Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Reunio4 eso

 1. 1. BENVINGUTS !!
 2. 2. PRI E ducació S ecundària O bligatòria (de 12 a 16 anys) Graduat Escolar Amb Sense Món laboral P rograma Q ualificació P rofessional C icle F ormatiu G rau M ig Batxillerat Prova d’accés Prova d’accés C icle F ormatiu G rau S uperior Selectivitat Universitat Prova d’accés Prova d’accés E scola d’adults
 3. 3. Els nous estudis universitaris Sistema anterior a Bolonya Sistema posterior a Bolonya Diplomat Eng. Tècnic Arq. Tècnic Llicenciat Enginyer Arquitecte Post- Grau /Màsters Doctorats Graduat Màster Doctorat 1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys 6 anys 7 anys
 4. 4. Programes de qualificació professional inicial Per joves que no han superat l’ESO: Majors de 16 anys sense graduat escolar. Joves amb voluntat de formar-se en un ofici per accedir a un lloc de treball o bé reincorporar-se al sistema educatiu Tutories Activitats complementàries Àrea de formació en competències bàsiques Àrea d’orientació professional Àrea de formació en un ofici (50-70 %) ORGANITZACIÓ
 5. 5. Modalitat arts Modalitat ciències i tecnologia Modalitat humanitats i Ciències socials BATXILLERATS
 6. 6. CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG Accès als cicles formatius de grau mig: Graduat en ESO Superació del Batxillerat Sense titulació: mitjançant una prova (provinents d’un PGS) Accès a altres estudis: Qualsevol modalitat de batxillerat (exempts de matèries optatives) C. formatius de grau superior de la mateixa modalitat (PROVA D’ACCÈS) Altres cicles formatius de grau mitjà
 7. 7. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Accès als cicles formatius de grau superior: Superació del Batxillerat Alumnes d’un c. de grau mig de la mateia família (PROVA D’ACCÈS) Sense titulació: més grans de 20 anys amb exp. Laboral (PROVA D’ACCÈS) Accès a altres estudis: Estudis universitaris de la mateixa família Altres cicles formatius de grau superior
 8. 8. Pot accedir a la formació de persones adultes tothom qui tingui més de 18 anys ( fets dins l’any en què es fa la matricula) o més. Les persones que tinguin entre 16 i 18 anys poden accedir a la preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i a la formació bàsica si justifiquen, en aquest darrer cas, motius laborals o altres circumstàncies específiques. Escoles d’adults Cicle d’educació secundària Permet de completar els ensenyaments bàsics i d'obtenir el títol de graduat en educació secundària (GES). Els continguts s'estructuren en tres àmbits i tres nivells. Els àmbits són els següents: Àmbit de la comunicació, que inclou les àrees de les llengües oficials i de llengua estrangera, la literatura i l’educació visual i plàstica i la música, en els seus aspectes comunicatius. Àmbit de les matemàtiques, la ciència i la tecnologia, que inclou aquestes àrees i la d’educació física, en l’aspecte de coneixement del propi cos i de consolidació d’hàbits saludables, així com l’educació visual i plàstica en els seus aspectes tecnològics. Àmbit de les ciències socials i de la participació, que inclou les àrees de ciències socials i d’educació visual i plàstica i de música, en els seus aspectes geogràfics, històrics i socials.
 9. 9. BATX CFGM PQPI CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CRITERIS DE BAREMACIÓ CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CRITERIS DE BAREMACIÓ CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CRITERIS DE BAREMACIÓ
 10. 10. PRE-INSCRIPCIONS <ul><li>Una única sol.licitud i en el centre de primera opció </li></ul><ul><li>Podeu sol.licitar més d’un centre (i cal que ho feu) </li></ul><ul><li>Mitjana de notes dels tres primers cursos en cas d’empat </li></ul>
 11. 11. FULL DE SOL.LICITUD
 12. 12. Documentació <ul><li>Documentació que ha de presentar tothom </li></ul><ul><li>Si l'alumne/a és major d'edat: </li></ul><ul><li>Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. </li></ul><ul><li>Si l'alumne/a és menor d'edat: </li></ul><ul><li>Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. </li></ul><ul><li>Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. </li></ul><ul><li>Les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen. </li></ul><ul><li>L'expedient acadèmic </li></ul><ul><ul><li>Certificat acadèmic de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o a altres estudis que permeten l'accés, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si l'alumne/a encara està cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals. </li></ul></ul>
 13. 13. OFERTA ALS ALUMNES DE 4t Tutoria (1h/setmana) Complementària d’orientació professional (1h/setmana) Visites de Caps d’estudis/Coordinadors d’altres centres Participació a les activitats d’orientació organitzades per l’Aj. de Mataró Adaptació curricular grupal en funció de les perspectives d’estudis postobligatoris Desdoblaments de Matemàtiques, Llengua catalana i castellana Ampliació d’oferta de matèries optatives Amb l’objectiu de donar l’oportunitat d’acreditar amb garanties al major nombre d’alumnes possible
 14. 14. PRI ESO BATX Nivell dificultat-exigència
 15. 15. ADRECES D’INTERÉS Preinscripció i matriculació 2011 - 2012 www.gencat.cat/ense (Departament d’educació) www.edu365.net Link: Informació i orientació

×