RevisionspåtegningerCand.merc.aud., Aalborg Universitet17. og 23. august 2011Faglig konsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jespe...
Introduktion 2 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Hvem er jeg?• Cand.merc.aud. 2004  - Aalborg Universitet  - Danica-prisen for bedste kandidatafhandling• Ph.d. 2010  - ...
Materiale (1:2)• Regulering  - RL § 19  - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 1-8  - Erklæringsvejledningens afsnit 1-5  - R...
Materiale (2:2)• Supplerende litteratur  - Peter Krogslund Jensen m.fl.: ”Revisorloven med kommentarer”,     Thomson ...
Hvad skal vi igennem i dag og næste gang? (1:2)• Hvad er en revisionspåtegning?• Hvad skriver pressen om revisionspåtegnin...
Hvad skal vi igennem i dag og næste gang? (2:2)• (U)lovlige ”kapitalejerlån”• Ikke-reviderede oplysninger i årsregnskabet•...
Hvad er en revisionspåtegning? 8 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Indledende spørgsmål                1. Hvad er en revisionspåtegning?             2. Hvad står...
An overview of the financial statement audit process10 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Hvad skriver pressen omrevisionspåtegninger? 11 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 27. august 2010 (1:2)12 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 27. august 2010 (2:2)13 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 11. september 2010 (1:2)14 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 11. september 2010 (2:2)15 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 20. september 201016 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (1:2)17 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (2:2)18 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Børsen – 20. oktober 2010 (1:2)19 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Børsen – 20. oktober 2010 (2:2)20 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Jyllands-Posten – 14. februar 201121 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 3. juli 2011 (1:2)22 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 3. juli 2011 (2:2)23 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 11. juli 201124 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Årsregnskabsloven m.v. 25 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (1:3)• Årsrapportens bestanddele  - Årsregnskab  - Årsregnskab ...
Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (2:3)• Ledelsesberetning – regnskabsklasse B  - Virksomhedens væs...
Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (3:3)• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C  - Ledelsesberetni...
FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. (1:2)                         • Usikkerhed om going ...
FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. (2:2)30 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(1:2)• Revision af årsregnskabet  - En virksomhed, der har pligt ...
Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen  - Revisionspligten omfat...
Eksempler fra UR 2010-1• Eksempel for regnskabsklasse B og C – årsregnskab udarbejdes  efter ÅRL    - Ledelsespåtegnin...
Ledelsespåtegning34 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Den uafhængige revisors påtegning – årsregnskabindeholder ikke ledelsesberetning35 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seeha...
Den uafhængige revisors påtegning og udtalelse36 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Den uafhængige revisors påtegning – ledelsesberetningener omfattet af revisionen37 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seeha...
Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (1:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet –ingenv...
Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (2:3)Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabetUdtalel...
Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (3:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, menvæs...
Tjekspørgsmål 1. Hvad er forskellen mellem et retvisende billede og en retvisende                    ...
Revisorloven 42 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Lovens anvendelsesområde (1:7)• Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af  revisionspåtegninger på regnskaber, he...
Lovens anvendelsesområde (2:7)• Erklæringsvejledningen  - Erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer        -...
Lovens anvendelsesområde (3:7)        -  En erklæring kan ikke bringes uden for lovens anvendelsesområde ved at ...
Lovens anvendelsesområde (4:7)• Eksempler på erklæringer med sikkerhed  - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en vi...
Lovens anvendelsesområde (5:7)• Eksempler på andre erklæringer  - Erklæring om udført assistance, f.eks. i forbindelse m...
Lovens anvendelsesområde (6:7)                         Erklæringer       Andre      ...
Lovens anvendelsesområde (7:7)                         Erklæringer       Andre       ...
Revisors virksomhed• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af  opgaver omfattet af RL § 1, stk. ...
Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed(1:2)• Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en...
Tjekspørgsmål  1. Hvad er forskellen mellem erklæringer med sikkerhed og andre                      ...
Erklæringsbekendtgørelsen og-vejledningen 53 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Erklæringsbekendtgørelsens indhold• Kapitel 1  - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2  - Afgivelse af erklæring...
Erklæringsvejledningens indhold• Indledning• Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen• Årsregnskabsloven og erklæringsbek...
Indledende bestemmelser• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af  erklæringer med sikkerhed, der ...
Regnskaber og andre dokumenter (1:2)• Ved et regnskab forstås:  - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en ...
Regnskaber og andre dokumenter (2:2)• Eksempler på andre dokumenter  - Skatteregnskaber  - Mellembalancer  - Åbnings...
Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:2)• Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i  nævnte...
Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:2)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller  af...
Forbehold (1:4)• Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis:  - Revisor på baggrund af det opnåede revisio...
Forbehold (2:4)    - Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for      revisor    - R...
Forbehold (3:4)     Erklærings-                         § 6, stk. 1, nr. 1  Nr. 2    beken...
Forbehold (4:4)• Erklæringsvejledningen  - Forbehold generelt        -  Alle nødvendige forbehold skal tages  ...
Supplerende oplysninger (1:5)• Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger  om evt. forhold i regnsk...
Supplerende oplysninger (2:5)• Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med  overskriften ”Supple...
Supplerende oplysninger (3:5)       -  At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke   ...
Supplerende oplysninger (4:5)        -  Eksempler på forhold, der er omfattet af bestemmelsen          ...
Supplerende oplysninger (5:5)        -  En begrundet formodning foreligger ikke ved mistanke baseret på     ...
Revisorlovens § 22• Omhandler underretningspligt til SØK ved mistanke om grove  økonomiske forbrydelser    - Stk. 1  ...
Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsens § 7,stk. 2, 2. og 3. pkt. samt revisorlovens § 22 (1:2)          ...
Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsens § 7,stk. 2, 2. og 3. pkt. samt revisorlovens § 22 (2:2)     RL § 22  ...
Tjekspørgsmål 1. Hvilke regler i erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse, når    revisor afgiver erklæringer på and...
RS-systemet 74 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
RS-systemets erklæringsstandarder           Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisor...
Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen ogRS-systemetRevisionspåtegninger        Erklæringer om       ...
Revisionsstandarder 77 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
RS 700Umodificerede revisionspåtegninger 78 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
RS 700• Omhandler den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt  regnskab med generelt formål• Finder anvendelse i...
Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab                    Høj grad af  Begrænset        ...
RS 701Modificerede revisionspåtegninger 81 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
RS 701• Omhandler modifikationer af den uafhængige revisors påtegning• Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer ...
Typer af revisionspåtegningerUmodificerede revisions-                   Modificerede revisionspåtegning...
Supplerende oplysninger• Revisor skal modificere revisionspåtegningen ved i et særskilt  afsnit at fremhæve væsentlige fo...
Forbehold (1:6)• En revisor kan ikke udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis et  af følgende forhold foreligger, og v...
Forbehold (2:6)• En revisionspåtegning om, at konklusion ikke kan udtrykkes, skal  gives, hvis den mulige virkning af en ...
Forbehold (3:6)• Eksempler på begrænsning i omfanget af revisors arbejde  - RS 700        -  Revisor vælges på ...
Forbehold (4:6)• Eksempler på uenighed med ledelsen  - RS 700        -  Uenighed om valget af regnskabspraksis ...
Forbehold (5:6)• Væsentlige og gennemgribende forhold  - Begrænsning i omfanget af revisors arbejde        -  I...
Forbehold (6:6)                Væsentlige, men                           Væsentl...
Ikke-korrigeret fejlinformation 91 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Ikke-korrigeret fejlinformation (1:3)• RS 260 – kommunikation med virksomhedens øverste ledelse  - Revisor skal vurdere ...
Ikke-korrigeret fejlinformation (2:3)• RS 580 – ledelsens udtalelser  - Revisor skal indhente skriftlige erklæringer fra...
Ikke-korrigeret fejlinformation (3:3)                           Uvæsentlig           ...
FSR’s medlemsundersøgelse 2011 (1:3)95 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
FSR’s medlemsundersøgelse 2011 (2:3)96 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
FSR’s medlemsundersøgelse 2011 (3:3)97 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Going concern 98 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Going concern (1:2)• Erklæringsbekendtgørelsen  - Forbehold skal altid tages, hvis regnskabet er aflagt under      ...
Going concern (2:2)                               Omtale af usikkerhed Betydelig usikkerhed ...
Det går somme tider galt … (1:6)101 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Det går somme tider galt … (2:6)102 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Det går somme tider galt … (3:6)103 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Det går somme tider galt … (4:6)104 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Det går somme tider galt … (5:6)105 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Det går somme tider galt … (6:6)106 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Eksempler på supplerendeoplysninger og forbeholdGoing concern 107 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Eksempel 1 – supplerende oplysninger (1:3)                               Omtale af usikkerhe...
Eksempel 1 – supplerende oplysninger (2:3)• Konklusion  - Ledelsesberetningen er revideret        -  ”Det er v...
Eksempel 2 – supplerende oplysninger (3:3)• Udtalelse om ledelsesberetningen (hvis ledelsesberetningen ikke er  revideret...
Eksempel 2 og 3 – konklusion med forbehold ellerafkræftende konklusion                          ...
Eksempel 2 – konklusion med forbehold (1:2)• Forbehold  - ”Selskabet har endnu ikke opnået tilsagn om de begærede lån ti...
Eksempel 2 – konklusion med forbehold (2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen (hvis ledelsesberetningen ikke er  revidere...
Eksempel 3 – afkræftende konklusion (1:2)• Forbehold  - ”Selskabet har været ude af stand til at indfri væsentlige, forf...
Eksempel 3 – afkræftende konklusion (2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen (hvis ledelsesberetningen ikke er  revideret)...
Eksempel 4 – afkræftende konklusion (1:3)                               Omtale af usikkerhed...
Eksempel 4 – afkræftende konklusion (2:3)• Forbehold  - ”Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. So...
Eksempel 4 – afkræftende konklusion (3:3)• Udtalelse om ledelsesberetningen (hvis ledelsesberetningen ikke er  revideret)...
Tjekspørgsmål     1. Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at RS 700 finder                   ...
Going concernEn undersøgelse af konkursramteselskaber 120 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Undersøgelsen …121 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
… og de relaterede artikler (1:8)122 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
… og de relaterede artikler (2:8)123 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
… og de relaterede artikler (3:8)124 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
… og de relaterede artikler (4:8)125 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
… og de relaterede artikler (5:8)126 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
… og de relaterede artikler (6:8)127 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
… og de relaterede artikler (7:8)128 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
… og de relaterede artikler (8:8)129 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Sammensætningen af den samlede population                       2008   1. kvartal 2009    I alt...
Sammensætningen af stikprøven                       2008   1. kvartal 2009   I altStikprøve  ...
Antal måneder fra balancedag til dato for konkursdekret132 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Antal måneder fra dato for årsrapport (ledelsespåtegning)til dato for konkursdekret133 |  Revisionspåtegninger | Jesper S...
Forbehold og/eller supplerende oplysninger134 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Forbehold og/eller supplerende oplysninger angåendegoing concern (1:2)135 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Forbehold og/eller supplerende oplysninger angåendegoing concern (2:2)                          ...
Retlige aspekter af goingconcern 137 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Retlige aspekter af going concern (1:3)Væsentlige      Ledelsens       Ledelsens    Ledelsens    Det ...
Retlige aspekter af going concern (2:3)                       Forsvarligt kapitalberedskab     ...
Retlige aspekter af going concern (3:3)                       Forsvarligt kapitalberedskab     ...
RS 710Sammenligninger 141 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
RS 710 (1:2)• Omhandler sammenligninger• Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til RS 700• Finder anvende...
RS 710 (2:2)• Anvendelsesområde i Danmark  - Regnskaber aflagt i overensstemmelse med ÅRL skal indeholde       sam...
RS 720Andre oplysninger i dokumenter,der indeholder reviderederegnskaber 144 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
RS 720• Omhandler andre oplysninger i dokumenter, der indeholder  reviderede regnskaber• Ikke en særskilt erklæringsstand...
Diskussionsopgave 1Modificering afrevisionspåtegningen 146 |  Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
Modificering af revisionspåtegningen (1:2)                                        ...
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Revisionspåtegninger
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revisionspåtegninger

2,492 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revisionspåtegninger

 1. 1. RevisionspåtegningerCand.merc.aud., Aalborg Universitet17. og 23. august 2011Faglig konsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Introduktion 2 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 3. 3. Hvem er jeg?• Cand.merc.aud. 2004 - Aalborg Universitet - Danica-prisen for bedste kandidatafhandling• Ph.d. 2010 - Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv” - Udgivet af Thomson Reuters• Aalborg Universitet 2004-2008 - Ph.d.-stipendiat m.v. - Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris• Beierholm 2009- - Faglig udviklingsafdeling - Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold• Aalborg Universitet 2011- - Ekstern lektor• Underviser internt og eksternt• Artikler i Revision & Regnskabsvæsen samt INSPI3 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 4. 4. Materiale (1:2)• Regulering - RL § 19 - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 1-8 - Erklæringsvejledningens afsnit 1-5 - RS 570, RS 700, RS 701, RS 710 og RS 720 - ISA 570 (clarificeret), ISA 700 (clarificeret), ISA 705 (ajourført) og ISA 706 (ajourført), ISA 710 (clarificeret) og ISA 720 (clarificeret) samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til internationale standarder om revision) - UR 2007-3 og UR 2010-1• Obligatorisk Litteratur - Aasmund Eilifsen m.fl.: ”Auditing & assurance services”, McGraw-Hill, 2. udgave, 2010, kapitel 18 - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Thomson Reuters, 2. udgave, 2009, kapitel 5 - Claus Bonde Hansen og Marianne Christoffersen: ”Revisionspåtegningen”, RevisionsOrientering, A 7.10, 2011 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte selskaber”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 9, 20094 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 5. 5. Materiale (2:2)• Supplerende litteratur - Peter Krogslund Jensen m.fl.: ”Revisorloven med kommentarer”, Thomson Reuters, 4. udgave, 2009 - Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner: ”Revisoransvar”, Thomson Reuters, 7. udgave, 2008 - Kim Füchsel, Martin Lunden og Ole Tjørnelund Thomsen: ”Revisors skriftlige erklæringer”, Thomson Reuters, 3. udgave, 20105 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 6. 6. Hvad skal vi igennem i dag og næste gang? (1:2)• Hvad er en revisionspåtegning?• Hvad skriver pressen om revisionspåtegninger?• Årsregnskabsloven m.v.• Revisorloven• Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen• RS-systemet• Revisionsstandarder - RS 700 - RS 701 - Ikke-korrigeret fejlinformation - Going concern - RS 710 - RS 720• Diskussionsopgave 1 – modificering af revisionspåtegningen6 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 7. 7. Hvad skal vi igennem i dag og næste gang? (2:2)• (U)lovlige ”kapitalejerlån”• Ikke-reviderede oplysninger i årsregnskabet• Revisionsudtalelser - UR 2010-1 - UR 2007-3• Diskussionsopgave 2 – valg af konklusion• ”Clarity”-projektet og -standarderne7 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 8. 8. Hvad er en revisionspåtegning? 8 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 9. 9. Indledende spørgsmål 1. Hvad er en revisionspåtegning? 2. Hvad står der i en revisionspåtegning? 3. Hvilke typer af revisionspåtegninger findes der? 4. Hvilke andre typer af erklæringer findes der? 5. Hvordan adskiller disse erklæringer sig fra revisionspåtegninger?9 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 10. 10. An overview of the financial statement audit process10 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 11. 11. Hvad skriver pressen omrevisionspåtegninger? 11 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 12. 12. Berlingske Tidende – 27. august 2010 (1:2)12 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 13. 13. Berlingske Tidende – 27. august 2010 (2:2)13 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 14. 14. Berlingske Tidende – 11. september 2010 (1:2)14 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 15. 15. Berlingske Tidende – 11. september 2010 (2:2)15 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 16. 16. Berlingske Tidende – 20. september 201016 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 17. 17. Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (1:2)17 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 18. 18. Jyllands-Posten – 19. oktober 2010 (2:2)18 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 19. 19. Børsen – 20. oktober 2010 (1:2)19 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 20. 20. Børsen – 20. oktober 2010 (2:2)20 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 21. 21. Jyllands-Posten – 14. februar 201121 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 22. 22. Berlingske Tidende – 3. juli 2011 (1:2)22 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 23. 23. Berlingske Tidende – 3. juli 2011 (2:2)23 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 24. 24. Berlingske Tidende – 11. juli 201124 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 25. 25. Årsregnskabsloven m.v. 25 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 26. 26. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (1:3)• Årsrapportens bestanddele - Årsregnskab - Årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) - Ledelsesberetning for virksomheden og en af virksomheden ledet koncern (frivillig for regnskabsklasse B) - Ledelsespåtegning - Supplerende beretninger (frivillige for alle regnskabsklasser) (ÅRL § 2)• Retvisende billede og retvisende redegørelse - Årsregnskabet og et evt. koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet (§ 11, stk. 1, 1. pkt.) - Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler (§ 11, stk. 1, 2. pkt.)26 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 27. 27. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (2:3)• Ledelsesberetning – regnskabsklasse B - Virksomhedens væsentligste aktiviteter - Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter - Udarbejder virksomheden ledelsesberetning, kan beskrivelsen af disse placeres i ledelsesberetningen (§ 76a) - Ledelsesberetning - Er der skal væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer (§ 77) - Eksempler på ”væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold” - Ændring af aktivitet, f.eks. fra produktions- til handelsvirksomhed - Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning m.v. - Tilkøb eller frasalg af væsentlige aktiver - Going concern-problemer - Begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten - Omlægning af regnskabsår (lovbemærkningerne m.v.)27 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 28. 28. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (3:3)• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C - Ledelsesberetningen skal bl.a. - Beskrive evt. usikkerhed ved indregning eller muligt, så vidt mulig med angivelse af beløb - Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt mulig med angivelse af beløb - Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold - Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning - Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen - Beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af (§ 99, stk. 1) - Yderligere regler i §§ 100-101 - Særlige regler for store virksomheder i § 99, stk. 2, og § 99a• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse D - Særlige regler i §§ 107-107b28 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 29. 29. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. (1:2) • Usikkerhed om going concern • Usikkerhed ved indregning og måling • Andre usædvanlige forhold i årsrapporten • Efterfølgende begivenheder29 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 30. 30. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. (2:2)30 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 31. 31. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(1:2)• Revision af årsregnskabet - En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.) - En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B, kan dog undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: - En balancesum på DKK 4 mio. (tidligere DKK 1,5 mio.) - En nettoomsætning på DKK 8 mio. (tidligere DKK 3 mio.) - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) - Undtagelser - Erhvervsdrivende fonde (§ 135, stk. 2) - Holdingvirksomheder (§ 135, stk. 3) - Strafbare forhold (§ 135, stk. 6) - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelser (§ 135, stk. 7)31 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 32. 32. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen - Revisionspligten omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten - Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab (§ 135, stk. 5) - Hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf - Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor (erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2)• Revisors ”konsistenstjek” mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet - Udtalelsen om ledelsesberetningen skal – hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige – indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består - Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7)32 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 33. 33. Eksempler fra UR 2010-1• Eksempel for regnskabsklasse B og C – årsregnskab udarbejdes efter ÅRL - Ledelsespåtegning - Den uafhængige revisors påtegning - Årsregnskab indeholder ikke ledelsesberetning - Den uafhængige revisors påtegning og udtalelse - Den uafhængige revisors påtegning - Ledelsesberetningen er omfattet af revisionen33 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 34. 34. Ledelsespåtegning34 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 35. 35. Den uafhængige revisors påtegning – årsregnskabindeholder ikke ledelsesberetning35 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 36. 36. Den uafhængige revisors påtegning og udtalelse36 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 37. 37. Den uafhængige revisors påtegning – ledelsesberetningener omfattet af revisionen37 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 38. 38. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (1:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet –ingenvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisenderedegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold tilårsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligerehandlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet.38 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 39. 39. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (2:3)Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabetUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for …Revisionen har ikke omfattet …Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet bortset fra, at [oplysning om, hvoriuoverensstemmelsen består].39 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 40. 40. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (3:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, menvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for …Revisionen har ikke omfattet …Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet. I forbindelse med gennemlæsningen har viimidlertid konstateret, at ledelsesberetningen mangler oplysninger om [beskrivelse af denkonstaterede fejl eller mangel], som er krævet efter årsregnskabsloven.40 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 41. 41. Tjekspørgsmål 1. Hvad er forskellen mellem et retvisende billede og en retvisende redegørelse? 2. Skal en årsrapport altid indeholde en ledelsesberetning? 3. Skal et selskabs årsregnskaber altid revideres? 4. Skal en evt. ledelsesberetning altid revideres?5. Kan revisor tage forbehold i en udtalelse om ledelsesberetningen?41 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 42. 42. Revisorloven 42 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 43. 43. Lovens anvendelsesområde (1:7)• Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til ÅRL, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (RL § 1, stk. 2)• Lovens §§ … finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 3)Erklæringer Revisionspåtegninger på regnskaber samt andremed § 1, stk. 2 erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende ersikkerhed bestemt til hvervgiverens eget brug Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold tilAndre § 1, stk. 3 lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt tilerklæringer hvervgiverens eget brug43 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 44. 44. Lovens anvendelsesområde (2:7)• Erklæringsvejledningen - Erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer - I en erklæring med sikkerhed udtrykker revisor en konklusion, der er udformet for at øge troværdigheden og graden af tillid til emnet for erklæringen, f. eks. en årsrapport, over for de tiltænkte brugere af den pågældende information - Andre erklæringer indeholder ikke nogen samlet konklusion eller udtalelse om det emne, erklæringen vedrører - En erklæring med sikkerhed kan være enten med høj grad af sikkerhed eller med begrænset sikkerhed - I beskrivelsen af det udførte arbejde vil det fremgå, om arbejdet er udført med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed eller begrænset sikkerhed (afsnit 2) - Erklæringer udelukkende bestemt til hvervgiverens eget brug - Erklæringer, der udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, er ikke omfattet af RL - Her må revisor sikre sig, at det af dokumentet eller erklæringen tydeligt fremgår, at erklæringen kun er til hvervgiverens eget brug for at markere, at erklæringen ikke er omfattet af lovens krav44 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 45. 45. Lovens anvendelsesområde (3:7) - En erklæring kan ikke bringes uden for lovens anvendelsesområde ved at angive, at erklæringen alene er til hvervgiverens eget brug, hvis revisor i forbindelse med afgivelsen af erklæringen indså eller burde have indset, at erklæringen reelt ville blive brugt over for tredjemand - Hvis revisor således indså eller burde have indset, at erklæringen ville blive brugt over for tredjemand, er erklæringen omfattet af loven (afsnit 4.1)45 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 46. 46. Lovens anvendelsesområde (4:7)• Eksempler på erklæringer med sikkerhed - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er omfattet af revisionspligt - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt, men som har indgået aftale med revisor om frivillig revision af årsregnskabet - Reviewerklæring på en årsrapport for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt - Erklæring med sikkerhed efter SL’s regler - Erklæring med sikkerhed på et budget, der skal forelægges et pengeinstitut - Erklæring vedrørende en syns- og skønsforretning efter retsplejelovens regler - Erklæring vedrørende et konkursbo til brug i skifteretten, hvor revisor er udpeget af skifteretten (lovbemærkningerne)46 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 47. 47. Lovens anvendelsesområde (5:7)• Eksempler på andre erklæringer - Erklæring om udført assistance, f.eks. i forbindelse med at revisor opstiller et regnskab på grundlag af bogføringen - Erklæring om assistance med udarbejdelse af skattemæssigt specifikationshæfte eller andre skatteopgørelser til et regnskab for virksomheder eller personer - Erklæring om assistance med udarbejdelse af budgetter - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til brug for en långiver vedrørende ”sale and lease back”- transaktioner - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til Advokatrådet i relation til kontrol af advokaters klientkontomidler (lovbemærkningerne)47 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 48. 48. Lovens anvendelsesområde (6:7) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringer Alene professionelKrav til revisors arbejde God revisorskik kompetence og fornøden omhuTavshedspligt Ja JaLovpligtig forsikring Ja JaDisciplinære sanktioner Ja JaUnderretning om Ja Jaøkonomiske forbrydelser48 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 49. 49. Lovens anvendelsesområde (7:7) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringerOffentlighedens Ja NejtillidsrepræsentantUafhængighed Ja Nej (men oplysningskrav)Tilsynsbaseret Ja NejkvalitetskontrolErklæringer skal afgivesgennem en Ja NejrevisionsvirksomhedEn række andre krav tilrevisor og Ja Nejrevisionsvirksomheden49 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 50. 50. Revisors virksomhed• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver omfattet af RL § 1, stk. 2 - Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader - God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne (§ 16, stk. 1)• Revisor skal under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 3, udvise professionel kompetence og fornøden omhu - Hvis revisor ikke er uafhængig ved udførelsen af opgaverne, skal dette oplyses i erklæringen (§ 16, stk. 3)50 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 51. 51. Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed(1:2)• Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå - Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1)• Andre erklæringer med sikkerhed end revisionspåtegninger skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Erklæringen kan afgives sammen med andre end revisorer (§ 19, stk. 4)51 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 52. 52. Tjekspørgsmål 1. Hvad er forskellen mellem erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer?2. Hvad vil det sige, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant? 3. Hvad vil det sige, at revisor skal overholde god revisorskik? 4. Hvem må skrive under på en revisionspåtegning?5. Hvem må skrive under på andre erklæringer med sikkerhed? Hvad med erklæringer uden sikkerhed?52 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 53. 53. Erklæringsbekendtgørelsen og-vejledningen 53 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 54. 54. Erklæringsbekendtgørelsens indhold• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 17)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18)54 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 55. 55. Erklæringsvejledningens indhold• Indledning• Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen• Årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen• Erklæringsbekendtgørelsen• Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8• Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-12• Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16• Ikrafttræden m.v.55 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 56. 56. Indledende bestemmelser• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug - Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger (erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger - Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. (§ 1, stk. 2)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog (§ 1, stk. 3)• Modtagerne forudsættes at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne (§ 1, stk. 4)56 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 57. 57. Regnskaber og andre dokumenter (1:2)• Ved et regnskab forstås: - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL - Et andet tilsvarende regnskab, som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere (erklæringsbekendtgørelsens § 2)• Eksempler på regnskaber - Regnskaber, der aflægges efter ÅRL - Regnskaber, der aflægges eller IFRS - Regnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde - Regnskaber for friskoler og private grundskoler m.v. - Regnskaber for frie kostskoler - Regnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)57 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 58. 58. Regnskaber og andre dokumenter (2:2)• Eksempler på andre dokumenter - Skatteregnskaber - Mellembalancer - Åbningsbalancer - Likvidationsregnskaber - Fusionsregnskaber - Afsluttende boregnskaber ved konkurs - Statusoversigter som grundlag for akkord - Projektregnskaber - Tilskudsregnskaber (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)58 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 59. 59. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:2)• Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold - En konklusion vedrørende den udførte revision - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab – har givet anledning til bemærkninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1)• Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: - ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” (§ 5, stk. 3)59 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 60. 60. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:2)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 5, stk. 5)60 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 61. 61. Forbehold (1:4)• Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1)• Forbehold skal altid tages, hvis: - Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav - Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige - Usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst - Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt61 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 62. 62. Forbehold (2:4) - Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor - Revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed - Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller evt. andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen (§ 6, stk. 2)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 6, stk. 3)• Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 6, stk. 4)• Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet (§ 6, stk. 5)62 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 63. 63. Forbehold (3:4) Erklærings- § 6, stk. 1, nr. 1 Nr. 2 bekendtgørelsen § 6, stk. 2, nr. 1 ü Nr. 2 ü Nr. 3 ü Nr. 4 ü Nr. 5 ü Nr. 6 ü Nr. 7 ü63 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 64. 64. Forbehold (4:4)• Erklæringsvejledningen - Forbehold generelt - Alle nødvendige forbehold skal tages - Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelse af et andet forbehold (afsnit 5.4) - Begrundelse af forbehold - Forbehold skal begrundes - Begrundelsen, som er en del af forbeholdet, skal give modtageren en klar forståelse af årsagen til forbeholdet - Hvor det er muligt, skal den beløbsmæssige indvirkning af forbeholdet på regnskabet gives - Har virksomheden udeladt lovkrævede oplysninger i regnskabet, skal revisor beskrive arten af det udeladte - Dette forudsætter naturligvis, at revisor har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende den udeladte oplysning - Det er ikke et brud på revisors tavshedspligt, hvis der oplyses om noget, der i henhold til lovgivningen burde have fremgået af årsrapporten (afsnit 5.4.3) - Forbehold af afgørende betydning - Oplysningen om, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet, kan særligt være relevant, hvis revisor har afgivet en afkræftende konklusion, eller revisor slet ikke er i stand til at afgive en konklusion - Oplysningen kan passende gives i konklusionen (afsnit 5.4.4)64 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 65. 65. Supplerende oplysninger (1:5)• Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om evt. forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1)• Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig - Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (§ 7, stk. 2)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 7, stk. 3)65 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 66. 66. Supplerende oplysninger (2:5)• Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Oplysninger efter § 7, stk. 2, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4)• Erklæringsvejledningen - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet må ikke tilføre modtageren nye oplysninger, men skal henlede modtagerens opmærksomhed på særlige forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet må ikke anvendes til at afhjælpe væsentlige mangler i regnskaber - Er der væsentlige mangler i regnskaber, skal revisor altid tage forbehold (afsnit 5.6.1) - Supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringsloven - Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig, skal revisor altid give supplerende oplysninger66 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 67. 67. Supplerende oplysninger (3:5) - At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin - Om en overtrædelse er væsentlig vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren - Ved vurdering af, om en overtrædelse er væsentlig, kan revisor f.eks. lægge vægt på nedenstående forhold: - Er overtrædelserne bragt til ophør? - Ligger overtrædelserne flere år tilbage? - Er der tale om gentagne overtrædelser? - Omfanget af overtrædelserne (afsnit 5.6.2) - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal ikke oplyse navne på bestemte medlemmer af ledelsen eller oplyse om den erstatning eller straf, de i givet fald kan ifalde - Kun de ansvarspådragende forhold skal omtales - Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne - De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her - Selv om f.eks. et ulovligt lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt på balancedagen – skal revisor alligevel give supplerende oplysninger, medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb67 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 68. 68. Supplerende oplysninger (4:5) - Eksempler på forhold, der er omfattet af bestemmelsen - Overtrædelse af EU-tilskudslovgivningen - Ulovlige ”kapitalejerlån” - Overtrædelse af SL’s regler om egne kapitalandele - Uforsvarlig udlodning af udbytte - Overtrædelsen af kapitaltabsreglerne - Manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller A-skat - Revisor skal ikke udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold ud over revisionen af virksomhedens årsregnskab (afsnit 5.6.2)• Lovbemærkningerne – supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Pligten til at give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen gælder al kriminalitet, som måtte have berøring med virksomheden, idet kun det absolut bagatelagtige kan anses for undtaget - Enhver form for kriminalitet skal medføre supplerende oplysninger i revisionspåtegningen - Erklæringsbekendtgørelsen pålægger revisor en pligt hertil (undtaget dog absolut bagatelagtige forhold), hvis revisor under sit arbejde får begrundet formodning om sådanne forhold - Dette skal ske, uanset at kriminaliteten ikke har betydning for, om årsrapporten viser et retvisende billede eller ej68 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 69. 69. Supplerende oplysninger (5:5) - En begrundet formodning foreligger ikke ved mistanke baseret på fornemmelser, men må kræve en mistanke, der dels hviler på dokumenterbart materiale og faktisk viden om forhold, der underbygger denne mistanke, dels må mistanken have en sådan styrke, at det alt i alt forekommer revisor mest sandsynligt, at der foreligger kriminel adfærd69 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 70. 70. Revisorlovens § 22• Omhandler underretningspligt til SØK ved mistanke om grove økonomiske forbrydelser - Stk. 1 - Omfatter økonomiske forbrydelser begået af et eller flere medlemmer af virksomhedens ledelse i tilknytning til udførelsen af deres hverv - Forbrydelsen skal desuden vedrøre betydelige beløb eller i øvrigt være af grov karakter - Underretningspligt til hvert enkelt medlem af ledelsen - Pligt til at indføre underretningen i en evt. revisionsprotokol - Betinget underretningspligt til SØK - Stk. 2 - Evt. direkte underretningspligt til SØK - Underretning til ledelsesmedlemmerne er uegnet til at hindre fortsat kriminalitet - Flertallet af virksomhedens ledelsesmedlemmer er involveret - Stk. 3 - Fratrædelse - Stk. 4 - Selskaber med et to-strenget ledelsessystem70 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 71. 71. Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsens § 7,stk. 2, 2. og 3. pkt. samt revisorlovens § 22 (1:2) Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 2. og 3. pkt. RL § 22Lars Bo Langsted i RevisionsOrientering 71 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 72. 72. Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsens § 7,stk. 2, 2. og 3. pkt. samt revisorlovens § 22 (2:2) RL § 22 Klart mest sandsynligt Indser (+ begrundet formodning) Erklæringsbekendtgørelsens Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 2. og 3. pkt. § 7, stk. 2 Mest sandsynligt Begrundet formodning > 50 % sikkerhed LR § 22Lars Bo Langsted i RevisionsOrientering 72 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 73. 73. Tjekspørgsmål 1. Hvilke regler i erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse, når revisor afgiver erklæringer på andre dokumenter end regnskaber? 2. Hvornår skal revisor tage forbehold i en revisionspåtegning i henhold til erklæringsbekendtgørelsen? 3. Hvornår skal revisor give supplerende oplysninger i en revisionspåtegning i henhold til erklæringsbekendtgørelsen? 4. Hvilke typer af konklusioner kan revisor afgive i en revisionspåtegning? 5. Hvornår skal revisor give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i en revisionspåtegning? Hvad med en reviewerklæring?73 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 74. 74. RS-systemet 74 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 75. 75. RS-systemets erklæringsstandarder Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger RS og UR RS og UR RS og UR RS og UR Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 3400 RS 4410 (RS 710) RS 3411 (RS 720 RS 80075 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 76. 76. Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen ogRS-systemetRevisionspåtegninger Erklæringer om Andre erklæringer Erklæringer uden på reviderede gennemgang (review) med sikkerhed sikkerhed regnskaber af regnskaber §§ 3-8 §§ 9-12 §§ 13-16 – RS 700 RS 2400 RS 800 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 2400 RS 4410 (RS 710) RS 2410 (RS 720) RS 3000 RS 3400 RS 341176 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 77. 77. Revisionsstandarder 77 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 78. 78. RS 700Umodificerede revisionspåtegninger 78 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 79. 79. RS 700• Omhandler den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål• Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter af ISA 700 (clarificeret)• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om den uafhængige revisors påtegning, der afgives som et resultat af en revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme, som er udformet for at give et retvisende billede - Standarden giver ligeledes vejledning om de forhold, som revisor overvejer i forbindelse med udformningen af en konklusion om dette regnskab - Som beskrevet i RS 200 er regnskaber med generelt formål regnskaber, som er udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme, der er udformet til at opfylde sædvanlige informationsbehov hos en bred kreds af brugere (afsnit 1)79 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 80. 80. Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab Høj grad af Begrænset Ingen sikkerhed sikkerhed sikkerhed Regnskab med RS 700 generelt formål RS 2400 RS 4410 RS 2410 (RS 4400) Regnskab med RS 800 særligt formål80 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 81. 81. RS 701Modificerede revisionspåtegninger 81 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 82. 82. RS 701• Omhandler modifikationer af den uafhængige revisors påtegning• Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til RS 700 (og RS 800)• Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter af ISA 705 og ISA 706 (begge ajourførte)• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om de omstændigheder, hvor den uafhængige revisors påtegning skal modificeres, samt form og indhold af modifikationer af revisionspåtegningen under disse omstændigheder (afsnit 1)82 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 83. 83. Typer af revisionspåtegningerUmodificerede revisions- Modificerede revisionspåtegninger påtegninger Forhold, der ikke påvirker Forhold, der påvirker revisors konklusion revisors konklusion Konklusion uden forbehold Supplerende Forbehold oplysninger Forbehold Forbehold Konklusion Konklusion Konklusion Afkræftende kan ikke uden med forbehold konklusion udtrykkes forbehold83 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 84. 84. Supplerende oplysninger• Revisor skal modificere revisionspåtegningen ved i et særskilt afsnit at fremhæve væsentlige forhold, der vedrører et going concern-problem (RS 701, afsnit 6)• Revisor skal overveje at modificere revisors påtegning ved i et særskilt afsnit at omtale, at der er betydelig usikkerhed, som kan påvirke regnskabet, og hvis afklaring afhænger af fremtidige begivenheder - En usikkerhed er et forhold, hvis udfald afhænger af fremtidige handlinger eller begivenheder, der ligger uden for virksomhedens direkte kontrol, men som kan påvirke regnskabet (afsnit 7)• Tilføjelsen af supplerende oplysninger om et going concern- problem eller om betydelig usikkerhed er normalt tilstrækkeligt til at opfylde revisors erklæringsansvar om sådanne forhold - I ekstreme tilfælde som f.eks. situationer med flere usikkerheder, der alle har betydning for regnskabet, kan revisor finde det passende at udtrykke, at en konklusion ikke udtrykkes, i stedet for at tilføje supplerende oplysninger (afsnit 9)84 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 85. 85. Forbehold (1:6)• En revisor kan ikke udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis et af følgende forhold foreligger, og virkningen af forholdet efter revisors opfattelse er eller vil kunne være væsentlig for regnskabet: - Der er en begrænsning i omfanget af revisors arbejde - Der er uenighed med ledelsen om, hvorvidt den anvendte regnskabspraksis er acceptabel, den konkrete anvendelse heraf, eller om regnskabets informationer er tilstrækkelige - En begrænsning i omfanget af revisors arbejde kan medføre en konklusion med forbehold eller en påtegning om, at konklusion ikke udtrykkes - Uenighed med ledelsen kan medføre en konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion (RS 701, afsnit 11)• En konklusion med forbehold skal udtrykkes, hvis revisor konkluderer, at en konklusion uden forbehold ikke kan udtrykkes, og at virkningen af enhver uenighed med ledelsen eller begrænsning i omfanget af revisionen ikke er så væsentlig og gennemgribende, at det er nødvendigt med en påtegning om, at konklusion ikke kan udtrykkes, eller en afkræftende konklusion (afsnit 12)85 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 86. 86. Forbehold (2:6)• En revisionspåtegning om, at konklusion ikke kan udtrykkes, skal gives, hvis den mulige virkning af en begrænsning i omfanget af revisionen er så væsentlige og gennemgribende, at revisor ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og derfor ikke er i stand til at udtrykke en konklusion om regnskabet (afsnit 13)• En afkræftende konklusion skal udtrykkes, hvis virkningen af en uenighed er så væsentlig og gennemgribende for regnskabet, at revisor konkluderer, at en konklusion med forbehold ikke er tilstrækkeligt til at vise, at regnskabet er misvisende eller mangelfuldt (afsnit 14)• Udtrykker revisor en konklusion med forbehold, skal alle relevante begrundelser medtages klart i påtegningen, og der skal gives oplysning om den mulige beløbsmæssige indvirkning på regnskabet, medmindre dette ikke er praktisk muligt (afsnit 15)86 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 87. 87. Forbehold (3:6)• Eksempler på begrænsning i omfanget af revisors arbejde - RS 700 - Revisor vælges på et tidspunkt, der ikke muliggør, at revisor kan deltage i den fysiske optælling af varelagre - Virksomhedens regnskabsmateriale er efter revisors opfattelse utilstrækkeligt - Revisor er ude af stand til at gennemføre en revisionshandling, som vurderes at være nødvendig (afsnit 16) - UR 2007-3 - Obstruktion fra selskabets ledelse - Manglende svar fra tredjemand på forespørgsler - Mangler i selskabets registreringssystem, der hindrer revisor i at nå til en konklusion om de pågældende forhold (afsnit II.3)87 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 88. 88. Forbehold (4:6)• Eksempler på uenighed med ledelsen - RS 700 - Uenighed om valget af regnskabspraksis - Uenighed om den konkrete anvendelse af regnskabspraksis - Uenighed om tilstrækkeligheden af regnskabets informationer (afsnit 20) - UR 2007-3 - Uenighed om værdiansættelsen af en regnskabspost - Uenighed om beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis - Uenighed om behandlingen af en ændring af regnskabspraksis - Udeladelse af lovkrævede oplysninger - Mangelfulde oplysninger i ledelsesberetningen (afsnit II.1)88 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 89. 89. Forbehold (5:6)• Væsentlige og gennemgribende forhold - Begrænsning i omfanget af revisors arbejde - I nogle tilfælde kan begrænsninger i omfanget af revisors arbejde isoleret set eller samlet være så væsentlige, at de på afgørende vis påvirker revisors muligheder for at konkludere om regnskabets retvisende billede (UR 2007-3, afsnit II.4) - Uenighed med ledelsen - I nogle tilfælde kan væsentlige fejl eller mangler isoleret set eller samlet være så væsentlige, at de på gennemgribende vis påvirker regnskabets retvisende billede - Revisor kan således være uenighed med ledelsen i værdiansættelsen af regnskabsposter, der er så væsentlige i forhold til regnskabet, at selskabets resultat og egenkapital efter revisors opfattelse er vildledende eller direkte misvisende - Eksempler: - Revisor finder, at virksomheden ikke kan aflægge regnskabet under forudsætning af fortsat drift - Regnskabet udviser overskud i stedet for et væsentligt underskud - Ledelsesberetningen er på afgørende vis i strid med regnskabet (UR 2007-3, afsnit II.2)89 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 90. 90. Forbehold (6:6) Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Konklusion kan ikke Afkræftende Konklusion med udtrykkes konklusion forbehold ”… bortset fra den Begrænsning i ”Som følge af det i mulige indvirkning omfanget af forbeholdet anførte – af det i forbeholdetrevisors arbejde kan vi ikke …” anførte giver …” ”… bortset fra det i ”… som følge af det Uenighed med forbeholdet anførte – i forbeholdet anførte ledelsen giver …” ikke giver …”90 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 91. 91. Ikke-korrigeret fejlinformation 91 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 92. 92. Ikke-korrigeret fejlinformation (1:3)• RS 260 – kommunikation med virksomhedens øverste ledelse - Revisor skal vurdere revisionsmæssige forhold af ledelsesmæssig interesse, der viser sig ved revision af regnskabet, og kommunikere disse til den øverste ledelse - Normalt omfatter sådanne forhold: - … - Konstaterede fejl, der har eller kan have en væsentlig indvirkning på virksomhedens regnskab, uanset om fejlen er bogført af virksomheden - … (afsnit 11) - Revisor skal informere den øverste ledelse om de ikke-korrigerede fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen, og som den daglige ledelse har vurderet som værende uvæsentlige både enkeltvist og samlet for regnskabet som helhed (afsnit 11a) - De ikke-korrigerede fejlinformationer, som meddeles den øverste ledelse, behøver ikke at indeholde de fejlinformationer, der er under en bestemt beløbsgrænse (afsnit 11b)92 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 93. 93. Ikke-korrigeret fejlinformation (2:3)• RS 580 – ledelsens udtalelser - Revisor skal indhente skriftlige erklæringer fra den daglige ledelse, hvori den erklærer, at: - … - Det er dens opfattelse, at effekten af de ikke-korrigerede fejlinformationer i regnskabet, som revisor har fundet under revisionen, både enkeltvist og sammenlagt er uvæsentlige for regnskabet som helhed - Den skriftlige erklæring skal indeholde eller vedhæftes en oversigt over disse forhold (afsnit 5a)93 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 94. 94. Ikke-korrigeret fejlinformation (3:3) Uvæsentlig Væsentlig fejlinformation fejlinformation Den daglige (ledelseserklæringen) og den øverste ledelse Forbehold i Ikke-korrigeret (revisionsprotokollen) revisionspåtegningen fejlinformation Dog mulighed for en (uenighed med ledelsen) beløbsgrænse for den øverste ledelse Den øverste ledelseKorrigeret fejlinformation – (revisionsprotokollen)94 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 95. 95. FSR’s medlemsundersøgelse 2011 (1:3)95 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 96. 96. FSR’s medlemsundersøgelse 2011 (2:3)96 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 97. 97. FSR’s medlemsundersøgelse 2011 (3:3)97 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 98. 98. Going concern 98 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 99. 99. Going concern (1:2)• Erklæringsbekendtgørelsen - Forbehold skal altid tages, hvis regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt (§ 6, stk. 2, nr. 4)• RS 701 - Revisor skal modificere påtegningen ved i et særskilt afsnit at fremhæve væsentlige forhold, der vedrører et going concern-problem (afsnit 6)• RS 570 - Revisionskonklusioner og -påtegning (afsnit 30-31) - Going concern-forudsætningen er relevant, men der er betydelig usikkerhed (afsnit 32-34) - Going concern-forudsætningen er ikke relevant (afsnit 35-36)99 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 100. 100. Going concern (2:2) Omtale af usikkerhed Betydelig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Konklusion med Supplerende forbehold eller Relevant valg oplysninger afkræftende Going concern konklusion valgt somregnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)100 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 101. 101. Det går somme tider galt … (1:6)101 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 102. 102. Det går somme tider galt … (2:6)102 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 103. 103. Det går somme tider galt … (3:6)103 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 104. 104. Det går somme tider galt … (4:6)104 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 105. 105. Det går somme tider galt … (5:6)105 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 106. 106. Det går somme tider galt … (6:6)106 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 107. 107. Eksempler på supplerendeoplysninger og forbeholdGoing concern 107 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 108. 108. Eksempel 1 – supplerende oplysninger (1:3) Omtale af usikkerhed Betydelig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Konklusion med Supplerende forbehold eller Relevant valg oplysninger afkræftende Going concern konklusion valgt somregnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)108 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 109. 109. Eksempel 1 – supplerende oplysninger (2:3)• Konklusion - Ledelsesberetningen er revideret - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af … , samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse …” - Ledelsesberetningen er ikke revideret - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af …”• Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - ”Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note … [og ledelsesberetningens afsnit …], hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da det endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Ledelsen bedømmer, at låneansøgningerne vil blive imødekommet og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift” - Henvisningen til ledelsesberetningen medtages kun, hvis ledelsesberetningen er revideret109 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 110. 110. Eksempel 2 – supplerende oplysninger (3:3)• Udtalelse om ledelsesberetningen (hvis ledelsesberetningen ikke er revideret) - ”Ledelsen har ansvaret for … Revisionen har ikke omfattet … Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet”110 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 111. 111. Eksempel 2 og 3 – konklusion med forbehold ellerafkræftende konklusion Omtale af usikkerhed Betydelig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Konklusion med Supplerende forbehold eller Relevant valg oplysninger afkræftende Going concern konklusion valgt somregnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)111 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 112. 112. Eksempel 2 – konklusion med forbehold (1:2)• Forbehold - ”Selskabet har endnu ikke opnået tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og nødvendige investeringer i de førstkommende år. Usikkerheden om udfaldet af behandlingen af låneansøgningerne medfører væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Efter vor opfattelse er redegørelsen i note … [og ledelsesberetningens afsnit …] om de anførte væsentlige usikkerheder ikke fyldestgørende, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for de manglende oplysninger” - Henvisningen til ledelsesberetningen medtages kun, hvis ledelsesberetningen er revideret• Konklusion - Ledelsesberetningen er revideret - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af … , samt at ledelsesberetningen, bortset fra det i forbeholdet anførte, indeholder en retvisende redegørelse …” - Ledelsesberetningen er ikke revideret - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af …”112 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 113. 113. Eksempel 2 – konklusion med forbehold (2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen (hvis ledelsesberetningen ikke er revideret) - ”Ledelsen har ansvaret for … Revisionen har ikke omfattet … Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af ovenstående, indeholder vor konklusion på årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. I forbindelse med gennemlæsningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen mangler tilsvarende fyldestgørende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften”113 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 114. 114. Eksempel 3 – afkræftende konklusion (1:2)• Forbehold - ”Selskabet har været ude af stand til at indfri væsentlige, forfaldne lån, og forhandlinger om opnåelse af anden finansiering er endt uden resultat. Ledelsen overvejer for tiden forskellige planer med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift, men indtil nu er der ikke fremlagt konkrete handlingsplaner med budgetter m.v. Forholdene indebærer, at der er betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Ledelsen har undladt at redegøre for de anførte væsentlige usikkerheder i årsregnskabet [og ledelsesberetningen], hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for den manglende redegørelse” - Henvisningen til ledelsesberetningen medtages kun, hvis ledelsesberetningen er revideret• Konklusion - Ledelsesberetningen er revideret - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke giver et retvisende billede af … , samt at ledelsesberetningen, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke indeholder en retvisende redegørelse …” - Ledelsesberetningen er ikke revideret - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke giver et retvisende billede af …”114 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 115. 115. Eksempel 3 – afkræftende konklusion (2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen (hvis ledelsesberetningen ikke er revideret) - ”Ledelsen har ansvaret for … Revisionen har ikke omfattet … Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af ovenstående, er det dog vor opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af …”115 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 116. 116. Eksempel 4 – afkræftende konklusion (1:3) Omtale af usikkerhed Betydelig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Konklusion med Supplerende forbehold eller Relevant valg oplysninger afkræftende Going concern konklusion valgt somregnskabsprincip Ikke relevant valg Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)116 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 117. 117. Eksempel 4 – afkræftende konklusion (2:3)• Forbehold - ”Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af note … [og ledelsesberetningens afsnit …], er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny selskabskapital, samt at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan udvides og opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Selskabets ledelse har ført en række forhandlinger med forskellige långivere og investorer. Disse forhandlinger er endt uden resultat. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift” - Henvisningen til ledelsesberetningen medtages kun, hvis ledelsesberetningen er revideret• Konklusion - Ledelsesberetningen er revideret - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke giver et retvisende billede af … , samt at ledelsesberetningen, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke indeholder en retvisende redegørelse …” - Ledelsesberetningen er ikke revideret - ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke giver et retvisende billede af …” - ”[Det er vor opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten]”117 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 118. 118. Eksempel 4 – afkræftende konklusion (3:3)• Udtalelse om ledelsesberetningen (hvis ledelsesberetningen ikke er revideret) - ”Ledelsen har ansvaret for … Revisionen har ikke omfattet … Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af ovenstående, er det dog vor opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af …”118 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 119. 119. Tjekspørgsmål 1. Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at RS 700 finder anvendelse? 2. Kan revisor afgive en konklusion med forbehold forbehold og samtidig give supplerende oplysninger?3. Kan revisor undlade at afgive en konklusion som følge af uenighed med ledelsen? 4. Kan revisor afgive en afkræftende konklusion som følge af en begrænsning i omfanget af revisors arbejde?5. Hvis der er betydelig usikkerhed om fortsat drift, hvilke betingelser skal så være opfyldt, for at supplerende oplysninger er tilstrækkelige?119 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 120. 120. Going concernEn undersøgelse af konkursramteselskaber 120 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 121. 121. Undersøgelsen …121 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 122. 122. … og de relaterede artikler (1:8)122 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 123. 123. … og de relaterede artikler (2:8)123 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 124. 124. … og de relaterede artikler (3:8)124 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 125. 125. … og de relaterede artikler (4:8)125 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 126. 126. … og de relaterede artikler (5:8)126 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 127. 127. … og de relaterede artikler (6:8)127 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 128. 128. … og de relaterede artikler (7:8)128 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 129. 129. … og de relaterede artikler (8:8)129 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 130. 130. Sammensætningen af den samlede population 2008 1. kvartal 2009 I altSelskaber (med eller 3.157 (100 %) 1.127 (100 %) 4.284 (100 %)uden årsrapport) i alt– aktieselskaber 556 (18 %) 205 (18 %) 761 (18 %)– anpartsselskaber 2.601 (82 %) 922 (82 %) 3.523 (82 %)Selskaber med 2.313 (100 %) 854 (100 %) 3.167 (100 %)årsrapport– aktieselskaber 489 (21 %) 185 (22 %) 674 (21 %)– anpartsselskaber 1.824 (79 %) 669 (78 %) 2.493 79 %)Selskaber uden 844 (100 %) 273 (100 %) 1.117 (100 %)årsrapport– aktieselskaber 67 (8 %) 20 (7 %) 87 (8 %)– anpartsselskaber 777 (92 %) 253 (93 %) 1.030 (92 %)130 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 131. 131. Sammensætningen af stikprøven 2008 1. kvartal 2009 I altStikprøve 25 % af 2.313 25 % af 854 –Selskaber i alt 576 (100 %) 212 (100 %) 788 (100 %)– aktieselskaber 123 (21 %) 45 (21 %) 168 (21 %)– anpartsselskaber 453 (79 %) 167 (79 %) 620 (79 %)131 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 132. 132. Antal måneder fra balancedag til dato for konkursdekret132 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 133. 133. Antal måneder fra dato for årsrapport (ledelsespåtegning)til dato for konkursdekret133 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 134. 134. Forbehold og/eller supplerende oplysninger134 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 135. 135. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angåendegoing concern (1:2)135 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 136. 136. Forbehold og/eller supplerende oplysninger angåendegoing concern (2:2) An til tal da m å to ne fo de rk r on fra ku b rs ala de nc kr e d et ag136 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 137. 137. Retlige aspekter af goingconcern 137 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 138. 138. Retlige aspekter af going concern (1:3)Væsentlige Ledelsens Ledelsens Ledelsens Det konkurs- Ledelsenselementer regnskabs- selskabs- selskabs- retlige erstatnings- retlige ansvar retlige ansvar retlige ansvar insolvens- retlige ansvar begreb Going Kapital- Kapitaltabs- concern- beredskabs- begrebet forudsæt- begrebet ningenPro- eller Proaktiv Proaktiv Proaktiv – Proaktivreaktiv vurdering vurdering vurdering vurderingvurderingNiveau Aktivitets- Selskabs- Selskabs- Virksomheds- Selskabs- niveauet niveauet niveauet niveauet niveauetTidsmæssig Tidspunktet Løbende Løbende – Løbendeplacering for ledelsens forpligtelse forpligtelse forpligtelse godkendelse af årsrapportenTidshorisont Mindst 12 Formentlig Ingen Væsentligt Væsentligt måneder fra længere end tidshorisont kortere end kortere end balance- 12 måneder 12 måneder 12 måneder tidspunktetIndhold Hverken Formentlig Alene Alene Hverken likviditet eller både soliditet likviditet likviditet eller soliditet, men likviditet og soliditet, men bredere soliditet bredere138 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 139. 139. Retlige aspekter af going concern (2:3) Forsvarligt kapitalberedskab Going concern-basis? Ledelsens selskabsretlige ansvar Kapitalberedskabsbegrebet Ikke forsvarligt Non going concern-basis? kapitalberedskab Ikke kapitaltab Going concern-basis? Ledelsens selskabsretlige ansvar Kapitaltabsbegrebet Kapitaltab Non going concern-basis? Ikke insolvent Going concern-basis? Det konkursretlige insolvensbegreb Insolvent Non going concern-basis? Forsvarligt at fortsætte Going concern-basis? selskabets driftLedelsens erstatningsretlige ansvar Ikke forsvarligt at fortsætte Non going concern-basis? selskabets drift139 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 140. 140. Retlige aspekter af going concern (3:3) Forsvarligt kapitalberedskab Going concern-basis Ledelsens selskabsretlige ansvar Kapitalberedskabsbegrebet Ikke forsvarligt Non GC-basis? kapitalberedskab Ikke kapitaltab GC-basis? Ledelsens selskabsretlige ansvar Kapitaltabsbegrebet Kapitaltab Non GC-basis? Ikke insolvent GC-basis? Det konkursretlige insolvensbegreb Insolvent Non going concern-basis Forsvarligt at fortsætte GC-basis? selskabets driftLedelsens erstatningsretlige ansvar Ikke forsvarligt at fortsætte Non going concern-basis selskabets drift140 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 141. 141. RS 710Sammenligninger 141 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 142. 142. RS 710 (1:2)• Omhandler sammenligninger• Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til RS 700• Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter af ISA 710 (clarificeret)• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors ansvar for sammenligninger (afsnit 1)• Definitioner - Sammenligningstal - Beløb og anden omtale af den tidligere periode er medtaget som en del af den aktuelle periodes regnskab og forudsættes læst i forbindelse med de beløb og anden omtale, som vedrører den aktuelle periode (afsnit 3, litra a) - Regnskaber til sammenligning - Beløb og anden omtale for den tidligere periode er medtaget til sammenligning med regnskabet for den aktuelle periode, men indgår ikke som en del af den aktuelle periodes regnskab (afsnit 3, litra b)142 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 143. 143. RS 710 (2:2)• Anvendelsesområde i Danmark - Regnskaber aflagt i overensstemmelse med ÅRL skal indeholde sammenligningstal - Regnskaber til sammenligning er er som følge heraf i praksis ikke forekommende i Danmark (note 1)143 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 144. 144. RS 720Andre oplysninger i dokumenter,der indeholder reviderederegnskaber 144 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 145. 145. RS 720• Omhandler andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber• Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til RS 700• Finder anvendelse indtil regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Erstattes herefter af ISA 720 (clarificeret)• Formål - Formålet med standarden er at opstille standarder for og give vejledning om revisors overvejelser vedrørende andre oplysninger, som revisor ikke er forpligtet til at erklære sig om, men som er medtaget i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber• Anvendelsesområde i Danmark - Erklæringsbekendtgørelsen stiller krav til revisor om at udtale sig om ledelsesberetningen i en årsrapport, medmindre virksomheden har valgt at lade ledelsesberetningen revidere - RS (nu ISA) 720 er dermed relevant for alle oplysninger i et dokument, der indeholder reviderede regnskaber, undtagen ledelsesberetningen i en årsrapport (yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, afsnit 9.2)145 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 146. 146. Diskussionsopgave 1Modificering afrevisionspåtegningen 146 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 147. 147. Modificering af revisionspåtegningen (1:2) Påvirker konklusion? Marker en eventuel modificering af Ja Nej revisionspåtegningen: Begrænsning i Uenighed med revisors arbejde ledelsen – Gør nødvendige forudsætninger Konklusion Konklusion Konklusion Af- Supple- – Der kan være flere ”rigtige” svar med afgives med kræftende rende forbehold ikke forbehold konklusion oplysninger1 Varelageret er i balancen indregnet til 30 mio. kr. Lageret er efter revisors opfattelse værdiansat 6 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget nedskrivning på ukurante varer.2 Ledelsesberetningen og noterne indeholder omtale af et alvorligt tilfælde af olieforurening på selskabets grund. Der er i årsregnskabet foretaget en hensættelse til oprensningsomkostninger på 20 mio. kr. Revisor har ikke modtaget dokumentation for den foretagne hensættelse.3 Revisor har assisteret med udarbejdelse af årsrapporten. I ledelsesberetningen og en note til årsregnskabet er anført betingelserne for, at selskabet kan fortsætte sin drift, hvorfor selskabets årsrapport er aflagt under forudsætning af fortsat drift.4 Ledelsesberetningen og noterne til årsregnskabet angiver betingelserne for, at selskabet kan fortsætte sin drift, hvorfor selskabets årsrapport er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Revisor finder det ikke realistisk, at forudsætningerne kan opfyldes. 147 | Revisionspåtegninger | Jesper Seehausen

×