównie do tego środowiska. Jakie ambicje ma marketing jako dyscyplina, czy ma ambicje głównie menedżerskie vs ambicje związane z obszarem badań społecznych, związanych z procesami rynkowymi, konsumpcją, skutkami tych procesów dla jednostek i społeczeństw? Jeden ze świadków zeznał, że chce być rynkologiem. A co się pod tym kryje? Czy także pragmatyka czy drugi obszar, bo mówimy o orientacji rynkowej czy marketingowej. Czy jedno i drugie? Niezależnie od dokonanego wyboru, w świetle zgromadzonych materiałów dowodowych, Sąd stwierdza, że nie są formułowane problemy badawcze w tym klasycznym rozumieniu, czym jest problem. Problem to trudność do pokonania. Jaka to jest trudność, jak ją identyfikować? Co może służyć jej rozwiązaniu? Kto ma te trudności rozwiązywać? Jeśli tak traktujemy słowo problem, czy też problemy badawcze. Marketing jest w istocie ubogi metodycznie. Nie chce Sąd przesądzić, czy ma własne metody, aby tworzyć, może ma wykorzystywać inne metody. Najciekawsze wyniki dostarczają badania wśród różnych dyscyplin i właśnie marketing ma ku temu najwięcej podstaw, żeby być interdyscyplinarnym. Ubogi metodycznie to znaczy mógłby poszukiwać takich możliwości wykorzystania. Proszę zobaczyć, przyrodnicy zaczynają udowadniać różne prawidłowości, kwestionować prawa ekonomiczne. To czy marketing w tym zakresie będzie mógł także się rozwijać, tworzyć? Marketing jest bardziej odtwórczy niż twórczy, zwłaszcza względem dorobku zachodniego. Generalnie mało się wskazuje ważnych kierunków rozwoju badań jako nauki. Jednym z ważnych także obciążeń jest to, iż marketing jest w dość dużym stopniu wtórny wobec praktyki. My uogólniamy jako środowisko to, co się w praktyce dzieje. Pewnym pozytywnym działaniem jest próba ujęć interdyscyplinarnych, poszukiwanie tych twardych mierników sukcesu. Zalążki polskiej szkoły wyraźnie rozwijają pojęcia Doyla i innych tutaj przywoływanych autorów. Zbyt wolno postępują prace. Z przyjemnością Sąd wysłuchał dzisiejszych wystąpień nad
  6. 6. 6 instytucjonalnymi formami, które mogłyby być wsparciem dla rozwoju dyscypliny. Cieszę się i duże gratulacje dla środowiska poznańskiego. Z uznaniem Sąd przyjmę tę inicjatywę, o której mówiła Pani Prof. Taranko (Naukowe Towarzystwo Marketingu). Gratulacje proszę złożyć całemu zespołowi, bo pozostaję z nadzieją, że ta instytucjonalna forma pozwoli na szybszą resocjalizację marketingu. Ostatnia kwestia i ostatni obszar krytyki, który Sąd wziął pod uwagę zbierając dowody, to krytyka, którą Sąd nazwał krytyką polityczną. To szczególny obszar krytyki, bowiem powinniśmy znaleźć odp. na pytania: jaki jest wpływ marketingu na kreowanie zachowań różnych uczestników, interesariuszy, którzy kształtują zjawiska i procesy, a także jaki wpływ jest marketingu. Pani świadek dr Szalonka mówiła o marketingu farmaceutycznym. No to się rysuje pytanie, jaki jest wpływ tych działań na zachowania uczestników tego rynku. Sąd miał okazję wcześniej zapoznawać się z wieloma materiałami, pracami związanymi z rynkiem farmaceutycznym. Jakimi narzędziami wpływu kieruje się, używając określonych idei w obszarze politycznym. Dlaczego niektóre koncepcje przyjmują się, a inne nie. Pytanie na razie zostawiamy bez odpowiedzi. Komu to służy? Fakt, że nie odnajdujemy ciągle odpowiedzi wg stanu wiedzy na dziś i podejmowanych przez środowiska i praktyków i teoretyków, jest pewnym oskarżeniem uzasadniającym ten wyrok. Oczywiście wyrok nie jest twardym wyrokiem bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Z tego powodu że Sąd uznał mnóstwo dowodów obrony marketingu z wielkim szacunkiem i uznaniem to przyjmując. Konkluzje, które się tutaj rysują pozwalają na tego typu sformułowania werdyktu. Na pewnym etapie trudno było Sądowi uznać czy to, co zeznają świadkowie, jest w istocie oskarżeniem czy obroną marketingu. Sąd zobowiązuje kierowników Katedr i Instytutów do przygotowania w kierowaniu zespołami i do zaprezentowania wyników resocjalizacji przy okazji kolejnej konferencji.

×