Modificerede revisionspåtegninger

4,320 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modificerede revisionspåtegninger

 1. 1. Modificerede revisionspåtegningerK4-0529. og 10. oktober 2012Jesper Seehausen, Faglig udviklingsafdeling
 2. 2. Indledende spørgsmål• Er I blevet bedre til at tage forbehold og give supplerende oplysninger?• Gør I det oftere end tidligere? Hvorfor?• Er det blevet sværere? Er reglerne blevet mere komplicerede?• Hvor oplever I problemer i praksis?• Hvad har I brug for at blive bedre til og vide mere om?• Hvor håber I at få ud af dagen?2 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 3. 3. Formålet med kurset• At vi få bedre styr på retskilderne og begreberne• At vi bliver bedre til at identificere situationer, der kan give anledning til forbehold eller supplerende oplysninger• At vi bliver bedre til at tage forbehold og give supplerende oplysninger, når vi skal – og ikke tager for forbehold eller giver supplerende oplysninger, når der ikke er krav herom• At vi bliver bedre til at vælge mellem de forskellige typer af forbehold, konklusioner og supplerende oplysninger• At vi bliver (lidt) bedre til at formulere et forbehold eller supplerende oplysninger• Og dermed forhåbentlig at vi undgår problemer med kvalitetskontrollen (i relation til revisionspåtegningen)3 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 4. 4. Dagens program• Indledende emner - Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen - Lidt statistik …• Forbehold – erklæringsbekendtgørelsen og ISA 705• Supplerende oplysninger – erklæringsbekendtgørelsen og ISA 706• Going concern - Forbehold og supplerende oplysninger - Going concern og kapitaltab - Årsregnskabet og ledelsesberetningen• Hvad med udtalelsen om ledelsesberetningen?• ”Kapitalejerlån” – selskabsretlige og revisionsmæssige aspekter• Selskabsretlige erklæringer – forbehold og supplerende oplysninger• Den fremtidige revisionspåtegning? – EU og IAASB4 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 5. 5. Revisortilsynet ogErhvervsstyrelsen 5 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 6. 6. Revisortilsynets rapport om kvalitetskontrollen – 2010(1:2)6 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 7. 7. Revisortilsynets rapport om kvalitetskontrollen – 2010(2:2)7 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 8. 8. Erhvervsstyrelsens rapport om det offentlige tilsyn –2011 (1:2)8 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 9. 9. Erhvervsstyrelsens rapport om det offentlige tilsyn –2011 (2:2)9 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 10. 10. Lidt statistik … 10 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 11. 11. Børsen – 19. september 201211 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 12. 12. FSR’s analyse af ”revisionsanmærkninger” – 2012 (1:3) + 24 % Praksis- ændring12 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 13. 13. FSR’s analyse af ”revisionsanmærkninger” – 2012 (2:3)13 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 14. 14. FSR’s analyse af ”revisionsanmærkninger” – 2012 (3:3)14 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 15. 15. FSR’s medlemsundersøgelse – 2012 (1:4)15 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 16. 16. FSR’s medlemsundersøgelse – 2012 (2:4)16 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 17. 17. FSR’s medlemsundersøgelse – 2012 (3:4)17 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 18. 18. FSR’s medlemsundersøgelse – 2012 (4:4)18 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 19. 19. Reglerne om modificerederevisionspåtegninger 19 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 20. 20. Modificerede revisionspåtegninger – hvilke retskilder er ispil? ISA 705 – forbehold ISA 706 – supplerende Erklærings- oplysninger Øvrige vejledningen standarder – ISA (afsnit 5) 570 m.fl. Revisionsteknisk Udvalgs Erklærings- udtalelser – bekendtgørelsen forbehold og (§§ 3-8) supplerende oplysninger Afgørelser m.v. Modificerede – Revisorloven revisions- Revisornævnet, Responsum- påtegninger udvalget osv.20 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 21. 21. ForbeholdErklæringsbekendtgørelsen ogISA 705 21 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 22. 22. Rækkefølgen i revisionspåtegningen• ”Den uafhængige revisors påtegning” eller ”Den uafhængige revisors erklæringer”• [”Påtegning på årsregnskabet”]• ”Ledelsens ansvar for årsregnskabet”• ”Revisors ansvar” - [”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold”]• [”Forbehold”] - [”Grundlag for konklusion med forbehold [eller] afkræftende konklusion [eller] manglende konklusion”]• ”Konklusion”, ”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende konklusion” eller ”Manglende konklusion” - Ikke ”Konklusion uden forbehold”• [”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”]• [”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen”]• [”Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”] - [”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”] - [”Udtalelse om ledelsesberetningen”]22 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 23. 23. Forbehold efter erklæringsbekendtgørelsen (1:2)• Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler (uenighed med ledelsen) - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (begrænsning i revisors arbejde) (erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1)• Specifikke forbeholdstilfælde i § 6, stk. 2, nr. 1-7 - Nr. 1-4 og 7 vedrører uenighed med ledelsen - Nr. 5 og 6 vedrører begrænsning i revisors arbejde• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 6, stk. 3)• Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 6, stk. 4)23 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 24. 24. Forbehold efter erklæringsbekendtgørelsen (2:2)• Erklæringsvejledningen - Alle nødvendige forbehold skal tages - Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelse af et andet forbehold - Hvis det er muligt, skal den beløbsmæssige indvirkning af forbehold på regnskabet gives - Hvis virksomheden har udeladt lovkrævede oplysninger i regnskabet, skal revisor beskrive arten af det udeladte og give den udeladte oplysning - Dette forudsætter dog, at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende den udeladte oplysning - I følgende tilfælde vil det ikke være muligt for revisor at give de udeladte oplysninger: - Hvis ledelsen ikke har udarbejdet den udeladte oplysning eller oplysningen eller oplysningen på anden måde er umiddelbart tilgængelig for revisor - Hvis det efter revisors vurdering vil betyde, at angivelse af de udeladte oplysninger vil blive urimelig omfangsrig set i forhold til revisors erklæring - Det er ikke et brud på revisors tavshedspligt, når der oplyses om noget, der i henhold til lovgivningen burde have fremgået af årsrapporten (afsnit 5.4)24 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 25. 25. Hvornår skal jeg anbefale generalforsamlingen ikke atgodkende årsrapporten?• Erklæringsbekendtgørelsen - Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet (§ 6, stk. 5)• Erklæringsvejledningen - En sådan oplysning er f.eks. relevant, hvis revisor vurderer, at virksomhedens ledelse er i stand til at udarbejde et regnskab, der opfylder lovgivningens krav, men ikke har gjort det - Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis virksomhedens ledelse har valgt værdiansættelsesmetoder, der efter revisors opfattelse fører til, at regnskabet bliver misvisende - Oplysningen kan særligt være relevant, når revisor har afgivet en afkræftende konklusion eller slet ikke er i stand til at afgive en konklusion (afsnit 5.4.4.)• Faglig udviklingsafdelings anbefalinger - Konklusion med forbehold ð nej - Afkræftende konklusion ð som udgangspunkt ja – f.eks. forbehold for fortsat drift - Manglende konklusion ð ja, hvis begrænsningen i revisors arbejde kan afhjælpes af ledelsen – ellers nej25 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 26. 26. Forbehold efter ISA 705 Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Afkræftende Manglende Konklusion med konklusion konklusion forbehold ”… som følge af ”… bortset fra betydeligheden af indvirkningen af det det forhold, der er forhold, der er Uenighed med beskrevet i beskrevet i – ledelsen grundlaget for grundlaget for afkræftende konklusion med konklusion, ikke forbehold, giver …” giver …” ”På grund af ”… bortset fra den betydeligheden af mulige indvirkning det forhold, der er af det forhold, der er Begrænsning i beskrevet i beskrevet i –revisors arbejde grundlaget for grundlaget for manglende konklusion med konklusion, har vi forbehold, giver …” ikke …”26 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 27. 27. Hvornår er et forhold væsentligt?• Erklæringsbekendtgørelsen - Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger - Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. (§ 1, stk. 2)• Erklæringsvejledningen - Hvad der er væsentlig bestemmes ud fra de informationsbehov, som en modtager i almindelighed - Det afgørende er, om bestemte oplysninger eller fremgangsmåder ud fra normale omstændigheder må forventes at påvirke modtagernes bedømmelse af den situation, som revisors erklæring omhandler (afsnit 4.1)• ISA 320 - Væsentlighed ved udførelse – 50-75 % - Væsentlighed for regnskabet som helhed (væsentlighed ved konklusion) – 100 %• Fondsrådets notat om vurdering af væsentlighed - Fejl (væsentlige fejl) - Lovlige fravigelser (uvæsentlige fejl)27 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 28. 28. Hvornår er et forhold væsentlig og gennemgribende?• ISA 705 – definition af ”gennemgribende” - Et begreb, der i forbindelse med fejlinformationer anvendes til at beskrive indvirkningerne på regnskabet af fejlinformationer eller de mulige indvirkninger på regnskabet af evt. fejlinformationer, der er uopdagede på grund af en manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis - Gennemgribende indvirkninger på regnskabet er de indvirkninger, der efter revisors vurdering: - Ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet - Hvis de er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet - I relation til oplysninger er grundlæggende for brugernes forståelse af regnskabet (afsnit 5, litra a)• Dvs. - Det er ikke nødvendigvis et krav, at flere elementer, konti eller poster i regnskabet er påvirket - Ikke kun beløb, men også oplysninger kan være væsentlig og gennemgribende28 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 29. 29. Revisornævnets kendelse af 13. september 2011 i sag nr.68-2010-R• Indbragt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen• Revisor havde udtrykt en konklusion uden forbehold, men med ordlyden, at årsrapporten gav ”et rimeligt retvisende billede”• Revisor havde taget forbehold for lager, debitorer og kreditorer samt indtægter og udgifter svarende til 85 % af selskabets aktiver og 46 % af selskabets forpligtelser samt hele resultatopgørelsen• Lager, debitorer og kreditorer var desuden medtaget ud fra oplysninger fra direktionen, og der var ikke foretaget revision af indtægter og udgifter• Revisor burde derfor havde udtryk en manglende konklusion• Udtalelse fra Revisornævnet - ”Henset til, at … er nævnet enigt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i, at der skulle have været afgivet en revisionspåtegning om, at en konklusion ikke kunne udtrykkes - Endvidere finder Revisornævnet, at udtrykket "et rimeligt retvisende billede" i påtegningens konklusion er en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen”• Bøde på i alt DKK 50.00029 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 30. 30. Revisornævnets kendelse af 30. januar 2012 i sag nr. 29-2011-R• Indbragt af Revisortilsynet• Revisor havde taget forbehold for tilstedeværelsen og værdiansættelsen af varelageret• Varelageret udgjorde 98 % af de samlede aktiver• Revisor havde udtrykt en konklusion med forbehold, men burde have udtrykt en afkræftende konklusion (eller en manglende konklusion)• Forbeholdet var desuden placeret efter konklusionen• Udtalelse fra Revisornævnet - ”Idet dette er et så væsentligt og gennemgribende forhold, at revisor enten skulle have afgivet en afkræftende konklusion, eller også skulle revisor have undladt at afgive en konklusion i revisionspåtegningen, findes indklagede at have overtrådt erklæringsbekendtgørelsen”• Bøde på i alt DKK 40.00030 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 31. 31. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen Anbefaling til generalforsamlingen SupplerendeVæsentlighed Forbehold? om ikke at godkende oplysninger? årsrapporten?Bagatelagtige forhold Nej Nej Nej Ja, ved supplerende oplysninger omUvæsentlige forhold Nej Nej ledelsesansvar Ellers nejVæsentlige, men ikkegennemgribende Ja (konklusion med Nej Jaforhold forbehold)Væsentlige og Ja (afkræftende eller Ja, hvis afgørendegennemgribende manglende forhold Jaforhold konklusion) Ellers nej Ja (afkræftende ellerVæsentlige og manglende Ja Jaafgørende forhold konklusion)31 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 32. 32. Eksempler på forbehold (1:7)Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift iårsregnskabet – konklusion med forbeholdForbeholdGrundlag for konklusion med forbeholdSelskabet har endnu ikke opnået tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften ognødvendige investeringer i de førstkommende år. Usikkerheden om udfaldet afbehandlingen af låneansøgningerne medfører væsentlig usikkerhed om selskabets evne tilat fortsætte driften. Efter vores opfattelse er redegørelsen i note … om de anførtevæsentlige usikkerheder ikke fyldestgørende, hvilket er i strid med årsregnskabslovensbestemmelser, og vi tager derfor forbehold for de manglende oplysninger.Konklusion med forbeholdDet er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningen af det forhold, der erbeskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af …32 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 33. 33. Eksempler på forbehold (2:7)Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift iårsregnskabet – konklusion med forbehold (fortsat)Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikkeforetaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er pådenne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af konklusion med forbehold,indeholder vores konklusion på årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysningerom den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. I forbindelsemed gennemlæsningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen mangler tilsvarendefyldestgørende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til atfortsætte driften.33 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 34. 34. Eksempler på forbehold (3:7)Forbehold for fortsat drift – afkræftende konklusionForbeholdGrundlag for afkræftende konklusionÅrsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af note …, erdet en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny selskabskapital, samtat selskabets nuværende kreditfaciliteter kan udvides og opretholdes i takt medfinansieringsbehovet. Selskabets ledelse har ført en række forhandlinger med forskelligelångivere og investorer. Disse forhandlinger er endt uden resultat. Vi tager derforforbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.Afkræftende konklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, derer beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billedeaf …Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten.34 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 35. 35. Eksempler på forbehold (4:7)Forbehold for fortsat drift – afkræftende konklusion (fortsat)Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikkeforetaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er pådenne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion,er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af …35 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 36. 36. Eksempler på forbehold (5:7)Forbehold for mangelfuldt bogføringsgrundlag – manglende konklusionDen uafhængige revisors erklæringerPåtegning på årsregnskabetVi er valgt med henblik på at revidere …Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for …Revisors ansvarVores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af udførelsen afen revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligerekrav ifølge dansk revisorlovgivning. På grund af det forhold, der er beskrevet i grundlagetfor manglende konklusion, har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt ogegnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion.36 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 37. 37. Eksempler på forbehold (6:7)Forbehold for mangelfuldt bogføringsgrundlag – manglende konklusionForbeholdGrundlag for manglende konklusionSelskabets bogføring giver ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet,idet der i væsentligt omfang mangler dokumentation for afholdte omkostninger. Der erendvidere ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at alle indtægter er indregnet i årsregnskabet,ligesom der er konstateret væsentlige uafklarede differencer i bogføringen.Manglende konklusionPå grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlag for manglendekonklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, derkan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion omårsregnskabet.[Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten.]37 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 38. 38. Eksempler på forbehold (7:7)Forbehold for mangelfuldt bogføringsgrundlag – manglende konklusion (fortsat)Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringSupplerende oplysninger vedrørende andre forholdBogføringsloven er, som følge af det i grundlaget for manglende konklusion anførte, ikkeoverholdt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.Udtalelse om ledelsesberetningenSom det fremgår af den manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnåtilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi harikke gennemlæst ledelsesberetningen for at konstatere, om oplysningerne iledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi kan derfor ikke afgiveen udtalelse om ledelsesberetningen.38 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 39. 39. Hvad med review- og assistanceerklæringer?• Reviewerklæringer - Som i revisionspåtegninger, men med følgende modifikationer: - Overskrift kun ”Forbehold” – ikke også ”Grundlag for konklusion med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende konklusion” eller ”Grundlag for manglende konklusion” - Overskrift ”Konklusion” – ikke ”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende konklusion” eller ”Manglende konklusion” - Ikke krav om, at revisor skal oplyse, hvis ”Reviewet … ikke [har] givet anledning til forbehold” - Ikke krav om, at revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten• Assistanceerklæringer - Ikke mulighed for forbehold, men … - Hvis revisor bliver opmærksom på væsentlig fejlinformation, skal revisor forsøge at blive enig med virksomheden om de nødvendige rettelser eller tilføjelser - Hvis ikke sådanne rettelser eller tilføjelser bliver foretaget i de regnskabsmæssige oplysninger, skal revisor trække sig fra opgaven (ISRS 4410 DK, afsnit 16)39 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 40. 40. Supplerende oplysningerErklæringsbekendtgørelsen ogISA 706 40 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 41. 41. Typer af supplerende oplysninger• ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Erklæringsbekendtgørelsens betegnelse - Har ”forrang” for betegnelsen ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet” i ISA 706• ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen” - Ny type supplerende oplysninger - Ikke reguleret i erklæringsbekendtgørelsen, men kun i ISA 706• ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” - Ikke reguleret i ISA 706, men kun i erklæringsbekendtgørelsen - Omfatter supplerende oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen og supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Betragtes – ligesom udtalelsen om ledelsesberetningen – som en ”Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”• ”Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis [og om begrænsning i distribution og anvendelse]” - Ny type supplerende oplysninger - Kun relevant i erklæringer afgivet efter ISA 800 (samt ISA 700 og evt. ISA 805)41 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 42. 42. Supplerende oplysninger efter erklæringsbekendtgørelsen(1:2)• Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om evt. forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1)• Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig - Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - Strfl. kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (§ 7, stk. 2)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 7, stk. 3)42 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 43. 43. Supplerende oplysninger efter erklæringsbekendtgørelsen(2:2)• Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Oplysninger efter § 7, stk. 2, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4)43 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 44. 44. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet(1:2)• Vedrører forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1)• Erklæringsvejledningen - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet må ikke tilføre modtageren nye oplysninger, men skal henlede modtagerens opmærksomhed på særlige forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger må ikke anvendes til at afhjælpe væsentlige mangler i regnskabet - Er der væsentlige mangler, skal revisor altid tage forbehold (afsnit 5.6.1)• ISA 706 - Hvis revisor finder det nødvendigt at henlede brugernes opmærksomhed på et forhold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for brugernes forståelse af regnskabet, skal revisor medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet i revisors erklæring, forudsat at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at forholdet ikke er væsentligt forkert i regnskabet - Et sådant afsnit skal kun henvise til information, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet (afsnit 6)44 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 45. 45. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet(2:2)• Erklæringsbekendtgørelsens betegnelse ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” har ”forrang” for betegnelsen ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet” i ISA 706• Skal placeres … - Umiddelbart efter konklusionen - Før evt. ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af konklusionen”• Bør indledes med ordene ”Uden at modificere vores konklusion …”• Skal altid henvise til årsregnskabet – f.eks. note 1!• Må ikke henvise til ledelsesberetningen (medmindre der undtagelsesvist er lovkrav om revision af ledelsesberetningen)!• Er der i revisionspåtegningen henvist til regnskabet, skal henvisningen foretages til konkrete poster eller noter i regnskabet (eller til konkrete afsnit i en evt. ledelsesberetning) (erklæringsbekendtgørelsens § 8)45 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 46. 46. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse afrevisionen (1:2)• ISA 706 - Hvis revisor finder det nødvendigt at informere om et forhold, som ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er relevant for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring, skal dette ske i et afsnit i revisors erklæring under overskriften ”Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen” (afsnit 8)• Eksempler - ISA 706 - Revisor kan ikke fratræde en opgave, selv om de mulige konsekvenser af, at det ikke kan lade sig gøre at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, på grund af en ledelsespålagt begrænsning i revisionsomfanget er gennemgribende – kan være relevant, hvis fratrædelse ville stride mod god revisorskik (”bliv, men skriv”) - Afgivelse af erklæring på mere end ét regnskab – f.eks. ÅRL og IFRS - Begrænsning på udlevering eller brug af revisors erklæring – sjældent ved revisionspåtegninger - ISA 710 - Førstegangsrevision – ikke-reviderede sammenligningstal – f.eks. hvis selskabet bliver omfattet af revisionspligt - Ikke-reviderede budgettal – f.eks. regnskabsklasse A, men ikke regnskabsklasse B, C og D (forbehold)46 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 47. 47. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse afrevisionen (2:2)• Skal placeres … - Efter konklusionen og evt. ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Før evt. ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”• Indledes ikke med ordene ”Uden at modificere vores konklusion …”47 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 48. 48. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –overtrædelse af bogføringsloven• Vedrører overtrædelser af lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale, der ikke er uvæsentlige (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2)• Erklæringsvejledningen - At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin - Om en overtrædelse er væsentlig vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren - Ved vurdering af, om en overtrædelse er væsentlig, kan revisor f.eks. lægge vægt på nedenstående forhold: - Er overtrædelserne bragt til ophør? - Ligger overtrædelserne flere år tilbage? - Er der tale om gentagne overtrædelser? - Omfanget af overtrædelserne (afsnit 5.6.2)• Giver ofte også anledning til supplerende oplysninger om ledelsesansvar48 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 49. 49. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –ledelsesansvar (1:4)• Vedrører forhold … - … som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde … - … og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde … - … erstatnings- eller … - … strafansvar … - … for handlinger eller undladelser, der berører … - … virksomheden, … - … tilknyttede virksomheder, … - … virksomhedsdeltagere … - … kreditorer eller … - … medarbejdere (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2)49 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 50. 50. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –ledelsesansvar (2:4)• Erklæringsvejledningen - Revisor skal ikke oplyse navne på bestemte medlemmer af ledelsen eller oplyse om den erstatning eller straf, de i givet fald kan ifalde - Kun de ansvarspådragende forhold skal omtales - Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne - De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her - Selv om f.eks. et ulovligt lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt på balancedagen – skal revisor alligevel give supplerende oplysninger, medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb - Revisor skal ikke udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold ud over revisionen af virksomhedens årsregnskab (afsnit 5.6.2)50 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 51. 51. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –ledelsesansvar (3:4)• Betingelser for erstatningsansvar - Tab - Culpa - Kausalitet (årsagssammenhæng) - Adækvans (påregnelighed) - Sjældent relevant i praksis• Betingelser for strafansvar - Realisering af strafbart gerningsindhold (overtrædelse af straffe- eller strafbelagt bestemmelse) - Tilregnelse - Hovedregel inden for strfl. ð forsæt - Hovedregel uden for strfl. ð uagtsomhed (grov eller simpel) - Ingen straffrihedsgrund - Ofte relevant i praksis51 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 52. 52. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –ledelsesansvar (4:4)• Eksempler - Erklæringsvejledningen - Overtrædelse af tilskudslovgivningen - Ulovlige ”kapitalejerlån” - Overtrædelse af reglerne om egne kapitalandele - Uforsvarlig udlodning af udbytte - Overtrædelse af kapitaltabsreglerne - Manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller A-skat (afsnit 5.6.2) - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om supplerende oplysninger - Uberettiget brug af muligheden for at undlade indhentelse af vurderingsberetning ved f.eks. stiftelse – ”vurderingsberetning” fra ledelsen - Manglende overholdelse af selskabsretlige formalia – giver ofte også anledning til en ”formaliaerklæring” til generalforsamlingen - Dispositioner i strid med generalklausulen – dispositioner, der er åbenbart egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller selskabets bekostning - Tilsidesættelse af pligten til at give revisor de nødvendige oplysninger adgang til at foretage de fornødne undersøgelser – giver ofte også anledning til et forbehold (begrænsning i revisors arbejde)52 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 53. 53. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold –generelt• Skal placeres … - Efter konklusionen, evt. ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” og evt. ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen” - Før en evt. udtalelse om ledelsesberetningen• Indgår under overskriften ”Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”, hvis revisionspåtegningen indeholder en udtalelse om ledelsesberetningen - Hvis revisionspåtegningen ikke indeholder en udtalelse om ledelsesberetningen, udgår overskriften ”Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”, og ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” rykker et niveau op• Indledes ikke med ordene ”Uden at modificere vores konklusion …”53 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 54. 54. Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksism.v. (1:2)• ISA 800 - Revisors erklæring på et regnskab med særligt formål skal indeholde en supplerende oplysning, der henleder brugernes opmærksomhed på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, og at regnskabet derfor kan være uegnet til andre formål - Revisor skal medtage denne supplerende oplysning under en passende overskrift (afsnit 14) - Herudover kan revisor finde det passende at anføre, at revisors erklæring udelukkende er tiltænkt de specifikke brugere - Afhængigt af lov eller øvrige regulering i den pågældende jurisdiktion kan dette opnås ved at begrænse distributionen eller anvendelsen af revisors erklæring - I disse situationer kan afsnittet udvides til at omfatte disse andre forhold, og overskriften ændres i overensstemmelse hermed (afsnit A15)• Skal placeres … - Efter konklusionen - Før evt. øvrige supplerende oplysninger• Indledes ikke med ordene ”Uden at modificere vores konklusion …”54 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 55. 55. Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksism.v. (2:2)• Sammenhængen mellem ISA 700, ISA 800 og ISA 805 - Erklæring om revision af fuldstændigt regnskab med generelt formål - F.eks. revisionspåtegning på årsrapport - ISA 700 - Ikke supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v. - Erklæring om revision af fuldstændigt regnskab med særligt formål - Erklæring om revision af internt årsregnskab - ISA 800 (og ISA 700) - Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v. - Erklæring om revision af en del af et regnskab - En del af et regnskab med generelt formål - F.eks. en mellembalance - ISA 805 (og ISA 700) - Ikke supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v. - En del af et regnskab med generelt formål - F.eks. en del af et skattemæssigt årsregnskab - ISA 805 (samt ISA 700 og ISA 800) - Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v.55 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 56. 56. Eksempler på supplerende oplysninger (1:5)Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet – going concernKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af …Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabetUden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note … , hvoriledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, dadet endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driftenog de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Ledelsen bedømmer, atlåneansøgningerne vil blive imødekommet og aflægger i overensstemmelse hermedårsregnskabet under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. Vi er enige medledelsen i beskrivelsen af usikkerhederne og valget af regnskabsprincip.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, atoplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.56 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 57. 57. Eksempler på supplerende oplysninger (2:5)Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen –førstegangsrevision – ikke-reviderede sammenligningstalKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af …Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionenSelskabet er med virkning for regnskabsåret 01.01.x1 – 31.12.x1 blevet omfattet afrevisionspligt. Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, hvilketogså fremgår af årsregnskabet.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, atoplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.57 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 58. 58. Eksempler på supplerende oplysninger (3:5)Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold – overtrædelse afbogføringslovgivningenKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af …Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringSupplerende oplysninger vedrørende andre forholdSelskabet har ikke overholdt bogføringslovens krav om, at bogføringen skal tilrettelæggesog udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedensart og omfang, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, atoplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.58 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 59. 59. Eksempler på supplerende oplysninger (4:5)Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold – ledelsesansvarKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af …Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringSupplerende oplysninger vedrørende andre forholdSelskabet har i strid med selskabsloven ydet lån til en kapitalejer [eller et medlem afledelsen], hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, atoplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.59 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 60. 60. Eksempler på supplerende oplysninger (5:5)Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis m.v. – revision af interntårsregnskab – ISA 800 (og ISA 700)KonklusionDet er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af …Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis [og om begrænsning idistribution og anvendelse]Det interne årsregnskab er udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens yderligereoplysningsbehov i forhold til det eksterne årsregnskab. Det interne årsregnskab afvigerderfor i opstillingsform og specifikationsgrad, men har samme resultat og egenkapital somdet eksterne årsregnskab. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet på side x – y.[Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for ledelsen og bør ikke udleveres tileller anvendes af andre parter.]60 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 61. 61. Hvad med review- og assistanceerklæringer?• Reviewerklæringer - Krav om supplerende oplysninger svarende til ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”, men under overskriften ”Supplerende oplysninger” - Ikke krav om supplerende oplysninger svarende til ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen” - Ikke krav om supplerende oplysninger svarende til ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” – hverken overtrædelse af bogføringslovgivningen eller ledelsesansvar - Hvorvidt revisor kan give supplerende oplysninger om andre forhold må bero på en konkret vurdering, hvor det skal vurderes, om reglerne om revisors tavshedspligt overholdes ved afgivelse af sådanne oplysninger (erklæringsvejledningen afsnit 6.7) - Ikke krav om supplerende oplysninger svarende til ”Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis [og om begrænsning i distribution og anvendelse”, selv om der er tale om review af et regnskab med særligt formål• Assistanceerklæringer - Ikke krav om supplerende oplysninger, og formentlig heller ikke mulighed herfor (i hvert fald ikke under overskriften ”Supplerende oplysninger”)61 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 62. 62. Going concernForbehold og supplerendeoplysninger 62 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 63. 63. Revisors rapportering om going concern (1:2)• Erklæringsbekendtgørelsen - Forbehold skal altid tages, hvis regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt (§ 6, stk. 2, nr. 4)• ISA 570 om going concern - Revisionskonklusioner og afgivelse af erklæring (afsnit 17) - Anvendelse af forudsætning om fortsat drift er passende, men der er væsentlig usikkerhed (afsnit 18-20) - Anvendelse af forudsætning om fortsat drift er ikke passende (afsnit 21)• Ingen eksplicitte regler i ISA 705 om forbehold og ISA 706 om supplerende oplysninger63 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 64. 64. Revisors rapportering om going concern (2:2) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Supplerende Konklusion med oplysninger forbehold eller Relevant valg vedrørende afkræftende Going concern forhold i konklusion valgt som regnskabetregnskabsprincip Afkræftende Afkræftende Ikke relevant valg konklusion konklusion Supplerende oplysninger vedrørende Relevant valg forhold i regnskabet Going concern ikke valgt somregnskabsprincip (Ikke relevant (Afkræftende konklusion) valg)64 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 65. 65. Going concern …… og kapitaltab 65 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 66. 66. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar(1:2)• Kapitaltab - Ledelsen skal sikre, at generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital - Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder bestemmelsen dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end DKK 62.500 - På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, som bør træffes, herunder selskabets opløsning (SL § 119)• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal (endvidere) give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - … - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - … (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2)66 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 67. 67. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar(2:2) - Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4) - Hvis revisor bliver opmærksom på, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor således give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, men kun hvis 6 måneders-fristen er overskredet, og ledelsen (endnu) ikke har reageret - Hvis 6 måneders-fristen (endnu) ikke er overskredet, skal revisor derimod ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal dog gøre ledelsen opmærksom på kapitaltabsreglerne, herunder i revisionsprotokollen - Hvis ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen, skal revisor heller ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar67 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 68. 68. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(1:3)• Forudsætninger - Revision af årsregnskabet for 2012 - Revisionspåtegning afgives den 31. maj 2013 - Selskabet befinder sig en kapitaltabssituation• Eksempel 1 - Kapitaltabssituationen er først konstateret i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, og der er intet der tyder på, at kapitaltabssituationen burde have været konstateret på et tidligere tidspunkt - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, da 6 måneders- fristen ikke er overskredet• Eksempel 2 - Kapitaltabssituationen er først konstateret i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, men ledelsen burde have konstateret kapitaltabssituationen på et tidligere tidspunkt - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis 6 måneders-fristen er overskredet, da ledelsen har en løbende forpligtelse til at være opmærksom på, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation68 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 69. 69. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(2:3)• Eksempel 3 - Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret - Ledelsen har endnu ikke reageret - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis 6 måneders-fristen er overskredet• Eksempel 4 - Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret - Ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, da kapitaltabsreglerne er overholdt - Ledelsens reaktion skal dokumenteres, f.eks. i et generalforsamlingsreferat - Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at ledelsens reaktion omtales i ledelsesberetningen og/eller årsregnskabet69 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 70. 70. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(3:3)• Eksempel 5 - Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret - Ledelsen har reageret, men ikke inden for 6 måneders-fristen - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, da kapitaltabsreglerne ikke er overholdt• Eksempel 6 - Revisor gav supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2010 - Selskabet befinder sig fortsat i en kapitaltabssituation - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, da der forudsætningsvis er tale om samme kapitaltabssituation70 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 71. 71. Going concern og kapitaltab – hvad er forskellen?• Det er vigtigt ikke at forveksle going concern og kapitaltab!• Kapitaltab - Revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabstabsreglerne, hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituationen, og ledelsen ikke har reageret inden for 6 måneders-fristen - Det er i den forbindelse uden betydning, om der er going concern- problemer, dvs. væsentlighed usikkerhed om fortsat drift, eller ej - Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”• Going concern - Revisor skal desuden tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern, hvis der er going concern-problemer - Det er i den forbindelse uden betydning, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation eller ej, men dette vil ofte være tilfældet - Hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor både tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern og give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne - Hvis revisor giver supplerende oplysninger om going concern, er der tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”71 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 72. 72. Årsregnskabet ogledelsesberetningenGoing concern, andre usikkerhederm.v. 72 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 73. 73. Årsregnskabet og ledelsesberetningen (1:3)• Årsrapportens bestanddele - Årsregnskab - Årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) - Ledelsesberetning for virksomheden og en af virksomheden ledet koncern (som udgangspunkt frivillig for regnskabsklasse B) - Ledelsespåtegning - Supplerende beretninger (frivillige for alle regnskabsklasser) (ÅRL § 2)• Retvisende billede og retvisende redegørelse - Årsregnskabet og et evt. koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet (§ 11, stk. 1, 1. pkt.) - Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler (§ 11, stk. 1, 2. pkt.) - Kravene om henholdsvis et retvisende billede og en retvisende redegørelse er uafhængige!73 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 74. 74. Årsregnskabet og ledelsesberetningen (2:3)• Ledelsesberetning – regnskabsklasse B - Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter - Udarbejder virksomheden ledelsesberetning, kan beskrivelsen af disse placeres i ledelsesberetningen (§ 76a) - Er der sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer (§ 77) - Eksempler på ”væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold” - Ændring af aktivitet, f.eks. fra produktions- til handelsvirksomhed - Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning m.v. - Tilkøb eller frasalg af væsentlige aktiver - Going concern-problemer - Begivenheder efter balancedagen, der har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten - Omlægning af regnskabsår (lovbemærkningerne m.v.)74 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 75. 75. Årsregnskabet og ledelsesberetningen (3:3)• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C - Ledelsesberetningen skal bl.a.: - Beskrive evt. usikkerhed ved indregning eller muligt, så vidt mulig med angivelse af beløb - Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt mulig med angivelse af beløb - Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold - Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning - Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen - Beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af (§ 99, stk. 1) - Yderligere regler i §§ 100-101 - Særlige regler for store virksomheder i § 99, stk. 2 og § 99a• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse D - Særlige regler i §§ 107-107b75 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 76. 76. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. (1:2) • Usikkerhed om going concern • Usikkerhed ved indregning og måling • Andre usædvanlige forhold i årsrapporten • Efterfølgende begivenheder76 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 77. 77. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. (2:2)77 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 78. 78. Hvad med udtalelsen omledelsesberetningen? 78 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 79. 79. Udtalelse om ledelsesberetningen• Det er ikke længere muligt at revidere ledelsesberetningen (medmindre der undtagelsesvist er lovkrav herom)!• Udtalelse om ledelsesberetningen - Revisionspligten omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten - Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab (ÅRL § 135, stk. 5) - Hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf - Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor (erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2)• Revisors ”konsistenstjek” mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet - Udtalelsen om ledelsesberetningen skal – hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige – indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består - Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7)79 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 80. 80. Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (1:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet – ingenvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikkeforetaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er pådenne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet.80 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 81. 81. Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (2:3)Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabetUdtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikkeforetaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er pådenne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet bortset fra, at …81 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 82. 82. Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (3:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, menvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikkeforetaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er pådenne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet.I forbindelse med gennemlæsningen har vi imidlertid konstateret, at ledelsesberetningenmangler oplysninger om … , hvilket er i strid med årsregnskabsloven.82 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 83. 83. Forbehold i revisionspåtegningen og udtalelsen omledelsesberetningen• Vær opmærksom på, hvorvidt et evt. forbehold i revisionspåtegningen afføder behov for bemærkninger i udtalelsen om ledelsesberetningen!• Konklusion med forbehold - Konkret vurdering - Se eksempel på side 34 og 35 – forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet• Afkræftende konklusion - Altid tilpasning af udtalelsen om ledelsesberetningen - Se eksempel på side 36 og 37 – forbehold for fortsat drift - ”Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af …”• Manglende konklusion - Altid tilpasning af udtalelsen om ledelsesberetningen - Se eksempel på side 30 – 40 – forbehold for mangelfuldt bogføringsgrundlag - ”Vi kan derfor ikke afgive en udtalelse om ledelsesberetningen”83 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 84. 84. Særskilt erklæring om ledelsesberetningen som alternativtil udtalelse om ledelsesberetningen• Hovedreglen – udtalelse om ledelsesberetningen - Påkrævet i ÅRL og erklæringsbekendtgørelsen (hvis ledelsesberetningen ikke er revideret) - Særskilt ”erklæring” som en del af revisionspåtegningen – én underskrift - Betragtes – ligesom evt. ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold – som en ”Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”• Undtagelserne - Revision af ledelsesberetningen - Kun muligt ved lovkrav herom - En del af revisionspåtegningen efter ISA 700 – ”årsregnskabet og ledelsesberetningen” - Særskilt erklæring om ledelsesberetningen - Afgives efter ISAE 3000 DK - Skal være med høj grad af sikkerhed - Skal omfatte hele ledelsesberetningen - Særskilt erklæring efter revisionspåtegningen – to underskrifter84 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 85. 85. ”Kapitalejerlån”Selskabsretlige aspekter 85 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 86. 86. Forbuddet mod ”kapitalejerlån”Omfattede dispositioner Omfattede personerLån Kapitalejere eller ledelsen i selskabet Kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomhederSikkerhedsstillelse end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabetAndre dispositioner, hvor der stilles Særligt nærtstående til disse personermidler til rådighed for de omfattede (ved ægteskab, slægtskab i ret- oppersoner eller nedstigende linje eller på anden måde)86 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 87. 87. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån”Undtagelser Bemærkninger Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stilleUndtagelse vedrørende selvfinansiering sikkerhed for de omfattede personer, hvis der er tale om selvfinansiering Et selskab kan direkte eller indirekte stilleUndtagelse vedrørende ”kapitalejerlån” til midler til rådighed, yde lån eller stilledanske og visse udenlandske moderselskaber sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser Et selskab kan som led i en sædvanligUndtagelse vedrørende sædvanlige forretningsmæssig disposition direkte ellerforretningsmæssige dispositioner indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikkeUndtagelse vedrørende pengeinstitutter m.v. anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget medUndtagelse vedrørende ”medarbejderlån” med henblik på at erhverve kapitalandele af eller tilhenblik på erhvervelse af kapitalandele medarbejderne i selskabet eller et datterselskab87 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 88. 88. Revisornævnets kendelse af 30. august 2011 i sag nr. 77-2010-SRevisornævnet lægger til grund for sin afgørelse, at forbuddet modanpartshaverlån ifølge den dagældende selskabslovgivning – og den nugældende– er et absolut forbud. Nævnet lægger videre til grund ved afgørelsen, at denomstændighed, at der er foregået et køb/salg mellem selskab oghovedanpartshaver, ikke automatisk bevirker, at der foreligger et ulovligtanpartshaverlån, idet der kan være tale om en normal forretningsmæssigdisposition.I denne sag lægger nævnet til grund som bevist, at A ApS frasalg af enluksusbil, som anført af indklagede, på overdragelsestidspunktet varerhvervsmæssigt velbegrundet, hvilket blandt andet kan ses af selskabetsårsrapport for regnskabsåret 2008. Nævnet lægger videre til grund, at salget varsædvanligt set i forhold til, at selskabet, der havde købt bilen, så sig nødsaget tilat sælge den. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i praksis påområdet ikke alene ses på, hvad der er sædvanligt for selskabet, men også, hvadder er sædvanligt for branchen. Nævnet har endelig anset det bevist, ved enerklæring fra en bilforhandler, hvis indhold ikke er bestridt af klager, om, atsalgsvilkårene, der indeholdt en afdragsordning, på overdragelsestidspunktet ogi forhold til bilen skete på markedsmæssige vilkår. Henset hertil samt til at detubestridt lægges til grund, at hovedanpartshaveren var økonomisk solid, og daindklagede havde foretaget undersøgelser og vurderinger i forhold tiltransaktionen, finder Revisornævnet ikke, at indklagede har overtrådterklæringsbekendtgørelsen og handlet i strid med god revisorskik ved at undladeat afgive en supplerende erklæring [oplysning]. Derfor frifindes indklagede.88 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 89. 89. ”Kapitalejerlån”Revisionsmæssige aspekter 89 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 90. 90. Forbehold og supplerende oplysninger (1:2)• Hvis revisor bliver opmærksom på et ”kapitalejerlån”, skal revisor vurdere, hvorvidt der er tale om et lovligt eller et ulovligt ”kapitalejerlån” - Revisor skal ikke blot være opmærksom på ”kapitalejerlån”, der eksisterer på balancedagen, men også ”kapitalejerlån”, der har eksisteret i løbet af regnskabsåret, men er tilbagebetalt på balancedagen (erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2)• Forbehold - Oplysning - Hvis notekravet i ÅRL § 73 ikke er overholdt, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt – konklusion med forbehold - Klassifikation - Hvis et ”kapitalejerlån” ikke er indregnet under ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” under ”Omsætningsaktiver”, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt – konklusion med forbehold - Måling - Hvis et ”kapitalejerlån” ikke er målt korrekt, f.eks. fordi lånet ikke er tillagt lovpligtige renter eller ikke er nedskrevet til en lavere nettorealisationsværdi, skal revisor tage forbehold herfor, hvis forholdet er væsentligt – konklusion med forbehold, evt. afkræftende konklusion hvis forholdet er væsentligt og gennemgribende90 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 91. 91. Forbehold og supplerende oplysninger (2:2)• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal (endvidere) give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - … - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - … (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2) - Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4) - Hvis revisor bliver opmærksom på et ulovligt ”kapitalejerlån”, skal revisor således som udgangspunkt altid give supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Erklæringsvejledningen gør dog undtagelse for bagatelagtige beløb (afsnit 5.6.2)91 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 92. 92. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(1:2)• Forudsætninger - Revision af årsregnskabet for 2012 - Revisionspåtegning afgives den 31. maj 2013 - Ulovligt ”kapitalejerlån”, der ikke er bagatelagtigt• Eksempel 1 - Lånet er ikke indfriet på påtegningstidspunktet - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar• Eksempel 2 - Lånet er indfriet i løbet af 2013, dvs. efter balancedagen, men inden påtegningstidspunktet - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, da den 2-årige forældelsesfrist for strafansvaret ikke er udløbet• Eksempel 3 - Lånet er indfriet i løbet af 2012, dvs. i løbet af regnskabsåret - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, da den 2-årige forældelsesfrist for strafansvaret ikke er udløbet92 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 93. 93. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler(2:2)• Eksempel 4 - Lånet er indfriet i løbet af 2011, dvs. i løbet af foregående regnskabsår - Hvis lånet er indfriet efter den 31. maj 2011 - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, selv om den 2-årige forældelsesfrist for strafansvaret ikke er udløbet, men kun hvis revisor har givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2010 - Hvis lånet er indfriet før den 31. maj 2011 - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, da den 2-årige forældelsesfrist for strafansvaret er udløbet• Eksempel 5 - Det samme ulovlige lån har eksisteret igennem flere år, og de eneste bevægelser, der er sket, er de lovpligtige rentetilskrivninger - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar hvert år, indtil lånet er tilbagebetalt - Samme resultat, hvis der ikke er sket rentetilskrivninger eller rentetilskrivninger med en lavere rentesats end den lovpligtige93 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 94. 94. Selskabsretlige erklæringerForbehold og supplerendeoplysninger 94 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 95. 95. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (1:2)Erklærings- ISA 700 ISA 805 (og ISRE 2410 DK ISAE 3000 DKstandard ISA 700)Ydelse Revision Revision Review UndersøgelseGrad af Høj Høj Begrænset Høj ellersikkerhed begrænsetSelskabs- Erklæring om Erklæring om Review- Høj grad afretlige revision af revision af erklæring på sikkerhederklæringer afsluttende åbnings- mellem- Vurderings- likvidations- balance m.v. balance beretning regnskab (udlodning af Erklæring om ekstra- Vurderings- revision af Erklæring om ordinært mands- mellem- revision af udbytte) udtalelse om balance fusions- eller fusions-, (fusion, spaltnings- Review- spaltnings- spaltning eller regnskab erklæring på eller omdannelse) (frivillig) fusions- eller omdannelses- spaltnings- planen, regnskab herunder (frivillig) vederlaget95 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 96. 96. Oversigt over selskabsretlige erklæringer (2:2)Erklærings- ISA 700 ISA 805 (og ISRE 2410 DK ISAE 3000 DKstandard ISA 700)Selskabs- Genoptagel- Vurderings-retlige seserklæring mands-erklæringer (alternativt erklæring om(fortsat) ISAE 3000 kreditorernes DK) stilling (kreditor- erklæring) Genoptagel- seserklæring (alternativt ISA 805 og ISA 700) Begrænset sikkerhed Erklæring om det centrale ledelses- organs beretning96 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 97. 97. Forbehold og supplerende oplysninger i selskabsretligeerklæringer• Erklæringsbekendtgørelsen - Selskabsretlige erklæringer afgives altid efter §§ 13-16 om andre erklæringer med sikkerhed - Forbehold efter de almindelige regler - Kun krav om supplerende oplysninger svarende til ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”, men under overskriften ”Supplerende oplysninger”• ISA 700, ISA 805, ISRE 2410 DK og ISAE 3000 DK - Forbehold efter de almindelige regler - Supplerende oplysninger efter de almindelige regler• Men … et forbehold i en selskabsretlig erklæring kan have som konsekvens, at transaktionen ikke kan gennemføres• Det samme gælder ikke, for så vidt angår supplerende oplysninger, men supplerende oplysninger må naturligvis ikke erstatte et forbehold97 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 98. 98. Revisornævnets kendelse af 30. november 2011 i sag nr.71-2020-S• Revisor havde afgivet to kreditorerklæringer i forbindelse med en fusion• Revisor havde taget forbehold for going concern i begge erklæringer• Der blev bl.a. klaget over, at erklæringerne ikke var korrekte og ikke levede op til formkravene, idet kreditorerklæringer altid skal afgives uden forbehold• Udtalelse fra Revisornævnet - ”Revisornævnet finder det ikke godtgjort, at forbeholdet for going concern er taget med urette, eller at indklagede har tilsidesat god revisorskik ved i erklæringerne at have taget forbehold for going concern. Herefter – og da der ikke er klaget over en mulig overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen ved affattelsen af erklæringerne – frifindes indklagede for dette klagepunkt”• Revisor blev derfor frifundet for dette klagepunkt• En kreditorerklæring med forbehold har samme retsvirkning som en ”negativ” kreditorerklæring - Kreditorerne skal således have en frist på 4 uger til at anmelde deres krav til selskabet (SL § 243, stk. 2) - Det samme gælder, hvis der kreditorerklæringen er fravalgt98 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 99. 99. Den fremtidigerevisionspåtegning?EU og IAASB 99 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 100. 100. EU-kommissionens direktiv- og forordningsforslag• Fremsat i oktober 2011• Resultat af grønbogen fra oktober 2010 og høringssvarene hertil• Høringssvar fra FSR og rapport fra Copenhagen Consensus• De to forslag - Forslag til direktiv om ændring af 8. direktiv om lovpligtig (og frivillig) revision af årsregnskaber og koncernregnskaber - Forslag til ny forordning om revision af virksomheder af særlig offentlig interesse• Forventes vedtaget, men næppe i den fremsatte form 100 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 101. 101. Forordningsforslaget (1:2)• Revisionspåtegningen (for virksomheder af særlig offentlig interesse) skal som minimum - Beskrive den anvendte metode, herunder hvor stor en del af balancen, der er blevet kontrolleret direkte (substansrevision), og hvor meget der er baseret på systemrevision - Forklare en evt. forskel i vægtningen af substansrevision og systemrevision i forhold til det foregående år, selv om det foregående års lovpligtige revision blev udført af en anden revisor eller et andet revisionsfirma - Beskrive den væsentlighedstærskel, der er anvendt i den lovpligtige revision - Identificere de vigtigste risikoområder med hensyn til væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder kritiske regnskabsmæssige skøn eller områder med usikkerhed ved måling - Indeholde en erklæring om den reviderede virksomheds situation, herunder især en vurdering af virksomhedens evne til at opfylde deres forpligtelser i den nærmeste fremtid og dermed fortsætte som going concern101 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 102. 102. Forordningsforslaget (2:2) - Vurdere virksomhedens interne kontrolsystem, herunder væsentlige mangler i den interne kontrol, der er afdækket i forbindelse med den lovpligtige revision, samt bogførings- og regnskabssystemet - Angive og forklare en evt. overtrædelse af regnskabsreglerne eller overtrædelse af lovgivningen eller stiftelsesoverenskomsten (vedtægterne), beslutninger om anvendt regnskabspraksis og andre spørgsmål af betydning for virksomhedens ledelse - … og 16 andre, konkrete ting! (artikel 22, stk. 1)• Revisionspåtegningen må dog højst være på fire sider eller 10.000 tegn (uden mellemrum)! (artikel 22, stk. 4)102 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 103. 103. IAASB’s initiativer vedrørende revisionspåtegningen• Nugældende standarder - ISA 700 (redrafted) - ISA 705 (revised) - ISA 706 (revised)• Consultation paper - Enhancing the value of auditor reporting: Exploring options for change (maj 2011)• Invitation to comment - Improving the auditor’s report (juni 2012)• Foreløbig tidsplan - Udkast til nye standarder – juni 2013 - Godkendelse af nye standarder – juni 2014 - Ikrafttrædelse af nye standarder – 2015?103 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 104. 104. Improving the auditor’s report• Improvements to auditor reporting - Additional information in the auditor’s report to highlight matters that are, in the auditor’s judgment, likely to be most important to users’ understanding of the audited financial statements or the audit, referred to as “Auditor Commentary” – kun PIEs - Auditor conclusion on the appropriateness of management’s use of the going concern assumption in preparing the financial statements and an explicit statement as to whether material uncertainties in relation to going concern have been identified - Auditor statement as to whether any material inconsistencies between the audited financial statements and other information have been identified based on the auditor’s reading of other information, and specific identification of the information read by the auditor - Prominent placement of the auditor’s opinion and other entity-specific information in the auditor’s report - Further suggestions to provide transparency about the audit performed and clarify the respective responsibilities of the auditor, management, and those charged with governance104 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 105. 105. Afslutning 105 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen
 106. 106. Tak for i dag! Jesper Seehausen jse@beierholm.dk106 | Modificerede revisionspåtegninger | Jesper Seehausen

×