Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revisors erklæringer Aalborg

2,248 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revisors erklæringer Aalborg

 1. 1. Revisors erklæringer Aalborg Universitet 7. september 2010 Helle Damsgaard Jensen og Jesper Seehausen
 2. 2. Introduktion
 3. 3. Dagens program (1:2) <ul><li>Kort om Beierholm </li></ul><ul><li>Revisors erklæringer </li></ul><ul><li>Revisorloven </li></ul><ul><li>Årsregnskabsloven </li></ul><ul><li>Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen </li></ul><ul><li>RS-systemet </li></ul><ul><li>Revisionsstandarder </li></ul><ul><ul><li>RS 700 </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 701 m.fl. </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 800 </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 2400 </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 2410 </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 3000 m.fl. </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 3400 </li></ul></ul>
 4. 4. Dagens program (2:2) <ul><ul><li>RS 3411 m.fl. </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 4400 </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 4410 </li></ul></ul><ul><li>Revisionsudtalelser </li></ul><ul><ul><li>UR 2007-1 </li></ul></ul><ul><ul><li>UR 2007-3 </li></ul></ul><ul><ul><li>UR 2010-1 </li></ul></ul><ul><li>” Clarity”-projektet og -standarderne </li></ul><ul><li>Beierholms erklæringsdatabase </li></ul><ul><li>Going concern – en undersøgelse </li></ul><ul><li>Udvalgte revisionspåtegninger – fra going concern-undersøgelsen </li></ul>
 5. 5. Kort om Beierholm
 6. 6. Vi skaber balance Vi skaber balance fordi vi er kompetente og professionelle Vi skaber balance fordi vi går op i nærhed og menneskelighed Vi skaber balance fordi vi er moderne og innovative
 7. 7. 541 medarbejdere på landsplan <ul><li>52 partnere </li></ul><ul><ul><li>Der alle er statsautoriserede revisorer </li></ul></ul><ul><li>I alt 93 statsautoriserede revisorer </li></ul><ul><li>Special- og fællesafdelinger </li></ul><ul><ul><li>Skat, moms og afgifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Faglig udvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>It og it-revision </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>HR </li></ul></ul><ul><ul><li>Administration </li></ul></ul>
 8. 8. Vores kontorer <ul><li>Hjørring – 21 (medarbejdere) </li></ul><ul><li>Frederikshavn – 12 </li></ul><ul><li>Dronninglund – 5 </li></ul><ul><li>Aalborg – 126 </li></ul><ul><li>Farsø – 18 </li></ul><ul><li>Hadsund – 7 </li></ul><ul><li>Hobro – 37 </li></ul><ul><li>Viborg – 29 </li></ul><ul><li>Århus – 46 </li></ul><ul><li>Haderslev – 18 </li></ul><ul><li>København – 163 </li></ul><ul><li>Haslev – 13 </li></ul><ul><li>Næstved – 40 </li></ul><ul><li>Slagelse – 6 </li></ul>
 9. 9. Et godt sted at være … Beierholm er af medarbejderne kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser I 2009 som nr. 11 i kategorien ”Store virksomheder” (over 500 ansatte) og samlet som nummer 49 blandt alle deltagende virksomheder
 10. 10. Vores værdier Kompetent og professionel Vi stiler højt både på egne og vores kunders vegne. Vi løser opgaven til tiden og uden fejl. Vi formår at være et skridt foran, både når det gælder revision og rådgivning. Vores solide ekspertise er vores fundament. Nærhed og menneskelighed Hele løsninger kræver hele mennesker. Revision og rådgivning er ikke kun et spørgsmål om tal. Det er også et spørgsmål om nærvær og forståelse for kollegaen og kunden. Det er vores kendetegn i dag. Og det skal vi i fremtiden være endnu mere kendt for. Moderne og innovativ Vi tænker nyt og tænker anderledes. Vores profil afspejler vores arbejde, at vi tør markere os og allerede i dag tager aktivt stilling til morgendagens udfordringer. Nye tanker baner vejen for nye muligheder. Det er vores fremdrift.
 11. 11. Uddannelsesresultaterne taler for sig selv I Beierholm er vi rigtig gode til at skabe de optimale rammer for din faglige og personlige udvikling – til stor glæde for vores kunder og til stor glæde for dig selv, når du vælger at gå til revisoreksamen Vi er derfor meget stolte af at kunne tilbyde dig én af branchens højeste beståelsesprocenter – både ved den skriftlige og den mundtlige revisoreksamen i 2009, 2008, 2007 og 2006 83 % 67 % 100 % 52,3 % 2009 100 % 71 % 100 % 54,3 % 2006 100 % 73 % 50 % 46,4 % 2007 80 % 69 % 80 % 48,6 % 2008 Beierholm Landsgennemsnit i branchen Beierholm Landsgennemsnit i branchen Beståelsesprocenten til den mundtlige revisoreksamen Beståelsesprocenten til den skriftlige revisoreksamen
 12. 12. Revisors erklæringer
 13. 13. Revisors erklæringer
 14. 14. Indhold (1:2) <ul><li>Revisorloven og erklæringer i RS-systemet </li></ul><ul><li>Sammenhæng fra erklæringsbekendtgørelsen til RS-systemet </li></ul><ul><li>Beslutningstræ ved valg af erklæring </li></ul><ul><li>Valg af erklæring til regnskaber </li></ul><ul><li>Opbygning af erklæringseksempler og skabeloner </li></ul><ul><li>RS 700 </li></ul><ul><li>RS 701 </li></ul><ul><li>RS 800 </li></ul><ul><li>RS 2400 </li></ul><ul><li>RS 2410 </li></ul><ul><li>RS 3000 </li></ul><ul><li>RS 3400 </li></ul><ul><li>RS 4400 </li></ul>
 15. 15. Indhold (2:2) <ul><li>RS 4410 </li></ul><ul><li>Påtegninger, forvaltningsrevision </li></ul>
 16. 16. Revisorloven
 17. 17. Lovens anvendelsesområde (1:3) <ul><li>Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 2) </li></ul><ul><li>Lovens §§ … finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 3) </li></ul>Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug § 1, stk. 3 Andre erklæringer Revisionspåtegninger på regnskaber samt andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug § 1, stk. 2 Erklæringer med sikkerhed
 18. 18. Lovens anvendelsesområde (2:3) Ja Ja Tavshedspligt Ja Ja Underretning om økonomiske forbrydelser Andre erklæringer Erklæringer med sikkerhed Ja Ja Disciplinære sanktioner Ja Ja Lovpligtig forsikring Kun professionel kompetence og fornøden omhu God revisorskik Krav til revisors arbejde
 19. 19. Lovens anvendelsesområde (3:3) Nej Ja Erklæring skal afgives gennem en revisionsvirksomhed Nej (men oplysningskrav) Ja Uafhængighed Nej Ja Kvalitetskontrol Andre erklæringer Erklæringer med sikkerhed Nej Ja En række andre krav til revisor og revisionsvirksomheden Nej Ja Offentlighedens tillidsrepræsentant
 20. 20. Revisors virksomhed <ul><li>Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver omfattet af § 1, stk. 2 </li></ul><ul><ul><li>Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader </li></ul></ul><ul><ul><li>God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne (§ 16, stk. 1) </li></ul></ul><ul><li>Revisor skal under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 3, udvise professionel kompetence og fornøden omhu </li></ul><ul><ul><li>Hvis revisor ikke er uafhængig ved udførelsen af opgaverne, skal dette oplyses i erklæringen (§ 16, stk. 3) </li></ul></ul>
 21. 21. Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed <ul><li>Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå </li></ul><ul><ul><li>Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (§ 19, stk. 1) </li></ul></ul><ul><li>Andre erklæringer med sikkerhed end revisionspåtegninger skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven </li></ul><ul><ul><li>Erklæringen kan afgives sammen med andre end revisorer (§ 19, stk. 4) </li></ul></ul>
 22. 22. Årsregnskabsloven
 23. 23. Revision mv. (1:2) <ul><li>En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer </li></ul><ul><ul><li>En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B, kan dog undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En balancesum på 4 mio. kr. (1,5 mio. kr. indtil 1. januar 2011) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En nettoomsætning på 8 mio. kr. (3 mio. kr. indtil 1. januar 2011) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 (§ 135, stk. 1) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Undtagelser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erhvervsdrivende fonde (§ 135, stk. 2) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse (holdingvirksomheder)(§ 135, stk. 3) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Virksomhedens eller dens eneejer accepterer et bødeforelæg eller dømmes som led i en straffesag for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen (§ 135, stk. 6) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erhvervs- og Selskabsstyrelsen konstaterer ved gennemgang af årsrapporten væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen (§ 135, stk. 7) </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Revision mv. (2:2) <ul><ul><li>Revisionspligten omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende oplysninger, som indgår i årsrapporten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab (§ 135, stk. 5) </li></ul></ul></ul><ul><li>Kun statsautoriserede eller registrerede revisorer kan revidere årsregnskaber og koncernregnskaber, som er omfattet af revisionspligt, og afgive en udtalelse om ledelsesberetningen mv. </li></ul><ul><ul><li>Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse, hvis en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt, vælger at lade sit årsregnskab revidere eller at lade en revisor udføre andet arbejde, som medfører afgivelse af en erklæring til årsrapporten (§ 135a, stk. 1) </li></ul></ul><ul><li>Ved revision af årsrapporter, som skal udarbejdes efter reglerne for regnskabsklasse D, skal mindst én revisor være statsautoriseret revisor (§ 135a, stk. 2) </li></ul>
 25. 25. Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen
 26. 26. Erklæringsbekendtgørelsen <ul><li>Kapitel 1 </li></ul><ul><ul><li>Indledende bestemmelser (§§ 1-2) </li></ul></ul><ul><li>Kapitel 2 </li></ul><ul><ul><li>Afgivelse af erklæringer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16) </li></ul></ul></ul><ul><li>Kapitel 3 </li></ul><ul><ul><li>Straffebestemmelser (§ 17) </li></ul></ul><ul><li>Kapitel 4 </li></ul><ul><ul><li>Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18) </li></ul></ul>
 27. 27. Indledende bestemmelser <ul><li>Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug </li></ul><ul><ul><li>Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger (§ 1, stk. 1) </li></ul></ul><ul><li>Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger </li></ul><ul><ul><li>Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen mv. (§ 1, stk. 2) </li></ul></ul><ul><li>Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog (§ 1, stk. 3) </li></ul><ul><li>Modtagerne forudsættes i bekendtgørelsen at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder mv., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne (§ 1, stk. 4) </li></ul>
 28. 28. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:3) <ul><li>Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: </li></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><ul><li>Forbehold i henhold til § 6 eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold </li></ul></ul><ul><ul><li>En konklusion vedrørende den udførte revision </li></ul></ul><ul><ul><li>Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet </li></ul></ul><ul><ul><li>Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab – har givet anledning til bemærkninger (§ 5, stk. 1) </li></ul></ul><ul><li>Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: </li></ul><ul><ul><li>” Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” (§ 5, stk. 3) </li></ul></ul>
 29. 29. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:3) <ul><li>Konklusionen skal være enten uden forbehold, med forbehold eller afkræftende </li></ul><ul><ul><li>Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 5, stk. 5) </li></ul></ul><ul><li>En afkræftende konklusion indeholder oplysning om, at regnskabet ikke opfylder kravet om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller ikke opfylder tilsvarende, generelle kvalitetskrav (§ 5, stk. 6) </li></ul><ul><li>Udtalelsen om ledelsesberetningen skal – hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet eller et eventuelt koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige – indeholde oplysninger om, hvori eventuelle uoverensstemmelser består </li></ul><ul><ul><li>Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen omfatte en beskrivelse heraf (§ 5, stk. 7) </li></ul></ul>
 30. 30. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (3:3) <ul><li>Oplysningerne efter § 5, stk. 1, nr. 7, det vil sige revisors udtalelse om, hvorvidt revisors gennemlæsning af en eventuel ledelsesberetning har givet anledning til bemærkninger, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Udtalelse om ledelsesberetningen” (§ 5, stk. 8) </li></ul>
 31. 31. Forbehold (1:3) <ul><li>Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: </li></ul><ul><ul><li>Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (§ 6, stk. 1) </li></ul></ul><ul><li>Forbehold skal altid tages, hvis: </li></ul><ul><ul><li>Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav </li></ul></ul><ul><ul><li>Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige </li></ul></ul><ul><ul><li>Usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst </li></ul></ul><ul><ul><li>Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt </li></ul></ul>
 32. 32. Forbehold (2:3) <ul><ul><li>Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed </li></ul></ul><ul><ul><li>Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen (§ 6, stk. 2) </li></ul></ul><ul><li>Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen </li></ul><ul><ul><li>Forbehold skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 6, stk. 3) </li></ul></ul><ul><li>Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 6, stk. 4) </li></ul><ul><li>Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet (§ 6, stk. 5) </li></ul>
 33. 33. Forbehold (3:3)  Nr. 7  Nr. 6  Nr. 5  Nr. 4  Nr. 3  Nr. 2  § 6, stk. 2, nr. 1 Nr. 2 § 6, stk. 1, nr. 1
 34. 34. Supplerende oplysninger (1:2) <ul><li>Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold (§ 7, stk. 1) </li></ul><ul><li>Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig </li></ul><ul><ul><li>Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (§ 7, stk. 2) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 7, stk. 3) </li></ul>
 35. 35. Supplerende oplysninger (2:2) <ul><li>Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”, mens oplysninger efter § 7, stk. 2, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4) </li></ul>
 36. 36. Erklæringsvejledningen <ul><li>Indledning </li></ul><ul><li>Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen </li></ul><ul><li>Årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen </li></ul><ul><li>Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber </li></ul><ul><ul><li>Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8 </li></ul></ul><ul><li>Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber </li></ul><ul><ul><li>Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-12 </li></ul></ul><ul><li>Andre erklæringer med sikkerhed </li></ul><ul><ul><li>Erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16 </li></ul></ul><ul><li>Ikrafttræden mv. </li></ul>
 37. 37. Udvalgte forskelle på kravene til erklæringer Nej Nej Ja Krav om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold (ledelsesansvar mv.) Generelle krav Henvisning til kravene til revisions-påtegninger Ja Specifikke krav til situationer, hvor revisor skal tage forbehold Nej Nej Ja Oplysning om, at ”Generalforsamlingen … ikke [bør] godkende regnskabet” Nej Nej Ja Oplysning om, at ”Revisionen … ikke [har] givet anledning til forbehold” Nej Nej Ja Udtalelse om ledelsesberetningen, hvis denne ikke revideres Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Revisions-påtegninger på reviderede regnskaber
 38. 38. RS-systemet
 39. 39. RS-systemets erklæringsstandarder Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger RS og UR Revision RS og UR Andre erklæringsopgaver med sikkerhed RS 700 RS 701 (RS 720) RS 800 RS 3000 RS 3400 RS 3411 RS og UR Review Beslægtede opgaver RS og UR Beslægtede opgaver RS 4400 RS 4410 RS 2400 RS 2410 RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 40. 40. Sammenhæng mellem erklæringsbekendtgørelsen og RS-systemet RS 3411 RS 3400 (RS 720) RS 4410 RS 3000 RS 2410 RS 701 RS 4400 RS 800 RS 2400 RS 700 – §§ 13-16 §§ 9-12 §§ 3-8 Erklæringer uden sikkerhed Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber
 41. 41. Udvalgte forskelle på erklæringer (1:2) Ikke relevant Ikke relevant Ja Ja Ja Ja Ja Forbehold Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Konklusion Ingen Ingen Høj eller begrænset Høj og begrænset Høj eller begrænset Begrænset Høj Grad af sikkerhed Assistance Aftalte arbejds-handlinger – Under-søgelse Revision eller review Review Revision Ydelse RS 4410 RS 4400 RS 3411 RS 3400 RS 3000 RS 2400 RS 2410 RS 700 RS 701 RS 800
 42. 42. Udvalgte forskelle på erklæringer (2:2) Nej Efter aftale Ja Ja Ja Ja Ja Forespørg-sel Nej Efter aftale Ja eller nej Ja Ja eller nej Nej Ja Efter-prøvelse Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Klient-kendskab Gennem-læsning Efter aftale Ja Ja Ja Ja Ja Analyse RS 4410 RS 4400 RS 3411 RS 3400 RS 3000 RS 2400 RS 2410 RS 700 RS 701 RS 800
 43. 43. Beslutningstræ ved valg af erklæring
 44. 44. RS-systemets erklæringsstandarder Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger RS og UR Revision RS og UR Andre erklæringsopgaver med sikkerhed RS 700 RS 701 (RS 720) RS 800 RS 3000 RS 3400 RS 3411 RS og UR Review Beslægtede opgaver RS og UR Beslægtede opgaver RS 4400 RS 4410 RS 2400 RS 2410 RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 45. 45. Revisionsstandarder
 46. 46. RS 700 Umodificerede revisionspåtegninger
 47. 47. RS 700 <ul><li>Omhandler den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål </li></ul><ul><li>Ajourført i oktober 2006 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om den uafhængige revisors påtegning, der afgives som et resultat af en revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme, som er udformet for at give et retvisende billede </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standarden giver ligeledes vejledning om de forhold, som revisor overvejer i forbindelse med udformningen af en konklusion om dette regnskab (afsnit 1) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Standarden omhandler situationer, hvor revisor er i stand til at udtrykke en konklusion uden forbehold, og hvor ingen modifikationer af revisionspåtegningen er nødvendige </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 701 opstiller standarder for og giver vejledning i forbindelse med modifikationer af påtegningen i form af supplerende oplysninger, forbehold, at en konklusion ikke afgives, eller at der afgives en afkræftende konklusion (afsnit 2) </li></ul></ul></ul>
 48. 48. Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab RS 800 Regnskab med særligt formål RS 4410 (RS 4400) RS 2400 RS 2410 RS 700 RS 701 Regnskab med generelt formål Ingen sikkerhed Begrænset sikkerhed Høj grad af sikkerhed
 49. 49. Eksempler fra UR 2010-1 <ul><li>Eksempel for klasse B og C – årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven </li></ul><ul><ul><li>Ledelsespåtegning </li></ul></ul><ul><ul><li>Den uafhængige revisors påtegning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Årsregnskab indeholder ikke ledelsesberetning </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Den uafhængige revisors påtegning og udtalelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Den uafhængige revisors påtegning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ledelsesberetningen er omfattet af revisionen </li></ul></ul></ul>
 50. 50. Ledelsespåtegning
 51. 51. Den uafhængige revisors påtegning – årsregnskab indeholder ikke ledelsesberetning
 52. 52. Den uafhængige revisors påtegning og udtalelse
 53. 53. Den uafhængige revisors påtegning – ledelsesberetningen er omfattet af revisionen
 54. 54. RS 701 m.fl. Modificerede revisionspåtegninger
 55. 55. RS 701 <ul><li>Omhandler modifikationer af den uafhængige revisors påtegning </li></ul><ul><li>Ajourført i oktober 2006 (sammen med RS 700) </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om de omstændigheder, hvor den uafhængige revisors påtegning skal modificeres, samt form og indhold af modifikationer af revisionspåtegningen under disse omstændigheder (afsnit 1) </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 700 opstiller standarder for og giver vejledning om form og indhold af den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme, som er udformet til at give et retvisende billede, når revisor er i stand til at udtrykke en konklusion uden forbehold, og det ikke er nødvendigt at modificere revisionspåtegningen (afsnit 2) </li></ul></ul>
 56. 56. Typer af revisionspåtegninger <ul><li>Umodificerede revisionspåtegninger </li></ul><ul><ul><li>Konklusion uden forbehold </li></ul></ul><ul><li>Modificerede revisionspåtegninger </li></ul><ul><ul><li>Forhold, der ikke påvirker revisors konklusion </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Supplerende oplysninger </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Forhold, der påvirker revisors konklusion </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konklusion med forbehold </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konklusion kan ikke udtrykkes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afkræftende konklusion </li></ul></ul></ul>
 57. 57. Supplerende oplysninger <ul><li>Revisor skal modificere revisionspåtegningen ved i et særskilt afsnit at fremhæve væsentlige forhold, der vedrører et going concern-problem (afsnit 6) </li></ul><ul><li>Revisor skal overveje at modificere revisors påtegning ved i et særskilt afsnit at omtale, at der er betydelig usikkerhed, som kan påvirke regnskabet (af anden art end et going concern-problem), og hvis afklaring afhænger af fremtidige begivenheder </li></ul><ul><ul><li>En usikkerhed er et forhold, hvis udfald afhænger af fremtidige handlinger eller begivenheder, der ligger uden for virksomhedens direkte kontrol, men som kan påvirke regnskabet (afsnit 7) </li></ul></ul><ul><li>Tilføjelsen af en supplerende oplysning om et going concern-problem eller om betydelig usikkerhed er normalt tilstrækkeligt til at opfylde revisors erklæringsansvar om sådanne forhold </li></ul><ul><ul><li>I ekstreme tilfælde som for eksempel situationer med flere usikkerheder, der alle har betydning for regnskabet, kan revisor finde det passende at udtrykke, at en konklusion ikke udtrykkes, i stedet for at tilføje en supplerende oplysninger (afsnit 9) </li></ul></ul><ul><li>Husk også reglerne om supplerende oplysninger i erklæringsbekendtgørelsen! </li></ul>
 58. 58. Forbehold (1:3) <ul><li>En revisor kan ikke udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis et af følgende forhold foreligger, og virkningen af forholdet efter revisors opfattelse er eller vil kunne være væsentlig for regnskabet: </li></ul><ul><ul><li>Der er en begrænsning i omfanget af revisors arbejde </li></ul></ul><ul><ul><li>Der er uenighed med ledelsen om, hvorvidt den anvendte regnskabspraksis er acceptabel, den konkrete anvendelse heraf, eller om regnskabets informationer er tilstrækkelige </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En begrænsning i omfanget af revisors arbejde kan medføre en konklusion med forbehold eller en påtegning om, at konklusion ikke udtrykkes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uenighed med ledelsen kan medføre en konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion (afsnit 11) </li></ul></ul></ul><ul><li>En konklusion med forbehold skal udtrykkes, hvis revisor konkluderer, at en konklusion uden forbehold ikke kan udtrykkes, og at virkningen af enhver uenighed med ledelsen eller begrænsning i omfanget af revisionen ikke er så væsentlig og gennemgribende, at det er nødvendigt med en påtegning om, at konklusion ikke kan udtrykkes, eller en afkræftende konklusion (afsnit 12) </li></ul>
 59. 59. Forbehold (2:3) <ul><li>En revisionspåtegning om, at konklusion ikke kan udtrykkes, skal gives, når den mulige virkning af en begrænsning i omfanget af revisionen er så væsentlige og gennemgribende, at revisor ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og derfor ikke er i stand til at udtrykke en konklusion om regnskabet (afsnit 13) </li></ul><ul><li>En afkræftende konklusion skal udtrykkes, hvis virkningen af en uenighed er så væsentlig og gennemgribende for regnskabet, at revisor konkluderer, at en konklusion med forbehold ikke er tilstrækkeligt til at vise, at regnskabet er misvisende eller mangelfuldt (afsnit 14) </li></ul><ul><li>Husk også reglerne om forbehold i erklæringsbekendtgørelsen! </li></ul>
 60. 60. Forbehold (3:3) Ikke relevant ” Som følge af det i forbeholdet anførte kan vi ikke …” ”… bortset fra den mulige indvirkning af det i forbeholdet anførte giver …” Begrænsning i omfanget af revisors arbejde Ikke relevant Væsentlige og gennemgribende forhold Konklusion kan ikke udtrykkes ”… som følge af det i forbeholdet anførte ikke giver …” Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion ”… bortset fra det i forbeholdet anførte giver …” Uenighed med ledelsen Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold
 61. 61. Ikke-korrigeret fejlinformation (1:3) <ul><li>RS 260 </li></ul><ul><ul><li>Revisor skal vurdere revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse, der viser sig ved revision af regnskabet, og kommunikere disse til den øverste ledelse </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normalt omfatter sådanne forhold: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Konstaterede fejl, der har eller kan have en væsentlig indvirkning på virksomhedens regnskab, uanset om fejlen er bogført af virksomheden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… (afsnit 11) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Revisor skal informere den øverste ledelse om de ikke-korrigerede fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen, og som den daglige ledelse har vurderet som værende uvæsentlige både enkeltvist og samlet for regnskabet som helhed (afsnit 11a) </li></ul></ul><ul><ul><li>De ikke-korrigerede fejlinformationer, som meddeles den øverste ledelse, behøver ikke at indeholde de fejlinformation, der er under en bestemt beløbsgrænse (afsnit 11b) </li></ul></ul>
 62. 62. Ikke-korrigeret fejlinformation (2:3) <ul><li>RS 580 </li></ul><ul><ul><li>Revisor skal indhente skriftlige erklæringer fra den daglige ledelse, hvori den erklærer, at: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Det er dens opfattelse, at effekten af de ikke-korrigerede fejlinformationer i regnskabet, som revisor har fundet under revisionen, både enkeltvist og sammenlagt er uvæsentlige for regnskabet som helhed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Den skriftlige erklæring skal indeholde eller vedhæftes en oversigt over disse forhold (afsnit 5a) </li></ul></ul></ul></ul>
 63. 63. Ikke-korrigeret fejlinformation (3:3) Den øverste ledelse (eventuelt) – Korrigeret fejlinformation Forbehold (uenighed med ledelsen) Den daglige og den øverste ledelse (dog mulighed for en beløbsgrænse for den øverste ledelse) Ikke-korrigeret fejlinformation Væsentlig fejlinformation Uvæsentlig fejlinformation
 64. 64. Going concern (1:2) <ul><li>Erklæringsbekendtgørelsen </li></ul><ul><ul><li>Forbehold skal altid tages, hvis regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt (§ 6, stk. 2, nr. 4) </li></ul></ul><ul><li>RS 701 </li></ul><ul><ul><li>Revisor skal modificere påtegningen ved i et særskilt afsnit at fremhæve væsentlige forhold, der vedrører et going concern-problem (afsnit 6) </li></ul></ul><ul><li>RS 570 </li></ul><ul><ul><li>Revisionskonklusioner og -påtegning (afsnit 30 og 31) </li></ul></ul><ul><ul><li>Going concern-forudsætningen er relevant, men der er betydelig usikkerhed (afsnit 32-34) </li></ul></ul><ul><ul><li>Going concern-forudsætningen er ikke relevant (afsnit 35 og 36) </li></ul></ul>
 65. 65. Going concern (2:2) (Afkræftende konklusion) (Ikke relevant valg) Supplerende oplysning Relevant valg Going concern ikke valgt som regnskabsprincip Afkræftende konklusion Ikke relevant valg Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Supplerende oplysning Relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Tilstrækkelig Omtale af usikkerhed Betydelig problematik om fortsat drift
 66. 66. Opgave
 67. 67. Modificering af revisionspåtegningen (1:2) Marker en eventuel modificering af revisionspåtegningen: – Gør nødvendige forudsætninger – Der kan være flere ”rigtige” svar
 68. 68. Modificering af revisionspåtegningen (2:2) Marker en eventuel modificering af revisionspåtegningen: – Gør nødvendige forudsætninger – Der kan være flere ”rigtige” svar
 69. 69. RS 800 Revisionsopgaver med særligt formål
 70. 70. RS 800 <ul><li>Omhandler den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål </li></ul><ul><li>Ajourført i december 2007 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning i forbindelse med revisionsopgaver med særligt formål, herunder: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fuldstændige regnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med en anden fyldestgørende regnskabspraksis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En del af et fuldstændigt regnskab med et generelt eller særligt formål såsom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En enkelt regnskabsmæssig opgørelse </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bestemte konti </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dele af konti </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Poster i et regnskab </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overholdelse af kontraktmæssige aftaler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regnskabssammendrag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Standarden finder ikke anvendelse ved review, aftalte arbejdshandlinger eller assistance med regnskabsopstilling (afsnit 1) </li></ul></ul></ul></ul>
 71. 71. Eksempler fra ”Revisors erklæringer” <ul><li>Erklæringer på regnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med en anden fyldestgørende regnskabspraksis </li></ul><ul><ul><li>Erklæring på regnskab over kontante indbetalinger og udbetalinger </li></ul></ul><ul><li>Erklæringer på dele af regnskaber </li></ul><ul><ul><li>Erklæring på opgørelse over tilgodehavender </li></ul></ul><ul><li>Erklæringer om overholdelse </li></ul><ul><ul><li>Erklæring vedrørende vilkår i låneaftale </li></ul></ul><ul><li>Erklæringer på regnskabssammendrag </li></ul><ul><ul><li>Erklæring på regnskabssammendrag, hvis den reviderede årsrapport havde en påtegning uden forbehold </li></ul></ul>
 72. 72. RS-systemets erklæringsstandarder Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger RS og UR Revision RS og UR Andre erklæringsopgaver med sikkerhed RS 700 RS 701 (RS 720) RS 800 RS 3000 RS 3400 RS 3411 RS og UR Review Beslægtede opgaver RS og UR Beslægtede opgaver RS 4400 RS 4410 RS 2400 RS 2410 RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 73. 73. RS 2400 Review af regnskaber
 74. 74. RS 2400 (1:2) <ul><li>Omhandler review af regnskaber </li></ul><ul><li>Ajourført i oktober 2008 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors professionelle ansvar, når denne uden at være virksomhedens revisor påtager sig at udføre review af et regnskab, samt om form og indhold af den erklæring, som revisor afgiver i forbindelse med et sådant review </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Er revisor virksomhedens revisor, når han påtager sig at udføre review af et perioderegnskab, udføres et sådant review efter RS 2410 (afsnit 1) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Standarden omhandler review af regnskaber, herunder personlige regnskaber </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standarden anvendes imidlertid også med fornødne tilpasninger på review af andre historiske finansielle oplysninger, herunder skatteregnskaber (afsnit 2) </li></ul></ul></ul>
 75. 75. RS 2400 (2:2) <ul><li>Mål </li></ul><ul><ul><li>Målet med et review af et regnskab er at sætte revisor i stand til at erklære, om revisor på basis af handlinger, som ikke giver samme sikkerhed som ved revision, er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt regnskabsmæssig begrebsramme (afsnit 3) </li></ul></ul><ul><li>Begrænset sikkerhed </li></ul><ul><ul><li>En reviewopgave giver begrænset sikkerhed for, at den information, der reviewes, er uden væsentlige fejl, hvilket udtrykkes negativt i konklusionen (afsnit 9) </li></ul></ul><ul><li>Bilag 1 </li></ul><ul><ul><li>Eksempel på et aftalebrev om review af et regnskab </li></ul></ul><ul><li>Bilag 2 </li></ul><ul><ul><li>Eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved review af et regnskab </li></ul></ul>
 76. 76. Eksempel fra ”Revisors erklæringer” – erklæring på årsrapport for klasse A-virksomhed
 77. 77. RS 2410 Review af perioderegnskaber
 78. 78. RS 2410 (1:3) <ul><li>Omhandler review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor </li></ul><ul><li>Ajourført i oktober 2008 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om den uafhængige revisors professionelle pligter, når revisor påtager sig en opgave om review af en revisionsklients perioderegnskab, samt om formen og indholdet af erklæringen (afsnit 1) </li></ul></ul><ul><ul><li>I standarden betyder et perioderegnskab finansielle oplysninger, der udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og som omfatter enten et fuldstændigt regnskab eller et regnskabssammendrag for en kortere periode end selskabets regnskabsår (afsnit 2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Den revisor, der påtager sig at udføre et review af et perioderegnskab, skal udføre dette review efter standarden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En revisor, der påtager sig at udføre et review af et perioderegnskab uden at være virksomhedens valgte revisor udfører reviewet efter RS 2400 (afsnit 3) </li></ul></ul></ul>
 79. 79. RS 2410 (2:3) <ul><ul><li>Standarden retter sig mod review af perioderegnskaber udført af virksomhedens valgte revisor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standarden anvendes imidlertid også med nødvendige tilpasninger, når en virksomheds revisor påtager sig at udføre review af andre historiske finansielle oplysninger for en revisionsklient, herunder review af skatteregnskaber (afsnit 3a) </li></ul></ul></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><ul><li>Målet med en opgave om review af et perioderegnskab er at sætte revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor på baggrund af reviewet er blevet bekendt med forhold, som giver revisor anledning til at konkludere, at perioderegnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>For at reducere risikoen for at udtrykke en fejlagtig konklusion om, hvorvidt perioderegnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, til et moderat niveau foretager revisor forespørgsler samt udfører analytiske handlinger og andre reviewhandlinger (afsnit 7) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Målet med et review af et perioderegnskab afviger betydeligt fra målet med en revision </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Et review af et perioderegnskab giver ikke grundlag for at udtrykke en konklusion om, hvorvidt perioderegnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme (afsnit 8) </li></ul></ul></ul>
 80. 80. RS 2410 (3:3) <ul><ul><li>I modsætning til en revision er et review ikke udformet til at give høj grad af sikkerhed om, hvorvidt perioderegnskabet er uden væsentlig fejlinformation </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Et review består af forespørgsler primært til personer med ansvar for økonomi og regnskabsmæssige forhold samt gennemførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Et review kan give anledning til, at revisor bliver bekendt med betydelige forhold med indflydelse på perioderegnskabet, men det giver ikke alt det bevis, der er krævet ved en revision (afsnit 9) </li></ul></ul></ul><ul><li>Bilag 1 </li></ul><ul><ul><li>Eksempel på et aftalebrev om review af et perioderegnskab </li></ul></ul><ul><li>Bilag 2 </li></ul><ul><ul><li>Eksempler på analytiske handlinger, som revisor kan overveje ved udførelse af et review af et perioderegnskab </li></ul></ul><ul><li>Bilag 3 </li></ul><ul><ul><li>Eksempel på ledelsens regnskabserklæring </li></ul></ul>
 81. 81. Eksempler fra ”Revisors erklæringer” <ul><li>Erklæring om review af et perioderegnskab aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven </li></ul><ul><ul><li>Se næste slide </li></ul></ul><ul><li>Erklæring om review af bilag til selvangivelsen </li></ul>
 82. 82. Erklæring om review af et perioderegnskab aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
 83. 83. RS-systemets erklæringsstandarder Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger RS og UR Revision RS og UR Andre erklæringsopgaver med sikkerhed RS 700 RS 701 (RS 720) RS 800 RS 3000 RS 3400 RS 3411 RS og UR Review Beslægtede opgaver RS og UR Beslægtede opgaver RS 4400 RS 4410 RS 2400 RS 2410 RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 84. 84. RS 3000 m.fl. Andre erklæringsopgaver med sikkerhed
 85. 85. RS 3000 <ul><li>Omhandler andre erklæringsopgaver med sikkerhed, det vil sige andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger </li></ul><ul><li>Ajourført i september 2007 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at etablere grundlæggende principper og vigtige arbejdshandlinger for samt give vejledning til praktiserende revisorer om udførelse af andre erklæringsopgaver med sikkerhed (afsnit 1) </li></ul></ul><ul><li>Begrebsrammen </li></ul><ul><ul><li>Standarden skal læses i sammenhæng med begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed, som definerer og beskriver elementerne i og målet med en erklæringsopgave med sikkerhed </li></ul></ul>
 86. 86. Begrebsrammen (1:4) <ul><li>Definition af en erklæringsopgave med sikkerhed </li></ul><ul><ul><li>En erklæringsopgave med sikkerhed er en opgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er udformet for at øge graden af tillid, som tiltænkte bruge ud over de ansvarlige for emnet kan have til vurderingen eller målingen af et erklæringsemne efter bestemte kriterier (afsnit 7) </li></ul></ul><ul><li>Erklæringsopgaver med henholdsvis høj grad af og begrænset sikkerhed </li></ul><ul><ul><li>Under begrebsrammen må revisor udføre to typer af erklæringsopgaver med sikkerhed – en opgave med høj grad af sikkerhed og en opgave med begrænset sikkerhed </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Målet med en opgave med høj grad af sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et acceptabelt lavt niveau efter omstændighederne ved opgaven som grundlag for afgivelsen af et positivt udtrykt konklusion </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Målet med en opgave med begrænset sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et niveau, som efter omstændighederne ved opgaven er acceptabelt som grundlag for afgivelsen af en negativt udtrykt konklusion, men hvor denne risiko er højere end i en opgave med høj grad af sikkerhed (afsnit 11) </li></ul></ul></ul>
 87. 87. Begrebsrammen (2:4) <ul><li>Elementer i en erklæringsopgave med sikkerhed </li></ul><ul><ul><li>Et trepartsforhold, der omfatter: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revisor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En ansvarlig part </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiltænkte brugere </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Et passende erklæringsemne </li></ul></ul><ul><ul><li>Egne kriterier </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilstrækkeligt og egnet bevis </li></ul></ul><ul><ul><li>En skriftlig erklæring i den udformning, der passer til henholdsvis en opgave med høj grad af sikkerhed og en opgave med begrænset sikkerhed (afsnit 20) </li></ul></ul>
 88. 88. Begrebsrammen (3:4) Revisionspåtegning En skriftlig erklæring Revisionsbevis Tilstrækkeligt og egnet bevis Årsregnskabsloven Egnede kriterier Årsrapport Et passende emne Trepartsforholdet: – Revisor – Virksomhedens ledelse – Regnskabsbrugere Et trepartsforhold, der omfatter: – Revisor – En ansvarlig part – Tiltænkte brugere Revision af en årsrapport (RS 700) Erklæringsopgave med sikkerhed
 89. 89. Begrebsrammen (4:4) <ul><li>Eksempler på erklæringsemner </li></ul><ul><ul><li>Finansielle præstationer eller tilstande </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En virksomheds historiske eller fremtidige finansielle stilling, resultat og pengestrømme </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ikke-finansielle præstationer eller tilstande </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En virksomheds præstationer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fysiske karakteristika </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fysisk kapacitet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Systemer og processer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En virksomheds interne kontroller eller it-systemer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Adfærd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Virksomhedsledelse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overholdelse af lovgivning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HR-praksis (afsnit 31) </li></ul></ul></ul>
 90. 90. Forbehold ”… som følge af det i forbeholdet anførte ikke giver …” ” Som følge af det i forbeholdet anførte kan vi ikke …” ”… bortset fra det i forbeholdet anførte giver …” Emne ikke passende eller kriterier ikke egnede Ikke relevant ” Som følge af det i forbeholdet anførte kan vi ikke …” ”… bortset fra den mulige indvirkning af det i forbeholdet anførte giver …” Begrænsning i omfanget af revisors arbejde Ikke relevant Væsentlige og gennemgribende forhold Konklusion kan ikke udtrykkes ”… som følge af det i forbeholdet anførte ikke giver …” Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion ”… bortset fra det i forbeholdet anførte giver …” Uenighed med ledelsen Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold
 91. 91. Eksempler fra ”Revisors erklæringer” <ul><li>Erklæring med høj grad af sikkerhed uden forbehold og supplerende oplysninger – erklæring til Undervisningsministeriet, Tilskudskontoret </li></ul><ul><li>Erklæring med begrænset sikkerhed uden forbehold og supplerende oplysninger – erklæring på grønt regnskab </li></ul>
 92. 92. RS 3400 Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger
 93. 93. RS 3400 (1:3) <ul><li>Omhandler undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, det vil sige budgetter og fremskrivninger </li></ul><ul><li>Udsendt i maj 2006 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om opgaver vedrørende undersøgelse af og erklæring om fremadrettede finansielle oplysninger, herunder arbejdshandlinger for undersøgelse af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standarden omhandler ikke undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, som udtrykkes i generelle eller beskrivende vendinger, som for eksempel de, som anvendes i ledelsesberetningen i en årsrapport, selv om mange af de arbejdshandlinger, der er omtalt i standarden, kan være passende ved en sådan undersøgelse (afsnit 1) </li></ul></ul></ul><ul><li>Definition af fremadrettede finansielle oplysninger </li></ul><ul><ul><li>Ved fremadrettede finansielle oplysninger forstås finansielle oplysninger baseret på forudsætninger om begivenheder, der kan ske i fremtiden, og mulige tiltag fra ledelsens side </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fremadrettede finansielle oplysninger er af natur særligt subjektive, og udarbejdelsen heraf kræver, at der foretages betydelige vurderinger </li></ul></ul></ul>
 94. 94. RS 3400 (2:3) <ul><ul><ul><li>Fremadrettede finansielle oplysninger kan bestå af: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Et budget </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fremskrivninger </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En kombination heraf (afsnit 3) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Definition af et budget </li></ul><ul><ul><li>Ved et budget forstås fremadrettede finansielle oplysninger udarbejdet på baggrund af forudsætninger om fremtidige begivenheder, som ledelsen forventer vil finde sted, og tiltag, som ledelsen på tidspunktet for udarbejdelsen af oplysningerne forventer at udføre (afsnit 4) </li></ul></ul><ul><li>Definition af fremskrivninger </li></ul><ul><ul><li>Ved fremskrivninger forstås fremadrettede finansielle oplysninger baseret på: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>For eksempel når en virksomhed er i en startfase eller overvejer en væsentlig ændring i arten af driften </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En blanding af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sådanne oplysninger viser de mulige konsekvenser på tidspunktet for udarbejdelse deraf, hvis begivenhederne og tiltagene finder sted (afsnit 5) </li></ul></ul></ul></ul>
 95. 95. RS 3400 (3:3) <ul><li>Revisors erklæring </li></ul><ul><ul><li>Revisors erklæring om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger skal indeholde følgende: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En negativt udtrykt konklusion om, hvorvidt forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger (begrænset sikkerhed) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En positivt udtrykt konklusion om, hvorvidt de fremadrettede finansielle oplysninger er behørigt udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og præsenteret i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme (høj grad af sikkerhed) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… (afsnit 27) </li></ul></ul></ul>
 96. 96. Forbehold mv.    Præsentation eller oplysninger er ikke tilstrækkelige   En eller flere betydelige forudsætninger giver ikke et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion  Konklusion kan ikke udtrykkes  Begrænsning i omfanget af revisors arbejde Afstå fra opgaven
 97. 97. Eksempler fra ”Revisors erklæringer” <ul><li>Erklæring om undersøgelse af resultatforventninger </li></ul><ul><li>Erklæring på fremskrivning til brug ved bedømmelse af den fremtidige udvikling </li></ul><ul><ul><li>Se næste slide </li></ul></ul>
 98. 98. Erklæring på fremskrivning til brug ved bedømmelse af den fremtidige udvikling
 99. 99. RS 3411 m.fl. Erklæringsopgaver om it-kontroller
 100. 100. RS 3411 (1:2) <ul><li>Omhandler erklæringsopgaver om generelle it-kontroller og applikationskontroller mv. </li></ul><ul><li>Udsendt i august 2005 </li></ul><ul><li>En særlig dansk standard </li></ul><ul><li>Kan sammenlignes med den nye ISAE 3402 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om de erklæringsopgaver vedrørende generelle it-kontroller og applikationskontroller mv., som revisor udfører for en serviceleverandør og/eller dennes kunder vedrørende serviceleverandørens ydelser over for disse kunder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standarden finder anvendelse på opgavetyper, hvor der ønskes erklæring om generelle it-kontroller, applikationskontroller eller lignende kontroller (afsnit 1) </li></ul></ul></ul>
 101. 101. RS 3411 (2:2) <ul><li>Typer af erklæringsopgaver </li></ul><ul><ul><li>Type A </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erklæring om udformning og implementering af intern kontrol </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Type B </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erklæring om udformning, implementering og funktionalitet af intern kontrol (afsnit 2) </li></ul></ul></ul><ul><li>Definition af generelle it-kontroller </li></ul><ul><ul><li>Politikker og procedurer, der vedrører mange applikationer og understøtter, at applikationskontroller fungerer effektivt ved at hjælpe med at sikre behørig drift af informationssystemer </li></ul></ul><ul><li>Definition af applikationskontroller </li></ul><ul><ul><li>Manuelle eller programmerede procedurer, der typisk anvendes på forretningsprocesniveau. Applikationskontroller kan være forebyggende eller opdagende </li></ul></ul>
 102. 102. RS 402 <ul><li>Omhandler revisionsmæssige overvejelser vedrørende virksomheder, der anvender serviceleverandører </li></ul><ul><li>Udsendt i juli 2006 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning til revisor, hvor virksomheden benytter sig af en serviceleverandør </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standarden beskriver desuden de erklæringer afgives af serviceleverandørens revisor, som kan indhentes af virksomhedens revisor (afsnit 1) </li></ul></ul></ul>
 103. 103. Sammenhængen mellem RS 402, RS 700 og RS 3411 Serviceleverandør Regnskabsaflæggende virksomhed Regnskabsbrugere Erklæring om it-kontroller (RS 3411) Revisionspåtegning på årsrapport (RS 700) Anvendelse af erklæring om it-kontroller (RS 402)
 104. 104. RS-systemets erklæringsstandarder Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger RS og UR Revision RS og UR Andre erklæringsopgaver med sikkerhed RS 700 RS 701 (RS 720) RS 800 RS 3000 RS 3400 RS 3411 RS og UR Review Beslægtede opgaver RS og UR Beslægtede opgaver RS 4400 RS 4410 RS 2400 RS 2410 RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
 105. 105. RS 4400 Aftalte arbejdshandlinger
 106. 106. RS 4400 (1:3) <ul><li>Omhandler aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger </li></ul><ul><li>Udsendt i marts 2003 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors professionelle ansvar, når denne påtager sig en opgave om at udføre aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger, samt om form og indhold af den erklæring, som revisor afgiver i forbindelse med en sådan opgave (afsnit 1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Standarden retter sig mod opgaver vedrørende regnskabsmæssige oplysninger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standarden kan imidlertid også være retningsgivende ved opgaver om ikke-regnskabsmæssige oplysninger under forudsætning af, at revisor har tilstrækkeligt kendskab til det pågældende område, og at der er rimelige kriterier, som observationer og resultater kan baseres på (afsnit 2) </li></ul></ul></ul>
 107. 107. RS 4400 (2:3) <ul><li>Eksempler på aftalte arbejdshandlinger </li></ul><ul><ul><li>Aftalte arbejdshandlinger vedrørende dele af regnskabsmæssige oplysninger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kreditorer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tilgodehavender </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Køb fra nærtstående parter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omsætning og resultat for et segment af en virksomhed </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aftalte arbejdshandlinger vedrørende en regnskabskomponent </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En balance </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aftalte arbejdshandlinger vedrørende et fuldstændigt regnskab (afsnit 3) </li></ul></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><ul><li>Målet med en opgave om aftalte arbejdshandlinger er, at revisor udfører revisionslignende arbejdshandlinger, som revisor, virksomheden og enhver relevant tredjepart er blevet enige om, og erklærer sig om de faktiske forhold (afsnit 4) </li></ul></ul>
 108. 108. RS 4400 (3:3) <ul><ul><li>Da revisor alene afgiver erklæring om de faktiske resultater vedrørende de aftalte arbejdshandlinger, udtrykkes der ingen grad af sikkerhed </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>I stedet vurderer brugerne af erklæringen selv de arbejdshandlinger og forhold, som revisor erklærer sig om, og drager deres egne konklusioner af revisors arbejde (afsnit 5) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Erklæringen er begrænset til de parter, som er blevet enige om, hvilke arbejdshandlinger der skal foretages, idet andre, som ikke kender begrundelserne for arbejdshandlingerne, kunne misfortolke resultaterne (afsnit 6) </li></ul></ul><ul><li>Bilag 1 </li></ul><ul><ul><li>Eksempel på aftalebrev om aftalte arbejdshandlinger </li></ul></ul>
 109. 109. Eksempel fra ”Revisors erklæringer” – erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende et sale-and-lease-back arrangement (1:2)
 110. 110. Eksempel fra ”Revisors erklæringer” – erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende et sale-and-lease-back arrangement (2:2)
 111. 111. RS 4410 Assistance med regnskabsopstilling
 112. 112. RS 4410 (1:3) <ul><li>Omhandler assistance med regnskabsopstilling </li></ul><ul><li>Udsendt i marts 2003 og redaktionelt ændret i januar 2005 </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors professionelle ansvar, når revisor påtager sig en opgave om at udføre assistance med regnskabsopstilling, samt om form og indhold af den erklæring, som revisor afgiver i forbindelse med en sådan assistanceopgave (afsnit 1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Standarden retter sig mod assistance med regnskabsopstilling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standarden anvendes også – hvor det er praktisk muligt – ved opgaver med assistance med ikke-regnskabsmæssige oplysninger under forudsætning af, at revisor har tilstrækkeligt kendskab til det pågældende område </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opgaver om at yde begrænset hjælp til en klient ved udarbejdelsen af regnskabet – for eksempel i forbindelse med fastlæggelsen af en passende regnskabspraksis – er ikke en assistanceopgave efter standarden (afsnit 2) </li></ul></ul></ul>
 113. 113. RS 4410 (2:3) <ul><li>Mål </li></ul><ul><ul><li>Målet med en assistanceopgave er, at revisor anvender regnskabsmæssig ekspertise i modsætning til revisionsekspertise til at indsamle, klassificere og summere regnskabsmæssige oplysninger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Assistanceopgaven består normalt i at sammenfatte detaljerede data til en overskuelig og forståelig form uden at teste de udsagn, der ligger bag disse oplysninger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Handlingerne er ikke udformet til at give og giver derfor ikke revisor mulighed for at udtrykke nogen form for sikkerhed om de regnskabsmæssige oplysninger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Brugerne af de opstillede regnskabsmæssige oplysninger har dog en vis fordel af revisors involvering, idet assistancen er udført med faglig kompetence og fornøden omhu (afsnit 3) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>En assistanceopgave omfatter normalt udarbejdelsen af et partielt eller fuldstændigt regnskab, men kan også omfatte indsamling, klassifikation og summation af andre regnskabsmæssige oplysninger (afsnit 4) </li></ul></ul><ul><li>Erklæringsafgivelse </li></ul><ul><ul><li>I alle tilfælde, hvor revisors navn associeres med regnskabsmæssige oplysninger, der har været underkastet assistance, skal revisor afgive en erklæring (afsnit 6) </li></ul></ul>
 114. 114. RS 4410 (3:3) <ul><ul><li>De af revisor opstillede regnskabsmæssige oplysninger skal indeholde en angivelse som for eksempel ”Urevideret”, ”Opstillet uden revision eller review” eller ”Se erklæringen om assistance med regnskabsopstilling” på hver side af de regnskabsmæssige oplysninger eller på forsiden af det fuldstændige regnskab (afsnit 19) </li></ul></ul><ul><li>Arbejdshandlinger </li></ul><ul><ul><li>Hvis revisor bliver klar over, at oplysninger fra ledelsen er forkerte, ufuldstændige eller på anden måde utilfredsstillende, skal revisor bede om yderligere oplysninger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvis ledelsen afviser at give yderligere oplysninger, skal revisor trække sig fra opgaven og meddele virksomheden begrundelserne herfor (afsnit 14) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hvis revisor bliver opmærksom på væsentlig fejlinformation, skal revisor forsøge at blive enig med virksomheden om de nødvendige rettelser eller tilføjelser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvis ikke sådanne rettelser eller tilføjelser bliver foretaget i de regnskabsmæssige oplysninger, skal revisor trække sig fra opgaven (afsnit 16) </li></ul></ul></ul><ul><li>Bilag 1 </li></ul><ul><ul><li>Eksempel på aftalebrev om en assistanceopgave </li></ul></ul>
 115. 115. Eksempel fra ”Revisors erklæringer” – assistanceerklæring på bogføringsbalance
 116. 116. Opgave
 117. 117. Valg af erklæring – hvilke standarder kan anvendes? RS 4410 Forretningsgange Mellembalance Budget Videnregnskab Indberetning af omsætningstal Bogføringsbalance Bilag til selvangivelse for B-virksomhed Årsregnskab for B-virksomhed RS 4400 RS 3411 RS 3400 RS 3000 RS 2410 RS 2400 RS 800 RS 700
 118. 118. Revisionsudtalelser
 119. 119. UR 2007-1 Selskabsretlige erklæringer
 120. 120. UR 2007-1 <ul><li>Omhandler selskabsretlige erklæringer </li></ul><ul><li>Udsendt i september 2007 </li></ul><ul><li>Revisionsstandarder </li></ul><ul><ul><li>RS 800 </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 2410 </li></ul></ul><ul><ul><li>RS 3000 </li></ul></ul><ul><li>Lovgivning </li></ul><ul><ul><li>AL </li></ul></ul><ul><ul><li>ApL </li></ul></ul><ul><li>Endnu ikke opdateret i overensstemmelse med SL! </li></ul>
 121. 121. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (1:3) <ul><li>Stiftelse </li></ul><ul><ul><li>Kontant </li></ul></ul><ul><ul><li>Apportindskud af aktiver </li></ul></ul><ul><ul><li>Apportindskud af bestående virksomhed </li></ul></ul><ul><li>Erhvervelse af aktiver uden forhøjelse af kapital </li></ul><ul><ul><li>Erhvervelse af enkeltaktiver fra stiftere, aktionærer eller anpartshavere </li></ul></ul><ul><ul><li>Erhvervelse af bestående virksomhed fra stiftere, aktionærer eller anpartshavere </li></ul></ul><ul><li>Kapitalforhøjelse </li></ul><ul><ul><li>Årsrapporten godkendes ikke på samme generalforsamling </li></ul></ul><ul><ul><li>Apportindskud af enkeltaktiver </li></ul></ul><ul><ul><li>Apportindskud af bestående virksomhed </li></ul></ul><ul><ul><li>Udstedelse af konvertible gældsbreve </li></ul></ul>
 122. 122. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (2:3) <ul><li>Kapitalnedsættelse </li></ul><ul><ul><li>Årsrapporten godkendes ikke på samme generalforsamling </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedsættelse til dækning af underskud </li></ul></ul><ul><ul><li>Udlodning til aktionærer af andre aktiver end kontanter </li></ul></ul><ul><li>Omdannelse </li></ul><ul><ul><li>Omdannelse af virksomhed </li></ul></ul><ul><li>Fusion </li></ul><ul><ul><li>Fusionsregnskab </li></ul></ul><ul><ul><li>Mellembalance </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitalforhøjelse eller stiftelse af nyt selskab </li></ul></ul><ul><ul><li>Vederlag (bytteforhold) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreditorerklæring </li></ul></ul>
 123. 123. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (3:3) <ul><li>Spaltning </li></ul><ul><ul><li>Spaltningsregnskab </li></ul></ul><ul><ul><li>Mellembalance </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitalforhøjelse eller stiftelse af nyt selskab </li></ul></ul><ul><ul><li>Vederlag </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreditorerklæring </li></ul></ul><ul><li>Ekstraordinært udbytte </li></ul><ul><ul><li>Ekstraordinært udbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Udlodning i andre værdier end kontanter </li></ul></ul><ul><li>Genoptagelse </li></ul><ul><ul><li>Genoptagelse </li></ul></ul>
 124. 124. UR 2007-3 Modificerede revisionspåtegninger
 125. 125. UR 2007-3 <ul><li>Omhandler modifikation af den uafhængige revisors påtegninger, det vil sige forbehold og supplerende oplysninger </li></ul><ul><li>Udsendt i april 2007 </li></ul><ul><li>Indeholder eksempler på modificerede revisionspåtegninger </li></ul><ul><li>Eksemplerne kan hensigtsmæssigt tilpasset efter omstændighederne også anvendes ved revisors modifikation af erklæringer efter RS 800 (samt RS 2400, RS 2410, RS 3000 og RS 3411) </li></ul><ul><li>Endnu ikke opdateret på samme måde som UR 2010-1! </li></ul>
 126. 126. Eksempler på revisionspåtegninger <ul><li>Revisionspåtegninger med forbehold </li></ul><ul><ul><li>Uenighed med ledelsen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Væsentlige og gennemgribende forhold </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Begrænsning i omfanget af revisors arbejde </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Væsentlige og gennemgribende forhold </li></ul></ul></ul><ul><li>Revisionspåtegninger med supplerende oplysninger </li></ul>
 127. 127. UR 2010-1 Umodificerede revisionspåtegninger mv.
 128. 128. UR 2010-1 <ul><li>Omhandler revisors påtegning og andre erklæringer på årsregnskaber mv. </li></ul><ul><li>Udsendt i februar 1010 </li></ul><ul><li>Indeholder eksempler på umodificerede revisionspåtegninger mv. og engelske oversættelser heraf </li></ul>
 129. 129. Eksempler på revisionspåtegninger mv. (1:3) <ul><li>Regnskabsklasse B og C – årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven – med engelsk oversættelse (særskilt tillæg) </li></ul><ul><li>Koncern – regnskabsklasse B og C, pengestrømsopgørelse alene for koncernen – årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven </li></ul><ul><li>Koncern – regnskabsklasse B og C, koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU </li></ul><ul><li>Koncern – regnskabsklasse D, børsnoteret ikke-finansielt børsnoteret selskab – koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU </li></ul><ul><li>Koncern – regnskabsklasse D – ikke-finansielt selskab, koncernregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – årsregnskab aflægges efter årsregnskabsloven </li></ul><ul><li>Koncern – regnskabsklasse D, børsnoteret finansielt selskab – koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU </li></ul>
 130. 130. Eksempler på revisionspåtegninger mv. (2:3) <ul><li>Koncern – regnskabsklasse D – børsnoteret finansielt selskab – koncernregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – årsregnskab aflægges efter lov om finansiel virksomhed </li></ul><ul><li>Koncern regnskabsklasse B og C – koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – med engelsk oversættelse </li></ul><ul><li>Koncern, regnskabsklasse D, børsnoteret ikke-finansielt selskab, koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – med engelsk oversættelse </li></ul><ul><li>Alternativ formulering – koncern – regnskabsklasse D – børsnoteret ikke-finansielt selskab – koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – med engelsk oversættelse </li></ul><ul><li>Erklæring om review af delårsregnskab – revisor har revideret årsregnskabet </li></ul><ul><li>Erklæring om review af bilag til selvangivelse for et selskab – revisor har revideret årsregnskab </li></ul>
 131. 131. Eksempler på revisionspåtegninger mv. (3:3) <ul><li>Erklæring om gennemgang af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven – revisor har ikke revideret årsregnskabet </li></ul><ul><li>Erklæring om assistance med opstilling af årsregnskab </li></ul><ul><li>Erklæring om assistance med opstilling af bilag til selvangivelse for et selskab </li></ul>
 132. 132. ” Clarity”-projektet og -standarderne
 133. 133. IAASB (1:2) <ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>Ny struktur i de enkelte standarder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indledning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mål </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Definitioner (eventuelt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Krav (de gamle ”fede” afsnit) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vejledning og andet forklarende materiale (de gamle ”normale” afsnit) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bilag (eventuelt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fra ”revisor gør” til ”revisor skal” (krav) </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskellige virksomhedsstørrelser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” An audit is an audit!” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Store virksomheder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ISA’erne er udarbejdet med udgangspunkt i revision af store virksomheder </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Små og mellemstore virksomheder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Det er dog IAASB’s holdning, at ISA’erne kan anvendes i forbindelse med revision af virksomheder af alle størrelser, herunder ikke blot store men også små og mellemstore virksomheder </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Særskilte afsnit for ”smaller entities”, såfremt særlige forhold gør sig gældende </li></ul></ul></ul></ul>
 134. 134. IAASB (2:2) <ul><ul><li>Forskellige virksomhedstyper </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Private virksomheder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ISA’erne er udarbejdet med udgangspunkt i revision af private virksomheder </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Offentlige myndigheder mv. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Særskilte afsnit for ”public sector entities”, såfremt særlige forhold gør sig gældende </li></ul></ul></ul></ul>
 135. 135. Revisionsteknisk Udvalg (1:5) <ul><li>Juli 2009 </li></ul><ul><ul><li>Udkast til 14 ”nye” standarder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 1 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 200 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 210 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 220 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 230 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 240 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 250 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 300 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 315 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 320 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 330 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 450 (ny) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 500 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 501 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kommenteringsfrist den 15. oktober 2009 </li></ul></ul>
 136. 136. Revisionsteknisk Udvalg (2:5) <ul><li>Oktober 2009 </li></ul><ul><ul><li>Udkast til 8 ”nye” standarder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 260 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 402 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 505 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 510 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 520 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 550 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 560 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 600 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kommenteringsfrist den 15. januar 2010 </li></ul></ul>
 137. 137. Revisionsteknisk Udvalg (3:5) <ul><li>December 2009 </li></ul><ul><ul><li>Udkast til 5 ”nye” standarder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 265 (ny) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 540 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 570 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 620 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 710 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kommenteringsfrist den 1. april 2010 </li></ul></ul>
 138. 138. Revisionsteknisk Udvalg (4:5) <ul><li>Januar 2010 </li></ul><ul><ul><li>Udkast til 7 ”nye” standarder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 530 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 580 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 610 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 700 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Erstatter RS 700 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 705 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Erstatter – sammen med RS 706 – RS 701 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 706 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Erstatter – sammen med RS 706 – RS 701 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 720 (omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kommenteringsfrist den 1. maj 2010 </li></ul></ul>
 139. 139. Revisionsteknisk Udvalg (5:5) <ul><li>Juni 2010 </li></ul><ul><ul><li>Udkast til 3 ”nye” standarder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 800 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 805 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RS 810 (ajourført og omskrevet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erstatter tilsammen RS 800 </li></ul></ul></ul><ul><li>Ikrafttrædelsesdato </li></ul><ul><ul><li>Alle standarderne træder formentlig i kraft for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Det vil som hovedregel sige med virkning for regnskabsåret 2011 </li></ul></ul></ul>
 140. 140. Benævnelse af standarder Dansk standard om kvalitetsstyring DSK International Standard on Quality Control ISQC IAASB REVU ISA International Standard on Auditing DSR Dansk standard om revision ISRE International Standard on Review Engagements DSRW Dansk standard om review ISAE International Standard on Assurance Engagements DSAE Dansk standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISRS International Standard on Related Services DSB Dansk standard om beslægtede opgaver
 141. 141. ” Clarity”-standarderne (1:9) Kvalitetsstyring Omskrevet Ajourført og omskrevet Ny RS 1: Kvalitetsstyring i firmaer, der udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver 
 142. 142. ” Clarity”-standarderne (2:9)  RS 265: Kommunikation af mangler i intern kontrol til den øverste og den daglige ledelse  RS 260: Kommunikation med den øverste ledelse  RS 250: Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber  RS 240: Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber  RS 230: Revisionsdokumentation  RS 220: Kvalitetsstyring ved revision af regnskaber  RS 210: Aftaler om revisionsopgavers vilkår Indledende forhold Omskrevet Ajourført og omskrevet Ny RS 200: Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med danske revisionsstandarder 
 143. 143. ” Clarity”-standarderne (3:9)  RS 330: Revisors reaktion på vurderede risici  RS 320: Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision  RS 315: Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser Generelle principper og pligter Omskrevet Ajourført og omskrevet Ny RS 300: Planlægning af revision af regnskaber 
 144. 144. ” Clarity”-standarderne (4:9)  RS 450: Vurdering af fejlinformation konstateret under revisionen Risikovurdering og reaktion på vurderede risici Omskrevet Ajourført og omskrevet Ny RS 402: Revisionsovervejelser vedrørende en virksomhed, der anvender serviceleverandører 
 145. 145. ” Clarity”-standarderne (5:9)  RS 550: Nærtstående parter  RS 540: Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger  RS 530: Revision ved brug af stikprøver  RS 520: Analytiske handlinger  RS 510: Førstegangsrevisionsopgaver – primobalancer  RS 505: Eksterne bekræftelser  RS 501: Revisionsbevis – specifikke overvejelser for udvalgte områder Revisionsbevis Omskrevet Ajourført og omskrevet Ny RS 500: Revisionsbevis 
 146. 146. ” Clarity”-standarderne (6:9)  RS 580: Skriftlige udtalelser  RS 570: Fortsat drift (going concern) Revisionsbevis Omskrevet Ajourført og omskrevet Ny RS 560: Efterfølgende begivenheder 
 147. 147. ” Clarity”-standarderne (7:9)  RS 620: Anvendelsen af en revisorudpeget eksperts arbejde  RS 610: Anvendelse af intern revisors arbejde Anvendelse af andres arbejde Omskrevet Ajourført og omskrevet Ny RS 600: Særlige overvejelser – revision af koncernregnskaber (herunder komponentrevisors arbejde) 
 148. 148. ” Clarity”-standarderne (8:9)  RS 706: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring  RS 720: Revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber  RS 710: Sammenlignelige oplysninger – sammenligningstal og regnskab til sammenligning  RS 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Revisionsmæssige konklusioner og rapportering Omskrevet Ajourført og omskrevet Ny RS 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab 
 149. 149. ” Clarity”-standarderne (9:9)  RS 810: Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag  RS 805: Særlige overvejelser – revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab Særlige områder Omskrevet Ajourført og omskrevet Ny RS 800: Særlige overvejelser – revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål 
 150. 150. Beierholms erklæringsdatabase
 151. 151. Erklæringsdatabasen
 152. 152. Going concern En undersøgelse
 153. 153. Undersøgelsen og de relaterede artikler (1:3) <ul><li>Revision & Regnskabsvæsen </li></ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Going concern – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte selskaber” </li></ul></ul><ul><ul><li>Bragt i nr. 9, 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Skrevet af Anders Bisgaard og Jesper Seehausen </li></ul></ul><ul><li>De ”positive” artikler </li></ul><ul><ul><li>Jyllands-Posten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Revisorer har et vågent øje” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bragt den 4. september 2009 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skrevet af Lars Bo Langsted </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Berlingske Tidende </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Revisorer forudser hver anden konkurs” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bragt den 4. september 2009 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ErhvervsBladet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Revisorer forudser konkurser” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bragt den 4. september 2009 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Næsten ens med artiklen i Berlingske Tidende </li></ul></ul></ul>
 154. 154. Undersøgelsen og de relaterede artikler (2:3) <ul><li>De mindre ”positive” artikler </li></ul><ul><ul><li>Nyhedsbrev for Bestyrelser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikler med titlerne ”Revisorpåtegning svigter som advarsel” og ”Revisorer har rygrade som regnorme” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bragt i nr. 15, 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Nul kontanter giver ikke revisoradvarsel” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bragt i nr. 16, 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Revisors kommunikation med ’Maren i kæret’” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bragt i nr. 17, 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Økonomisk Ugebrev </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Revisorpåtegning svigter som advarsel” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bragt i nr. 27, 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Næsten ens med den ene af artiklerne i Nyhedsbrev for Bestyrelser, nr. 15, 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Nul kontanter giver ikke revisoradvarsel” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bragt i nr. 29, 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Næsten ens med artiklen i Nyhedsbrev for Bestyrelser, nr. 16, 2009 </li></ul></ul></ul></ul>
 155. 155. Undersøgelsen og de relaterede artikler (3:3) <ul><li>De øvrige artikler </li></ul><ul><ul><li>Nyhedsbrev for Bestyrelser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Mindre sikkerhed for kreditor i ApS end i A/S” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bragt i nr. 17, 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Økonomisk Ugebrev </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Artikel med titlen ”Mindre sikkerhed for kreditor i ApS end A/S” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bragt i nr. 30, 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Næsten ens med artiklen i Nyhedsbrev for Bestyrelser </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Revision & Regnskabsvæsen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leder med titlen ”Rettidig omhu eller rygrade som regnorme?” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bragt i nr. 10, 2009 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Skrevet af Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen </li></ul></ul></ul></ul>
 156. 156. Revision & Regnskabsvæsen
 157. 157. Jyllands-Posten
 158. 158. Berlingske Tidende
 159. 159. ErhvervsBladet
 160. 160. Nyhedsbrev for Bestyrelser (1:5)
 161. 161. Nyhedsbrev for Bestyrelser (2:5)
 162. 162. Nyhedsbrev for Bestyrelser (3:5)
 163. 163. Nyhedsbrev for Bestyrelser (4:5)
 164. 164. Nyhedsbrev for Bestyrelser (5:5)
 165. 165. Økonomisk Ugebrev (1:3)
 166. 166. Økonomisk Ugebrev (2:3)
 167. 167. Økonomisk Ugebrev (3:3)
 168. 168. Revision & Regnskabsvæsen
 169. 169. Sammensætning af den samlede population 1.030 (92%) 253 (93%) 777 (92%) Heraf anpartsselskaber 87 (8%) 20 (7%) 67 (8%) Heraf aktieselskaber 1.117 (100%) 273 (100%) 844 (100%) Selskaber uden årsrapport 2.493 79%) 669 (78%) 1.824 (79%) Heraf anpartsselskaber 674 (21%) 185 (22%) 489 (21%) Heraf aktieselskaber 3.167 (100%) 854 (100%) 2.313 (100%) Selskaber med årsrapport 3.523 (82%) 922 (82%) 2.601 (82%) Heraf anpartsselskaber 761 (18%) 205 (18%) 556 (18%) Heraf aktieselskaber 4.284 (100%) 1.127 (100%) 3.157 (100%) Selskaber (med eller uden årsrapport) i alt I alt 1. kvartal 2009 2008
 170. 170. Sammensætning af stikprøven 620 (79%) 167 (79%) 453 (79%) Heraf anpartsselskaber 168 (21%) 45 (21%) 123 (21%) Heraf aktieselskaber 788 (100%) 212 (100%) 576 (100%) Selskaber i alt – 25% af 854 25% af 2.313 Stikprøve I alt 1. kvartal 2009 2008
 171. 171. Dato for konkursdekret
 172. 172. Antal måneder fra balancedag til dato for konkursdekret
 173. 173. Antal måneder fra dato for årsrapport (ledelsespåtegning) til dato for konkursdekret
 174. 174. Forbehold og/eller supplerende oplysninger
 175. 175. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angående going concern (1:2)
 176. 176. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angående going concern (2:2) Antal måneder fra balancedag til dato for konkursdekret
 177. 177. Udvalgte revisionspåtegninger Fra going concern-undersøgelsen
 178. 178. ApS af 16/3 2004
 179. 179. Bazaar ApS
 180. 180. Boligfirmaet ApS
 181. 181. Cafe Viph ApS
 182. 182. Dansk Ferieformidling ApS
 183. 183. Egeskov VVS & Blik ApS
 184. 184. Ejdal ApS
 185. 185. Epona Ejendomme ApS
 186. 186. Esia Haahr Holding ApS
 187. 187. HLL Holding ApS
 188. 188. SSG Denmark ApS
 189. 189. TIMNEC ApS
 190. 190. Afslutning
 191. 191. <ul><li>Spørgsmål? </li></ul>
 192. 192. <ul><li>Tak for i dag! </li></ul><ul><li>Helle Damsgaard Jensen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Jesper Seehausen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×