Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió09 10.

1,128 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió09 10.

 1. 1. REUNIÓ INFORMATIVA D’INICI DE CURS 3r d’ESO Curs 2009-2010 COL·LEGI EL CARME LLEIDA CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 2. 2. <ul><li>“ Sí, amb tu vull fer camí” </li></ul>VALOR DE L’ANY
 3. 3. ORGANITZACIÓ <ul><li>CÀRRECS DIRECTIUS: </li></ul><ul><li>Titular : Gna. Llúcia Huerta Huerta </li></ul><ul><li>Directora : Pepita March Lechón </li></ul><ul><li>Coordinació de Preescolar, E.I. i EP: Mar Campo </li></ul><ul><li>Cap d’estudis d’ESO : Josep Farré Perdiguer </li></ul><ul><li>Coordinadora de Pastoral : Judith Tarragó Garròs </li></ul><ul><li>HORARI </li></ul><ul><li>Matí: 8:30 – 13:00 h. </li></ul><ul><li>Tarda: 15:00 – 17:00 h . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Tutora: Judith Tarragó </li></ul><ul><li>Dimarts: 15:00- 16:00 h </li></ul><ul><li>Correu electrònic: </li></ul><ul><li>3esotutoria@ gmail .com </li></ul>
 5. 5. DISTRIBUCIÓ D’ÀREES I PROFESSORAT Judith Tarragó Ciutadania Judith Tarragó Religió catòlica Josep Farré Matemàtiques Mª Mar Jové Música Iris Bonet Educació Visual i Plàstica Josep Farré Tecnologia Juanjo Huerta Educació Física Josep Ramon Clavé Ciències socials Ester Cabrol Ciències de la naturalesa Núria Niubó Llengua anglesa Nàdia Ortiz Llengua castellana i literatura Judith Tarragó Llengua catalana i literatura Professor /-a Matèries
 6. 6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES <ul><li>Taller de matemàtiques </li></ul><ul><li>Activitats formativo-religioses </li></ul>ACTIVITATS OPTATIVES <ul><li>Instrumentals Reforç </li></ul><ul><li>Instrumentals Ampliació </li></ul>
 7. 7. BUTLLETÍ D’AVALUACIÓ <ul><li>L’avaluació és contínua: deures, proves, exàmens trimestrals, pràctiques, treballs, actitud a classe, crèdits, ... (Important signar les proves escrites) </li></ul><ul><li>Pre-avaluació </li></ul><ul><ul><ul><li>Informe escrit </li></ul></ul></ul><ul><li>Avaluacions (1a, 2a i 3a): al final de cada trimestre </li></ul><ul><ul><li>Informe d’avaluació </li></ul></ul><ul><li>Proves extraordinàries : per recuperar o pujar nota </li></ul><ul><ul><li>Informe d’avaluació del curs (notes mitjanes de les matèries i la promoció al curs següent) </li></ul></ul>
 8. 8. AVALUACIÓ <ul><li>Pre-avaluació </li></ul><ul><ul><ul><li>29 d’octubre de 2009 </li></ul></ul></ul><ul><li>Avaluacions ESO </li></ul><ul><ul><li>1ª avaluació 14 setembre -27 novembre </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Exàmens trimestrals: del 19 al 26 de novembre de 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lliurament de notes: 21 de desembre de 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>2ª avaluació 30 novembre – 12 març </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Exàmens trimestrals: del 4 a l’11 de març de 2010 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lliurament de notes: 26 de març de 2010 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>3ª avaluació 15 març – 22 juny </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Exàmens trimestrals: del 19 al 26 de maig de 2010 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lliurament de notes: 11 de juny de 2010 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Proves extraordinàries : del 14 al 18 de juny de 2010 </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lliurament de notes finals: 29 de juny de 2010 </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. SORTIDES TIPUS DATA FORA DEL CENTRE Jornada de reflexió cristiana (Barcelona) Treball en valors 30 octubre Voluntariat: Residència d’avis de la Bordeta Treball en valors 22 des. Teatre: “Max a escena”. Prevenció drogues Salut febrer Jornada esportiva Esportiva 19 març Teatre en anglès “Shakespeare’s greatest scenes” Anglès A determ. Descobrim la gestió dels residus sòlids urbans Educació ambiental 2n trim. La força de l’aigua Tecnologia 2n trim. Camp d’aprenentatge del Montsec Crèdit de síntesi 31/5 a 2/6 Final de curs Esportiva 22 juny
 10. 10. SORTIDES DINS DEL CENTRE Xerrada: El món Missioner Treball en valors 19 octubr Cartes al director Llengua i literatura 1r trimestre Marató TV3: “Les malalties minoritàries” Treball en valors desembre Recursos i serveis juvenils a Lleida Tutoria trimestral Internet segura per a la protecció del menor (Mossos) PARES Treball en valors 14 gener Internet segura per a la protecció del menor (Mossos) ALUMN. Treball en valors 22 gener Prevenció el consum de drogues (Mossos) Salut i valors 12 març Violència masclista. Com comença tot? (Mossos) Treball en valors 16 abril Trastorns de la conducta alimentària Ed. per la salut 2n trim. Roda de les lletres de Ponent: escriptors Llengua i literatura 23 abril Roda de les lletres de Ponent: periodistes Llengua catalana 3r trim. Roda d’esportistes Educació Física 3r trim. Adolescència i alcohol (Fundación Alcohol y sociedad) Treball en valors 3r trim. Macrojoc “El Periódico” Llengua catalana 18 juny
 11. 11. NORMATIVA <ul><li>La funció del col·legi és la formació integral dels alumnes. </li></ul><ul><li>El centre ha de garantir el funcionament normal per tal de mantenir en perfecte estat els espais físics i de mantenir la convivència entre els diferents estaments que el composen; per això, el Consell Escolar estableix les mesures oportunes per al seu compliment. </li></ul><ul><li>Aquesta normativa té l’àmbit d’aplicació dins del recinte del centre i totes aquelles activitats escolars i extraescolars oficials encara que siguin fora del recinte. </li></ul>
 12. 12. RESUM DE NORMES GENERALS <ul><li>No es pot utilitzar mòbil ni MP4 al col·legi. </li></ul><ul><li>No es poden portar pilotes al centre ni jugar-hi a les entrades i sortides. </li></ul><ul><li>És imprescindible la puntualitat. Si un alumne no ho justifica no li serà permès entrar a la classe. </li></ul><ul><li>Cal justificar per escrit (agenda) i per via telefònica qualsevol absència. Si és possible, cal fer-ho amb antel·lació. Una absència no justificada és una falta greu. </li></ul><ul><li>No es pot menjar a classe (xiclet …). </li></ul><ul><li>Cal lliurar els deures i treballs puntualment. </li></ul><ul><li>És obligatori portar l’agenda a l’escola i tenir-la en bones condicions. Recordeu que l’agenda és solament d´ús escolar. L’alumne que no porti l’agenda o no digui la informació signada es quedarà el dijous de 17:00 18:00. </li></ul><ul><li>És obligatori portar tot el material necessari a cada matèria. </li></ul><ul><li>A classe cal venir vestit amb correcció, sense excessos de maquillatge i tenint cura de la roba i la higiene; concretament a classe d’EF cal portar el xandall i la samarreta del col·legi. </li></ul>
 13. 13. PRINCIPALS MESURES CORRECTIVES <ul><li>Privació de l’esbarjo. </li></ul><ul><li>Expulsió de l’aula. (Aula de vigilància) </li></ul><ul><li>Aula vigilada els dijous de 17:00 a 18:00. </li></ul><ul><li>Full d’incidència lleu. </li></ul><ul><li>Full d’incidència greu. </li></ul><ul><li>Expulsió a casa. </li></ul><ul><li>Expedient disciplinari. </li></ul><ul><li>Aquestes mesures s’apliquen amb un caràcter educatiu pel bé de l’alumne i també per garantir al grup-classe el clima idoni per a l’aprenentatge. </li></ul>
 14. 14. L’ORGANITZACIÓ <ul><li>DEURES I ESTUDI (horari a casa) </li></ul><ul><li>Carpeta d’anelles (ordre a casa) </li></ul><ul><li>Llibres a casa (deures, estudiar, …) </li></ul><ul><li>Hàbit de lectura (comprensió lectora, agilitat a l’hora d’estudiar,…) </li></ul><ul><li>Planificació d’estudi i llibreta d’estudi. </li></ul>
 15. 15. L’AGENDA <ul><li>Cal revisar: </li></ul><ul><li>Si l’alumne anota els deures, proves, treballs, material a portar... </li></ul><ul><li>El full setmanal d’absències, retards i faltes de deures. Per tenir un millor control, caldrà portar-ho signat. </li></ul><ul><li>Ocasionalment, altres anotacions fetes per la tutora o professors: sortides, fulls lleus, avisos… </li></ul><ul><li>Cal tenir present que l’agenda és un mitjà de comunicació al qual té accés l’alumne. Convé, doncs, evitar confrontacions amb l’equip de professors. </li></ul>
 16. 16. ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA TUTORIA <ul><li>Tutoria individual amb els alumnes. </li></ul><ul><li>Reunions amb totes les famílies del curs: </li></ul><ul><ul><li>Inici de curs: Informacions del curs 09-10. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tercer trimestre: Orientació acadèmica per al curs 10-11. </li></ul></ul><ul><li>Entrevistes amb les famílies. </li></ul><ul><li>(1 mínima al llarg del curs i les que convinguin segons la diversitat de l’alumnat) </li></ul><ul><li>Xerrades per a pares i mares: </li></ul><ul><ul><li>Seguretat a Internet: dia 14 de gener, 20:00h. </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres </li></ul></ul>
 17. 17. INFORMACIONS I COMUNICACIONS ALS PARES <ul><li>Informació d’absències : </li></ul><ul><ul><li>Des de de secretaria es farà arribar via SMS a les respectives famílies. </li></ul></ul><ul><li>Informació d’incidències i comunicacions: </li></ul><ul><ul><li>Retards reiterats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Faltes de deures repetitives. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicacions diverses: sortides, reunions,... </li></ul></ul><ul><li>Pares: </li></ul><ul><ul><li>Donar el mòbil que utilitzen més. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de dir a quin mòbil s’han d’enviar (casos de separacions, tutors...) </li></ul></ul>
 18. 18. Bloc de tutoria <ul><li>http:// terceralabast . blogspot . com / </li></ul>
 19. 19. INFORMACIONS CURS 2009-2010 <ul><li>Aules informatitzades (portàtils,pissarres digitals...) </li></ul><ul><li>Programa conjunt de Sanitat i Educació: la infermera a l’escola. </li></ul><ul><li>Treball de síntesi sobre l’astronomia (a partir de la sortida al Camp d’Aprenentatge del Montsec - COU). </li></ul><ul><li>Ús dels blocs a llengua catalana i llengua castellana. </li></ul><ul><li>Ús dels blocs a llengua catalana i llengua castellana. </li></ul>
 20. 20. MESURES PREVENTIVES DE LA GRIP A <ul><li>Cada alumne ha de portar: </li></ul><ul><li>Un paquet o capsa de mocadors a la classe. </li></ul><ul><li>Gel netejador de mans (sense aigua). </li></ul><ul><li>Mesures higièniques: </li></ul><ul><li>Quan es tus o s'esternuda, tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper d'un sol ús. No s'ha de tossir o esternudar tapant-se la boca amb la mà, ja que els virus s'hi queden i si es toca una superfície (una taula, una barana, etc.) poden romandre-hi actius durant un temps. </li></ul><ul><li>Mantenir les mans netes, rentar-les amb aigua i sabó durant uns 10 o 20 segons i rentar-se-les sistemàticament després d'haver tossit o esternudat. </li></ul><ul><li>Eixugar-se les mans amb mocadors de paper d'un sol ús. </li></ul><ul><li>No apropar les mans brutes o contaminades a les mucoses dels ulls i del nas. </li></ul>
 21. 21. MESURES PREVENTIVES DE LA GRIP A <ul><li>Si un alumne/a té símptomes compatibles amb la grip A, ha de quedar-se a casa fins almenys 24 hores després de la desaparició de la febre (si no pren antipirètics) i ha de reduir el contacte amb persones sanes. </li></ul><ul><li>Quan una persona que ha patit la malaltia torna a anar a l'escola, ha de continuar extremant les mesures higièniques, ja que durant uns quants dies (aproximadament 10) pot ser que encara hi hagi risc de contagi. </li></ul><ul><li>Quan es confirmi un cas en una aula, informar-ne les famílies de l'alumnat d'aquesta aula per tal que vigilin que els seus infants no presentin cap símptoma; en cas contrari, és a dir, si l'infant presenta algun símptoma, la família no l'ha de portar a l'escola i s'ha de posar en contacte amb el seu centre d'atenció primària (CAP). </li></ul><ul><li>Quan durant la jornada escolar es detecti que hi ha un infant que té símptomes compatibles amb la grip A, avisar la família perquè el passi a buscar i recomanar-li que el porti al seu centre de salut. Mentre sigui en el centre docent, se l'ha de mantenir aïllat. </li></ul>
 22. 22. L’ADOLESCÈNCIA <ul><li>“ Los padres necesitamos que nos necesiten; los hijos adolescentes necesitan no necesitarnos. El conflicto es real: lo sufrimos diariamente conforme ayudamos a quienes amamos a independizarse de nosotros .” Haim G.Ginott. Entre padres e hijos. </li></ul><ul><li>Aparició: a partir dels 10-15 años en les noies i dels 11-17 en els nois. </li></ul><ul><li>Canvis fisiològics: aparició dels caràcters sexuals secundaris, canvis de veu, la primera regla... </li></ul><ul><li>Canvis psicològics: necessitat d’autoafirmar-se, canvis emocionals, imaginació desbordada, importància extrema al seu físic, sentiments d’inseguretat, sentiment d’angoixa ... </li></ul><ul><li>L’adolescent manifesta agressivitat, por al ridícul, angoixes o pors, depressió-eufòria ... </li></ul><ul><li>No ser pares autoritaris, ni superprotectors, ni massa permissius ...; cal ser pares moderadament autoritaris. Isabel Menéndez Benavente </li></ul>
 23. 23. “ Para educar a un niño hace falta la tribu entera” <ul><li>Necessitat de col·laboració família-escola. </li></ul><ul><li>Autoritat i no autoritarisme. </li></ul><ul><li>Diàleg i comunicació. </li></ul><ul><li>Evitar el superproteccionisme. </li></ul><ul><li>Confiança: un adolescent és un adult en potència. </li></ul>
 24. 24. L’ADOLESCÈNCIA <ul><li>BIBLIOGRAFIA: </li></ul><ul><li>Cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes le hablen . Faber, A. y Mazlish, E. Editorial: Medici. </li></ul><ul><li>Un adolescente en casa:  Consejos para disfrutar con la adolescencia de sus hijos .   Joan Carles Suris. Editorial. De Bolsillo </li></ul><ul><li>Un adolescente en mi vida: Manual práctico para la educación de los hijos . D. Maciá. Editorial: Pirámide </li></ul><ul><li>100 maravillosas formas de comprender a tu hijo adolescente . Trudy Simpson Editorial: Troquel </li></ul><ul><li>Socorro! Tengo un hijo adolescente . R.T Bayard y J. Bayard Editorial: Ediciones Temas de hoy </li></ul><ul><li>Como educar a un adolescente . Bernabé Tierno. Editorial: Temas de hoy. </li></ul>

×