Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Når regnskabet ikke revideres
– få styr på de nye regler
Selskabsret for revisor
Henrik Carmel,
fagkonsulent, FSR – danske...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner (signatur)

408 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner (signatur)

  1. 1. Når regnskabet ikke revideres – få styr på de nye regler Selskabsret for revisor Henrik Carmel, fagkonsulent, FSR – danske revisorer anbefaler B / boganmeldelse Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejds- handlinger, review og udvidet gennemgang NårregnskaberikkerevideresLarsKiertzner Denne bog behandler revisors opgaver med regnskaber, når slutmålet er at afgive en anden erklæring end en revi- sionspåtegning. Der kan være tale om: 1. Reviewerklæringer 2. Erklæringer om udvidet gennemgang 3. Assistanceerklæringer 4. Erklæringer om aftalte arbejdshandlinger Bogen behandler disse fire opgaver fra A-Z ud fra lovgiv- ning, standarder og praktiske overvejelser. Målgrupper er især revisorer og studerende. Om forfatteren Lars Kiertzner er 6. maj 2013 tiltrådt som chefkonsulent i FSR – danske revisorers faglige afdeling. Lars Kiertzner startede sin erhvervskarriere i revision, senest i Price Waterhouse som statsautoriseret revisor. I perioden 1993-2013 var han lektor i revision på først Handelshøjskolen i Århus og derefter på Aalborg Univer- sitet og CBS. Forfatteren har siden 2001 været medlem af REVU og i den egenskab deltaget i den faglige udvikling på nærme- ste hold. ISBN 978-87-619-3410-9 Når regnskaber.indd 1 13/06/13 19.17 2013 Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretslige transaktioner • Anders Bisgaard • Eskild Nørregaard Jakobsen • Jens Steen Jensen • Jesper Seehausen • Kim Tang Lassen Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner er dels en praktisk håndbog for revisorer, advokater og andre rådgivere, dels en grundbog i selskabsret til brug på bl.a. cand. merc. aud.-studierne på universiteterne og handelshøjskolerne. Bogen består overordnet af tre dele: en juridisk, en regnskabsmæssig samt en revisions- og erklæringsmæssig del. Den juridiske del tager udgangspunkt i selskabsloven og lovbemærkningerne, samt bekendtgørelser udstedt i medfør af selskabsloven. Den regnskabsmæssige del inddrager tillige årsregnskabsloven og IFRS. Den revisions- og erklæringsmæssige del omfatter ud over selskabsloven også revisorlovgivningen inkl. erklæringsbekendtgørelsen, internationale standarder om revision m.v. (ISA, ISRE, ISAE og ISRS) samt Erhvervsstyrelsens og FSR - danske revisorers standarder om udvidet gennemgang. Endvidere er relevante disciplinærretlige afgørelser og responsa inkluderet i den sidste del. Bogen er skrevet af en forfattergruppe bestående af følgende forfattere: • Partner, statsaut. revisor Anders Bisgaard, Beierholm og medlem af FSR - danske revisorers Revisionstekniske Udvalg • Partner, statsaut. revisor Eskild Nørregaard Jakobsen, Ernst & Young og formand for FSR - danske revisorers selskabsretsgruppe • Partner, advokat Jens Steen Jensen, Kromann Reumert • Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen, Beierholm, ekstern lektor, Institut for Økonomi og Ledelse samt Juridisk Institut, Aalborg Universitet og medlem af FSR - danske revisorers selskabsretsgruppe • Executive director, statsaut. revisor Kim Tang Lassen, Ernst & Young og medlem af FSR - danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg. FSR - danske revisorers SMV-udvalg har foranlediget dette værk udarbejdet for at støtte særligt revisorer, der betjener SMV-virksomheder. FSR’s Studie- og Understøttelsesfond har bidraget med bevilling til udgivelsen. Selskabsretligeforholdfor revisorermedfokuspå selskabsretsligetransaktioner 1130992_Omslag-m-ryg.indd 1 28/05/13 09.30 1130992_Omslag-m-ryg_370.2x230mm.pdf - 09:42:46 - May 28, 2013 - Page 1 of 1 Efterspørgslen efter andre ydelser end revision er stigende i disse år. Derfor er der også god brug for Lars Kiertzners nye bog, ‘Når regnska- ber ikke revideres – assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgangʼ, hvor vægten især ligger på den ajourførte re- viewstandard og Udvidet gennemgang. Den Udvidede gennemgang består som bekendt af et review plus nogle ekstra arbejdshandlinger, og da den nye standard for review ISRE 2400 træder i kraft til nytår, kommer man ikke uden om at sætte sig grundigt ind i den, uanset om behovet er at kunne håndtere den Udvidede gennemgang eller kun review. Statsautoriseret revisor Lars Kiertzner er medlem af Revisionsteknisk Udvalg og har tidligere ar- bejdet som lektor, men er nu chefkonsulent i FSR – danske revisorer. På en relevant måde sættes revisors forskellige opgaver i perspektiv, så overblikket bevares, og der er gode praktiske anvisninger og ek- sempler på både review-handlinger og formuleringer af eksempelvis planlægningsnotatet og erklæringen. Lidt mindre plads er der for- nuftigt nok levnet til de beslægtede opgaver, hvor der ikke afgives er- klæring med sikkerhed – assistance og aftalte arbejdshandlinger. Da der er sket en del med assistancestandarden ISRS 4410, der trådte i kraft 1. juli 2013, er kapitlet velkomment. Det kan være vanskeligt for virksomhedsejerne og regnskabsbrugerne at bevare overblikket over, hvad revisor har i sin værktøjskasse. Med denne bog i hånden er der i det mindste en god chance for, at revisor selv kan få et overblik, når de nye standarder for alvor bruges i praksis. · Titel: Når regnskaber ikke revideres – assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Forfatter: Lars Kiertzner Pris: 296 kroner eksklusive moms. Bogen er på 167 sider. Forlag: Karnov, juli 2013 ISBN: 978-87-619-3410-9 Med titlen ‘Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på sel- skabsretlige transaktionerʼ begrænser forfatterne på forhånd deres publikum en del. Til gengæld rammer bogen lige ned i et stort behov, som mange revisorer har, nemlig at få reglerne fra selskabsloven og revisors opgaver koblet konkret sammen i en brugbar og praktisk indpakning. Som eksempel på hvordan det fungerer, kan nævnes ka- pitel tre om stiftelse og kapitalforhøjelse. I bogen gennemgås juridiske forhold ved stiftelse, selskabskapital, stiftelsesdokument og så videre, og de regnskabsmæssige forhold behandles også. Derefter ser bogen på de revisions- og erklærings- mæssige forhold knyttet til eksempelvis vurderingsberetning eller åbningsbalance, og endeligt får man svar på, hvilke fejl revisor kan ri- sikere at begå i processen. Det sidste sker via en gennemgang af revi- sornævnskendelser, der omhandler disciplinærretlige afgørelser om vurderingsberetninger og åbningsbalance. Bogens sammenkædning af jura og revision gør i det hele taget, at den både har værdi som opslagsværk og som lærebog, og titlen skal da også tages med et gran salt. For selvom bogen gennemgår sel- skabsretten med revisors øjne, kan også advokater få glæde af den, og den er oplagt som grundbog i selskabsret. Cand. merc. aud.-studiet og advokater vil også kunne få glæde af bogen, der er udarbejdet af en advokat samt fire revisorer, der blandt andet er kendt fra udvalgsar- bejde i FSR – danske revisorer, og som alle arbejder med selskabsret og erklæringer til daglig. · Titel: Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsret- lige transaktioner Forfattere: Anders Bisgaard, Eskild Nørregaard Jakobsen, Jens Steen Jensen, Jesper Seehausen, Kim Tang Larsen Pris: Selskabsretsbogen er på cirka 775 sider og koster for medlem- mer af FSR – danske revisorer 600 kroner plus moms plus forsendelse (ikke-medlemmer: 950 kroner inklusive moms). Bogen bestilles på www.fsr.dk/selskabsret Forlag: Forlaget FSR – danske revisorer, 2013 Bogen kan bestilles på www.fsr.dk/selskabsret ISBN: 978-87-87101-23-3 s. 62 / Signatur #3 Medlemsmagasin for FSR – danske revisorer Boganmeldelse

×